Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foaming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Do polilaktydu dodano środek spieniający w ilości 0,2-3,0% mas. Proces spieniania prowadzono w technologii wtryskiwania. Po ustabilizowaniu procesu określono zależność stopnia spienienia od zawartości środka spieniającego oraz od objętości wtrysku. Zmierzono właściwości mechaniczne otrzymanych próbek (naprężenie, wydłużenie, twardość). Stwierdzono, że konieczny jest odpowiedni dobór parametrów technologicznych procesu wtrysku polilaktydu ze środkiem spieniającym, aby cały proces przebiegał sprawnie, a uzyskane wypraski były pozbawione wad. Po wprowadzeniu środka spieniającego właściwości mechaniczne otrzymanego materiału uległy pogorszeniu.
EN
The polylactide was foamed by injection molding at 170-190°C in the presence of a 0.2-3% by mass blowing agent and with a variable amt. of injected polymer to study the effect of these parameters on d., degree of foam, tensile strength, impact strength and hardness of the foams. The mech. parameters of the foamed PLA deteriorated, except for the hardness which remained unchanged.
EN
In this work, the influence of plastic injection molding conditions, mainly plasticizing conditions: plasticizing pressure (back pressure) and decompression (suck-back) after dosing on weight, thickness, mechanical properties and structure of HDPE parts obtained by injection molding with the addition of chemical blowing agent was done. In order to enable the manufacturing of correctly made molded parts under given plasticizing conditions, other parameters (hold time and hold pressure, injection velocity and injection time) were also changed. It was found that making correct molded parts using decompression requires increased hold pressure and hold time. The share of the porous structure in the parts is inversely proportional to the decompression as well as the hold pressure and hold time, while the plasticizing pressure has little effect on thickness, mass, tensile strength and elongation at maximum force, however, it affects the structure of the molded parts to some extent.
EN
The article presents the way of creating calculation model of mold to foaming of cooling furniture for needs of conducting strength analysis by using Finite Element Method. The method of creating model is described in detail taking into account of modeling techniques available in NX system, the division of model into finite elements (discretization) by using threedimensional, two-dimensional, one-dimensional elements was visualized. Finally, the results of numerical simulations in the form of stresses distribution in areas of considerable straining of structure was presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego formy do spieniania mebli chłodniczych dla potrzeb przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych. Szczegółowo opisano metodę kreowania modelu z uwzględnieniem technik modelowania dostępnych w systemie NX, zobrazowano podział modelu na elementy skończone (dyskretyzację) przy wykorzystaniu elementów trójwymiarowych, dwuwymiarowych oraz jednowymiarowych. Przedstawiono wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych w postaci rozkładu naprężeń w obszarach o znacznym wytężeniu.
EN
Biocomposite foam scaffolds of poly(ε-caprolactone) (PCL) with different porogenes were producedwith batch foaming technique using supercritical carbon dioxide (scCO2)as a blowing agent. Inperformed experiments composites were prepared from graphene-oxide (nGO), nano-hydroxyapatite(nHA) and nano-cellulose (nC), with various concentrations. The objective of the study was to explorethe effects of porogen concentration and foaming process parameters on the morphology and me-chanical properties of three-dimensional porous structures that can be used as temporary scaffolds intissue engineering. The structures were manufactured using scCO2as a blowing agent, at two variousfoaming pressures (9 MPa and 18 MPa), at three different temperatures (323 K, 343 K and 373 K) fordifferent saturation times (0.5 h, 1 h and 4 h). In order to examine the utility of porogenes, a number oftests, such as static compression tests, thermal analysis and scanning electron microscopy, have beenperformed. Analysis of experimental results showed that the investigated materials demonstrated highmechanical strength and a wide range of pore sizes. The obtained results suggest that PCL porousstructures are useful as biodegradable and biocompatible scaffolds for tissue engineering.
PL
Przeprowadzono badania materiału polimerowego koralika linki pływającej stosowanej w rybołówstwie, wykorzystując metody FTIR oraz SEM. Potwierdzono wyniki dokonanej wcześniejszej wstępnej identyfikacji materiału koralika linki pływającej.
