Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GMA welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
Zaawansowane koncepcje systemów sterowania źródeł spawalniczych umożliwiają użytkownikowi dostosowanie dynamicznych właściwości źródła energii do warunków spawania procesami GMA. Artykuł dotyczy parametrów procesu spawania, które mogą być określone jako zmienna „dynamika łuku” w nowoczesnych źródłach zasilania np. inwertorach nowej generacji MICOR, służą rozszerzeniu przydatności technologicznej metod GMA oraz niwelują niedoskonałość doboru parametrów spawania. Przedstawiono korzyści technologiczne i przykłady zastosowania podczas prac spawalniczych.
EN
High-quality operating concepts enable the user to adjust dynamic properties of the welding power source for GMA standard welding processes. The article is thematically concerned with parameters what can be summarized under the term „dynamic” for modern inverter power sources and process engineering what effects arise thereby. The technological and practical benefits are considered.
5
Content available remote Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG
PL
Przedmiotem badań były złącza doczołowe ze stali S690QL o grubości 10 mm, spawane metodą MAG. Wykonano analizę metalograficzną złączy, określono rozkłady twardości w obszarze spoiny, przeprowadzono statyczną próbę rozciągania złączy poprzecznych i zbadano ich udarność. Uzyskane spoiny posiadały niezgodności spawalnicze, których wymiary graniczne odpowiadały poziomowi jakości D. Maksymalna twardość złącza w strefie SWC wyniosła 317 HV10, minimalny kąt gięcia próbki wyniósł 90°. Wytrzymałość na rozciąganie wyniosła 853 MPa.
EN
The subject of the research were GMA welded butt joints made of 10 mm thick S690QL steel. The metallographic analysis of joints was made, hardness in the joint area was measured, the static tensile test and impact test of transverse joints conducted. Joints contained imperfections with size at the D quality level. Maximum hardness of the joint in the HAZ was 317 HV10, minimum angle of specimen bending was 90 deg. The measured tensile strength was 853 MPa.
6
Content available remote An experimental study on optimizing for tandem gas metal arc welding process
EN
Purpose: To enhance productivity and provide high quality production material in a GMA welding process, weld quality, productivity and cost reduction affects the number of process variables. In addition, a reliable welding process and conditions must be implemented to reduce weld structure failure. Design/methodology/approach: The research investigates the interaction between the welding parameters (welding speed, distance between electrodes, and flow rate of shielding gas) and bead geometry for predicting the weld bead geometry (bead width, bead height). Taguchi techniques are applied to bead shape to develop curve equation for predicting the optimized process parameters and quality characteristics by analysing the S/N ratio. Findings: The experimental results and measured error is within the range of 10% presenting satisfactory accuracy. The curve equation was developed in such a way that you can predict the bead geometry of constructed machinery that can be used for making tandem welding process. Research limitations/implications: In various industries the welding process mathematical model is not fully formulated for the process parameter and on the welding conditions, therefore only partial variables can be predicted. Originality/value: This paper focused on the anode-cathode distance that can prevent arc blow in tandem GMA welding process. We also analysed the welding quality characteristics according to the bead geometry and welding parameters through S/N ratio dependent on the welding speed and flow rate variation of shielding gas. Finally, a mathematical model being able to predict the welding quality based on the given welding parameters using statistical method has been developed.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
8
Content available remote Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań złączy wykonanych metodą MAG w osłonach różnych mieszanek gazowych. Stwierdzono, że osłona gazowa oraz rodzaj transportu materiału w łuku powodują różną głębokość wtopienia, wielkość strefy wpływu ciepła oraz twardość uzyskanych złączy. Ze względu na złożoność czynników wpływających na formowanie się spoiny (prąd, napięcie, prędkość spawania, osłona gazowa) należy zawsze analizować wszystkie zmienne i dopiero na podstawie takiej analizy możliwe jest określenie zalecanych parametrów spawania czy osłony gazowej.
EN
The investigations of welded joint produced by MAG process in various shielding gases are presented. It was concluded that shielding gas and type of material transfer in arc cause different penetration depth, the size of heat affected zone and the hardness obtained connectors. Due to the complexity of the factors affecting the formation of the weld (current, voltage, rate of welding, shielding gas), all the variables should always be analyzed, and only on the basis of this analysis it is possible to determine the recommended welding parameters or shielding gas.
9
Content available remote Metody oceny efektywności wdrożeń stanowisk do spawania zrobotyzowanego
PL
Przedstawiono i przeanalizowano czynniki wpływające na wysokość kosztów spawania oraz zaprezentowano metody obliczania kosztów spawania metodą GMA. Przedstawiono również statystyczne i dynamiczne metody oceny efektywności wdrożeń zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Zwrócono szczególną uwagę na metodę porównawczą, która stanowi proste narzędzie oceny opłacalności wdrożenia konkretnego rozwiązania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i ekonomii.
