Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awarie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Niezależnie od tego, jak skuteczne będzie zarządzanie sieciami i jakie technologie zostaną wdrożone, awarie na sieciach będą się zdarzać oraz konieczne będzie wykonywanie okresowych remontów przewodów i uzbrojenia.
2
Content available remote Zasady nadzoru zdalnego
3
Content available remote Nowe role mechanika TPM
PL
Decydując się na wdrożenie TPM, a co za tym idzie - podniesienie efektywności parku maszynowego - decydujemy się też na zmianę dotychczasowych obowiązków dla wielu osób. To bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że zarówno operator, jak i mechanik będą mieć nowe zadania, nowe obowiązki, nowe odpowiedzialności, ale też i nowe prawa.
4
Content available remote Automatyczna diagnostyka odwadniaczy pary sprężonej
PL
Sprężona para wodna to często wykorzystywane w przemyśle i bardzo kosztowne medium. Po wytworzeniu jest przesyłana rurociągami do odbiorników. Niestety na tej drodze może dojść do różnych usterek, w wyniku których nastąpi utrata energii, którą przesyłamy za pomocą sprężonej pary.
PL
Naszym klientom chcemy oferować zdrową i smaczną wodę, spełniającą wszelkie wymagania jakościowe i sanitarne. W polityce jakości deklarujemy szczególną dbałość o utrzymanie ciagłości świadczenia najwyższej jakości usług. W "AQUA" S.A. w procesach produkcji wody, oczyszczania ścieków i bieżącej eksploatacji sieci i urzadzeń występują jednak awarie, które stawiają wyzwania w postaci konieczności szybkiego reagowania i utrzymania ciągłości dostawy wody.
PL
Opinie o materiale rurowym często kształtują się wpływem konkretnego zdarzenia, bez wnikania w szczegóły problemu. Stąd mogą wynikać nadmierne uproszczenia i łatwość formułowania skrajnych osądów, czego efektem może być zarówno bezkrytyczny entuzjazm, jak też bezwzględne potępienie.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 r. sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głównie, bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika, że w ostatnich latach awaryjność ulegała systematycznemu obniżeniu i tak z 2,33 awarii/km rok w 2012 do 1,76 awarii/km rok w 2017 roku. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować, że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mimo dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017 roku, co w porównaniu z danymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy, jak również redukcją ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej.
EN
In 2017, the analyzed ZPWiK company operated a 486.3 km-long water supply network made mainly of PEHD (76.3%) and 85% of networks up to 20 years old. Most of the failures in the water supply system are due to corrosion of steel pipes and construction work. In recent years, the research shows the failure rate of systemic lowering, and so from 2.33 failure / km year in 2012 to 1.76 failure / km year in 2017 failure / km year. Most failures are removed within 8 hours, but you can see that since 2015 the number of difficult failures to be removed in more than 13 hours has been on a yearly basis increasing. Despite the high failure rate, the level of losses is relatively low and decreases from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, which, compared to the data of the Polish Waterworks Chamber of Commerce (IGWP), is a very good result. The good results obtained are related to the renewal of network materials, the purchase and use of new equipment for locating and removing failures, and the continuous expanded and analyzed monitoring of work as well as the reduction of pressure in the analyzed water supply network.
PL
Tłumienie wartości sił napędów pneumatycznych w pozycjach skrajnych stanowi podstawowy aspekt pracy w wielu aplikacjach przemysłowych. Odpowiedni dobór parametrów tłumienia wpływa na poprawę jakości działania, płynność pracy systemów napędowych oraz minimalizację liczby i czasu nieprzewidzianych awarii. W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z zastosowaniem tłumienia napędów pneumatycznych oraz skutki uszkodzeń wynikających z jej braku.
9
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
10
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
System Informacji Geograficznej w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. został stworzony samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem otwartego oprogramowania w zakresie przestrzennych baz danych, jak i aplikacji klasy GIS. Już od 10 lat pełni funkcję głównego źródła informacji o sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i pozostałych danych, bezpłatnie pozyskiwanych z baz Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, takich jak: GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków, czy BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych.
EN
The reliability of infrastructure buildings is a basic prerequisite for utility values of built-up in towns and municipalities areas. It creates the prerequisites for the long-term sustainability of the housing stocks of humans and, at the same time, is a condition for the region industrial base development. This reality is perceived by the public as an obvious standard which is a part of human life. However in the reality this is a very complex mechanism that can be severely disturbed in various conditions and situations. To prevent these situations from happening in practice it is imperative that state, government and different infrastructure types know the security risks that have a potential to change natural and operational environment and are ready to eliminate them. The following article deals with these issues, how to recognize the threat of an imminent emergency or critical situations and which resources are needed to increase the infrastructure reliability.
