Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdatność do lotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Intencją artykułu jest wsparcie procesu wdrażania w lotnictwie Sił Zbrojnych RP nowoczesnych regulacji w zakresie zdatności do lotu. Celem szczegółowym jest przedstawienie propozycji wykorzystania elementów systemu zarządzania jakością w procedurze wykonawczej zdatności do lotu dla wojskowego zatwierdzenia organizacji projektującej. W tym celu przeanalizowano standardy z zakresu Systemów Zarządzania Jakością (QMS) wg ISO i AS oraz Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu (EMAR). Artykuł obejmuje genezę powstania wymagań EMAR, podstawowe wymagania EMAR21-J w obszarze zapewnienia jakości w Organizacji Projektującej (DO) oraz procesu jej certyfikacji. Na podstawie analizy udowodniono wpływ wdrożonego w DO systemu QMS na proces jej certyfikacji wg przepisów zdatności do lotu.
EN
The intention of this article is to support the implementation of modern airworthiness regulations into Polish Armed Forces Aviation. A detailed task is to present proposals for the utilization of elements of quality management system for military design organization approval procedure. For this purpose, the analysis of standards for Quality Management Systems (QMS) according to ISO and AS, and European Military Airworthiness Requirements (EMAR) has been made. The article covers the genesis of EMAR, basic requirements of EMAR 21-J in scope of quality assurance in Design Organization (DO) and its certification process. Based on analysis, the influence of the QMS system implemented into DO on the certification process IAW the airworthiness regulations has been proved.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych wymagań dla systemu jakości w kontekście nowych zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych (EMAR) oraz identyfikacja źródeł potencjalnych problemów związanych z systemem jakości wymaganym przez poszczególne EMARy. Wykorzystano metodę badawczą w postaci krytycznej analizy aktów normatywnych, wymagań oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu zaprezentowano ekwiwalentność europejskich cywilnych przepisów i wojskowych wymagań zdatności do lotu statków powietrznych. Omówiono wykorzystywane w praktyce sposoby implementacji wymagań EMAR w narodowych przepisach zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu wymagań odnośnie systemu jakości w stosunku do organizacji zaangażowanych w zapewnienie początkowej i ciągłej zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Wykazano aktualność problematyki i jej istotne znaczenie w przededniu implementacji w Polsce wymagań EMAR, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdatności do lotu w lotnictwie wojskowym oraz interesu krajowych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.
EN
The aim of the article is to present the basic requirements for the quality system in the context of the new harmonized European Military Airworthiness Requirements (EMAR) and identification of sources of potential problems related with the quality system required by individual EMARs. The research method used in this paper is an analysis of normative acts, requirements and the literature of the subject. The study presents the equivalence of European civil regulations and military airworthiness requirements for aircrafts. Practical methods of implementing EMAR requirements in the national military airworthiness standards were discussed. The requirements regarding the quality system were reviewed in relation to organizations involved in ensuring the initial and continuing airworthiness of military aircrafts. Timeliness and significance of the topic on the eve of implementing the EMAR has been demonstrated from the point of view of ensuring safety and airworthiness in military aviation and the interest of domestic enterprises and organizations involved in the design, production, maintenance, continuing airworthiness management and technical staff training for military aviation.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów certyfikacji zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych w świetle zharmonizowanych Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu (EMAR). Realizację celu oparto o badania literatury przedmiotu. Obecnie każdy kraj Unii Europejskiej ma własny wojskowy system bezpieczeństwa lotniczego, dlatego kryteria certyfikacji zdatności do lotu są również indywidualnie określane. Próbę ujednolicenia stanowi inicjatywa EDA polegająca na opracowaniu europejskich wojskowych kryteriów certyfikacji zdatności do lotu (EMACC). W artykule przybliżono proces certyfikacji wojskowych statków powietrznych według wymagań EMAR i skrótowo porównano go z analogicznym procesem cywilnym. Zaprezentowano również zasady opracowywania podstawy certyfikacji na bazie EMACC.
EN
The purpose of the article is to present military airworthiness certification criteria in light of the European Military Airworthiness Requirements (EMAR). The research method is based on the literature of the subject. Nowadays, since European countries operate military aviation systems independently from each other, airworthiness certification criteria are defined independently as well. Development of European Military Airworthiness Certification Criteria (EMACC), being an EDA initiative, is an effort to unify the system. The article addresses certification process in accordance with EMAR with brief comparison to analogous commercial process. The certification base development process based on the EMACC is also presented.
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
PL
Zaproponowano niekonwencjonalną procedurę definiowania obciążenia niszczącego w odniesieniu do bezadhezyjnego połączenia metal-kompozyt, możliwą do zaakceptowania w procesie dowodowym zdolności do lotu statku powietrznego. Proponowany sposób postępowania bazuje na możliwościach rutynowych metod kontroli jakości i uwzględnia ich ograniczenia. Pokazano także powiązania istniejące między możliwościami diagnostycznymi wykorzystywanych metod, a wartością obciążenia niszczącego.
EN
Non-conventional procedure for defining limit load of non-adhesive metal-composite joint was proposed. This procedure could be used to show compliance of the joint with the airworthiness requirements. The procedure is based on the routine quality control methods and accounts for their limitations. Also, connections between the capacity of quality control methods and value of limit load were indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.