EN
Polymeric material of floating lines in fisheries was studied by FTIR and SEM. The results of the preliminary identification of the material of the floating line bead were confirmed. The material was identified as a blend of polyethylene, polypropylene and an ethylene/vinyl acetate copolymer.
PL
W pracy badano wodorozcieńczalny koncentrat półsyntetyczny oraz wodorozcieńczalny koncentrat wysokoolejowy cieczy chłodzącosmarujących z pięcioma środkami przeciwpiennymi o różnym charakterze chemicznym. W koncentratach zastosowano, zalecane przez producentów, minimalne i maksymalne stężenia środków przeciwpiennych. Z koncentratów sporządzono 5-procentową (m/m) emulsje w wodzie o twardościach: 0, 15 i 30°n. W badaniach porównawczych zastosowano procedurę INiG – PiB oznaczania skłonności do pienienia emulsji cieczy wodorozcieńczalnych. Dodatkowo zbadano ich napięcie powierzchniowe, a także pH.
EN
Concentrates of a semi-synthetic watermiscible coolant and a water soluble metalworking fluid with five different defoamers were investigated. Concentrates with water, recommended by manufacturers, minimum and maximum concentrations of defoamers were used. Concentrates of 5% (m/m) emulsions in water of hardness: 0, 15 and 30ºn. In comparative studies, the author’s INiG – PiB procedure was used to determine the foaming tendency of the watermiscible metalworking fluids. Additionally, the surface tension and pH were also investigated.
PL
Przeprowadzono wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu (TPU) z użyciem porofora chemicznego. Ustalono zakres okna przetwórczego wykorzystując metody analizy termicznej. Do porowania użyty został czynnik spieniający azodikarbonamid (ADC), a jako napełniacze stosowano nanokrzemionkę hydrofobową (SiO₂R) oraz funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (1,2-dihydroksy-4-oksa-heptylo-POSS). Otrzymane materiały spienione badano metodami analizy termicznej oraz techniki mikroskopii optycznej w celu podjęcia próby przedstawienia zależności pomiędzy strukturą a wybranymi właściwościami fizykochemicznymi. Strukturę komórkową charakteryzującą się najlepszą równomiernością dystrybucji i rozmiarów komórek uzyskano dla TPU wytłaczanego w stanie metastabilnym i zawierającego związki krzemu pełniące funkcje zarówno nukleantu procesu krystalizacji, jak i procesu spieniania.
EN
Com. thermoplastic polyurethane was extruded with azodicarbonamide as a chem. blowing agent. The range of processing window was detd. by thermal anal. A hydrophobic SiO₂ and a functionalized polyhedral 1,2-dihydroxy-4-oxoheptyl–silsesquioxane were added as fillers. The porous materials were studied by differential scanning calorimetry and optical microscopy to det. the structure-property relationship. The most advantageous porous structure was produced by extruding the polyurethane metastable phase with Si additives which acted as pore formation and cryst.nucleating agents.
8
Content available remote Experimental investigations into foaming of biodegradable polymers using scCO2
EN
Results of experimental investigations of batch foaming of poly(ε-caprolactone) using scCO2 are presented in the paper. The high pressure system consisting of CO2 cylinder, scCO2 pump, high pressure cell, pressure and temperature gauge and back pressure regulator was applied in the experiments. The porous three-dimensional solid-gas structures were prepared for the following range of process parameters: temperature 298+373 K, pressure 8+18 MPa, time 1+4 h and depressurization rate 0.007+4 MPa/s. The significant influence of process parameters on the obtained foams morphology was identified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
EN
A method to prepare chemically crosslinked polyethylene foams from a mixture consisting of polyethylene, foaming agent, crosslinking agent, antioxidant and flame retardant was discussed in this paper. The extrusion was carried out using a twin-screw extruder (temperature of barrel zones: 100, 110, 125 and 125 °C). Crosslinking process of the extruded material was performed at 160 °C for 5 min. The polyethylene films were foamed in silicon oil at 225 °C for 2 min. The influence of the content of flame retardant on density, hardness, flammability and tensile strength of the obtained foam was determined.
