Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka zawodowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule omówiono uregulowania prawne i praktyczne problemy dotyczące tworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Odniesiono się do związków planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z harmonogramem robót budowlanych, oceną ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Przedstawiono rolę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zarządzaniu procesem budowlanym, koordynacji robót i informowaniu wykonawców i ich pracowników o zagrożeniach związanych z realizacją procesu budowlanego. W końcowej części podjęto próbę klasyfikacji najczęściej występujących nieprawidłowości, jakie występują w planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyczyn ich występowania.
EN
The article discusses the legal regulations and practical problems related to creating a safety and health plan. Reference was made to the relationship between the safety and health protection plan and the construction works schedule, occupational risk assessment and instructions for safe execution of construction works. The role of the safety and health protection plan in the construction process management, works coordination and informing contractors and their employees about the risks related to the construction process was presented. In the final part, an attempt was made to classify the most common irregularities that occur in safety and health protection plans, as well as the reasons for their occurrence.
PL
W artykule omówiono uregulowania prawne i praktyczne problemy dotyczące tworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Odniesiono się do związków planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z harmonogramem robót budowlanych, oceną ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Przedstawiono rolę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zarządzaniu procesem budowlanym, koordynacji robót i informowaniu wykonawców i ich pracowników o zagrożeniach związanych z realizacją procesu budowlanego. W końcowej części podjęto próbę klasyfikacji najczęściej występujących nieprawidłowości, jakie występują w planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyczyn ich występowania.
EN
The article discusses the legal regulations and practical problems related to creating a safety and health plan. Reference was made to the relationship between the safety and health protection plan and the construction works schedule, occupational risk assessment and instructions for safe execution of construction works. The role of the safety and health protection plan in the construction process management, works coordination and informing contractors and their employees about the risks related to the construction process was presented. In the final part, an attempt was made to classify the most common irregularities that occur in safety and health protection plans, as well as the reasons for their occurrence.
EN
Purpose: The aim was improving the process of risk assessment occupational for industry, by implemented in this process the fuzzy scale (and the Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP). Design/methodology/approach: The FAHP method was integrated with the PN-N-18002 method. Findings: It was demonstrated that implemented the FAHP method in PN-N-18002 method allows on more precise an assessment of the root of threats on the workplace. Research limitations/implications: This method can be used to risk assessment of each workplaces, by integrating the FAHP with any methods of occupational risk assessment. Practical implications: The assumption was to improve the method of risk assessment occupational for industry, in which as was shown the number of accidents in work was the highest. Test of the proposed method was carried out for the operator's position of a floating excavator KG-2.5 in one of Podkarpacie enterprise extracting aggregate. Social implications: This method can be helped to the entity performing the occupational risk assessment in precise identify the root of threats on the workplaces. This will ensure a safe workplace. Originality/value: The originality of the proposed method is to achieve more precise an assessment of the root of threats in the workplace than by using the traditional risk assessment methods.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze szkodliwym oddziaływaniem pyłów (w tym pyłu węglowego) na organizm człowieka. Omówiono ogólne pojęcie pyłu, jego podział oraz główne źródła zapylenia. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze szkodliwym działaniem pyłów. Dokonano także analizy i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z zapyleniem na stanowisku kombajnisty w ścianie. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania pyłu oraz sposoby redukcji i zwalczania zagrożenia pyłowego.
EN
The article presents the problems associated with the harmful effects of dust (including coal dust) on the human body. The general concept of dust, its distribution and the main sources of pollination are discussed. Health effects related to the harmful effects of dust are presented. An analysis and assessment of health risk related to pollination at the cutter-loaderman’s position in the wall was made. Factors that contribute to the excessive formation of dust and methods of reducing and combating the dust hazard are discussed.
PL
Praca na stanowisku operatora łamacza wiąże się z występowaniem różnorodnych zagrożeń dla pracownika. Istotne jest, by tego typu stanowisko pracy zostało przez pracodawcę odpowiednio dostosowane, biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe.
6
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie oceny ryzyka zawodowego w zawodzie strażaka. Zawód strażaka jest szczególnie narażony na czynniki, które negatywnie oddziałują na jego funkcjonowanie. Do tych czynników należą czynniki uciążliwe takie jak hałas czy wibracje oraz czynniki szkodliwe takie jak substancje żrące i trujące. Działanie tych czynników wpływa na jakość pracy strażaka. Mogą one powodować skutki takie jak: pogorszenie samopoczucia, dekoncentracja, rozkojarzenie, możliwość wystąpienia w późniejszym czasie choroby zawodowej. Kolejną grupą są czynniki niebezpieczne. To one mają bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników straży pożarnej. Do takich czynników w działaniach ratowniczo-gaśniczych należy przede wszystkim pożar. Jest to zdarzenie niekontrolowane niosące za sobą takie elementy jak wysoka temperatura, ogień, wysokie zadymienie, a także możliwość zawalenia konstrukcji na terenie których prowadzone są czynności ratownicze. Działania prowadzone przez strażaków mogą wpłynąć zarówno na ich bezpieczeństwo, jak i na bezpieczeństwo całego zespołu oraz osób którym niesiona jest pomoc. Ważną kwestią jest więc odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego oraz prowadzenie działań mających na celu profilaktyczne uświadamianie pracowników straży o konsekwencjach nieprzestrzegania zasad bhp.
