Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power cables
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
EN
Low-voltage, as well as high-voltage power cable lines, are usually buried in the ground. The ampacity of the power cables in the ground mainly depends on the thermal resistivity of the soil, which may vary in a wide range. A common practice in power cable systems performance is to supply them from a pole of an overhead line. If so, a section of the line is located in free air and can be directly exposed to solar radiation. In some cases, the ampacity of power cables placed in free air is lower than in the ground. Differences in ampacities can be very high if thermal resistivity of the soil is very low, and simultaneously solar irradiation of cables in air occurs. This paper presents the risk of power cables overheating and in consequence the risk of their failure, when part of the underground power cable line is placed in free air. Temperature distribution of cables in the air (with and without solar radiation) for various load currents is presented. Thermal endurance of power cables insulation, operating with the overheating, is estimated.
PL
Linie kablowe zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia zwykle buduje się jako podziemne. Obciążalność kabli układanych w ziemi w znacznym stopniu zależy od rezystywności cieplej gruntu, a może się ona zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Obecnie powszechną praktyką jest zasilanie linii kablowych z linii napowietrznych, co sprawia, że pewien odcinek linii kablowej znajduje się w powietrzu i może być poddany bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego. W pewnych przypadkach obciążalność prądowa długotrwała kabli w powietrzu jest niższa niż w ziemi – różnice w tej obciążalności mogą być bardzo duże, jeżeli grunt ma niską rezystywność cieplną, a na odcinek linii w powietrzu oddziałuje promieniowanie słoneczne. W artykule przedstawiono problem przegrzania kabli elektroenergetycznych, gdy przyjęta obciążalność linii kablowej wynika z warunków dla ułożenia w ziemi, a na pewnym odcinku linia jest umieszczona w powietrzu. Przedstawiono rozkłady temperatury kabli w powietrzu (z uwzględnieniem i bez uwzględnienia promieniowania słonecznego) dla różnych prądów obciążenia kabli. Oszacowano trwałość termiczną izolacji kabli, mających przez znaczny przedział czasu temperaturę wyższą niż dopuszczalna długotrwale.
PL
Przedmiotem referatu jest ocena możliwości powstania zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110 kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110 kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50 m, względem osi trasy linii kablowej 110 kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110 kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent interference effects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
4
Content available remote Przewierty na budowie obwodnicy Rabki-Zdroju
PL
Budowa drogi jest skomplikowanym przedsięwzięciem i wymaga wykonania wielu skorelowanych ze sobą działań. Nie inaczej było w przypadku obwodnicy Rabki-Zdroju – jedno z licznych zadań w ramach tej inwestycji polegało na wywierceniu w m. Zabornia otworu dla przewodów rurowych, którymi poprowadzone zostały kable energetyczne.
PL
W żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi przy przepływie prądów roboczych oraz prądów zwarciowych, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu ułożenia i długości kabli, sposobu uziemienia ich żył powrotnych, wartości prądu w żyłach roboczych, a także transpozycji żył roboczych i powrotnych. W artykule przedstawiono analizę napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli dla układu z jednym kablem na fazę oraz dla układu z trzema kablami na fazę. Rozważano uziemienie jednostronne kabli, uziemienie dwustronne kabli, transpozycję żył powrotnych oraz transpozycję żył roboczych. Analiza wykazała, że powyższe czynniki mają znaczący wpływ na wartości napięć indukowanych, i w praktyce konieczne jest wykonanie zaawansowanych obliczeń, pozwalających na wybór optymalnej konfiguracji dla danej linii kablowej.
EN
In metallic sheaths of high voltage power cables induced voltages-to-earth may occur due to load current and short-circuit current flow. These voltages may be the cause of electric shock hazard and/or damage to the outer non-metallic sheath of the cable. The values of these voltages depend on the length of cables, earthing arrangements, configurations of cables and their metallic sheaths. The paper presents an analysis of induced sheath voltages for a system with one cable per phase and for a system with three cables per phase. Single-point bonding, both-ends bonding, cross-bonding and cables transposition are considered. The analysis results show that the above mentioned factors have a significant impact on the induced voltages, and in practice it is necessary to perform advanced calculations allowing the selection of the optimal configuration of cables for a given power cable system.
