Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka gazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano doświadczenia związane z wieloletnią eksploatacją kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami gazowymi dla których jako paliwo wykorzystywany jest metan. Poruszono temat związany z pozyskaniem gazu z odmetanowania kopalń jako paliwa napędowego do silników gazowych. Zasygnalizowano problematykę związaną z poszukiwaniem rozwiązań badawczo-naukowych i ich zastosowania w przemyśle, w celu znalezienia rozwiązań zwiększających niezawodność parku maszynowego przy jednoczesnym utrzymaniu lub redukcji kosztów.
EN
There are described experiences connected with perennial exploitation of the cogenerational engine generators powered by gas engines which are fueled by methane in the article. There is covered a subject connected with sourcing the gas from demethanization of mines as an impulsive fuel for gas engines. There is signalized the issues connected with searching the experimental solutions and applying them in the industry to find the solutions increasing the reliability of the machinery park in the simultaneous maintenance or cost reduction.
2
Content available remote Możliwości rozwoju energetyki gazowej
EN
The strategy of decarbonising the economy requires the introduction of new energy technologies. Systems with gas turbines are characterized by many features that are useful for the power system in the case of a wider use of renewable energy sources. The article focuses on the parameters and characteristics of modern gas turbines and gas and air systems. To illustrate the consequences of the wider use of renewable energy sources, the parameters of wind, solar and gas power plants cooperating with each other to compensate for the production of electricity over time are presented.
PL
Strategia dekarbonizacji gospodarki wymaga wprowadzenia do eksploatacji nowych technologii energetycznych. Systemy z turbinami gazowymi charakteryzują się wieloma cechami, które są przydane dla systemu elektroenergetycznego w przypadku szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W artykule szczególną uwagę zwrócono na parametry i charakterystyki nowoczesnych turbin gazowych oraz układów gazowo-powietrznych. Dla zilustrowania konsekwencji szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawiono parametry elektrowni wiatrowych, słonecznych i gazowych współpracujących ze sobą dla wyrównania produkcji energii elektrycznej w czasie.
PL
Gaz ziemny występuje jako składnim towarzyszący ropie naftowej lub niezależnie od niej w okolicach, w okolicach, w których nie stwierdza się występowania ropy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gazu ziemnego, które ze względu na skład chemiczny dzieli się na tak zwany gaz suchy, zawierający łącznie 95% metanu i etanu oraz gaz mokry, w którym obok metanu i etanu znajdują się także cięższe węglowodory z tego szeregu chemicznego w ilościach dochodzących do 30%.
PL
W artykule opisano środowisko, w jakim działa gorzowska energetyka. Przedstawiono zarówno wyzwania wynikające z oczekiwań mieszkańców miasta, jak i działania zgodne ze strategią PGE. Poruszono również temat poszukiwań najbardziej odpowiedniej technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej, spełniającej wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także ogólnopolskiego rynku.
EN
In the current century, natural gas has become the most important fossil energy resource and also important en-ergy fuel in general. And these are both due to significant resources, especially of unconventional natural gas, and ease of transport or transmission, use but also the level of carbon dioxide emissions from burning natural gas. Significant increase in gas consumption, in all regions, will be marked in the energy sector. Northern America and Western and Central Europe consume most of the gas on electricity and heat production. The exploration of unconventional gas reservoirs has been discussed recently in several scientific fields. Technical, organizational and economic challenges related to sustainable exploration, documentation of reserves, exploitation and devel-opment of shale gas technology have been addressed in this paper. Activities oriented to acceleration of pro-specting and investment activities as well as difficulties with introducing pro-ecological procedures and technical modifications caused by minimization of influence of the drilling and environmental simulation of production wells have been presented. This study explains some ecological aspects of the extraction technology. The pace of technological development in Poland may be considerably delayed by the new requirements set by geological and mining law, slowing down of exploration works and recognition of most important gaseous hori-zons. The scope of investments spent on infrastructure for treating, transport and distribution of gas may have an impact on the rate of realizing energy investment. The rate of development of industry will be conditioned by properly defined economic objectives and the feasible development of gaseous energy industry, being an element supporting the classic coal energy, now mainly a regulation of energy sales in peak seasons. Probable scenarios (based upon business, legal and geological situation) have been discussed.