EN
The purpose of this article is to draw attention to the importance of occupational risk assessment in the firefighter profession. The profession of a firefighter is particularly exposed to factors that adversely affect its functioning. These factors include nuisance factors such as noise or vibration, and harmful factors such as caustic and poisonous substances. The action of these factors affects the quality of the firefighter's work. They can cause effects such as: deterioration in well-being, distraction, distraction, and the possibility of an occupational disease at a later date. Dangerous factors are another group. They have a direct impact on the health and even life of firefighters. Fire is one of such factors in rescue and firefighting operations. It is an uncontrolled event with elements such as high temperature, fire, high smoke, and the possibility of collapse of the structures in which rescue operations are carried out. Activities carried out by firefighters may affect both their safety and the safety of the entire team and people who are being helped. An important issue is therefore a properly conducted occupational risk assessment and carrying out activities aimed at preventive awareness of guard employees about the consequences of failure to comply with the principles of occupational health and safety.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
PL
Wydobywanie w kopalni odkrywkowej odbywa się na powierzchni poprzez odkrywanie następnych warstw surowca. Nie występuje praca podziemna, pomimo że nazywa się tę kopalnię zakładem górniczym. Jak wygląda praca operatora na kopalni odkrywkowej?
PL
Czy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem jest konieczna? Jeśli tak, to dla jakich grup zawodowych? Gdzie postawić granicę? Nie wolno nam bagatelizować zagrożenia związanego z koronawirusem, ale trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku.
11
Content available Nowa metoda oceny ryzyka zawodowego - risk analysis
PL
Artykuł przedstawia nową metodę oceny ryzyka zawodowego Risk Analysis. Pierwsza część artykułu to wprowadzenie, które informuje o istocie oceny ryzyka zawodowego oraz porusza problem braku parametru opisującego wpływ zachowania człowieka na poziom ryzyka zawodowego w istniejących metodach Przedstawione informacje statystyczne potwierdzają jak istotny wpływ ma zachowanie człowieka na wystąpienie wypadku przy pracy. Drugi rozdział został poświęcony wyłącznie tematyce oceny ryzyka zawodowego. Rozdział trzeci zawiera główną cześć artykułu, czyli przedstawienie autorskiej metody oceny ryzyka zawodowego, która składa się z indywidualnie opracowanego wzoru oraz parametrów. Artykuł przedstawia metodę Risk Analysis, a także jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych metod. Metoda cechuje się dokładnością, funkcjonalnością, a także nowatorskim podejściem do tematyki oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article presents a new method of risk assessment Risk Analysis. The first part of the article is an introduction that informs about the essence of risk assessment and addresses the lack of a parameter describing the impact of human behaviour on occupational risk in existing methods of risk assessment. The statistical information presented confirms the significant impact of human behaviour on the occurrence of an accident at work. The second chapter is devoted exclusively to the subject of risk assessment. The third chapter contains the main part of the article, i.e. the presentation of the author's own risk assessment method, which consists of an individually developed formula and parameters. The article presents the Risk Analysis method, as well as its features, which distinguish it from other methods. The method is characterized by accuracy, functionality, and an innovative approach to the subject of professional risk assessment.
PL
W artykule omówiono możliwość partycypacji pracowniczej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy polegającej na umożliwieniu każdemu pracownikowi dokonania szacowania ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Wskazane zostały wady i zalety tego typu rozwiązania w odniesieniu do przedsiębiorstwa górniczego. Opisano również etapy procedury oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article discusses the possibility of employee participation in the area of occupational health and safety. Participation consists in enabling each employee to make an assessment of occupational risk in the occupied position using a questionnaire. The advantages and disadvantages of this type of solution are indicated in relation to the mining company. The stages of the risk assessment procedure are also described.
PL
Całkowite zrobotyzowanie i zabudowanie stanowiska pracy spawacza może wyeliminować wiele zagrożeń powstających w procesie spawania. Przekonujemy, że warto inwestować w nową technologię, w połączeniu z nowoczesnymi metodami bezpieczeństwa.
PL
Magazynier to osoba wykonująca zadania związane z obsługą magazynu. Przyjmuje i wydaje towar, wykonuje ręczne prace transportowe, w tym z użyciem ręcznych wózków paletowych oraz wózków z napędem silnikowym. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku.
