Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie mobilne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
3
Content available remote A novel model of adoption of m-commerce in Saudi Arabia
EN
The market of Saudi Arabia offers considerable potential for the success of mobile commerce (m-commerce) technology. In this context, this study aims to investigate the factors that influence the intentions of Saudi citizens and firms to use m-commerce technology. This study paper advances the literature by proposing a novel model to investigate the motivations behind adopting m-commerce in Saudi Arabia. The model defines factors that influence both customer and provider intentions of adopting m-commerce. The paper also outlines the methodology to be followed to evaluate the proposed model.
EN
The article presents the results of a quality study of the gestures performed by the users of a mobile device. The mobile device was a Nokia Lumia 800 smartphone. The results of the study concern the basic gestures of pan and touch & hold, and include the duration and precision of such gesture performance. The results include the division of participating users into groups by age and by daily smartphone use and non-daily smartphone use. A comparison of the determined characteristics between the groups is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości wykonywania gestów przez użytkownika wykorzystującego urządzenie mobilne. Jako urządzenie mobilne wykorzystano smartfon Nokia Lumia 800. Wyniki badań dotyczą podstawowych gestów pan oraz touch and holdi obejmują czas wykonania gestu i precyzję wykonania gestu. Wyniki uwzględniają podział użytkowników na grupy wiekowe oraz grupy używające i nie używające smartfona na codzień. Przedstawiono porównanie wyznaczonych charakterystyk pomiędzy grupami.
PL
W ramach projektu INTRADOSE w Narodowym Centrum Badań Jądrowych został zaprojektowany, wykonany i przetestowany prototyp akceleratora śródoperacyjnego. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na zbudowanie mobilnego urządzenia o bardzo dużej przestrzeni roboczej, przystosowanego do pracy na sali operacyjnej, a w pozycji złożonej mieszczącego się w drzwiach 1,2 m × 2 m. Opracowanie przedstawia rozwiązanie układu mechanicznego akceleratora.
EN
A prototype of the intraoperative accelerator was designed, manufactured and tested at the National Center for Nuclear Research as part of the INTRADOSE project. Innovative design solutions have enabled the construction of a mobile device with a very large working space, suitable for work in the operating room and fitting in the doors 1,2 m × 2 m after folding. The study presents the mechanical solutions of the device.
EN
The article presents the results of research on the quality of gestures performed by users using a mobile device. As a mobile device, the Nokia Lumia 800 smartphone was used. The results of the research concern the basic gestures of tap, double tap and flick, and include the execution time and the precision of the gesture. The results take into account the division of users into age groups and groups using and not using a smartphone every day. A comparison of the designated characteristics between groups is presented. Research on other gestures will be presented in the next paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości wykonywania gestów przez użytkowników wykorzystujących urządzenie mobilne. Jako urządzenie mobilne wykorzystano smartfon Nokia Lumia 800. Wyniki badań dotyczą podstawowych gestów tap, double tap i flick i obejmują czas wykonania gestu i precyzję wykonania gestu. Wyniki uwzględniają podział użytkowników na grupy wiekowe oraz grupy używające i nie używające smartfon na co dzień. Przedstawiono porównanie wyznaczonych charakterystyk pomiędzy grupami. Badania dotyczące innych gestów zostaną przedstawione w kolejnym artykule.
PL
Tematyką badaną w pracy jest porównanie metod wprowadzania tekstu w mobilnym komunikatorze sieciowym. Analizowano szybkość wprowadzania tekstów, a także liczbę błędów popełnianych przez użytkowników za pomocą badanej metody. Porównywano metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury QWERTY, techniki Swype, pisma odręcznego oraz poleceń głosowych. Badania przeprowadzono wśród dwóch grup respondentów, z podziałem na wiek uczestników. Dokonano charakterystyki wybranych metod wpisywania tekstu w komunikatorze internetowym. Na potrzeby artykułu został opracowany mobilny komunikator.
EN
The topics being considered in the study is to compare the text input methods in the mobile network communicator. Analyzed the speed of text entry as well as the number of mistakes made by users via the tested methods. Compared the methods of entering text using the QWERTY keyboard, Swype Technology, Handwriting and voice commands. The study was conducted among the two groups of respondents, by age of the participants. There have been characteristics of the selected text input methods in the mobile network communicator. On the needs of the article was developed mobile communicator.
PL
Referat przedstawia narzędzie do automatyzacji testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych. Narzędzie pozwala użytkownikowi projektować rozbudowane scenariusze testowe i wykonywać je na urządzeniach mobilnych. Scenariusze są projektowane w dedykowanym edytorze graficznym, jako diagramy aktywności UML. Są one następnie wczytywane do urządzenia mobilnego i tam interpretowane. Wyniki pomiarów są zapisywane w kilku formatach. W celu sprawdzenia aplikacji wykonano testy przykładowych urządzeń oraz sieci. Zaimplementowano scenariusze testowe zgodne ze wskaźnikami używanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Narzędzie zostało przychylnie ocenione przez pracowników firm telekomunikacyjnych, zawodowo zajmujących się testowaniem jakości usług telekomunikacyjnych.