PL
Omówiono sposób otrzymywania chemicznie sieciowanych pianek polietylenowych z mieszaniny zawierającej polietylen, środek spieniający, środek sieciujący, antyutleniacz oraz środek ograniczający palność. Proces wytłaczania folii prowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej (temperatury stref grzejnych cylindra: 100, 110, 125 i 125 °C). Proces sieciowania prowadzono w temperaturze 160°C w ciągu 5 min. Folię poddano procesowi spieniania w oleju silikonowym w temperaturze 225 °C przez 2 min. Zbadano wpływ zawartości środka ograniczającego palność na gęstość, twardość, palność oraz wytrzymałość na rozciąganie otrzymanych pianek polietylenowych.
PL
W pracy oceniono możliwości wytworzenia polistyrenu spienionego modyfikowanego mikrocząstkami mikrocelulozy, zmielonej łupiny orzecha włoskiego, skrobi i wulkanicznego, porowatego tufu. Określono wpływ dodatków na właściwości wytrzymałościowe przy ściskaniu, jednorodność kompozycji oraz wpływ sezonowania na właściwości. Następnie wykonano badania współczynnika pochłaniania dźwięku oraz oceniono możliwość zastosowania takich kompozytów.
EN
In the work evaluation of ability to produce expanded polystyrene modified by microparticles of cellulose, milled rind of walnut, starch and volcanic, porous tuff was rated. Then the influence of additives on the properties of the compressive strenght, homogeneity of the composition and the influence of seasoning on properties was defined. Next, a coefficient test of sound absorption was performed, and lastly, possibility of using such composites was evaluated.
11
Content available remote Spienianie polilaktydu modyfikowanego
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd, środek wydłużający łańcuch polimerowy (CESA-extend) oraz porofor (Genitron EPA). Wytłaczanie pianek prowadzono w 2 etapach. W pierwszym etapie przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej wytłoczono 2 rodzaje polilaktydów modyfikowanych: 99% PLA + 1% CESA (PLA modyfikowany 1), 95% PLA + 5% CESA (PLA modyfikowany 2). Stosowano temperatury stref grzejnych cylindra 75, 155, 215 i 215°C oraz temperaturę głowicy 215°C. Następnie prowadzono wytłaczanie pianek, stosując wytłaczarkę jednoślimakową. Temperatury poszczególnych stref grzejnych cylindra wynosiły 150, 172 i 218°C, a temperatura strefy grzejnej głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ zawartości poroforu i środka wydłużającego łańcuch polimerowy na wartości gęstości pozornej i wytrzymałości na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,48 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z mieszaniny PLA modyfikowanego 2 i 2-proc. dodatku porofora Genitron EPA.
EN
Com. polylactide was mixed with com. chain extending agent (1–5%) and com. azodicarbonamide-contg. blowing agent (1–4%) and extruded at 150–218°C in a singlescrew extruder. The lowest d. 0.48 g/cm³ was achieved for polylactide contg. 5% of the chain extender and 2% of the blowing agent.
12
Content available remote Spienianie polilaktydu
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd i endotermiczny LY-Cell-Compound lub egzotermiczny Genitron EPA środek porotwórczy. Proces wytłaczania pianek prowadzono w temperaturze stref grzejnych cylindra 150, 172 i 218°C oraz w temperaturze głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ rodzaju i zawartości środka porotwórczego na wartości gęstości pozornej i wytrzymałość na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,47 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z kompozycji zawierającej 1,5% poroforu Genitron EPA.
EN
Two blowing agents were used for foaming polylactide by extrusion at 150–218°C (head temp. 155°C) to study their effect on d., tensile strength and cell structure of the foams. The lowest d. (0.47 g/cm³) was achieved for azodicarbonamide-contg. Polylactide.
PL
Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wydajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniejszym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla.
EN
The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process.