PL
Niezawodność budynków infrastruktury jest podstawowym warunkiem wartości użytkowej zabudowy w miastach i gminach. Niezawodność tworzy warunki wstępne dla długoterminowej stabilności zasobów mieszkaniowych ludności, a jednocześnie jest warunkiem rozwoju bazy przemysłowej regionu. Ta rzeczywistość jest postrzegana przez opinię publiczną jako oczywisty standard, który jest częścią ludzkiego życia. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo złożony mechanizm, który może być poważnie zakłócony w różnych warunkach i sytuacjach. Aby zapobiec takim sytuacjom w praktyce, konieczne jest, aby państwo, rząd i różni operatorzy infrastruktury znali zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą podlegać zmianom przez zmiany w środowisku naturalnym i być gotowymi na ich wyeliminowanie. Artykuł dotyczy tych zagadnień, dotyczących rozpoznawania zagrożeń wynikających z sytuacji awaryjnych lub sytuacji krytycznych oraz określenia jakie zasoby są potrzebne do zwiększenia niezawodności infrastruktury.
PL
Analizowany system dystrybucji wody zaopatruje ponad 155 tys. mieszkańców, a jego długość wynosi 1470 km w tym 27 357 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa składa się w ponad 91% z tworzyw sztucznych, a przyłącza w 96% z PE HD. Średnia awaryjność poszczególnych materiałów wykazuje że 64% awarii powstaje na rurach stalowych, 26% na rurach z żeliwa szarego a tylko 4% na rurach z PE. W latach 2011 do 2017 liczba awarii wahała się od 377 do 271 na rok. Wskaźnik uszkodzeń sieci wodociągowej wynosił odpowiednio X = 0,26 - 0,13 uszk./km x rok, co pozwala określić jej stan techniczny jako dobry. Wdrożono GIS i podział sieci wodociągowej na strefy zasilania wraz z monitoringiem, który jest ciągle poprawiany i rozbudowywany, a już przynosi wiele korzyści w codziennej eksploatacji sieci. Obserwując straty wody w kolejnych latach widać sukcesywny spadek tej wartości z 10,72% w 2011 roku do 6,50 % w 2017 roku.
EN
In the analyzed PWiK, the water supply network consists of over 91% of plastics, and connections in 96% of PE HD. One can say that the analyzed network is very modern in respect with national conditions. The average failure rate of individual component shows that up to 64% of failures are generated on steel pipes, 26% on gray iron pipes and only 4% on PE pipes. In 2011-2017, the number of failures varied from 377 to 271 a year. The failure rate of the water supply network was X = 0.26 -0.13 damage/km x a year which allows to determine its technical condition as good. GIS was implemented and the water supply system was divided into supply zones with monitoring, which are constantly improved and extended, and already bring many benefits in the daily operation of the network. Observing water losses in the following years, we can see a gradual decrease in this value from 10.72% in 2011 to 6.5% in 2017.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania awariami liniowymi. Na przykładzie wyników z badań benchmarkingowych firmy wodociągowo-kanalizacyjnej z roku 2010 i 2015 przeanalizowano zastosowania wybranych wskaźników jako narzędzia wspierającego zarządzania siecią oraz ryzykiem w firmie. Wskaźniki uzyskane podczas porównywania firm pozwalają wskazać lepsze i gorsze obszary funkcjonowania firmy oraz potencjały, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. Uzyskana przy ich pomocy poprawa wyników może mieć przełożenie na lepsze funkcjonowanie i wizerunek firmy. Awaryjność sieci powinna być stale monitorowana i analizowana ponieważ jest wyznacznikiem niezawodności eksploatowanej infrastruktury.
EN
The following article depicts the importance of a linear failure management. Using the example of the results from the benchmarking research of a water and sewage network company from 2010 and 2015 selection of specific indicators was analysed as a supporting tool for network and risk management in the company. The indicators obtained during the comparison of companies enable indication of better and worse areas of the company's performance and potentials where improvements are possible and necessary. The improvements of the results gathered with their help may translate into better functioning and image of the company. Network failure should be constantly monitored and analysed as it is an coefficient of the reliability of the infrastructure in use.
