Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces produkcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Robotyzacja procesów produkcyjnych. Wprowadzenie
PL
Robotyka jest dziedziną wiedzy technicznej zajmującą się budową robotów, ich sterowaniem, programowaniem i zastosowaniem w różnych domenach nauki i techniki. Jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę z wielu innych dziedzin (mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki itp.). Dziś z łatwością można zauważyć obecność robotów w przemyśle, medycynie, transporcie, budownictwie, administracji, wojsku, rolnictwie i kosmosie. Swoje miejsce w życiu człowieka robotyka znalazła wszędzie tam, gdzie praca jest szczególnie uciążliwa, monotonna i niebezpieczna.
EN
Purpose: The purpose of including the following analysis was the problem diagnosed in a manufacturing company with hydraulic technology in the aspect of the growing number of hydraulic connected complaints. Therefore, a decision was made to analyze in detail the problem encountered with the available methods and tools. Design/methodology/approach: The study presents a literature approach to issues related to the effectiveness of the production process and the characteristics of the principles, methods, tools and techniques of quality management, as well as the practical application of the 5 WHY tool, based on a production enterprise from the hydraulic industry. Findings: The analysis carried out noticed problem using the Five Whys tool on the basis of data from a manufacturing enterprise from the hydraulic industry, as well as the created summaries of reasons for both quantitative and qualitative complaints in 2016 and 2017 enabled the identification of the main source of the diagnosed problem in the form of too many corroded hydraulic components in 2017 and the formulating of necessary recommendations to eliminate the above mentioned disadvantages of finished products for the enterprise. Practical implications: The introduced changes in the company from the hydraulic industry will significantly facilitate and improve the identification of defective products that should ultimately not reach the enterprise's customers. Originality/value: Formulating practical conclusions on using quality management tools in the aspect of the assessment of the effectiveness of the enterprise production process in the hydraulic industry.
3
Content available remote Relokacja w zakładach produkcyjnych
PL
Sprawne funkcjonowanie procesu produkcyjnego jest niemożliwe bez wykorzystania specjalistycznych, wielkogabarytowych maszyn. Dlatego tak popularne stały się usługi z zakresu ich relokacji. Kiedy niezbędny staje się transport maszyny z punktu A do punktu B, bardzo cenne są: wiedza, doświadczenie, precyzja oraz umiejętności planowania.
4
Content available remote Analiza dużych zbiorów danych
PL
Obecnie prawie każdy proces, w tym produkcyjny, generuje ogromne ilości danych. Gromadzimy je, czy jednak potrafimy odpowiednio wykorzystać? Jest to szczególnie ważne w kontekście Przemysłu 4.0, w którym dane są najważniejszym „surowcem”, a efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe, głównie za sprawą wiedzy, którą można z nich pozyskać.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
PL
Czujniki i przetworniki w systemach automatyki wielu procesów produkcyjnych wykrywają zmiany określonej wartości, która jest mierzona, generując przy tym sygnał wyjściowy o odpowiednich parametrach.
EN
Analysis of the incompatibilities occurring in an organization relies on identifying the problem and then applying the appropriate corrective and improvement actions. It is possible by using appropriate instruments of quality management and, basically, their sequence, which is a modern way of solving the problem, and it enables the improvement of functioning of an enterprise. Therefore, it is advisable to select an appropriate group of quality management instruments and use them in the appropriate sequence, because then they are complete and lead to full analysis and conclusions adequate to the problem. The aim of the article is to analyze the correlation and influence of the selected factors on the incompatibilities in selected processes, i.e. the production process of furniture fronts and furniture in general. Moreover, the idea is to use the appropriate sequence of instruments of quality management to solve various types of incompatibilities. The analysis was made at a company where a lot of different kinds of incompatibilities in processes were identified within 9 months. It was important to solve the problem for this enterprise because it was generating relatively large financial losses, and the lack of identified causes of the problem precluded taking preventive actions and developing the enterprise. After the initial analysis of the processes and problems, it was decided to use the correlation analysis, the Pareto-Lorenz diagram, the 5W2H method, the Ishikawa diagram and the 5Why method. The methodology and conclusions drawn from the analysis may be useful in solving complex problems at other production and service enterprises.
EN
The visual method is one of the most important control methods in spite of the developing information technologies and very high automation of the production process. The aim of the article is to analyze the quality control of a selected part of the production process of pistons for passenger cars, for which the visual method is used, and to evaluate the application of this method as well as its influence on the improvement of the presented production process. The analysis made it possible to assess the impact of the type of non-compliance and location on the effectiveness of controls. Thanks to the analysis carried out, the dominant influence of factors, which depend on the person performing the control, on the effectiveness of the control was found.
9
Content available remote Stacjonarne systemy termograficzne
PL
Wiele przedsiębiorstw coraz śmielej inwestuje w systemy umożliwiające ciągle zbieranie danych dotyczących zarówno sposobu realizacji procesu produkcyjnego, jak również parametrów eksploatowanych urządzeń.
