Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magnetic levitation in industrial transport systems
EN
The paper presents a well known idea of using permanent magnets as a source of energy in an industrial transport system (for instance maglev). The idea of this paper is to present computation and simulation for a transport system in 2D space using the Ansys environment. An idea for a system which starts to operate only at the very moment when a worker needs help and is moving a heavy object, and is using it with a minimum amount of energy has become an idea about saving energy. When gravity is eliminated by magnetic fields forces, for moving heavy object, we only need to overcome the moment of inertia. All resistance practically disappears, because there is almost no friction in this system. In the paper the use of magnetic field concentration in Halbach array system for eliminating gravitational forces during a load movement has been presented.
PL
W pracy przedstawiono dobrze znaną ideę wykorzystania magnesów trwałych, jako źródła energii w przemysłowym systemie transportu (na przykład maglev). Ideą tego artykułu jest prezentacja obliczeń i symulacji transportu systemu w przestrzeni 2D za pomocą środowiska Ansys. Pomysł na system, który działa tylko w momencie, gdy pracownik potrzebuje pomocy i porusza ciężkim przedmiotem i używa go przy minimalnej ilości energii, staje się pomysłem oszczędzania energii. Kiedy grawitacja jest eliminowana przez siły pola magnetycznego, do przemieszczania ciężkich obiektów wystarczy jedynie pokonać moment bezwładności. Cały opór praktycznie znika, ponieważ w tym układzie prawie nie ma tarcia. W artykule przedstawiono zastosowanie koncentracji pola magnetycznego w układzie macierzy Halbacha do eliminacji sił grawitacyjnych podczas ruchu ładunku.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję liniowego napędu trójfazowego. Wzbudnik umieszczono na wózku transportowym, poruszającym się ponad bieżnią napędową spełniającą rolę wirnika silnika liniowego, wykonanej z miedzi lub aluminium. Laboratoryjne Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar siły ciągu napędu. Dynamometr zamocowany do wózka z jednej strony oraz elementu sztywnego z drugiej, pozwala na pomiar tej siły. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.Artykuł będzie zawierał dwie podstawowe części, opis matematyczny wraz z symulacją w środowisku Ansys, oraz porównanie wyników symulacji z pomiarami w układzie rzeczywistym stanowiska w warunkach laboratoryjnych.
EN
The work presents the construction of a three-phase linear drive. The inductor was placed on a transport trolley, moving over the driving race, acting as a rotor of a linear motor, made of copper or aluminum. Laboratory Measuring station allows measuring the thrust of the drive. Dynamometer attached to the trolley on one side and rigid element on the other, allows you to measure this force. The diagram of the measurement station is shown in Fig. 1. The article will contain two basic parts, a mathematical description with simulation in the Ansys environment, and a comparison of simulation results with measurements in the real system of the laboratory stand.
4
Content available remote Mathematical modelling of transient electromagnetic processes in a power grid
EN
A mathematical model of an open electric power grid including the key elements of three distributed parameter transmission supply lines is developed on the basis of an interdisciplinary method of mathematical modeling. Such an approach allows for application of a highly adequate theory of ordinary and partial derivative differential equations that addresses electromagnetic processes in the grid under analysis. Transient electromagnetic processes in the short-circuited state are analysed.
PL
W artykule na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania matematycznego opracowano model matematyczny otwartej sieci elektrycznej, kluczowymi elementami której są trzy długie linie zasilania o parametrach rozłożonych. Takie podejście daje możliwość zastosowania teorii równań różniczkowych o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z wysokim poziomem adekwatności uwzględniającą procesy elektromagnetyczne w analizowanej sieci. Przeanalizowano nieustalone procesy elektromagnetyczne w stanie zwarcia.
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.