EN
The paper presents a tool that automatically tests mobile networks and devices. The tool allows the user to design possibly complex test scenarios (benchmarks) and then execute them on a mobile device. The scenarios are designed with a dedicated graphical editor and take the form of UML activity diagrams. They are then uploaded to a mobile device and interpreted there.Measurement results are saved in a couple of popular formats. To check the interpreter, tests were performed on selected devices and networks, using scenarios compliant with those adopted by Polish Office of Electronic Communications. The tools was warmly received by engineers professionally engaged in testing the quality of telecom services.
EN
In a percutaneous pedicle screw surgery the surgeon is faced with huge challenges because he has no direct view on the operating field. The screw positions and the required rod dimensions for the stabilizing connection are hard to define. In this paper a new method for a percutaneous pedicle screw surgery is described to record the positions of three pedicle screws with help of a mobile localizing system with passive markers and a tablet computer. The presented system calculates the required rod length and rod radius. The procedure is more convenient than mechanical measuring systems and it works without radiation load of the patient. The system is tested with an in-vitro test arrangement and first results are very promising with an accuracy of ±2 mm for the rod length.
PL
Dużym problemem dla chirurgów w zabiegach nieinwazyjnej chirurgii śrub pedikularnych jest brak oglądu na pole operacyjne. Z tego powodu określenie pozycji poszczególnych śrub oraz wymaganej długość prętu stabilizacyjnego może nastręczać trudności. W niniejszym artykule zaprezentowano nową metodę rejestracji pozycji śrub pedikularnych z wykorzystaniem pasywnych markerów optycznych, mobilnego systemu nawigacyjnego, oraz tabletu. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na obliczenie wymaganej długości oraz krzywizny pręta pedikularnego. Opisywana metoda jest wygodniejsza niż pomiar z wykorzystaniem systemów mechanicznych oraz nie wymaga naświetlenia pacjenta promieniowaniem rentgenowskim. Testy metody przeprowadzone w środowisku in-vitro wykazały dokładność pomiaru długości pręta stabilizacyjnego na poziomie ±2 mm co wydaje się być bardzo obiecującym rezultatem.
11
EN
This article describes a cost-effective, ultrasound-based measuring system for the Pelvic Tilt. The system allows the acquisition of the exact pelvic orientation for each individual patient both pre- and postoperatively. A major advantage of this system is that measurements may be recorded for any patient posture e.g. standing or sitting. Instead, the current state-of-the-art is based on CT or MRI tomography where patients are required to be in a lying position. First experimental results with an artificial hip reference model show very accurate results with maximum deviations of ±1 degree, and ±1.4 degree in different measurement scenarios.
PL
W pracy opisano niskokosztowy system pomiaru kąta nachylenia płaszczyzny miednicy oparty na urządzeniach mobilnych. System pozwala na pomiar kąta płaszczyzny miednicy dla indywidualnego pacjenta, zarówno przed jak i pooperacyjnie. Główną zaletą opisywanego systemu jest możliwość dokonywania pomiarów dla każdej postawy pacjenta (np. siedzącej lub stojącej) w odróżnieniu od obecnego stanu techniki, gdzie pomiar taki z wykorzystaniem tomografii komputerowej bądź rezonansu magnetycznego może być dokonany jedynie w pozycji leżącej. Pierwsze testy przeprowadzone na sztucznym modelu miednicy dały bardzo dobre wyniki z odchyleniem standardowym wynoszącym ±1 stopień oraz ±1,4 stopnia w innych scenariuszach testowych.
PL
W pracy odniesiono się do tematu zdalnego sterowania wybranymi elementami budynku mieszkalnego za pomocą technologii Bluetooth z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Na początku pracy scharakteryzowano bezprzewodową transmisji danych poprzez Bluetooth. Kolejna część poświęcona jest projektowi budynku oraz układu elektronicznego opierającego się na mikrokontrolerze z rodziny ATmega, komunikującego się z urządzeniem mobilnym poprzez bezprzewodową transmisję danych w standardzie Bluetooth. Projekt zawiera sterowanie oświetleniem, roletami, wentylatorem oraz bramą garażową. Sterowanie opiera się na układzie składającym się z triaka oraz optotriaka. Wykonano również aplikację sterującą na system Android, aby możliwe było sterowanie budynkiem z urządzenia mobilnego.