PL
Gaz ziemny jest obecnie jednym z najważniejszych nośników tak energii kopalnej, jak i energii w ogólności. Dzieje się tak z uwagi na powszechną dostępność zasobów, łatwość w jego transportowaniu, a także z uwagi na niski poziom emisji CO2 podczas spalania tego nośnika energii. Prognozuje się dalszy wzrost wykorzystywania gazu w sektorze energetycznym i to we wszystkich regionach świata. W Ameryce Północnej a także Europie Zachodniej i Wschodniej gaz służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ostatnio coraz częściej na nau-kowych forach dyskutuje się zagadnienie eksploatacji zasobów gazu niekonwencjonalnego. W tym artykule przedstawiamy uwarunkowania eksploatacji gazu łupkowego w kontekście rozwoju zrównoważonego, prezentu-jąc aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne odnoszące się do stanu rozpoznania zasobów i ich eksploa-tacji. Przedstawiono podejmowane działania mające na celu zwiększenie poziomu pozyskiwania gazu łupkowe-go i problemy związane z wdrażaniem procedur proekologicznych i modyfikacji technicznych, wynikające z obowiązku minimalizowania wpływu na środowisko procesu wiercenia. Artykuł wyjaśnia także podstawowe aspekty ekologiczne związane ze szczelinowaniem. W Polsce rozwój tych technologii może ulec ograniczeniu z uwagi na nowe wymagania wynikające z prawa geologicznego i górniczego, spowalniające prace poszukiwawcze i rozpoznawanie zasobów. Niezbędne jest określenie poziomu środków finansowych niezbędnych do tworzenia infrastruktury związanej z pozyskiwaniem, transportem i dystrybucją gazu. Ujmując inaczej, szybkość rozwoju przemysłu gazowego będzie uwarunkowana przez właściwie rozpoznanie uwarunkowań ekonomicznych. W artykule przedstawiono także prawdopodobne scenariusze na przyszłość, oparte na podstawach biznesowych, prawnych i geologicznych.
PL
W pierwszej części artykułu przedyskutowano wybrane aspekty doboru struktury technologicznej układów gazowo - parowych (UGP) w aspekcie rosnącego zróżnicowania technologicznego systemu energetycznego wymuszonego wzrastającym udziałem odnawialnych źródeł energii (głównie energii słońca i wiatru) w produkcji elektryczności oraz dekarbonizacją gospodarki. Uwagę skupiono na tych cechach, które charakteryzują elastyczność cieplną UGP (zdolność do szybkiej zmiany obciążenia, dynamika rozruchów, minimum techniczne), efektywność termodynamiczną przy nominalnym i zmiennym obciążeniu oraz ocenie różnych konfiguracji UGP, w kontekście zachowania dużego przedziału zmiany mocy oraz wysokiej efektywności przy zmiennym obciążeniu. Przedstawiono zakres koniecznej modyfikacji metodologii obliczeń miar oceny ekonomicznej technologii, eksploatowanych w dużym zakresie zmienności obciążenia i towarzyszącej temu zmianie sprawności. Podkreślono znaczenie prawidłowego określenia ekwiwalentnego czasu pracy, poziomu mocy i sprawności. Wskazano na jedną z możliwości sterowania eksploatacją, wykorzystującą zdolności do szybkich uruchomień ze stanu gorącego współczesnych technologii gazowych, w tym UPG. W części drugiej pracy przedstawiono metodologie obliczeń wprowadzenia do systemu energetycznego nowych instalacji energetyki gazowej zastępujących instalacje pracujące o mniejszej elastyczności cieplnej i skuteczności ograniczenia emisji, których eksploatacja jest jednak jeszcze rentowna. Zastosowanie metodyki obliczeń zilustrowano przykładem.
EN
The first part of this article analyzes certain aspects of the selection of the technological structure of gas-steam systems (UGP) in terms of the increasing diversity of the technological power system forced by an increasing share of renewable energy sources (mainly wind and solar energy) into the electricity market and frontrunner economy. The attention is focused on those features that characterize the thermal UGP flexibility (the ability to accommodate fast changes in load, dynamic start-ups, technical minimum), as well as thermodynamic efficiency at nominal and variable load. The analysis evaluates different UGP configurations in the context of changes in behavior over a wide range of power levels, and high performance with variable load. The paper demonstrates necessary changes to calculation methodology for the economic evaluation of technology operating under different load conditions and accompanying changes in performance. The importance of correctly identifying equivalent working time, the level of power, and efficiency was highlighted. It was pointed out that one of the possibilities of controlling such operations uses modern gas technology's fast starting ability from the hot state of modern gas technology, including the UGP. The second part of the paper presents calculation methodologies for new systems which replace smaller plants featuring worse flexibility and efficiency of thermal emission yet are still profitable. The calculation methodology used was illustrated by an example.
PL
Światowy popyt na energię wzrośnie do 2035 roku o 40%. Aby utrzymać wystarczającą podaż energii niezbędne są nakłady inwestycyjne w wysokości 17 bilionów dolarów do roku 2035, z czego aż bilion dolarów rocznie do roku 2020. Ropa i gaz pozostaną głównymi źródłami energii, ale spodziewane są wyższe dynamiki wzrostu dla energii ze źródeł odnawialnych. Zmienia się mapa energetyczna świata. W Polsce - sporo ryzyk i oczekiwanie na strategię.
