Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Transportation model under weighted insecurity
EN
The conventional linear programming based transportation model in the previous studies was examined and found to be deficient in practice. Modified transportation model has been developed to include some predetermined salient factors such as road safety and security. In the real sense these factors are accidental and they can occur without prior notice. Besides, weather change is also critical to transportation insecurity. In this paper a new transportation scheme’s model was deve- loped to take into consideration the incidental occurence nature of the insecurity factors as applicable elsewhere. The weighted loss cost function due to the insecurity factors on roads was formulated using Analytic Hierarchy Process (AHP) and its outcome was integrated into the conventional transportation model. The cost savings from three models namely conventional, modified-conventional, and the current (re-modified) were compared using the petrol’s transportation schedule of the Nigerian petroleum industry. The results showed that the re-modified transportation model was not in good agreement with the other two in term of flexibility. The findings showed that the cost price of the item has a wide margin depending on the incidence and the weight of insecurity.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych dotyczących realizacji zachodnich części III obwodnicy drogowej Krakowa - tj. odcinków: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej oraz Trasy Zwierzynieckiej. Prace analityczne przeprowadzono z wykorzystaniem modelu makrosymulacyjnego, opisującego system transportowy Krakowa oraz aglomeracji ościennej. W symulacjach ukazano zmiany pojawiające się w przepływie potoków ruchu drogowego oraz skutki dla funkcjonowania układu transportowego miasta w miarę realizacji kolejnych etapów zachodniej części III obwodnicy. Wyniki prac potwierdzają, że analizowane projekty drogowe będą miały widoczny wpływ na zmiany warunków podróżowania, jednakże w pierwszych etapach inwestycji efekt będzie ograniczony tylko do południowej części Krakowa. Ukończenie całego zachodniego ciągu III obwodnicy jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia i tylko wówczas przyniesie ono znaczące korzyści w wielu relacjach podróży w skali całego miasta. Prognozy ruchu potwierdzają zatem, że III obwodnica stanie się w przyszłości podstawową osią komunikacyjną w zachodniej części miasta i umożliwi znacznie lepsze powiązanie północnych i południowych dzielnic Krakowa. Oprócz prognozowanych korzyści należy jednak zwrócić również uwagę na potencjalnie negatywne efekty: po ukończeniu budowy III obwodnicy celowym jest dalsze dążenie do ograniczenia pojemności układu drogowego w śródmieściu Krakowa. Umożliwi to osiągnięcie oczekiwań związanych z analizowanym projektem drogowym - tj. pozytywny wpływ na dostępność szerszego obszaru miasta, poprawę warunków podróżowania w układzie drogowo-ulicznym Krakowa oraz skuteczną redukcję uciążliwości ruchu samochodowego w obszarze śródmieścia.
EN
The paper presents results from simulation analysis of the western 3rd ring road project in the city of Kraków (i.e. Trasa Łagiewnicka, Trasa Pychowicka and Trasa Zwierzyniecka), performed in the macroscopic model of transport system in the Kraków metropolitan area. Simulation works reveal shifts in traffic flows and changes in urban transport network performance which would likely take place after the stage-wise construction of consecutive 3rd ring road western sections. Results indicate that the analysed road schemes would indeed have a relevant impact upon travel conditions, though in initial stages these would be rather limited and confined to the southern part of the city. Therefore, completion of the whole western section of the 3rd ring road is crucial to its overall effectiveness and would only then bring substantial benefits on a city-wide scale. Simulation works seem to confirm that the future 3rd ring road would become an essential and highly-utilised link in the urban road network and would provide a much more efficient connection between the northern and southern parts of the Kraków city. However, apart from the projected benefits, it is also important to underline potential negative implications - and consequently, further changes in city transport system should envisage reduction of the road network capacity within the inner-city area. This would then provide the best possible chance of fostering the improvements achieved with the 3rd ring road scheme: i.e., positive changes in accessibility and travelling conditions across the whole city and long-term, sustainable traffic congestion relief in the inner-city Kraków area.
PL
Wybór odpowiedniego rodzaju transportu jest procesem złożonym, związanym z odpowiednią organizacją przewozu ładunków. Różnorodność technologii przewozowych oferuje szeroki zakres usług dla klienta. W artykule przedstawiono specyfikę systemów dystrybucji oraz systemów przewozowych, tworzących integralną całość. Dodatkowo omówiono organizację przewozu ładunków transportem drogowym. Różne technologie przewozowe zostały opracowane na podstawie przykładowych firm transportowych.
EN
The right type of transport is a complex process, related to the appropriate organization of the carriage of goods. Variety of transportation technology offers a wide range of services to the customer. The article presents the specificity of distribution systems and transport systems that form an integral whole. In addition, the organization of carriage of goods by road was discussed. Various transport technologies have been developed on the basis of example transport companies.
