Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roof construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych
PL
Przedmiotem artykułu są obciążenia dachów wynikające z różnorakich oddziaływań fizycznych, w tym obciążenia stałe, obciążenia zmienne nieruchome i ruchome oraz obciążenia zmienne środowiskowe. Zawiera on omówienie przykładów zmieniających się wielkości i rodzajów obciążeń, charakteryzowanych wg norm Eurokodów PN-EN oraz obciążeń klimatycznych (śniegiem i wiatrem).
EN
The subject of the article are roof loads arising due to diverse physical influences, including permanent loads, variable immobile and mobile loads as well as variable environmental loads. It contains a discussion of changing values and types of loads characterised according to Eurocode PN-EN standards as well as atmospheric loads (snow and wind).
EN
The most important challenges in the construction field is to do the experimentation of the designing at real time. It leads to the wastage of the materials and time consuming process. In this paper, an artificial neural network based model for the verification of sigma section characteristics like shear centre and deflection are designed and verified. The physical properties like weight, depth, flange, lip, outer web, thickness, and area to bring shear centre are used in the model. Similarly, weight, purlin centres with allowable loading of different values used in the model for deflection verification. The overall average error rate as 1.278 percent to the shear centre and 2.967 percent to the deflection are achieved by the model successfully. The proposed model will act as supportive tool to the steel roof constructors, engineers, and designers who are involved in construction as well as in the section fabricators industry.
3
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi
PL
Artykuł stanowi przegląd dotychczas stosowanych systemów dachów płaskich i stropodachów z uwzględnieniem złożoności ich konstrukcji. Opisano w nim zalety i wady najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych dachów płaskich, zwracając uwagę na możliwość występowania błędów wykonawczych oraz niewłaściwy dobór połączeń poszczególnych materiałów budowlanych. Przedstawiono wybrane rozwiązania oraz wyniki badań systemów izolacyjnych dachów płaskich, które w znaczny sposób mogą obniżyć koszty robót budowlanych oraz koszty związane z koniecznością utrzymania w pomieszczeniach mieszkalnych określonego zakresu temperatury.
EN
The article is a review of flat roof systems already applied, taking into account the complexity of their design. It offers a description of advantages and disadvantages of the most commonly applied structural solutions, with special attention to possible errors in the production phase or inadequate choice of joints to bind specific construction materials. There is also a presentation of the selected arrangements, as well as results of tests of flat roof insulation systems that could largely reduce the costs of civil works and costs related to the requirement to maintain a specified temperature range in residential space.
4
Content available remote Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
EN
The paper presents examples of roof repairs and remodelling projects. Solutions are discussed for replacement of roofing material, with or without an additional insulation layer on the existing roof slope, as well as a method of roof remodelling through setting up new lightweight load-carrying structure directly on the existing flat roof finish surface.
5
Content available remote Jakość wykonawstwa a jakość dachu
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia konsekwencji wyboru tanich materiałów i ekip dekarskich. Opisano również, czym się różni koszt od ceny dachu.
EN
The article attempts at explaining the consequences of choosing cheap materials and cheap roofer teams. Furthermore, it shows the difference between the cost and the price of a roof.
6
Content available remote Gont bitumiczny a wentylacja dachu
PL
W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN
The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof sheathing are presented as well.
7
Content available remote Dachy zielone i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono zalety dachów zielonych w mieście. Przytoczono przykłady zastosowań tych konstrukcji w Polsce i Europie. Omówiono sposoby niwelowania skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła, pochłaniania zanieczyszczeń i dwutlenku węgla oraz retencjonowania wody opadowej. Pokazano, jak dachy zielone stają się w miastach dodatkową przestrzenią życia i wypoczynku.
EN
The article presents the advantages of green roofs in a city. Examples are quoted for applications of these designs in Poland and Europe. The article discusses methods of mitigating the consequences of municipal heat island effect, absorption of contaminants and carbon dioxide, and retention of storm water. Green roofs are shown to become a new living and recreation space in cities.
PL
Polskie przepisy wymagają usuwania śniegu z dachu tylko w wyjątkowych przypadkach: gdy zagraża to nośności jego konstrukcji (dachów płaskich o lekkiej konstrukcji). W artykule poznamy zasady, jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z jego usuwaniem.