14
Content available remote Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych po recyklingu materiałowym
PL
Badano możliwość wykorzystania odpadowych poliolefin jako tańszego źródła materiałów polimerowych, służącego do produkcji sieciowanych pianek polimerowych. Zbadano właściwości kilku odpadów polimerowych pochodzących z firm zajmujących się recyklingiem, a następnie wytworzono z ich udziałem kompozycje ze środkiem sieciującym i porującym. Badano proces sieciowania i porowania pod ciśnieniem w formie oraz określono właściwości i strukturę komórkową otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju odpadu i sposobu jego przetworzenia w procesie recyklingu można otrzymać materiały porowane o różnych właściwościach. Najlepsze właściwości miały tworzywa komórkowe otrzymane z polietylenu małej gęstości w postaci regranulatu, bez zanieczyszczeń niekompatybilnymi polimerami.
EN
Six waste polyolefins of various origin were studied for mech. properties and used for prodn. of plastic foams by crosslinking under foaming at 183°C and 22 MPa for 5 min as received or in blends with com. copolymers CH₂=CH₂/ AcOCH=CH₂ or CH₂=CH₂/CH₂=CHCOOH. The best secondary raw material for foaming was a low-d. polyethylene waste.
PL
Dokonano oceny wpływu zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości wyprasek wtryskowych z polipropylenu z udziałem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: procentową zawartość poroforu (c), temperaturę formy (Tf), temperaturę wtryskiwania (Tw) i prędkość wtryskiwania (vw). Wykazano, że na masę i gęstość wyprasek wpływa głównie temperatura formy, przy czym z jej wzrostem masa i gęstość wyprasek maleje. Właściwości wytrzymałościowe wyprasek zależą zaś w znacznym stopniu od temperatury formy i temperatury wtryskiwania. Zastosowanie wyższych wartości pogarsza wydłużenie względne wyprasek przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym (eM). Wyższa temperatura formy, sprzyjająca niekorzystnemu rozrostowi porów, jest jednak wskazana ze względu na wydłużenie czasu krystalizacji tworzywa, co w efekcie powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie wytworzonych wyprasek. Wypraski uzyskane z tworzywa z udziałem poroforu charakteryzują się mniejszą udarnością niż wypraski z tworzywa litego. Na stan powierzchni wyprasek, określany na podstawie wielkości zapadnięć, połysku i koloru, w sposób istotny wpływa zawartość poroforu i temperatura formy. Dodatek poroforu do tworzywa skutkuje zmniejszeniem zapadnięć, zwłaszcza w warunkach niższej temperatury formy, jednocześnie następuje pogorszenie połysku i zmiana koloru.
EN
The effects of blowing agent content and injection moulding conditions on the selected properties of polypropylene moulded parts containing 0,125—0.5 % endothermic blowing agent, were investigated. Four variable injection process parameters: the percentage of blowing agent (c), mould temperature (Tf), injection temperature (Tw) and injection velocity (vw) were used in the experiments. It was found that the mass and density of moulded parts depend mainly on the mould temperature — with an increase in temperature, the decrease in mass and density of the parts was observed (Figs. 4—7). The mechanical properties of the parts were mostly influenced by the mould temperature and injection temperature (Figs. 8 and 9). The parts moulded at higher temperatures showed lower elongation at maximum force (eM). High mould temperature, which is conducive to the growth of pores, is advantageous because of the longer time of polymer crystallization and, as a result, the increase in tensile strength of the obtained parts. The moulded specimens made of polypropylene with the addition of blowing agent have lower impact strength than the parts obtained from solid polymer (Figs. 10 and 11). The surface state of the moulded parts (sink marks, colour and gloss) was mainly influenced by the blowing agent content and mould temperature (Figs. 12—19). The addition of blowing agent results in the reduction of sink marks, particularly at low mould temperature, but can lead to a loss of gloss and change of colour of the moulded products.
16
Content available remote Thermoplastic polyurethane foamed under microwave irradiation
EN
Microwave heating has a number of advantages over the conventional method. However, most thermoplastics are relatively transparent for microwave irradiation. In the case of polyurethanes, these materials absorb microwaves to a sufficient extent to be heated. This effect can be enhanced by the use of fillers such as carbon black. In this paper, the ability of thermoplastic polyurethane and its composite with carbon black to be heated by microwave irradiation and to be foamed using chemical blowing agents are discussed. The temperature changes in different parts of samples as the heating effect under microwave irradiation with 500 W power were analyzed. Selected porous products were obtained under microwave irradiation using azodicarbonamide as a chemical blowing agent. The influence of foaming conditions on cell structure, apparent density and mechanical properties of porous products was estimated.