EN
The paper is aimed at presentation of authors’ experience in the field of sustainable urban mobility planning at a subregional level. The authors make a thesis that the sustainable urban mobility planning in urbanised areas of conurbation nature should be implemented on a framework basis at a subregional level. A strategic mobility management at a supramunicipal level allows a better coordination of local actions and achieving the synergy of planned instruments to make the mobility sustainable. The paper presents guidelines in the field of diagnosis of the urban mobility system. In addition, the paper makes an attempt to identify instruments to make the urban mobility sustainable and to determine frameworks of ex-post and ex-ante evaluation for this process. The paper content to a large extent is related to the Sustainable Urban Mobility Plan for the Central Subregion of Silesian Voivodeship, which was developed with the involvement of paper authors.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, zasadnicze aspekty modelowania podróży i prognozowania ruchu w ramach matematycznego modelu transportowego. Przedstawione zostały struktura modelu transportowego (tzw. modelu ruchu) oraz zakres badań i pomiarów ruchu niezbędnych do sporządzenia modelu transportowego. Zasygnalizowano również podstawowy cel ich stosowania – sporządzanie prognoz ruchu dla wariantów technicznych inwestycji transportowych.
EN
The article presents selected essential aspects of modelling and forecasting of traffic within the framework of a mathematical model of transport. The structure of a transportation model (i.e. traffic model), as well as the scope of tests and measurements of traffic necessary for developing a transportation model have been presented and the primary purpose of their use – the preparation of traffic forecasts for the technical options of transport investments – has been indicated.
PL
Krajowy Model Transportowy stanowi jednolitą i kompleksową bazę danych o transporcie. Jest to uporządkowany zbiór informacji pochodzących z różnych źródeł, zebranych w jednym systemie informatycznym, który, wraz z odpowiednimi modelami transportowymi, umożliwia wykonywanie krótkoterminowych (do 5 lat) i długoterminowych (do 30 lat) prognoz ruchu oraz analiz transportowych. Może być również wykorzystywany do wdrażania wyników analiz w bieżącej eksploatacji. Do budowy modelu zastosowany został standardowy program komercyjny VISUM służący do budowy baz danych o transporcie i analiz transportowych. Model zawiera cztery warstwy informacyjne: model obszaru Polski, model sieci kolejowej, model sieci drogowej, model połączeń lotniczych. Spójny model transportowy dla wszystkich środków transportowych w skali kraju, pozwala na przeprowadzenie analiz ruchu uwzględniających zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, rozbudowę infrastruktury transportowej, zmiany w ofercie przewozowej, a także wzajemne oddziaływanie zarówno różnych środków transportu jak i różnych przewoźników.
EN
The national transportation model provides a unified and comprehensive database of transport. It is a structured collection of information from different sources, collected in one computer system, which, together with the relevant transportation models, allows you to take short-term (up to 5 years) and long term (30 years), traffic forecasts and transportation analysis. It can also be used to implement the results of the analyses in the current operation. To create the model the VISUM standard program, that is commercially used to build databases of transport and transport analysis, has been applied. The model consists of four layers of information: Polish area model, railway network model, road network model, air connection model. The coherent transportation model for all modes of transport in the country, allows you to carry traffic analysis taking into account the changes in the spatial development of the country, the development of transport infrastructure, changes in the transportation offer, as well as the interaction of both the different modes of transport and different operators.
EN
The need to exchange in the whole programmable system-actions on transport service delivery, contributing to the creation of model algorithms (which will be presented in second article in LOGFORUM), which in its assumptions are characterized by: • a high degree of reliability defined as a likelihood of meeting their requirements in terms of the strategy of the enterprise • flexibility, which means the ability to adapt to the changing environment and opportunities to create growth induced by competitors • openness, allowing for cross-linking the existing procedures in the company, which ensures the exchange of information between them and allow the inclusion of mutual relations in the process of decision-making • economic efficiency, which takes into account the aspect of cost calculation. The next stage of this project is to build three more algorithms together with input and output data, and key internal and external constraints are the basis to begin the process of modeling the transport system in manufacturing company in iGrafx Process 20 / / for Enterprise Modeling. The modeling process will be conducted in order to support its strategy for the company and serve to achieve its operational and strategic objectives. Development of the simulation model, treated as an application information technology modeled and verified by simulation in an environment iGrafx Process 2011 for Enteiprise Modeling, will ultimately be used to import data from the operational and financial ERP system (at the stage of research.