PL
Głównym obszarem działalności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. jest produkcja taśm transporterowych. Na przestrzeni lat firma, dążąc do uzyskania samowystarczalności w tym zakresie, sukcesywnie rozbudowywała i modernizowała posiadany park maszynowy. Systematycznie rosnące wymagania klientów, dbałość o środowisko naturalne, chęć podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i rozwój technologiczny dostępnych na rynku rozwiązań to główne przyczyny konsekwentnie realizowanego od lat programu modernizacji parku maszynowego FTT.
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe przekładnie zębate stosowane w przemyśle maszyn/urządzeń górniczych. Zakłady produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego przy spadku koniunktury w przemyśle górniczym zmuszone są do poszukiwania nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów, lub rozpoczynać produkcję zupełnie nowego asortymentu do innych niż górnictwo gałęzi gospodarki. Scharakteryzowano podstawowy podział przekładni zębatych oraz przedstawiono podstawowe parametry, którymi charakteryzują się przekładnie zębate. W drugiej części artykułu, przeanalizowano proces produkcyjny produkcji przekładni zębatych przez Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną produkcji przekładni zębatych dla przemysłu górniczego oraz innych gałęzi przemysłu. Wskazano na bariery wejścia do nowego segmentu produkcyjnego oraz potencjalne zyski. Nawet w przypadku, gdy zakład jest w posiadaniu wysokiego poziomu technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, trudno jest przekroczyć barierę ekonomiczną (niskie ceny asortymentu).
EN
The publication presents basic toothed gears used in the mining machinery/equipment industry. Plants producing machinery and equipment for the mining industry are forced to search for new markets for their products in the downturn in the mining industry, or to start manufacturing a completely new range of products for industries other than mining. The basic division of toothed gears was characterized and the basic parameters with which gears are characterized are presented. In the second part of the article, the production process of the toothed gears manufactured by Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. was analyzed. Then, economic analysis of gear production for the mining industry and other industries was carried out. Barriers to entry into a new production segment and potential profits were pointed out. Even if the plant has a high technological level and highly qualified staff, it is difficult to cross the economic barrier (low prices of the product range).
EN
The G8D method is a universal method for solving problems arising in production processes, also used in optimisation of these processes. The method allows the detection and elimination of any drawbacks occurring in manufacturing processes and ensuring the safety of these processes. In the article, the authors have presented one of the sensitive and critical disciplines of the G8D problem solving method in production processes, i.e. discipline D2 - “problem description”. The authors have presented the algorithm of procedure in the discipline D2 as well as the quality management tools that can be used to correctly “describe the problem”. The authors have also discussed the procedure for the discipline D2 in the "problem description" for the case of the projection welding of a nut.
PL
W artykule przedstawiono ocenę użyteczności wyników, będących efektem stosowania niezdeterminowanych metod analizy procesu produkcyjnego, realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Przez użyteczność jest tu rozumiana możliwość ich wykorzystania w praktyce. Użyteczność wyników scharakteryzowano z wykorzystaniem kilku wybranych niezdeterminowanych modeli procesu produkcyjnego. W części końcowej zaprezentowano możliwości wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce górniczej.
EN
The article presents an assessment of the usefulness of results resulting from the use of undetermined methods of analyzing the production process carried out in the lonwalls of coal mines. Usability is understood here as the possibility of their practical use. The usefulness of the results was characterized using several selected undetermined models of the production process. The final part presents the possibilities of using the results in mining practice.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością opartego na idei Kaizen wprowadzonego w przedsiębiorstwie Sonel S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów jego wdrożenia w tym przedsiębiorstwie. Zaprezentowano model zarządzania jakością wprowadzony w Sonel, zwany SPS – System Produkcyjny Sonel. Przedstawiono dane ilościowe, które potwierdzają skuteczność tego systemu w realizacji celów organizacji oraz wskazują, że system ten został zaakceptowany przez pracowników i stał się standardem w Sonel.
EN
The aim of the article is to present the quality management system based on the idea of Kaizen which is introduced in Sonel S.A. and to present measurable effects of the implementation of this system in this company. The management model called SPS – Sonel Production System and the impact of the implemented quality management system on the company’s results were presented. Quantitative data were shown, which confirmed the effectiveness of this system in achieving the objectives of the organization and indicated that the system has been accepted by the employees and has become the standard in Sonel.
EN
The article presents the most important information concerning the methods, techniques and indicators of I measures, which are used in the evaluation of production processes. The theory of limitations, process mapping, benchmarking and diagnostic test method have been described. Sample indicators for the evaluation of production processes are presented and the measures for the evaluation of production processes are discussed, as well as methods of obtaining information about the process. The modelling and computer simulations were described and the algorithm of proceeding during the development of a simulation model was presented. The article discusses system dynamics modelling, discrete event modelling and agent modelling.