EN
Polish laws require removal of snow from the roof only in specific cases: when snow threatens the load capacity of the roof construction (flat roofs with a light construction). The article shows the rules that should be followed while removing snow from the roof.
PL
W artykule opisano, jaki wpływ miały błędy powstałe w procesie budowlanym, w szczególności na etapie projektowania obiektu halowego, na nośność i użytkowanie konstrukcji. W opisywanym obiekcie, w okresie zimowym, nastąpiło zawalenie jednej z naw hali magazynowej. Przeprowadzono analizę dostarczonej dokumentacji projektowej obiektu, wykonano badania oraz pomiary inwetaryzacyjne istniejącej konstrukcji. Porównano je z dostarczoną dokumentacją. Na tej podstawie wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i połączeń, umożliwiającą dokonanie wymaganej oceny konstrukcji i sformułowanie wniosków końcowych.
EN
The paper describes, what impacts have the construction process errors, on the load carrying capacity and the use structure. In particular at the stage of designing the object. In this object, in the winter period, there has been a collapse of one of the aisles hall. Analysis of the design documentation has been supplied object and measurements of the existing structure. Compares them with the supplied documentation. On this basis, make the static analysis and strength for elements and connections. This enable make evaluate structure and phrase finally conclusion.
PL
Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdujące się na Śnieżce (1602 m npm.) w Karkonoszach pełni funkcję badawczo-naukową, jak również jest częściowo obiektem turystycznym z zapleczem gastronomicznym. 16.03.2009 r. jeden z trzech dysków Obserwatorium Meteorologicznego – tzw. dysk górny – uległ awarii [1]. W latach 2010–2011 wykonano prace naprawcze konstrukcji dysku górnego. W kolejnych latach przeprowadzono kontrolę techniczną stanu konstrukcji stalowej, która nie uległa katastrofie. Budowę obiektu rozpoczęto pod koniec lat 60. XX wieku i zakończono w 1974 r.
EN
The Meteorological Station of Institute of Meteorology and Water Management is placed at the top of Śnieżka mountain (1602 m). It fulfils research and development function but it is touristic object with gastronomic base. In 16.03.2009 on of three discks (the upper one) collapsed [1]. In years 2010-2011 repairation works have been carried out. Later investigations of existing steel structure of two remaining discks have been conducted. The problems considering study done are presented.
12
Content available remote Zwiększanie efektywności energetycznej budynków sakralnych
PL
Przedstawiono najbardziej ekonomiczne możliwości podniesienia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Na podstawie analizy kościołów zawierciańskiego okręgu duszpasterskiego archidiecezji częstochowskiej stwierdzono bardzo częste występowanie w tych obiektach drewnianych konstrukcji dachowych. Zwiększenie ich izolacyjności termicznej jest stosunkowo proste i mało kosztowne oraz możliwe do wykonania w trakcie użytkowania obiektu. Jednocześnie proponuje się przeprowadzenie modernizacji systemu grzewczego obiektu. Autorka przedstawia kilka nowoczesnych i energooszczędnych metod ogrzewania obiektów sakralnych.
EN
Possibilities of growing the energetic effectivity of sacral buildings is presented in the paper. Roof constructions used in post-war ecclesiastical buildings situated in zawiercianski pastoral region of archidiocese of Czestochowa are used as examples of frequent occurrence of wooden roofs. Such constructions could be easily thermo insulated during their exploitation. The second possibility to save energy in sacral buildings is to install modern system of heating. Some of such systems are presented in the second part of the paper.
13
Content available remote Wzmocnienie konstrukcji stalowej hali poprzez ukierunkowane sprężenie dachu
PL
W referacie przedstawiono sposób wzmocnienia oraz analizę statyczną, jednej z istniejących hal magazynowych fabryk papieru w Kostrzynie nad Odrą, zrealizowaną w roku 2003. Wzmocnienie nie mogło ingerować w normalną pracę magazynu oraz musiało ograniczać się do prostych procesów technologicznych ze względu na zaostrzone przepisy higieniczno-sanitarne i przeciwpożarowe skutkujące między innymi brakiem możliwości wyłączenia instalacji tryskaczowej. Dodatkowo pierwotna analiza statyczna wykonana w roku 2003, ze względu na ograniczony dostęp do złożonych przestrzennych programów komputerowych, była prowadzona na prostych, płaskich schematach konstrukcyjnych. W większości przypadków obliczenia były dokonywane bez uwzględnienia podatności podpór na wydzielonych elementach konstrukcyjnych, co skutkowało ich pewnym niedoszacowaniem, co z kolei prowadziło do istotnego zwiększenia zakresu samego wzmocnienia.
