Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światło niebieskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Plants use light as a source of energy for photosynthesis, they react to its intensity, the wavelength of light and the direction of light, and it is a kind of environmental signal. Light is received by plant photoreceptors, such as cryptochromes, phototropics and phytochromes, and plants generate a wide range of specific physiological responses through these receptors. Two plant cultures consisting of two varieties of Dionaea muscipula: Regular form and Red green were used for the study. One of the cultures was exposed to blue light, and the other one was run under sunlight. Morphological measurements of plants were carried out, such as: length, width and number of leaves, size and color of the trap, the amount of flower shoots produced and the impact of plant extract on pathogenic microorganisms over a period of three months. The studies confirmed differences between the cultivation carried out with the use of blue light and the control culture. Among other things, a significant acceleration of the growth of the assimilatory part of the leaf was observed, as well as a slowdown in the growth of the leaf trap with the loss of its coloring.
PL
Rośliny wykorzystują światło jako źródło energii do fotosyntezy, reagują na jego intensywność, długość fali świetlnej i kierunek światła. Jest ono także swoistym sygnałem środowiskowym. Światło jest odbierane przez fotoreceptory roślin, takie jak: kryptochromy, fototropiny oraz fitochromy, a rośliny generują szeroki zakres specyficznych odpowiedzi fizjologicznych przez te receptory. Do badań wykorzystano dwie hodowle roślinne składające się z dwóch odmian muchołówki amerykańskiej - Dionaea muscipula: Regular form oraz Red green. Jedną z hodowli poddano oddziaływaniu światła niebieskiego, a drugą - kontrolną prowadzono w warunkach oddziaływania światła słonecznego. Prowadzono pomiary morfologiczne roślin, takie jak: długość, szerokość oraz ilość liści, rozmiar oraz wybarwienie pułapki, ilość wytworzonych pędów kwiatowych oraz oddziaływanie ekstraktu roślinnego na mikroorganizmy patogenne przez okres trzech miesięcy. Badania potwierdziły różnice pomiędzy hodowlą prowadzoną z użyciem światła niebieskiego a hodowlą kontrolną. Zaobserwowano między innymi znaczne przyspieszenie wzrostu części asymilacyjnej liścia oraz spowolnienie wzrostu pułapki liściowej wraz z utratą jej wybarwienia.
2
Content available remote Właściwości światła niebieskiego
PL
Światło niebieskie stanowi składową widma promieniowania słonecznego oraz widm wielu źródeł sztucznych. Oprócz generowania wrażeń wzrokowych, ma zdolność oddziaływania na organizm człowieka jeszcze w innym charakterze. Doniesienia naukowe stwierdzają możliwość wpływu światła niebieskiego m.in. na przebieg rytmu biologicznego, na samopoczucie osób starszych, na proces leczenia zmian skórnych. Jednak najlepiej rozpoznanym aspektem oddziaływania światła niebieskiego na człowieka jest jego zdolność do wywoływania uszkodzeń siatkówki oka. W środowisku pracy, domowym i komunalnym stosuje się liczne źródła technologiczne czy źródła oświetleniowe nowej generacji, które w swoim widmie zawierają światło niebieskie, dlatego światło to można uznać za powszechnie występujący czynnik, mogący zagrażać zdrowiu człowieka. W artykule przytoczono wyniki przeglądu literatury oraz informacji w mediach o oddziaływaniu światła niebieskiego na człowieka, celem przybliżenia tego tematu szerszej grupie społeczeństwa.
EN
Blue light is a component of the sun and many artificial sources’ radiation spectrum. This light has capacity for not only creation of visual impression but also affecting the human organism otherwise. In accordance with scientific reports, the blue light may have effect on biological rhythm, elderly persons condition, treatment of skin diseases. But its capacity for retina’s injury is recognized in the best way. There are many technological or modern lighting sources at work, domestic and municipal environment, which emit blue light. We can therefore say that blue light is a common existing factor and unexpectedly may pose a threat to human health. In this article, the review of literature and media information about blue light are reported, to acquaint the society with this subject.
