Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents the analysis of strength and stiffness of metric threaded steel rods glued in glulam obtained by using two different gluing methods. The first method is used when the threaded steel rod is glued into a groove larger than the rod’s diameter, while the second method is applied when the diameter of the groove is smaller than the diameter of the threaded steel rod. The steel rod is covered with glue before it is inserted into the smaller diameter groove. The first method investigates the 2-mm-thick glue-line, while the second method analyses the contact when the groove’s diameter is 2 mm smaller than the outer diameter of the rod. Epoxy-type resin is used for both gluing methods. Different gluing methods present different interactions between the steel rod and glulam which result in different failure modes. The second method presents a plastic failure between the steel rod and glulam caused by the local compression and shear of glulam. The presented studies are made using metric threaded steel rods of diameters M12 and M16. In total, 20 specimens are experimentally tested in tension-to-tension tests performed according to EN 26891. The interaction between glulam and glued steel rods is also investigated using the 3D finite element modelling. The results obtained using the proposed 3D finite element model with different contact conditions between steel and glulam and the failure criterion for timber shear are well in line with the experimental findings.
6
Content available remote Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru
PL
Stalowe drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty dotyczące zachowania się stalowych drzwi przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru. Ponadto omówiono metodykę badań oraz sposób klasyfikacji odporności ogniowej drzwi, jak również wnioski płynące z wieloletnich badań tego typu elementów.
EN
Steel fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the behavior of steel doorsets in fire conditions. Moreoverthe test methodology and way of classification of for this type of elements has been presented as well as conclusions being a result of many years of tests on elements of this type.
7
Content available remote Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przejść instalacyjnych
PL
W artykule poruszono problem wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego stawianych przejściom instalacyjnym w budownictwie. Zwrócono uwagę na nieścisłości zapisów warunków technicznych [11] oraz możliwe zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia ogniowego przejść instalacyjnych.
EN
The paper discusses the problem of fire safety requirements for penetration seals in construction. Attention was drawn to inaccuracies of Polish regulations [11] and possible threats resulting from the lack of fire resistance for penetration seals.
8
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz.1
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian w Warunkach Technicznych wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego [4]. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie; wskazano kierunki zmiany; dokonano oceny wpływu zmian na proces budowlany oraz przedstawiono wątpliwości interpretacyjne.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. Changes of the wording of the recipe before and after the change were compared; general direction of changes were indicated; the impact of the changes on the construction process; as well as interpretation doubts was presented.
9
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz.2
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. w Warunkach Technicznych [3] w podrozdziałach 3 i 4 działu VI. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie, wskazano ogólne kierunku zmiany; oceniono wpływ zmiany na proces budowlany oraz omówiono wątpliwości interpretacyjne.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4] in subchapter 3 and 4 of section VI. Comparison of the wording of the recipe before and after the change was carried out, general direction of change; assessment of the impact of change on the construction process were indicated and assessment of interpretation doubts were discussed.
10
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz. 3
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. w Warunkach Technicznych [4]. Analizę przeprowadzono w kilku płaszczyznach: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany; ocena wpływu zmiany na proces budowlany; ocena wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany omówiono w trzech częściach.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. The analysis was carried out on several levels: comparison of the wording of the recipe before and after the change; general indication of the direction of change; assessment of the impact of change on the construction process; assessment of interpretation doubts. The changes are discussed in three part.
11
Content available remote Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych
PL
W artykule omówiono problematykę bram przeciwpożarowych charakteryzujących się klasą odporności ogniowej EW. Przedstawiono podstawowe różnice w poziomie promieniowania oraz ich wpływ na człowieka. Zasugerowano potrzebę przeprowadzenia zmian w przepisach prawnych.
EN
The paper discusses the issue of gates characterized by EW fire resistance class. Basic differences in the level of radiation and their impact on humans are presented. The need for changes in legal regulations was suggested.
12
Content available remote Ewakuacja od klatki schodowej do wyjścia z budynku
PL
W artykule poruszono problem końcowych odcinków dróg ewakuacyjnych, prowadzonych od klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku. Rozważono 3 warianty rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonalność urządzeń do wentylacji pożarowej.
EN
The article discusses the problem of the final sections of escape routes, from the staircase to the exit outside the building in buildings. Three variants of technical solutions were considered with particular emphasis on their impact on the functionality of fire ventilation equipment.