PL
Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt ten może być jeszcze wzmocniony poprzez wprowadzenie do poliuretanu napełniaczy takich jak sadza. W niniejszej pracy analizowano zdolność termoplastycznego poliuretanu i jego kompozytu z dodatkiem sadzy do ogrzewania się w polu promieniowania mikrofalowego i do spieniania w obecności poroforu chemicznego. W różnych miejscach próbki mierzono zmiany temperatury badanych materiałów, jako skutek ogrzewania mikrofalowego z mocą 500 W. Wybrane produkty porowate otrzymano w procesie spieniania prowadzonym w reaktorze mikrofalowym, stosując azodikarbonamid jako czynnik spieniający. Określono wpływ warunków spieniania na strukturę komórkową, gęstość pozorną i właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów porowatych.
EN
An analysis of the effect of feed foaming on the efficiency of sunflower oil encapsulation on selected product properties is presented in the paper. Experiments were carried out in a pilot-plant concurrent spray dryer using the gas-admixing technique. The analysis of the product properties showed that the application of foaming makes it possible to control final product properties, e.g. apparent density, bulk density, distribution of particle diameters, etc. at a high efficiency of sunflower oil encapsulation.
PL
Oceniono wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wytwarzanych z polipropylenu wyprasek wtryskowych. Badano próbki z PP Moplen z dodatkiem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego Hydrocerol CF40E oraz wypraski lite. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: zawartość poroforu (c), temperaturę formy (Tf), temperaturę wtryskiwania (Tw) i prędkość wtryskiwania (vw). Badania prowadzono według planu badań opracowanego za pomocą oprogramowania Statistica 8.0 z modułem DOE. Stwierdzono istotny wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wyprasek wtryskowych. Niska temperatura wtryskiwania i niska temperatura formy oraz dodatek poroforu w ilości 0,5 % sprzyjają powstawaniu oczekiwanej, drobnokomórkowej struktury porowatej, korzystnej ze względu na właściwości wytrzymałościowe wytworu.
EN
The results of studies of the influence of the content of the applied blowing agent and injection molding parameters on the structure of polypropylene (PP) moldings have been presented. The studies were carried out on neat polypropylene (Moplen) as well as on polypropylene incorporated with 0.125—0.5 wt. % of the endothermic chemical blowing agent — Hydrocerol CF40E (Fig. 1). The experiments were carried out based on the Statistica 8.0 factorial design model with the Design of Experiments (DOE) module (Table 1, Fig. 4). Changes were made in four independent variable injection molding parameters namely: the concentration of blowing agent (c), mold temperature (Tf), melt temperature (Tw) and injection velocity (vw). The studies confirm a vital influence of the amount of the blowing agent and injection molding parameters on the structure of the moldings (Table 2, Figs. 5—12). The expected microcellular porous structure enhancing mechanical properties was achieved by applying a low injection and mold temperature and 0.5 wt. % of the blowing agent.
PL
W artykule przedstawiono rolę mikroskopowej analizy osadu czynnego w ocenie procesu biologicznego oczyszczania ścieków i kontrolowaniu rozwoju bakterii nitkowatych.
EN
The paper summarizes the role of microscopic analysis of activated sludge in the evaluation of biological wastewater treatment and in the monitoring of filamentous bacteria growth.
EN
As it is known a foam made of composite with aluminium alloy matrix and SiC particles reinforcement does not reach the liquid state even at a temperature over 1000oC. The causes of such behaviour of foam have been examined. It has been found that it is due to two phenomena. One is connected with the creation of continuous layer of oxides at the boundary of gaseous pores and liquid metallic phase. The other is an increase of the apparent viscosity of solids suspended in liquid metal along with an increased content of these inclusions to the point where the suspension loses its continuity.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.