8
Content available Systemowe magazyny gazu w Polsce
PL
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z podziemnym magazynowaniem gazu, w ujęciu ich systemowego wykorzystania. Przedstawia aktualną sytuację pojemności magazynowych w Polsce oraz prezentuje punkt widzenia autorów na dalszy rozwój systemowych pojemności magazynowych, w aspekcie pojawiających się zmian na rynku gazu związanych z rozwojem energetyki gazowej, liberalizacją rynku gazu i rozwojem wydobycia gazu z łupków.
EN
This paper discusses issues related to underground gas storage in terms of its system use. Paper presents the current state of storage facilities in Poland and highlights of the views of authors on the further development of system storage capacity in terms of changes occurring in the gas associated with the development of gas energy, gas market liberalization, the development of shale gas production.
PL
Rynek gazu (RG) jak i gazowa energetyka w Polsce są wciąż przedmiotem zmian w kierunku dalszej liberalizacji. Budowa wspólnego rynku gazu ziemnego w UE jest rozpoczęta, ale analizy sytuacji na rynku świadczą o słabości realizacji liberalizacji w kontekście cen za gaz. Bieżące zmiany w Polsce muszą dotyczyć harmonizacji przepisów, określeniu wyboru ścieżek dla wprowadzanych przemian oraz zakresu i głębokości otwarcia rynku na konkurencję przy uwzględnieniu niestabilności cen. Proces tworzenia wspólnego rynku wymaga wielu nowych inicjatyw UE w sprawie wdrożenia efektywnej konkurencji oraz odwagi. W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki zmian i rozwoju realizowanych strategii w krajach UE, w tym Polski. Artykuł omawia też aktualny stan dla kogeneracji energii i gazu.
EN
The gas market is still a subject of changing toward a more complete liberalization. Construction of a common market of natural gas in the EU is still not completed, but the analyses of the market situation show many weaknesses of implementing liberalization. They result from the lack of sufficient harmonization of regulations and too many arbitrary path selections, scope and depth of market opening to competition. The process of the common market building requires new EU initiatives on harmonization of regulations and implementation of effective competition. The most important directions of changes and development carried out in the strategy, both in EU countries and Poland has been presented. At the end of the paper some final remarks have been formulated.
PL
W artykule opisano determinanty polityki energetycznej Polski i wybrane aspekty użytkowania gazu do celów energetycznych oraz uwarunkowania rozwoju skojarzonej gospodarki gazowej. Omówiono również wybrane aspekty doty-czące technologii skojarzonych z wykorzystaniem gazu jako paliwa i potrzebnych ilości źródeł skojarzonych w perspektywie roku 2030. Stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki energetycznej, szczególnie w zakresie modernizacji energetyki regionalnej z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska paliw, w tym paliw gazowych. Autor uważa, że w wyniku działań inicjujących daleko idące zmiany w gospodarowaniu zasobami energetycznymi powstanie właściwie funkcjonujący lokalny rynek energii, powiązany ściśle z gazownictwem.
EN
The article presents the factors that determine the energy policy of Poland and selected aspects of gas use as a fuel as well as conditions for the development of gas cogeneration management. Moreover, it discusses selected aspects of cogeneration technologies using gas as a fuel and the required cogeneration sources in the context of the year 2030. It was found that there is an urgent need for restructuring and development of Polish energy sector, in particular as regards the modernisation of the regional energy sector using environmentally friendly fuels, including gas fuels. In the Authors opinion, as a result of initiating activities regarding far reaching changes to energy resource management, a well-functioning local energy market, closely related to gas sector, will be created.
12
Content available remote Zintegrowane wiatrowo-gazowe technologie energetyczne
PL
W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia, które obrazują potrzebę rozszerzenia spojrzenia na rozwój energetyki gazowej i wiatrowej W szczególności skoncentrowano się na rynkowych przesłankach wykorzystania energetyki gazowej do poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej w świetle Dyrektyw 2004/67/EC oraz 2005/89/EC. Podjęto próbę oceny ekonomiczne; opłacalności technologii zintegrowanych gazowo-wiatrowych.
EN
This paper identifies the need for a different approach to electricity generation, in which measures to safeguard security of electricity and natural gas supply should be considered. The paper argues that distributed electricity generation based on natural gas can be used as back-up capacity for renewable energy sources based on wind energy. Market economics, especially the cost of primary energy (fuel prices), electric energy prices, and return on invested capital are also presented.