EN
Operational safety of electrical machines and equipment depends, inter alia, on the hazards resulting from their use and on the scope of applied protective measures. The use of insufficient protection against existing hazards leads to reduced operational safety, particularly under fault conditions. On the other hand, excessive (in relation to existing hazards) level of protection may compromise the reliability of power supply. This paper analyses the explosion hazard created by earth faults in longwall power supply systems and evaluates existing protection equipment from the viewpoint of its protective performance, particularly in the context of explosion hazards, and also assesses its effect on the reliability of power supply.
PL
Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych zależy m.in. od zagrożeń powodowanych ich użytkowaniem oraz od zakresu działania stosowanych środków ochronnych. Zastosowanie niewystarczających środków ochrony wobec istniejących zagrożeń prowadzi do obniżenia bezpieczeństwa eksploatacji, szczególnie w stanach zakłóceniowych. Z drugiej strony, nadmiernie wysoki (w stosunku do istniejących zagrożeń) poziom ochrony może prowadzić m.in. do obniżenia niezawodności zasilania. W artykule dokonano analizy zagrożenia wybuchowego powodowanego zwarciami jednofazowymi w instalacjach zasilających kompleksy ścianowe oraz dokonano oceny istniejących zabezpieczeń z punktu widzenia ich działania ochronnego, szczególnie wobec zagrożenia wybuchowego, a także ich wpływu na niezawodność zasilania.
PL
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych zależy m.in. od sposobu ich ułożenia i warunków otoczenia. Kabel elektroenergetyczny ułożony w zmiennych warunkach, np. ziemia – woda – powietrze ma obciążalność prądową długotrwałą wynikającą z najgorszych warunków otoczenia pod względem oddawania ciepła. W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla linii kablowej niskiego napięcia umieszczonej w zmiennych warunkach gruntowych oraz w zmiennych warunkach w powietrzu, z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych. Opracowane modele i wyniki mogą być wykorzystane do analizy i poprawy obciążalności prądowej długotrwałej linii kablowych oraz stanowić uzupełnienie aktualnych norm.
EN
This paper presents results of analysis of the current-carrying capacity of power cables installed in the ground and in the air. Parameters of ground and air arę variable. The results show that reducing the depth of laying of the power cable and increasing the distance between cables have an effect on increasing the current-carrying capacity. Additionally, in this work the impact of wind speed on the heat transfer in the overhead cable linę is shown. Increase in wind speed may cause an increase in current-carrying capacity of cables.
8
Content available remote Gdańsk : trudny przewiert pod rzeką Motława
PL
Pod koniec 2015 r. w Gdańsku zrealizowano bardzo wymagający projekt polegający na wykonaniu dwóch przewiertów w celu instalacji pod Motławą 7 rur pod kable energetyczne SN-15 kV. Realizacja nastręczała wiele trudności, cokolwiek mogło się nie udać - przytrafiało się wiertnikom, ale pomimo wielu problemów prace zakończyły się sukcesem.
PL
Ze względu na aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym w tunelach niezbędnym staje postawienie odpowiednich wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących stosowanych kabli elektroenergetycznych w tego typu budowlach. Pod terminem „reakcja na ogień kabli elektroenergetycznych” kryje się wiele czynników takich jak: wydzielone ciepło i dym, obecność płonących i kapiących kropel lub płonących części wyrobu oraz ko-rozyjność produktów spalania wytworzonych z materiałów niemetalicznych kabli. Wszystkie podane czynniki wpływają w znaczący sposób na bezpieczeństwo ludzi i ich mienia w warunkach wystąpienia pożaru w tunelu. W niniejszym artykule opisano metody badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych w myśl przyjętych kryteriów oceny opisanych w normie PN-EN 13501-6 oraz przedstawiono propozycję sklasyfikowania kabli stosowanych w tunelach.