EN
Factors influencing welding costs have been presented and discussed. It has been given methods of GMAW costs calculation. Statistical and dynamical methods of assessment of robotic welding cell implementation have also been presented. Particular attention has been attracted to the comparative method, which constitutes simple tool for economical effectiveness evaluation of specific solution. It does not require profound economical knowledge.
EN
Purpose: of this research paper is to select optimal welding condition for a root-pass welding for pipeline and to provide a best process for desirable welding quality. Design/methodology/approach: In this study, a variety of welding experiments were carried out to optimize an automated welding process using a GMA (Gas Metal Arc) process, these has been applied for root-pass welding. Welding current, welding speed, wire feed speed and torch angle were chosen as input parameters, while back-bead geometry representing quality of root-pass welding as output parameter. Findings: Based on the results from welding experiments, optimal welding conditions were selected after analyzing correlation between welding parameters and back-bead geometry such as back-bead width and back-bead height. Moreover, not only effectiveness of empirical models developed was compared and analyzed. The optimized empirical models were finally developed for predicting back-bead geometry by analyzing the main effect of each factor and their influence on interaction. Research limitations/implications: This research was concentrated on the developed empirical models that can predict back-bead width and height for root-pass welding in pipeline. Originality/value: This study is intended to define correlations between process parameters and back-bead geometry as welding quality and eventually select optimal welding condition by performing root-pass welding experiment under various conditions.
11
Content available remote Zrobotyzowane spawanie GMA złączy blach ze stali S690 i S960
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań technologii zrobotyzowanego spawania GMA drutem litym złączy teowych ze spoinami czołowymi blach grubości 10 mm ze stali S690 i S960. Wyniki badań jakości złączy próbnych spełniają wymagania norm, jednakże energia liniowa spawania zrobotyzowanego GMA nie różni się istotnie od energii liniowej spawania ręcznego GMA. Prawidłowy kształt ściegów spoin w spawaniu zrobotyzowanym można uzyskać przez zastosowanie średnich (w stosunku do dopuszczalnych) wartości energii liniowej spawania. Stwierdzono także, że w przypadku zrobotyzowanego spawania GMA złączy teowych ze spoinami czołowymi wymagane jest bardzo precyzyjne ustawienie palnika względem złącza. Uzyskane wyniki wskazują, że pełne wykorzystanie zalet spawania zrobotyzowanego - spawanie w górnym zakresie dopuszczalnych wartości energii liniowej spawania - napotyka ograniczenia technologiczne związane z niekorzystnym formowaniem ściegów spoiny przy większych prędkościach spawania.
EN
High strength, fine-grained structural steels S690 and S960 poses the good weldability provided that the welding procedure includes recommendations of the steel manufacturer. Findings of the robotic GMA welding technology of butt weld T-joints of 10 mm thick S690 and S960 steel plates are presented in the article. Results of quality examinations of welded joints meet the requirements of standards, however parameters of welding and the heat input at robotic GMA welding do not differ essentially from parameters and heat input of manual GMA welding. The correct shape of weld beads at the robotic GMA welding can be obtained in the range of mean heat input (in the range of heat input advisable by steel producers). It was also found that in the case of robotic GMA welding of the v-groove T-joint of plates the limited access of GMA welding torch to welded joints area, requires very precise positioning of welding torch to the welded joint. Results of investigations show that full utilization of robotic welding advantages - welding in the upper range of welding parameters meets the technological-linked limitations connected with abnormal building of weld beads when welding with the higher welding speeds.
12
Content available remote Predicting Lap-Joint bead geometry in GMA welding process
EN
Purpose: The prediction of the optimal bead geometry is an important aspect in robotic welding process. Therefore, the mathematical models that predict and control the bead geometry require to be developed. This paper focuses on investigation of the development of the simple and accuracy interaction model for prediction of bead geometry for lap joint in robotic Gas Metal Arc (GMA) welding process. Design/methodology/approach: The sequent experiment based on full factorial design has been conducted with two levels of five process parameters to obtain bead geometry using a GMA welding process. The analysis of variance (ANOVA) has efficiently been used for identifying the significance of main and interaction effects of process parameters. General linear model and regression analysis in SPSS has been employed as a guide to achieve the linear, curvilinear and interaction models. The fitting and the prediction of bead geometry given by these models were also carried out. Graphic results display the effects of process parameter and interaction effects on bead geometry. Findings: The fitting and the prediction capabilities of interaction models are reliable than the linear and curvilinear models. It was found that welding voltage, arc current, welding speed and 2-way interaction CTWD×welding angle have the large significant effects on bead geometry. Practical implications: The model should also cover a wide range of material thicknesses and be applicable for all welding position. For the automatic welding system, the data must be available in the form of mathematical equations. Originality/value: It has been realized that with the use of the developed algorithm, the prediction of optimal bead dimensions becomes much simpler to even a novice user who has no prior knowledge of the robotic GMA welding process and optimization techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.