Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność tłoczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The thick vesicant oil liquid contained in the shell of cashew nut, called cashew nut shell liquid (CNSL), has been known for its innumerable applications in chemical industries. Performance evaluation of a newly developed CNSL expeller was carried out to determine the effect of moisture content and pressing duration on extraction parameters. The nut shells were grouped as A: 14.00-16.99%, B: 17.00-19.99% and C: 20.00-22.99% (w.b.) moisture content at 2, 4, 6, 8 and 10 minutes pressing time and combination of 1, 2, 3, 4 and 5 kg of cashew nut shells. Analysis of variance (ANOVA) was used for the stastical analysis. The best mass of liquid extracted, best extraction efficiency and best percentage oil recovery occured at pressing duration of 10 minutes and moisture content of 14.00-16.99% (w.b.), while the best machine capacity was at pressing duration of 2 minutes and moisture content of 14.00-16.99% (w.b.). Results showed that the effects of the pressing duration and moisture content on mass of liquid extracted, machine capacity, extraction efficiency and percentage liquid recovery were significant at 0.05. Meanwhile, the effects of the pressing duration and moisture contents were not significant for the feed rate. Increase in the pressing duration at decreasingthe moisture content resulted in the increase in the mass of liquid extracted, extraction efficiency and percentage liquid recovery while increase in pressing duration and moisture content resulted in decrease in machine capacity of the expeller.
PL
Gęsty żrący olej zawarty w łupinie nerkowca, zwany CNSL, jest znany z niezliczonych zastosowań w przemyśle chemicznym. Dokonano oceny skuteczności nowej prasy do tłoczenia CNSL w celu wyznaczenia wpływu zawartości wilgoci i czasu tłoczenia na parametry tłoczenia. Łupiny pogrupowano w następujący sposób: A: 14,00 - 16,99%, B: 17,00 - 19,99% i C: 20,00 - 22,99% (w.b) zawartości wilgoci w ciągu 2,4,6, 8 i 10 minut czasu tłoczenia oraz kombinacji 1,2,3,4 i 5 kilo łupin nerkowca. Zastosowano analizę wariancji (ANOVA)do analizy statystycznej. Najlepsza masa wytłoczonego oleju, najlepsza wydajność ekstrakcyjna i najlepszy udział procentowy oleju miał miejsce przy czasie tłoczenia wynoszącym 10 minut i zawartości wilgoci 14,00-16,99% (w.b) a najlepsza wydajność maszyny wystąpiła przy czasie tłoczenia wynoszącym 2 minuty i zawartości wilgoci w przedziale 14,00-16,99% (w.b.) Wyniki pokazały, że wpływ czasu tłoczenia i zawartości wilgoci na masę wytłoczonego oleju, wydajność maszyny, wydajność tłoczenia oraz procent odzyskania oleju były znaczące i wynosiły 0.05. Podczas gdy wpływ czasu tłoczenia oraz zawartość wilgoci nie były znaczące dla prędkości posuwu. Wzrost czasu tłoczenia na zmniejszenie zawartości wilgoci spowodował wzrost masy wytłoczonego oleju, wydajności tłoczenia i procent odzyskania oleju podczas gdy wzrost czasu tłoczenia i zawartości wilgoci spowodował spadek wydajności maszyny.
EN
The paper presents the results of the research concerning the efficiency of apple juice processing. In the tests apples of variety Idared were used. Two types of laboratory basket presses were applied. The first one was with perforated cylinder and solid bottom and the second one with perforated bottom and solid cylinder. Pressing was carried out in two modes, continuous and periodic. The yield of juice pressing and moisture content in pomace was determined. The yield of extraction was ranged from 52% to 60.7%. There was significant effect of the load mode on the yield of juice pressing. The yield of extraction in periodic mode was higher than in continuous mode for both of investigated presses. The relationship between the yield of extraction and the pressure of pressing was described by the power law equation. There was no influence of press construction on the pressing yield of apple juice.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością procesu tłoczenia soku jabłkowego. Do analiz użyto jabłek odmiany Idared. Wykorzystano dwa rodzaje pras, prasa pierwsza posiadała perforowany cylinder i pełne dno, zaś prasa druga perforowane dno i pełny cylinder. Proces tłoczenia przeprowadzono w dwóch trybach: okresowym i ciągłym. Określono wydajność tłoczenia i zawartość wody w wytłokach z jabłek. Wydajność tłoczenia zmieniała się w zakresie od 52% do 60,7%. Stwierdzono wyraźny wpływ trybu obciążania materiału na wydajność tłoczenia. Wydajność tłoczenia w trybie okresowym była wyższa w porównaniu z trybem ciągłym dla obu badanych pras. Zależność pomiędzy wydajnością soku a ciśnieniem tłoczenia opisano za pomocą równania potęgowego. Nie stwierdzono wpływu konstrukcji prasy na wydajność tłoczenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10º Brix’a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10°, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.
PL
Określono wydajność tłoczenia miazgi jabłkowej i masę powstających wytłoków w stosunku do masy surowca oraz wskaźnik zużycia jabłek na jednostkę masy koncentratu soku (tonę) w trakcie całej kampanii przerobu jabłek, która rozpoczęła się w połowie sierpnia i trwala20 tygodni. Badania przeprowadzono w zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego o średniej wielkości produkcji, przerobiono ok. 35 tys. ton jabłek. Średni ekstrakt jabłek mieścił się w granicach od ok. 11% na początku kampanii do ok. 12,4% w drugiej jej połowie. Wydajność tłoczenia (uzysk soku) w czasie kampanii przerobu jabłek była zmienna i wynosiła ok. 72% w pierwszych tygodniach kampanii (połowa sierpnia), następnie wzrastała do ok. 84% w drugiej jej połowie i ok. 83% pod koniec grudnia. Wydajność tłoczenia (y) w kolejnych tygodniach produkcji (x) dobrze opisuje równanie: y=69,943+1,847x-0,0603x2. Wskaźnik zużycia surowca na 1000 kg koncentratu soku przyjmował różne wartości zależnie od okresu produkcji. Na początku kampanii na wyprodukowanie 1000 kg koncentratu soku o stężeniu 68% zużywano ok. 8600 kg jabłek. W kolejnych tygodniach produkcji wskaźnik zużycia jabłek obniżał się do wartości ok. 6500 kg. Równanie podające zależność wskaźnika zużycia jabłek na 1000 kg koncentratu (y) od kolejnych tygodni produkcji (x) ma postać: y=8891,6-324,93x+11,243x2.
EN
The output of apple pulp extruction, the mass of produced pomace in relation to processed raw material and an index of apple consumption per unit (ton) of concentrated juice were determined along the whole campaign of processing apples; that began in mid August lasting over 20 weeks. Investigations were conducted in fruit-vegetable processing plant of medium production capacity; about 35 thousand tons of apples were processed. The average apple extract ranged from about 11% at the beginning of campaign up to 12.4% in its second half. The output of extrusion (juice yield) varied during apple processing campaign, amounting to about 72% in the first weeks (mid August), increased next up to about 84% in the second half of campaign and 83% in the end of Decenber. The output of extrusion (y) in succeeding weeks of production (x) was well described by the equation: y=69.943+1.847x-0.0603x2. The index of raw material consumption per 1000 kg concentrated juice varied within production period. At the beginning of campaign 8600 kg fresh apples were used to produce 1000 kg juice of 68% concentration. The index apple consumption dropped down to about 6500 kg in the next weeks of production. The dependence of apple consumption index per 1000 kg concentrated juice (y) ovi succeeding weeks of production (x) may be presented in following form: y=8891.6-324.93s+11.243x2.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.