EN
The fire safety in tunnels issues force appropriate changes in the technical and constructional regulations related to the usage of electric cables in this kind of buildings. In the term of “reaction to fire of electric cables” the number of parameters are included such as: heat and smoke release, the occurrence of flaming droplets and particles from burning material and the corrosivity of combustion products evolved from non-metallic elements of cables. All of these parameters significantly influence on the fire safety of people and their belongings in the case of fire in tunnel. This article describes test methods for reaction to fire of electric cables adopted in accordance with the criteria described in PN-EN 13501-6 standard. The classification of electric cables used in tunnels is also proposed.
PL
Statystyki wskazują, że większość ludzi umiera w pożarach z powodu zatrucia dymem i wydzielającymi się toksycznymi gazami. Rozwój cywilizacyjny i nowoczesne budownictwo związane są ze stosowaniem coraz większej liczby kabli elektroenergetycznych. W przypadku pożaru niemetaliczne materiały konstrukcyjne kabli wydzielają duże ilości ciepła, dymu i toksycznych gazów, a ich złożona budowa powoduje, iż dochodzi do wytworzenia dużych ilości dymu, czyli organicznych produktów niecałkowitego spalania (chlorowane i niechlorowane pochodne węglowodorów) oraz toksyczne gazy, takie jak HCl, HBr, HF, SO2, NOx i HCN. Do głównych produktów spalania należą CO i CO2 powstające w dużych stężeniach. Dokładny wpływ produktów spalania na organizm ludzki jest niemożliwy do oceny w sposób bezpośredni zarówno ze względów prawnych, jak i etycznych. Dlatego też niezbędna okazała się ocena toksycznych produktów spalania z zastosowaniem metod analizy chemicznej poprzez: pomiar stężenia gazów, oszacowanie wydajności produktów spalania, wyznaczenie wskaźników toksyczności, wartości FED, FEC oraz wskaźników LC50 i IC50. Konieczne jest prowadzenie badań laboratoryjnych i tworzenie baz danych na podstawie wyników w małej skali, które pozwolą na ocenę i możliwość przewidywania wpływu toksycznych produktów spalania na organizm człowieka w przypadku pożaru.
EN
Toxic combustion products from insulating and sheathing materials of electric cables Statistics indicate that most people die in fires due to smoke and toxic gases. Recently electric cables are used in increasing quantities together with the civilisation development and modern constructions. The non-metallic materials used in cable construction produce large quantities of heat, smoke and toxic gases in the event of fire. The complex composition of insulation and jacketing materials causes cable fires always generate a large amount of smoke particles - unburned organic particles (chlorinated and non-chlorinated hydrocarbons) and toxic gases, such as HCl, HF, HBr, SO2, NOx and HCN. It is found that main combustion products are CO and CO2 from burning cables. The effect of fire effluents on human life cannot be measured directly for legal and ethical reasons which resulted in assessing toxic product data from chemical analysis in various ways including, effluent gas concentrations, effluent gas yields, toxicity indices, Fractional Effective Dose (FED) values, Fractional Effective Concentration (FEC) values and LC50 and IC50 values. It is necessarily to provide the research and build up a data base of toxic gas yields allow the use of small scale fires assessments to predict the toxic product yields to people from real fires.
EN
This paper considers electric shock hazard due to induced sheath voltages in 110 kV power cables. The purpose of this paper is to find an optimal configuration of the power cable system, taking into account electric shock hazard and ability of the system to transfer maximal power. A computer simulations on a computer model of the local power system, comprising high voltage power cables, were carried out. This model enables to analyse various configurations of the metallic cable sheaths bonding and earthing (singlepoint bonding, both-ends bonding, cross-bonding) and their impact on induced voltages in the cable sheaths. The analysis presented in the paper shows, that it is possible to find an optimal configuration of the complicated power cable system, in terms of electric shock hazard, maximal power transfer as well as economic aspects.