13
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej pionowych szachtów wentylacyjnych, wykorzystywanych w celach wietrzenia i oddymiania. Omówione zostały przypadki szachtów żelbetowych i murowanych, ale także wykonanych z płyt ogniochronnych. Przedstawiono zagrożenia związane z zastosowaniem warstwy izolacji termicznej wewnątrz kanałów oraz baterii klap odcinających montowanych w ścianach szachtów. Zaprezentowano też środki zapobiegające tym zagrożeniom i sposób określania szczelności szachtów w temperaturze otoczenia oraz kryteria dotyczące zachowania dymoszczelności.
EN
The paper presents requirements in the field of fire resistance of vertical ventilation shafts, used both for day to day ventilation and smoke control purposes. Cases of reinforced concrete and masonry shafts as well as shafts made of fire protection panels were discussed. The threats connected with the application of the thermal insulation layer inside the ducts and the battery of the fire or smoke control dampers mounted in the walls of the shafts are presented, as well as measures to prevent these threats and the method of determining the tightness of the shafts at ambient temperature and the criteria related to the smoke control behavior.
14
Content available remote Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie
PL
Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie, przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
EN
Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular in multi-family housing.
15
Content available remote Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru
PL
W artykule przedstawiono opis metody badań dymotwórczości kabli oraz wyniki badań kilku rodzajów kabli o różnych cechach, takich jak średnica, masa, liczba żył przewodzących itp. Ponadto podano propozycje możliwej oceny kabli pod względem dymotwórczości.
EN
The article presents a description of the cable smoke production testing method. The results of tests for several types of cables with various features such as diameter, mass, number of conductive conductors, etc. have been presented. Suggestions for a possible assessment of smoke-producing cable were given.
16
Content available remote Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne
PL
W artykule poruszono temat bezpieczeństwa pożarowego w kontekście rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne. Przedstawiono sposób badania reakcji na ogień wraz z kryteriami ocen otulin instalacyjnych oraz najważniejsze wymagania, jakie stawiane są tym elementom przez przepisy prawne. Omówiono również alternatywne sposoby oceny stopnia rozprzestrzeniania ognia przez otuliny z wykorzystaniem dwóch innych metod badawczych.
EN
This paper discusses the topic of fire safety in the context of the spread of fire through the pipe heat insulation. The method of testing the pipe heat covering in the terms of reaction to fire together with the evaluation criteria was presented. The most important requirements of these elements are laid down by law. Alternative methods of assessing the degree of the spread of fire through coverings using other two test methods are briefly described.
17
Content available remote Weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy dotyczące prawidłowego wykonania i odbioru powłokowych, pęczniejących izolacji ogniochronnych. Zaproponowano tanią i skuteczną metodę weryfikacji poprawności wykonania powłok pęczniejących bazującą na termograwimetrii.
EN
The article presents the basie issues regarding the proper execution and commissioning of reactive coating for fire protection. Proposed is a cheap and effective method of verifying the correectness of the implementation of reactive coatings based on thermogravimetry.
PL
Od początku istnienia kolei kluczowym elementem nawierzchni szynowej były podkłady wykonywane z drewna. Potem zaczęto stosować podkłady betonowe oraz stalowe. Rozwój chemii polimerów doprowadził do stworzenia kompozytów składających się włókien (szklanych, węglowych, aramidowych) oraz różnego rodzaju żywic. Z roku na rok zwiększa się ich obszar zastosowań, w tym i w kolejnictwie. Przeprowadzone testy w Japonii i w kilku krajach europejskich wykazały ich dobre właściwości wytrzymałościowe. Kluczowym problemem w aspekcie eksploatacyjnym jest ich odporność na wysokie temperatury. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzonych według indywidualnie opracowanych procedur. Uzyskane rezultaty dowodzą przydatności podkładów kompozytowych w szeroko rozumianych drogach szynowych.
EN
Composite polymer sleepers are new product which could replace timber, concrete or steel sleepers. The rapid development of polymers creates new structural material which consists of fibers (glass, aramid or coal). The range of application rise rapidly including railways. Composite polymer sleepers have good structural material properties and good fire resistance what was proofed during investigation reported in this paper.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.