EN
The paper presents the way of strengthening and static analysis of one of the existing storage halls of a paper factory in Kostrzyń at Odra completed in 2003. This strengthening has do not to disturb the everyday function of the storage and it had to be limited to application of very simple technological procedures regarding to the higher standards of sanitary regulations and fireproof codes. They have given in a result the lack of possibility to switch off the sprinkler installation. In addition the initial static analysis done in 2003 has to be done, because of the limited in this time access to the sophisticated software, by application and assumption of simple plane structural schemes. These calculations have to be made without taking into account the support flexibility in selected structural components, what has given in result a certain inaccurateness what further has implied to the significant increasing of the range of the reported strengthening.
PL
Omówiono usterki i uszkodzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych dachu Katedry Płockiej, mających istotny wpływ na jej trwałość i stan techniczny. Stwierdzono, że istotny wpływ na ten stan ma proces starzenia się materiałów budowlanych, a dodatkowo szkodliwe warunki wynikające z niedostatecznych prac naprawczych i konserwacyjnych. Wskazano niezbędne do wykonania prace remontowe.
EN
This paper describes the destruction od roof basic construction elements of Cathedral Basilica in Płock. Based on the assessment and analysis of the technical condition was established that crucial impact on current state have both aging process of building materials and destructive conditions resulting from negligent and often random repair works.
PL
Omówiono rozwiązanie projektowe i realizację podniesienia wieży w kościele zabytkowym. Zaprojektowano konstrukcję stalową opartą na ścianach zewnętrznych, do której podwieszono podstawę wieży. Przez równomierne dokręcanie nakrętek na śrubowych wieszakach konstrukcję wieży odniesiono o około 10 cm. Cały ciężar wieży został przeniesiony przez konstrukcję stalową na ściany budynku.
EN
This paper presents a solution to a problem of moving upward the tower of the church in Ratów. Floor beams, on which the tower has been situated, had deflected excessively and rested on the vault. Steel construction has been designed, put into tower and propped against the walls. By using bolts the tower has been lifted up about 10 cm. The weight of the tower has been allocated to the walls.
PL
Wole oko to element połaci dachowej, który bardzo wzbogaca dach pod względem estetycznym. element ten wyłania się z dachu płynnie, bez żadnych widocznych krawędzi. wole oko może efektywnie wzbogacić dach, jest jednak elementem o wysokim stopniu złożoności - to jeden z najtrudniejszych elementów konstrukcji dachowych. w artykule, opisane zostały w sposób skrótowy kluczowe przy projektowaniu wolego oka aspekty.
EN
Eyebrow window is part of the roof, the roof of which is very enriching in terms of aesthetics. This element emerges from the roof smoothly, with no visible edges. Eyebrow window can effectively enhance the roof, but it is part of a high degree of complexity - is one of the most difficult elements of roof construction. In the article, are described in summary form the key design aspects of the eyebrow window.
PL
Przedstawiono analizę spawalniczych przyczyn awarii dachu pawilonu meblowego w Szczecinie. Dach w formie stalowego przekrycia strukturalnego wykonany był w wytwórni i zmontowany na placu budowy przez dużą firmę budowlaną w latach 60. ubiegłego stulecia. Stan techniczny konstrukcji skonfrontowano z wymogami jakości dotyczącymi spawania według zawartymi w aktualnych normach PN-EN 1090-2, PN-EN ISO 3834 i PN-EN ISO 14731.
EN
Welding reasons of the failure of the roof on a furniture pavilion in Stettin have been analyzed. The roof in the form of the steel structural cover was made in a factory and then assembled on building site by a large building company in the sixties of the last century. The technical state of the structure was compared with quality requirements relating to welding area specified in the valid standards: PN-EN 1090-2, PN-EN ISO 3834 and PN-EN ISO 14731.