EN
The article discusses the problem of damage to the traction cables of medium and low voltage systems for DC tram traction power devices. It presents types and mechanisms of damage to various types of cables and compares a number of failures. Some chosen particularly interesting cases have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje izolacji stosowanych w górniczych kablach elektroenergetycznych w zależności od wartości napięcia znamionowego i konstrukcji kabli. Podano podstawowe właściwości materiałów izolacyjnych. Ustalono kryteria oceny i doboru izolacji, uwzględniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i pewności ruchowej zasilania maszyn. W postaci tabelarycznej zestawiono obliczone wartości obciążalności prądowej, rezystancji izolacji doziemnej, pojemności doziemnych i jednostkowych prądów ziemnozwarciowych dla kabli w izolacji polwinitowej z polietylenu termoplastycznego i usieciowanego. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono optymalne, z punktu widzenia potrzeb ruchu górniczego, typy kabli.
EN
The article features insulation types used in mining power cables with respect to their dependence on nominal voltage values and the cables construction. The basic properties of insulation materials were listed. Then the assessment and selection criteria were determined with respect to exploitation safety requirements and operating reliability of power supply to machines. A table was presented with the values of ampacity, insulation resistance to earth, capacity of ground currents and single earth fault currents for cables in PVC insulation made of thermoplastic polyethylene and cross-linked polyethylene. Based on the conducted analysis, the optimal types of cables for mining operations were chosen.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałościowych wybranych uchwytów przewodów stosowanych w liniach napowietrznych niskiego napięcia. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową Instron 5583 z oprogramowaniem Bluehill 3 Testing Software oraz szybką kamerę Phantom v310 pozwalającą na rejestrację zjawiska kruchego pękania obciążanych elementów. Równolegle z badaniami laboratoryjnymi przeprowadzono symulacje numeryczne MES odzwierciadlające charakter obciążeń stanowiskowych zgodnych z wymaganiami producenta. Identyfikacja krytycznych pod względem wytrzymałości mechanicznej obszarów w połączeniu z prawidłowo opisanymi właściwościami tworzywa konstrukcyjnego badanego wyrobu pozwala na skorelowanie wyników laboratoryjnych z symulacją MES. Pozyskana wiedza pozwoli w przyszłości na bardziej efektywne projektowanie wyrobów o zbliżonych właściwościach użytkowych.
EN
The article presents the results of strength tests of selected suspension clamps of power cables used in low voltage overhead lines. In their investigations the authors used the Instron 5583 testing machine with the Bluehill 3 Testing Software and the rapid Phantom V310 camera enabling the recording of the phenomenon of brittle fracture of loaded elements. In parallel to laboratory tests numerical simulations of the MES stand, compliant with the manufacturer’s requirements, were carried out. The identification of areas critical in terms of mechanical strength, together with the correctly described properties of the tested structural material enabled the authors to correlate laboratory results with the MES simulation. Knowledge acquired in that way will allow a more efficient design of products with similar functional properties in the future.
PL
Prąd płynący w żyle przewodu lub kabla, zgodnie z prawem Joule'a powoduje wydzielanie się ciepła. Wydzielające się ciepło podgrzewa żyły i przepływa do sąsiednich warstw (izolacja, wypełnienie, powłoka) oraz do otoczenia. Temperatura żył nie powinna przekroczyć dopuszczalnej temperatury granicznej, powyżej której występują niekorzystne i nieodwracalne zjawiska, np. mięknienie i deformacja izolacji oraz przemieszczanie się pod wpływem naprężeń mechanicznych żył wewnątrz izolacji. Eksploatowanie instalacji elektrycznych, w których niewłaściwie dobrano przekroje przewodów do mocy obciążenia oraz wartości nominalnych zabezpieczeń przeciążeniowych może skutkować powstaniem zagrożenia pożarowego.