13
Content available remote Skojarzone technologie biomasowo-gazowe
PL
W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia, które obrazują możliwość wykorzystania energetyki gazowej jako punktu wyjścia do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Prezentowane zagadnienia obejmują uwarunkowania prawne w zakresie energetyki odnawialnej, ocenę potencjału energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce oraz wyniki analiz ekonomicznych dla układów biomasowo-gazowych, opartych na fermentacji metanowej.
EN
This paper presents issues related to the renewable energy sources based on biomass gasification. In particular the "Biomass action plan" (by the European Commission), biomass production potential in Poland and results of economic analyses are discussed in the paper.
PL
Przedstawiono zarys kierunków rozwoju technologii energetycznych. Skupiono uwagę na potencjale rozwojowym energetyki węglowej i gazowej dużych mocy oraz warunkach ich konkurencyjności. W osobnym punkcie rozpatrzono wybrane zagadnienia energetycznego zastosowania ogniw paliwowych. Wobec istotnego zróżnicowania technologicznego i ekologicznego będących w dyspozycji technologii podkreślono konieczność przyjęcia wieloparametrycznego procesu ich oceny.
EN
The paper presents in broad outline the development trends of the energy technologies. Different problems are discussed. The first part of paper is related to the development potential of the coal and gas power plants. In particular the competition conditions are considered. The fuel cell applications as power ad heat generation technology is presented also. The important feature of the contemporary power generation is a diversity of their technical, economical and ecological characteristics. From this reason in evaluation process of them different multiparametrical criteria should be chosen.
PL
Przedstawiono zarys kierunków rozwoju technologii energetycznych. Skupiono uwagę na potencjale rozwojowym energetyki węglowej i gazowej dużych mocy oraz warunkach ich konkurencyjności. Rozpatrzono wybrane zagadnienia energetycznego zastosowania ogniw paliwowych. Wobec istotnego zróżnicowania technologicznego i ekologicznego będących w dyspozycji technologii podkreślono konieczność przyjęcia wieloparametrycznego procesu ich oceny.
EN
The paper presents in broad outline the development trends of the energy technologies. Different problems are discussed. The first part of paper is related to the development potential of the coal and gas power plants. In particular the competition conditions are considered. The fuel cell applications as power ad heat generation technology is presented also. The important feature of the contemporary power generation is a diversity of their technical, economical and ecological characteristics. From this reason in evaluation process of them different multiparametrical criteria should be chosen.
PL
Był czas, gdy gaz ziemny, jako produkt uboczny przy wydobyciu ropy naftowej, był spalany w pochodniach. Obecnie jest on trzecim globalnym źródłem energii pierwotnej. Jego rol w gospodarce światowej dynamicznie wzrastała po kryzysie energetycznym, jaki wystąpił ok. roku 1970. Większe zastosowanie gazu ziemnego zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne wielu krajów, zmniejszyło presję cywilizacyjną na środowisko naturalne i pozwoliło sprawniej organizować wiele procesów w gospodarce komunalnej, w przemyśle i energetyce. W Polsce gaz ziemny odgrywa niewielką rolę w gospodarce energetycznej (mniej niż 10% udziału w bilansie całości zużywnej energii pierwotnej) i mimo ambitnych planów i opracowywanych prognoz nie zanosi się na zmianę sytuacji. Wynika to z bardzo dużej ceny jednostkowej energii chemicznej zawartej w gazie, jest ona prawie trzy razy większa niż cena jednostkowa energii chemicznej wyznaczona dla bardzo dobrego węgla energetycznego (liczona loco kotłownia).
EN
Nowadays, the natural gas is the third total global fuel. Its importance for the world economy has increased since 1970. The greater application of natural gas in the economy has made increase of energetistic, economic and political safety in many countries. In the Polish economy natural gas is not used so much. In this paper the possibilities of its greater application in the comunal economy, industry and power engineering are analysed. The prognosis is not optimistic.
17
Content available remote Perspektywy lokalnych rynków gazu ziemnego
PL
Istnieje duża szansa, że w Polsce powstanie zupełnie nowy segment rynku elektroenergetycznego. Na wzór zderegulowanych rynków zachodnich tworzyć się bowiem zaczyna sektor tzw. energetyki rozproszonej i rozsianej. Pierwszy termin odnosi się do elektro ciepłowni o mocy powyżej 1 MW, drugi oznacza źródła energii o mocy od kilkudziesięciu kW do 1 MW. I chociaż w energetyce - zwłaszcza polskiej - nic nie dzieje się szybko, to w ciągu najbliższych pięciu lat rozpocznie pracę w naszym kraju od 30 do ponad 300 (wg różnych planów) małych elektrociepłowni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.