PL
Od wielu lat toczy się w środowisku budowlanym dyskusja czy w konstrukcji dachów stosować paro-izolację czy nie stosować? W wielu publikacjach, odpowiedź na to pytanie uzależnia się od charakteru pomieszczeń jakie znajdują się pod dachem. Zakłada się, że jeżeli pomieszczenia te są suche (o ciśnieniu cząstkowym pary wodnej poniżej 12 hPa - [1]) to paro-izolacji można nie stosować.
PL
Przedstawiono konsekwencje błędów podczas projektowania i montażu konstrukcji bezpłatwiowego dachu hali stalowej, w której rolę stężeń połaciowych miała pełnić sztywna tarcza z blach trapezowych pokrycia dachu. Oceniono wpływ ponadnormatywnych bocznych wygięć pasów oraz skręceń przekrojów poprzecznych kratowych dżwigarów dachowych na ich nośność.
EN
The consequences of errors on the stage of the designing and the assembly of the non-purlin roof construction of the steel-hall, in which the stiff roof-shield fulfil a function of the roof bracing system, are discussed in this paper. Additionally, the estimation of influence of overnormative deformations - lateral deflections and twists of cross-section - of the lattice girders on their carrying capacity is presented.
PL
Konserwacja historycznych więźb dachowych wiąże się często z koniecznością wzmacniania lub miejscowego wymieniania istniejącej drewnianej substancji zabytkowej. Dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzenie wstępnych badań konstrukcji, które pozwalają określić wartość zabytkową tego elementu budowli i jego stan zachowania. Dopiero po takiej ocenie wykonuje się szereg dalszych badań szczegółowych. Podstawową dokumentacją jest inwentaryzacja konstrukcji, która powinna być prawidłowo wykonana i musi posiadać odpowiedni stopień szczegółowości. Na nią nanosi się dalsze badania. Ich wyniki mają posłużyć projektantom do przyjęcia najlepszych rozwiązań w projekcie budowlanym, które przede wszystkim w możliwie najwyższym stopniu muszą szanować zachowaną substancję zabytkową. Jest ona ciągle nośnikiem wielu istotnych informacji naukowych. W projekcie budowlanym określa się szczegółowo zakres prac, a roboty powinny być nadzorowane przez przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. W takich państwach jak Niemcy, Francja, Republika Czeska, Słowacja i Belgia w coraz większym stopniu używa się przy tego typu naprawach tradycyjnych technik ciesielskich i wymienia się tylko bardzo uszkodzone fragmenty konstrukcji. W krajach tych dba się również o odpowiedni rozwój i kontynuację rzemiosła. W Europie standardem w analizie zabytkowych konstrukcji drewnianych stają się także badania dendrochronologiczne. Realizowane projekty remontów zabytkowych drewnianych więźb dachowych uwzględniają w coraz większym stopniu wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych tych unikalnych konstrukcji ciesielskich oraz ich specyfikę. Powinno zakładać się pełną odwracalność prowadzonych zabiegów, a w czasie realizacji prac należy ściśle przestrzegać przyjętych w projekcie rozwiązań.
EN
Conservation of historic roof constructions is frequently connected with the necessity of strengthening or local replacement of the existing historic wooden substance. Therefore, it is extremely important to conduct initial examination of the construction, which allows for assessing the historic value of that element of the building and its state of preservation. Only after such assessment several more detailed tests can be carried out. The basic documentation is construction inventory, which should be properly made and sufficiently detailed. Further test results are then marked on it. The results are to help the designers to select the best solutions for the building project which, first of all, are to protect the preserved historic substance since it still is a means of obtaining essential scientific information. The range of work is precisely defined in the building project, and the work should be supervised by representatives of Voivodeship Office for Monument Protection. In countries such as Germany, France, the Czech Republic, Slovakia and Belgium traditional carpentry techniques are increasingly used for such repairs and only the seriously damaged construction fragments are replaced. In those countries the proper development and continuation of craft are also cared for. Dendrochronological examination is also becoming a standard in the analysis of historic wooden constructions in Europe. The realized renovation projects of historic wooden roof truss take into account the results of interdisciplinary scientific research and the specificity of those unique carpentry constructions to a considerable degree. The full reversibility of the applied treatment should be assumed, and the solutions approved in the project should be strictly abided by duringthe realization stage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.