EN
Current flowing in a conductor of wire or cable according to the Joule law is responsible for generating heat. The emitted heat heats up conductors of cable and flows into the adjacent layers (insulation, filling, coating), and to the environment. The temperature of conductors should not exceed allowable temperature limit above which there are negative and irreversible phenomena such as softening and deformation of the isolation and movement under the influence of mechanical stress of conductors inside the insulation. Exploitation of electrical installations where there was improperly matched the section of conductor with the load power and the nominal values of overload protection could cause a fire threat.
EN
This paper presents the inverse heat transfer modeling in applications to the power cables. In order to simplify the calculations, the inverse modeling implements thermal simulations in frequency domain. Due to the cylindrical summery of the power cable, this model has an analytical solution, which simplifies using Bessel functions. The inverse model allows estimating the thermal parameters of the material the cable is made of. It can be used for defect detection and aging of the cable. The model was made in Matlab®, and compared with the results obtained from COMSOL® simulation software.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie modelowania cieplnych zjawisk odwrotnych do wyznaczania wartości parametrów termicznych kabli energetycznych. W procesie modelowania odwrotnego struktury wykorzystano model w dziedzinie częstotliwości, który dla struktury o symetrii cylindrycznej ma rozwiązanie analityczne przy użyciu funkcji Bessela. Model termiczny wraz z optymalizacją opracowano w programie Matlab®. Wyniki modelowania odwrotnego zweryfikowano rezultatami uzyskanymi z symulacji 3D wykonanych za pomocą oprogramowania COMSOL® oraz za pomocą danych pomiarowych, uzyskanych z kamery termowizyjnej. Opracowana metoda może być wykorzystana w praktyce do oceny stanu kabli energetycznych, ich zużycia, do wykrywania defektów związanych np. z korozją oraz do oszacowania warunków odprowadzania ciepła z kabli do otoczenia. W konsekwencji na podstawie wyników termowizyjnych można wyuczyć wartość impedancji termicznej kabla, co pozwoli oszacować maksymalną wartość temperatury w określonych warunkach pracy. Na obecnym etapie badań wykonano model kabla z litego materiału. Kolejnym krokiem będzie opracowanie modelu kabla wielowarstwowego, w tym z izolacją o małej przewodności cieplnej.
PL
W artykule przedstawiono historię Biura Badawczego d.s. Jakości (BBJ) Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), następnie omówiono rodzaje certyfikatów w krajowym systemie certyfikacyjnym, program certyfikacji GB w ogólnoświatowym systemie IEGEE, program certyfikacji w europejskim systemie CCA i program certyfikacji na znak BBJ < HAR>.
EN
It was presented in this paper the history of Searching Office for matters of Quality (BBJ) in Association of the Polish Electrical Engineers (SEP), then it was presented the kinds of certificates in national system of certificate, the programme of certification GB in world-wide system IEGEE, programme of certification in the European CCA system and programme of certitication on sign BBJ < HAR>.
PL
Podziemne linie kablowe mają wiele zalet w porównaniu z liniami napowietrznymi. Najważniejsze z nich to: większa pewność zasilania niezależnie od warunków pogodowych, mniejsza powierzchnia zajętych gruntów, niższe koszty utrzymania, ochrona środowiska i względy estetyczne. Negatywną stroną linii kablowych jest wyższy koszt ich budowy.
20
Content available remote Wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej wyłącznika próżniowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesów łączeniowych podczas wyłączania obwodów pojemnościowych SN wyłącznikiem próżniowym oraz wytrzymałości elektrycznej przerwy międzystykowej. Prezentowane badania dotyczą wyłączania rzeczywistych nieobciążonych linii kablowych SN i ich modeli fizycznych dla różnych przyśpieszeń styku ruchomego.
EN
The paper presents results of investigations of joining processes during switching medium voltage (MV) power cable lines by a vacuum switch and electrical strength of the gap between the contacts. The presented investigations concern switching of the real unloaded medium voltage (MV) power cable lines and their physical models for different accelerations of movable contact.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.