PL
Na sieci wodociągowej zabudowa zaworów redukcji ciśnienia uzasadniona jest przede wszystkim wtedy, gdy parametry dostarczanej wody powodują występowanie ciśnienia, znacząco wykraczającego poza wymagany zakres. Takie rozwiązania najczęściej stosowane są w punktach zakupowych wody (sprzedawanej przez monopolistę) oraz w obszarach znacząco zróżnicowanych pod względem wysokości, w stosunku do źródła podawania wody. Zgodnie z prawem Pascala o statyce cieczy, w miejscach zlokalizowanych najwyżej, ciśnienie wody jest niższe, niż w obszarach zlokalizowanych niżej. Dlatego na początku sieci wodociągowej lub w miejscach specjalnie wytypowanych w zależności od sposobu funkcjonowania układu, wyznacza się obiekt budowlany, w którym przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje proces obniżania ciśnienia za pomocą specjalistycznych urządzeń. Efektem tych działań jest obniżenie ciśnienia wychodzącego za reduktorem w stosunku do ciśnienia zasilającego obiekt. Główna determinanta działań przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie, kończy się głównie na dostosowaniu ciśnienia do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w §114.1 wskazuje minimalny oraz maksymalny poziom ciśnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz proces wdrażania kaskadowego układu zabudowy reduktorów ciśnienia w jednym z górniczych miast województwa Śląskiego.
EN
The installation of pressure reduction valves is justified primarily when the parameters of the water supplied cause a pressure in the water supply network, significantly exceeding the required range. Pressure relief valves are installed mainly at water purchase points (sold by a monopolist) and in areas markedly different in terms of height. According to Pascal's law, in places located at the highest points, the water pressure is lower than in areas located lower. Therefore, at the beginning, or in specially designated places, pressure relief valves are installed. The result of these actions is reducing the pressure coming out from the behind of the reducer in relation to the pressure supplying the object. In Poland, the level of minimum and maximum pressure is specified in the Ordinance of the Minister of Infrastructure, dated 12 April 2002, on technical conditions that should be met by buildings and their locations. In this study, I would like to present the concept and the process of implementing the cascaded pressure reduction system in one of the Silesian mining towns.
PL
Przerwy spowodowane awaryjnością maszyn wpływają na efektywność procesu wydobywczego. Głównym zadaniem służb utrzymania ruchu w kopalniach węgla kamiennego jest zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych maszyn (urządzeń). Wymiernym efektem tych działań powinno być ograniczenie kosztów utrzymania ruchu maszyn (urządzeń), a tym samym obniżenie kosztów produkcji wydobycia węgla, czyli działania kopalni. W niniejszym artykule przeanalizowano dwa kompleksy ścianowe: kombajnowy oraz strugowy. Do analizy wykorzystano jedno z narzędzi inżynierii jakości – diagram Pareto–Lorenza. Narzędzie to pozwala pogrupować przyczyny awarii oraz wskazać, które z nich są najistotniejsze i które powinny być w pierwszej kolejności usuwane. Przeprowadzona analiza wskazała, jak istotny jest właściwy dobór maszyn (urządzeń) do istniejących warunków geologiczno-górniczych. Niewłaściwy dobór skutkuje wzrostem energochłonności procesu wydobywczego, przedwczesnym zużyciem czy zwiększonymi przerwami w pracy, które są spowodowane awariami.
PL
W branży wodociągowo-kanalizacyjnej w sferze przyczyn i zapobiegania awariom można by rzec: „Nic nie może być nam już obce”. To prawda: zarówno przyczyny, jak i sposoby zapobiegania awariom są dobrze zdefiniowane i zweryfikowane. Czy to oznacza, że tematem nie warto się zajmować?
PL
Kontakt 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, do tego wszystkie ważne informacje w zasięgu ręki, czyli w smartfonie. Saur Neptun Gdańsk opracował aplikację, która informuje o jakości wody w Gdańsku i Sopocie, o planowych pracach i awariach występujących na sieci wod-kan w obu miastach, czy jakości wody w kąpieliskach.
PL
Zarządzanie wartością ciśnienia w sieci wodociągowej w Bytomiu-Miechowicach przyczyniło się do redukcji ilości awarii o 80%. W przeciągu 2 lat straty wody ograniczono o około 120 000 m3.
PL
Katastrofy podlegające pod przemysł energetyczny występowały od samych początków starań człowieka w zakresie ujarzmienia energii oraz wydobywania cennych surowców paliwowych. O niektórych z nich dziś się już nie pamięta.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.