EN
In this paper, references is made to the subject of remote control of certain parts of a residential building via Bluetooth using the mobile device. First, wireless data transmission via Bluetooth is described. Then, the paper deals with the design of the building and the electronic system based on a microcontroller ATmega family that communicates with a mobile devices via Bluetooth wireless data transmission. The project includes lightning, window blinds, a fan and a garage door. The control is based on a system consisting of a triac and on optotriac. In addition, a control application for Android system is created to enable a remote control with a mobile device.
PL
Artykuł przedstawia wybrane formy składowania danych tj. Local Storage, Shared Preferences, pliki płaskie oraz SQLite w kontekście dwóch systemów mobilnych – Android oraz Windows Mobile. Opisuje on również sposoby, poprzez które możliwe jest połączenie z zewnętrznymi systemami bazodanowymi takimi jak Microsoft SQL Server, PostgreSQL czy MySQL i stara się odpowiedzieć na pytanie, użycie której z tych opcji ma największy sens w poszczególnych przypadkach. Całość argumentuje badaniami wydajności, którym poddane zostały wszystkie z wymienionych opcji.
EN
This publication presents chosen forms of data persistence such as: Local Storage, Shared Preferences, flat files and SQLite in the context of two widely used mobile operating systems – Android and Windows Mobile. It also describes ways to connect to external database engines such as Microsoft SQL Server, PostgreSQL or MySQL and tries to answer the question which one of these data persistence forms makes the most sense and when. The arguments are based on performance tests that all of the described solutions were participants of.
EN
This paper presents three applications for mobile phones dedicated to pedestrians, cyclists, motorcyclists, and car drivers, i.e., generally to various road users in order to assist them with innovative control of traffic flow – thus to substantially improve the traffic safety. The prepared software processes in real time a video sequence acquired with a camera built-in a smartphone. The first application detects changes of traffic lights. The second warns pedestrians in cases of approaching vehicles. The third one indicates turn signals of vehicles from adjacent lanes. Results of the prepared experiments show high efficiency of the proposed solutions.
PL
W artykule przedstawiono trzy aplikacje do urządzeń mobilnych przeznaczone dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów, a więc dla różnych użytkowników dróg, w celu pomocy im w usprawnieniu sterowania ruchem i w konsekwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Opracowane oprogramowanie przetwarza w czasie rzeczywistym sygnał wideo kamery wbudowanej w smartfon. Pierwsza aplikacja służy do wykrywania zmian świateł sygnalizacji ulicznej, druga – do wykrywania nadjeżdżających pojazdów i ostrzegania o tym pieszych. Trzecia służy zaś do wykrywania kierunkowskazów pojazdów na sąsiednich pasach ruchu. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań.
EN
In mobile media, there are many interesting apps about typography, but only few are equipped with tools that allow exploring the important role of typography in graphic design. This article presents several examples of digital typeface catalogues. Based on these examples and tools of Aquafadas DPS and Adobe InDesign software, an original app SPECIMEN for tablets has been created. For this purpose, 15 different typefaces have been chosen. The created app presents all the characteristics of type-faces and possibilities of their use. The E-catalogue also contains the information about the available license, which is important when planning the purchase. The information about the languages of prepared sets of characters is presented. An equally important part about the designers includes short biographical notes, lists other important typefaces designed by them and links to the websites where one can find many more interesting, completed projects. This project has been tested, and on the basis of it, there have been made a number of proposals and described advantages and disadvantages of the Aquafadas DPS software.
PL
Urządzenia mobilne wyposażone w wydajne procesory i szereg czujników zyskują wiele nowych zastosowań. W przypadku transportu jedną z możliwości jest rejestrowanie trasy pokonywanej przez firmowe pojazdy, a także wykrywanie kolizji. Aby wspomniane zadania realizować automatycznie niezbędna jest metoda służąca do rozpoznawania rodzaju ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule przedstawiono wyniki testów zaproponowanej i zaimplementowanej wcześniej metody przeprowadzone na większej niż poprzednio liczbie osób oraz samochodów. Przedstawiono również skorygowaną wersję kryteriów, charakteryzujących się większą uniwersalnością / skutecznością.
EN
The number of applications of mobile devices equipped with powerful processors and an array of sensors is increasing. With transport and logistics the possible applications include company vehicle tracking or collision detection. To accomplish this an automatic motion type detection method is needed (to distinguish driving from other typical activities of the smartphone user). The paper presents the test results of a motion type detection method proposed and implemented by the authors previously. The tests were carried out on a larger group of people and cars. The paper also presents corrections introduced to the method as a result of the tests. The corrections improve the method’s flexibility / efficiency.
PL
Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS.
EN
Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję oraz próbę opracowania lokalizatora medycznego bazującego na pojedynczej kamerze urządzenia mobilnego z serii Samsung Galaxy S4 oraz Apple iPhone. W pracy przedstawiono algorytm działania lokalizatora, procedurę jego kalibracji, proces walidacji, a także porównanie dokładności pomiarowej z systemem wideooptycznym Polaris. W artykule zaprezentowano również nowy rodzaj markerów dla wskaźników Rigid Body, przystosowanych do kamer pracujących w paśmie światła widzialnego.