EN
The article presents the most important information concerning computer modelling and simulation, system dynamics modelling, discrete event modelling and agent modelling. An exemplary model of the production process of windscreen wipers, which was created on the basis of assumptions, discussed the individual components of the model. An example of using JAVA code in AnyLogic program is presented and examples of indicators that can be calculated and presented in the form of a graph in the program are shown. Computer simulations enable tracking and analysis of the production process. They help to verify assumptions and detect irregularities in the modeled process. Simulation programs have a wide range of possibilities, allow you to create reports, charts, comparisons, allow you to optimize processes.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu funkcjonowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w przedsiębiorstwie branży hutniczej specjalizującego się w produkcji prętów stalowych żebrowanych do zbrojenia betonu na jakość wyrobu na każdym etapie procesu produkcyjnego. Poprawa jakości wyrobu ma być skutkiem nieprzerwanej kontroli procesu przeprowadzonej zgodnie z dokumentacją kontrolną, sporządzoną przez producenta (księga jakości, dokumentacja ZKP, instrukcje, procedury). W artykule przedstawiono sposób wdrożenia zasad funkcjonowania systemu ZKP wraz z hipotetyczną analizą wpływu oddziaływania systemu ZKP na jakość produktu i eliminacje potencjalnych niezgodności na każdym etapie procesu produkcyjnego.
EN
The purpose of the article is to determine the impact of the operation of the factory production control system (FPC) in an enterprise in the steel industry specializing in the production of steel bars ribbed to reinforce concrete for the quality of the product at every stage of the production process. Improvement of the product quality is to result from the uninterrupted process control carried out in accordance with the control documentation prepared by the manufacturer (quality book, FPC documentation, instructions, procedures). The article presents the method of implementing the rules of the FPC system operation together with a hypothetical analysis of the impact of the FPC system's impact on product quality and the elimination of potential non-conformities at every stage of the production process.
PL
Coraz częściej w środowisku naukowców i praktyków biznesu mówi się o nowych wyzwaniach dla przemysłu w związku z czwartą rewolucją przemysłową. Przemysł 4.0 jest rezultatem rozwoju cyber-fizycznych systemów wytwarzania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy dyskutują o kierunkach zmian w przemyśle, także metalurgicznym. Przemysłu 4.0 wyznacza nowe obszary zmian w sferze produkcji i zarządzania. Rozwój koncepcji Przemysłu 4.0, zmusza przedsiębiorstwa, do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Powinno to znaleźć wyraz w tworzeniu nowych modeli biznesu, wdrażaniu innowacji, szybkiej reorganizacji procesów i bardzo elastycznym dostosowywaniu funkcjonowania przedsiębiorstw do warunków zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i powszechnego. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wskazanie trendów i wyzwań jakie ona za sobą niesie.
EN
Increasingly, in the environment of scientists and business practitioners, new challenges for industry are being discussed in connection with the fourth industrial revolution. Industry 4.0 is the result of the development of cyber-physical manufacturing systems as part of the fourth industrial revolution. Scientists, politicians and entrepreneurs are discussing the directions of changes in the industry, including in metallurgy. Industry 4.0 marks new areas of change in the sphere of production and management. The development of the Industry 4.0 concept forces companies to adapt to changing market conditions. This should be reflected in the creation of new business models, implementation of innovations, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to the conditions of the changing competitive and widespread environment. The aim of the article is to present the concept of Industry 4.0 and to indicate trends and challenges that it entails.
PL
W artykule omówione zostały zastosowania oraz charakterystyka płytek drukowanych, a także zasady ich projektowania oraz ograniczenia technologiczne. Wykorzystanie zamieszczonych informacji pozwoli na wyeliminowanie wyjaśniania projektów na etapie przygotowywania dokumentacji produkcyjnej oraz optymalizację kosztów produkcji PCB przy zachowaniu niezawodności i stałej wysokiej jakości. Ponadto w artykule, przedstawiono zależności kosztów produkcji od ilości zastosowanych warstw oraz wskazano przyszłościowe metody produkcji płytek PCB.
EN
The article discusses the applications and characteristics of printed circuit boards as well as design principles and technological limitations. The use of the information provided will eliminate the explanation of projects at the stage of preparation of production documentation and optimization of PCB production costs while maintaining reliability and constant high quality. In addition, the article presents the dependence of production costs on the number of applied layers and indicates the future methods of PCB production.
20
Content available remote Diagnostyka Profibus
PL
Jednym z elementów diagnostyki maszyn w przemyśle, oprócz diagnostyki łożysk, silników czy układów mechanicznych, jest diagnostyka sieci przemysłowych. Choć praktyka pokazuje, że są to systemy bardzo stabilne, to w przypadku wystąpienia awarii potrafią przysporzyć sporo trudności w diagnostyce i usuwaniu problemu. Wynika to w dużej mierze z rozległości tych układów i ze sporej liczby komponentów. Opracowane nowe technologie w zakresie komunikacji przemysłowej sprawiają, że dla nowych aplikacji Profibus jest powoli wypierany przez swojego następcę - Profinet.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.