PL
Artykuł jest wynikiem jednego z etapów prac wykonanych w ramach projektu badawczego, pt. „Symulacja zarządzania przepływem materiałów przedsiębiorstwa instrumentem wielowariantowej analizy efektywności procesów transportowych". Projekt jest realizowany ze środków finansowania nauki, przyznanych Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule zaprezentowano tę fazę prac projektowych, która odnosi się do wstępnego opracowania kluczowych algorytmów w obszarze systemu transportowej obsługi dostaw zasilających produkcję przedsiębiorstwa. Uporządkowane czynności są bowiem warunkiem koniecznym umożliwiającym uruchomienie modelu symulacyjnego przepływów materiałowych, realizowanych przez zespół badawczy Wyższej Szkoły Logistyki w środowisku iGrafx Process 2011 for Enterprise Modeling. Realizowanym przez zespół transportowy zadaniom projektowym towarzyszy cel naukowy, sprowadzający się do identyfikacji wszystkich kluczowych czynników determinujących sprawny przepływ materiałów i informacji w systemie transportowym przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zgodnie z teorią struktur danych i algorytmów prezentowanych w literaturze przedmiotu tworzone są modele, wykorzystywane w procesie symulacji i realizacji przepływów materiałowych.
DE
Der Artikel ist ein Ergebnis einer der Etappen der Forschungsarbeiten, die im Rahmen eines Forschungsprojektes unter demTitel: „Simulation des Managements des Materialflusses als Instrument einer Mehrvarianten-Analyse der Effizienz von Transportprozessen" durchgeführt wurden. Das Projekt wirdmit den Mitteln für die Finanzierung der Wissenschaft, die der Hochschule für Logistik in Poznan vom Ministerium fur Wissenschaftund Hochschulbildung zuerkannt wurden, realisiert.Im Beitrag stellte man die Phase der Projektierungsarbeiten dar, welche auf die einleitende Ausarbeitung von schlüsselhaften Algorithmen im Bereich des die Produktion eines Unternehmens beliefernden Transportsystems zurückgeht. Die betreffenden eingeordneten Tätigkeiten sind eine notwendige Voraussetzung, die die Betätigung eines durch das Forschungsteam der Hochschule für Logistik im Umfeld von iGrafx Process 2011 for Enterprise Modeling ausgearbeiteten Simulationsmodells des Materialflusses ermöglicht. Den durch das Transport-Team realisierten Projekt-Aufgaben liegt ein wissenschaftliches Ziel zugrunde. Innerhalb dieser Zielsetzung werden alle Schlüsselfaktoren ermittelt, die einen effizienten Material- und Identifikationsfluss innerhalb des Transportsystems im Produktionsunternehmen determinieren. Gemäß der Theorie von Datenstrukturen und den in der Gegenstandsliteratur dargestellten Algorithmen werden Modelle aufgebaut, die im Simulationsprozess und bei der Betätigung von Materialflüssen angewendet werden.
8
Content available remote Modelowanie wyboru środka transportu w korytarzu transportowym
PL
Modelowanie wyboru środka transportu stanowi jedno z fundamentalnych zagadnień teoretycznych modelowania przewozów. W rozpatrywanym korytarzu transportowym funkcjonuje zazwyczaj kilku lub kilkunastu przewoźników, reprezentujących różne gałęzie transportu: koleje, transport drogowy oraz lotniczy. Każdy podróżny konfrontowany jest ze zbiorem potencjalnych wariantów realizacji podróży. Efektem podejmowanych decyzji jest rozłożenie potoku na poszczególnych przewoźników. Wyniki modelowania mogą stanowić przesłanki do decyzji zarówno w zakresie polityki transportowej (krajowej lub regionalnej) jak i do decyzji handlowych przewoźników, optymalizujących swoje oferty przewozowe w oparciu o wybrane kryteria (np. maksymalizację przychodów). W artykule przedstawiono zarys problemu oraz wybrane modele wraz z przykładami ich zastosowań.
EN
Modelling of selection of means of transport is one of the basic theoretical problems of transport modelling. There are usually a few or more operators who represent various modes of transport: rail, road and air transport. Each traveller is confronted with the set of potential variants of travel execution. The effect of undertaken decisions is the flow assignment on every operator. The result of modelling determine the premises for decisions both in the field of transportation policy (national and regional) and trade decisions of operators who optimize their offers taking into account some criterions (eg. maximization of revenues). The draft of the problem and selected models and some examples of their application have been presented in the paper.
9
Content available remote Model transportu i dyfuzji w aspekcie zarządzania środowiskiem naturalnym
PL
W artykule podjęto próbę zastosowania tez modelu transportu i dyfuzji do sterowania jakością powietrza atmosferycznego. Proponowany model umożliwia identyfikację sprawców zanieczyszczeń powietrza, a tym samym przypisanie im ekologicznych negatywnych skutków ich działalności. Zagadnienie sterowania jakością powietrza atmosferycznego sprowadzono do zagadnienia programowania liniowego.
EN
The paper presents the attemption to seploy so-named transportation and diffusion model to control of quality of the atmospheric air. The proposed model offers the possibility to identify pollution originators and to attribute them their activity results. The atmospheric air control problems comes to linear programming issues.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.