EN
Article presents idea and prototype of mobile medical localizer based on Apple iPhone 5S and Samsung Galaxy S4 single smartphone camera. Authors described workflow of application, calibration procedure and validation process as well as comparison between proposed solution and NDI Polaris- gold standard in medical navigation. Authors presents also a new Rigid Body marker design adapted to work with smarphone camera.
EN
Current trends in information system design show that users should have access to services provided by information system offered on their mobile devices. Because many information systems store sensitive information, appropriate protection mechanisms must be deployed. This paper presents the software libraries (APIs) that can be used to implement pairing-based systems on mobile devices. Variety of mobile devices causes that is necessary to design a generic trust infrastructure that will allow to implement efficiently a system that uses parings. There are two basic paradigms that can be used: client-server or cloud-based. The analysis of pros and cons of the architectures showed that it is faster and easier to implement pairing application using cloud-based approach mainly because of the lower number of components required to implement, e.g., the library containing pairing calculations must be only prepared for one operating system instead of many that are using different technologies. The tests conducted using cloud-based demonstrator showed, that in case of documents signing and verification with auxiliary server instead of the mobile device, the pairing calculation time is marginally short in relation to the required to retrieve documents from a remote location.
PL
Aktualne trendy w projektowaniu systemów informacyjnych pokazują, że użytkownik powinien mieć dostęp do usług systemów IT za pomocą urządzeń mobilnych. W przypadku przechowywania informacji wrażliwej w systemach informacyjnych muszą być wdrożone odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń. W artykule zaprezentowano biblioteki programowe (API), umożliwiające implementacje systemów wykorzystujących odwzorowania dwuliniowe na urządzeniach mobilnych. Różnorodność urządzeń mobilnych powoduje, że konieczne jest zaprojektowanie ogólnej infrastruktury zaufania, w szczególności przy założeniu wykorzystania odwzorowań dwuliniowych. W artykule zostały przeanalizowane dwa podstawowe podejścia bazujące na modelu klient-serwer i modelu bazującym na chmurze. Testy bazujące na demonstratorze wykorzystującym model chmury pokazały, że czas obliczeń odwzorowania przy podpisywaniu i weryfikowaniu podpisu cyfrowego jest bardzo mały w stosunku do czasu pobierania plików ze zdalnych serwerów.
20
EN
Mobile devices are steadily increasing their position in the field of new inventions, such as monitoring the work of the heart. The need for monitoring and control the patients’ health, especially the aspects related to normal cardiac function (measurement of rhythm), is one of the main directions in the field of ongoing research. Development direction, determined with the advancement of technology, is to find a way of linking the technique with medicine. In this article, the conducted of analysis covered the various algorithms used in the process to determining the value of BPM, providing the heart rate. The aim of the authors was to determine the possibility of their use in relation to a variety of mobile devices, such as tablets, smartphones, and also processors for embedded devices. This task consisted of the evaluation of the signal processing by each device. In further steps, based on the data collected, the authors analysed the possibility of using the specific devices to evaluate the ECG signal recording in real time. The summary of the study was to identify the effectiveness of the detection of BPM using various algorithms on designated devices.
PL
Mobilne urządzenia stale zwiększają swoją pozycję w zakresie tworzenia nowych wynalazków, m.in. do monitorowania pracy serca. Potrzeba monitorowania i kontroli stanu zdrowia pacjenta, a zwłaszcza aspektów związanych z prawidłową pracą serca (pomiarem jego rytmu) jest jednym z podstawowych kierunków w zakresie prowadzonych prac badawczych. Kierunkiem rozwoju wyznaczanym wraz z postępem technologii jest znalezienie drogi łączącej technikę z medycyną. Analizując te potrzeby, w ramach niniejszego artykułu poddano analizie różne typy algorytmów wykorzystywane w procesie wyznaczania wartości HR, świadczące o częstotliwości pracy serca. Celem autorów było określenie możliwości ich wykorzystania w odniesieniu do różnorodnych urządzeń mobilnych typu: tablet, smartfon, a także w procesorach urządzeń wbudowanych. Realizacja tego zadania polegała na ocenie czasu przetwarzania sygnału przez poszczególne urządzenia. Na dalszych etapach, w oparciu o zgromadzone dane, analizie poddano możliwość wykorzystania wybranych urządzeń w ocenie zapisu sygnału EKG w czasie rzeczywistym. Podsumowaniem przeprowadzonych badań było wskazanie skuteczności wykrywania HR, poprzez zastosowanie wybranych algorytmów, na wyznaczonych urządzeniach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.