PL
Jakie ryzyko zawodowe niesie za sobą praca falcerza? Przedstawiamy zagrożenia, na które są narażeni pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym ręczne prace transportowe.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę dokładności określania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych. W artykule skupiono się na metodach badań dotyczących analiz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywana pracą na stanowisku spawacza ręcznego. Publikacja zawiera analizę pięciu zagrożeń, na stanowisku przemysłowym, wykonaną przy pomocy 4 metod oceny ryzyka zawodowego. Celem artykułu jest przedstawienie różnic dokładności ocen ryzyka zawodowego wynikających ze specyfik zastosowanych metod oraz określenie najdokładniejszej metody, która okazała się być metoda wskaźnika poziomu ryzyka, z uwagi na największą liczbę badanych parametrów.
EN
The paper presents the problem of accuracy of determining the level of professional risk in industrial positions. The article focuses on methods of research concerning the analysis of potential threats connected with working as a hand welder. The publication contains an analysis of five hazards, on an industrial site, carried out with the use of 4 methods of risk assessment. The aim of the paper is to present differences in accuracy of occupational risk assessment resulting from the specifics of applied methods and to determine the most accurate method, which turned out to be the risk level indicator method, due to the largest number of examined parameters.
PL
Celem artykułu jest zaprojektowanie metody oceny ryzyka zawodowego opartej na szarym modelu decyzyjnym Grey Decision Making (GDM). Osiągnięcie wskazanego celu jest warunkowane zastosowaniem metody krytycznej analizy piśmiennictwa oraz metody projektowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono w syntetyczny sposób teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego. Następnie przybliżono istotę teorii systemów szarych, a zwłaszcza wielokryterialny szary model decyzyjny GDM. W kolejnej części opracowania zaproponowano strukturę logiczną postępowania oraz schemat szarej metody oceny ryzyka zawodowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono przykład zastosowania nowej metody oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska operatora wózka widłowego.
EN
The aim of the article is to design a risk assessment method based on Grey Decision Making (GDM). Achievement of the indicated goal is conditioned by the use of the method of critical analysis of the literature and the design method. The first chapter presents in a synthetic way the theoretical basis for occupational risk assessment. Next, the essence of the theory of grey systems was approximated, in particular the multicriteria grey decision model of GDM. The next part of the study proposes a logical structure of the procedure and a scheme of the grey method of risk assessment. The last chapter presents an example of the application of a new method of occupational risk assessment on the example of a forklift operator workplace.
PL
W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania technologii informacyjnej i programu STER do oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska pracy. Uzyskane wyniki porównano z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie analizy porównawczej wykazano zasadność wykorzystania oprogramowania komputerowego w praktyce, wskazano jego wady i zalety.
EN
The article presents an example of using information technology and the STER program to assess the occupational risk of a selected job. The obtained results were compared with other methods of occupational risk assessment. On the basis of a comparative analysis, usefulness of computer software were proved in practice, its advantages and disadvantages were pointed out, too.
PL
Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzyka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Zaprezentowano krótką charakterystykę przemysłu drzewno-papierniczego, do którego zalicza się firma, a także przedstawiono ogólną struktura przedsiębiorstwa. W dalszej części przybliżono oraz omówiono proces technologiczny produkcji sklejki, a także sporządzono charakterystykę stanowisk pracy, na których przeprowadzono analizę zagrożeń środowiska - bliższego i dalszego otoczenia oraz ocenę ryzyka zawodowego. Badania dowiodły, że w wytwórni elementów sklejkowych pracownicy stosują się do zaleceń pracodawcy, co skutkuje brakiem cięższych obrażeń pracowników oraz brakiem wypadków w miejscu pracy.
EN
Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupational risk in a small company producing profiled plywood. Presented short characteristics of the wood and paper industry, which includes the company, as well the overall structure of the company is presented. In the following, approximate and the technological process of plywood production was discussed, and the characteristics were prepared workplaces on which the analysis of threats to the environment - closer and closer further environment and occupational risk assessment. Research has shown that at the label plywood elements employees follow the employer's instructions, which results in a lack heavier worker injuries and no accidents in the workplace.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma za zadanie ustanowić bezpieczne miejsca pracy dla pracowników, zapoznać ich z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych przez nich czynności oraz z ich konsekwencjami. Każdy pracownik wykonując czynności związane z pracą, narażony jest na szereg czynników środowiskowych, przeważnie mających negatywny wpływ na jego zdrowie oraz samopoczucie. Praca na stanowisku operatora pras obrabiarek CNC również wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń. Szczegółowa analiza tych zagrożeń przedstawiona została w artykule. Dodatkowo przeanalizowano działania korygujące i zapobiegawcze, które stanowią klucz do bezpiecznego wykonywania przez operatora obrabiarek CNC czynności związanych z pracą.
EN
Occupational risk assessment is a key element of safety management and occupational hygiene. Conducting risk assessment is to establish safe work places for employees, make them aware of possible threats occur during their activities and with their consequences. Each the employee is exposed to a number of factors when performing work related activities environmental problems, mostly affecting his health and well-being. Working as an operator of press CNC machine tools is also associated with the occurrence of many threats. A detailed analysis of these threats has been presented In this article. In addition, corrective and preventive actions were analyzed are the key to the safe operation of the CNC machine tool operator related to work.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.