3
Content available remote Blaski i cienie światła niebieskiego
PL
W widmie promieniowania widzialnego pasmo światła niebieskiego zawiera się w przedziale od ok. 440 nm do ok. 490 nm. Od ok. 2000 r. zaczęły pojawiać się doniesienia naukowe wykazujące na istotne znaczenie światła niebieskiego dla uprawy roślin, dla zdrowia człowieka i jego chronobiologii. Wykazano, że światło niebieskie może wpływać zarówno pozytywnie na stan zdrowia człowieka (leczenie zaburzeń snu i cyklu okołodobowego, poprawa sprawności psychofizycznej i czujności) jak i negatywnie (potencjalne uszkodzenie fotochemiczne siatkówki oka, rozwój nowotworów hormonozależnych). Artykuł przedstawia wybrane aspekty sposobu oddziaływania światła niebieskiego na organizm człowieka oraz skutków ekspozycji na to światło. Skutków zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
EN
In the spectrum of visual radiation the blue light covers the range from about 440 nm to about 490 nm. The scientific reports about significant importance of blue light in human chronobiology, photosynthesis of plants and human health have been published since about 2000. It was demonstrated that blue light could influence human health both positively (sleep and circadian rhythm disorders treatment, enhancement of psychophysical performance and vigilance) and negatively (potential photochemical retinal injury, hormone dependent cancers development). The article presents selected aspects of blue light effects on human body as well as positive and negative results of exposure to that light.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard EN 62471: 2008. The paper classifies risk groups of light sources and luminaires in terms of photobiological hazard and exposure limits when the skin is at the hazard of visible and infrared radiation. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation used the system of the Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been specially designed to assess photobiological safety of light sources. Five LED light sources selected for the examination were characterized and the results of their measurements were presented. On these bases, a risk assessment of photobiological tested sources has been estimated and the appropriate risk group and time of safe exposure has been assigned for each of light source. The article has been finalized with the conclusions on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej na potrzeby określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie EN 62471:2008. Opisano klasyfikację grup ryzyka źródeł światła ze względu na zagrożenia fotobiologiczne oraz granice ekspozycji przy zagrożeniu skóry promieniowaniem widzialnym i podczerwonym. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL wyposażonego w podwójny monochromator. System ten został specjalnie zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła. Scharakteryzowano wytypowanych do badań pięć źródeł światła typu LED oraz zaprezentowano wyniki ich pomiarów. Na tej podstawie dokonano oceny ryzyka fotobiologicznego badanych źródeł poprzez przypisanie im odpowiedniej grupy ryzyka oraz czasu bezpiecznej ekspozycji. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi wyników pomiarów.
PL
W poniższym artykule przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym na 19-osobowej grupie pacjentów zbadano wpływ rodzaju oświetlenia oraz stosowania soczewek pokrytych powłoką Hi-Vision LongLife BlueControl na wyniki testu Farnswortha-Munsella 100 Hue. Wykazano znaczącą różnicę pomiędzy całkowitą sumą błędów popełnianych przez osoby z normalnym widzeniem barwnym w warunkach oświetlenia źródłem typu D65 i w warunkach oświetlenia źródłem TL84, przy którym pacjenci mylili się istotnie częściej. Filtr chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania niebieskiego na tkanki oka nie wpłynął w sposób istotny na zdolność rozróżniania barw u tych badanych.
EN
The results of the experiment in which 19 patients were examined by means of Farnsworth-Munsell 100 Hue test are presented in the article below. It has been shown that for normal trichromats the total error score (TES) depends on the illumination spectrum. For the TL 84 type lamp the TES is notably higher than for the D65 type. In second experiment the patients worn spectacles with the Hoya Hi-Vision LongLife BlueControl lens coating. As it turned out, selective filtration of the harmful blue light did not affect significantly the results of the Farnsworth-Munsell 100 Hue test.
7
Content available Zagrożenie promieniowaniem optycznym lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED, na podstawie których oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne. Oceny dokonano w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre źródła, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane zgodnie z normą PN-EN 62471. Stosowanie znaku bezpieczeństwa CE w odniesieniu do lamp powinno również uwzględniać bezpieczeństwo foto-biologiczne.
EN
In the paper, on the basis of literature reports and own researches of the optical radiation of LEDs, the photobiological risks were estimated. The evaluation was made on the basis of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems ". The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked according to standard PN-EN 62471. The application of the CE safety mark for the lamps should also take into account the photobiological safety.
8
Content available remote BLH, czyli zło może mieć niebieską barwę
9
Content available Bezpieczeństwo stosowania lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED i oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Stwierdzono, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane.
EN
In the paper the photobiological risks were estimated on basis of literature reports and own researches. The evaluation was made on the of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems”. The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie różnic w postrzeganiu światła o barwie białej neutralnej o temperaturze barwowej równej 4000 K i światła o podwyższonej emisji niebieskiego widma światła o temperaturze barwowej równej 17 000 K przez pracownice biurowe. Oświetlenie wzbogacone światłem niebieskim zostało ocenione jako zdecydowanie bardziej olśniewające, intensywne i chłodne niż oświetlenie światłem białym. Oba warunki oświetlenia ocenione zostały ocenione jako porównywalnie jasne, naturalne i komfortowe.
EN
The research results presented in this article, define the difference in perceiving the white neutral light with a temperature equal to 4000 K and light with higher emission of blue light and with a temperature equal to 17 000 K by the people working in the office. The light that was enriched with the blue light/colour was rated as much more brilliant, intensive and cool than the white light. Both light conditions were assessed as comparably bright, neutral and comfortable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.