Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen oxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper examined the impact of wood pellets of different type on the emission of nitrogen oxides (NOx) formed during the combustion process in a low-power heating boiler. The study aim was to determine the dependencies of the NOx emission levels on the chemical composition of fuel. The test was carried out using a model of a combustion chamber equipped with a dedicated burner. The analysis of the results confirmed the relationship between flue gas and the formation of NOx. The obtained results prove the possibility of reorganizing the combustion process in order to reduce the NOx emission by selecting a proper composition of raw materials when producing wood pellets.
EN
This paper presents a way of predicting NOx emissions from circulating fluidized bed combustors (CFBC) in air-fired and oxyfuel conditions, using the Artificial Neural Network (ANN) Approach. The Original Neural Networks Model was successfully applied to calculate the NOx (i.e. NO + NO2) emissions from coal combustion under air-fired and oxygen-enriched conditions in several CFB boilers. The ANN model was shown to give quick and accurate results in response to the input pattern. The NOx emissions, evaluated using the developed ANN model are in good agreement with the experimental results.
EN
Examinations were carried out to investigate the effectiveness of natural zeolite clinoptilolite and its thermally activated and modified forms in decreasing the concentration of nitrogen oxides, the frequently monitored components of the environment, in automobile exhaust gases. Since nitrogen oxides contribute to the greenhouse effect, the public increases pressure on motor vehicle manufacturers to intensify their efforts toward the reduction of the relevant emissions. One option is the use of a combination of a conventional three-way catalytic converter with either a synthetic or modified natural zeolite. Researchers and designers are coming up with new solutions, which are protected by patents. In this study, natural zeolite clinoptilolite (grain size 5–8 mm) and its thermally treated (270°C, 2 hours) and modified forms (ammonia, cobalt) were used in the form of filters. The results of our measurements showed high the effectiveness of the tested forms which are relatively easy to prepare and are economically advantageous in comparison with the synthetic alternatives. The heat treated and ammonia forms decreased the concentration of nitrogen oxides in the exhaust gases by 31% and 59%, respectively. The cobalt form appeared prospective as it exhibited not only adsorption but also catalytic properties which are effective in decreasing nitrogen oxides emissions. After initial stabilization, its effectiveness did not change with time. With this modification, 46.4% reduction in nitrogen oxide emissions was achieved.
PL
Badania przeprowadzono w celu zbadania skuteczności naturalnego zeolitu klinoptylolitu aktywowanego termicznie i w zmodyfikowanej formie do zmniejszania stężenia tlenków azotu w gazach spalinowych samochodów. Ponieważ tlenki azotu przyczyniają się do zwiększenia efektu cieplarnianego, społeczeństwo zwiększa presję na producentów samochodów do wzmożenia wysiłków w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jedną z możliwości jest stosowanie kombinacji konwencjonalnej trójdrogowego konwertora katalitycznego albo z syntetycznych lub naturalnych modyfikowanych zeolitów. Obecnie znane są nowe rozwiązania, które jednak chronione są patentami. W tym badaniu, naturalny zeolit klinoptylolit (wielkość ziarn 5−8 mm) po obróbce cieplnej (270°C, 2 godziny) i zmodyfikowaniu formy (amoniak, kobalt) użyto w postaci filtrów. Wyniki pomiarów wykazały wysoką skuteczność badanych form, które są stosunkowo łatwe do wytworzenia i są korzystne ekonomicznie w porównaniu z syntetycznymi alternatywami. Obróbka zeolitu ciepłem i amoniakiem zmniejszyła stężenia tlenków azotu w gazach odlotowych odpowiednio o 31 i 59%. Zeolit modyfikowany kobaltem wykazywał nie tylko adsorpcję, ale również właściwości katalityczne, które są skuteczne w zmniejszaniu emisji tlenków azotu. Po wstępnej stabilizacji, jego skuteczność nie zmienia się w czasie. Dzięki tej modyfikacji, redukcja 46,4% emisji tlenków azotu została osiągnięta.
EN
The paper highlights the need to adjust medium-sized combustion plants to the requirements of EU Directive 2015/2193 on the limitation of emissions. The results so far are presentations of reducing emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust in Poland. The Directive’s detailed guidelines are provided for existing and newly built combustion plants. Also analysed are actions to reduce pollutant emissions and the expected impact of new regulations on energy facilities in Poland.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność dostosowania średnich obiektów spalania do wymogów Dyrektywy UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono dotychczasowe wyniki w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów w Polsce. Podano szczegółowe wytyczne dyrektywy dotyczące obiektów energetycznych istniejących i nowo budowanych. Ponadto przeanalizowano działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz spodziewany wpływ nowych przepisów na obiekty energetyczne w naszym kraju.
PL
W niniejszym artykule zestawiono emisję: tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych dla różnych środków transportu. W zestawieniu uwzględniono transport: drogowy, kolejowy i lotniczy. Do analizy użyto danych dostępnych w literaturze. Przedstawiono je oddzielnie dla każdego z ww. rodzajów transportu. W celu ułatwienia porównania środków pasażerskiego i towarowego transportu drogowego zestawiono dane dotyczące emisji przypadającej na jednostkę drogi. Ponadto, zaprezentowano dane dotyczące emisji na jednostkę pracy przewozowej, która umożliwia porównanie transportu drogowego z kolejowym i lotniczym. Porównanie to umożliwiło określenie różnic występujących pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu. W transporcie lotniczym zaobserwowano istotny wpływ odległości pokonywanej w trakcie lotu na emisję. W przypadku lotów w kierunku zbliżonym do równoleżnikowego istotne jest także, czy odbywa się on zgodnie z ruchem Ziemi czy przeciwnie do niego.
EN
This article presents data that concerns emission of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide and particles by different transport means. The road, rail and air transport were taken into account. The data published in references were analysed. To compare freight and passenger road transport emission expressed in grams per kilometre was presented. The emission in mg per passenger-kilometre enabled comparison of cars trains and planes in terms of air pollutant discharge. The data comparison revealed significant differences between transport modes. For aviation significant influence of flight distance on emission was observed. For flights running evenly with a parallel of latitude also the direction – according or opposite to the Earth rotation is significant.
PL
W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
EN
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.
PL
W artykule opisano zjawiska związane z procesem spalania, które ograniczają osiągi i emisji silnika o ZS. Do głównych zaliczono zjawisko stuku i niecałkowitego spalania. Omówiono sposób optymalizacji parametrów wtrysku, który polegał na doborze kątów początku wtrysku dawki pilotującej i dawki głównej ON Dobór parametrów wtrysku uwzględniał wyżej wymienione zjawiska. Wyniki zostały przedstawione na bazie charakterystyk obciążeniowych jednostkowego zużycia paliwa, stężeń tlenków azotu i zadymienia spalin (współczynnika pochłaniania światła) oraz na charakterystykach prędkościowych momentu obrotowego i kąta wtrysku ON.
EN
The paper describes phenomena related to the combustion process that limit the performances and emission of a diesel engine. Knocking and incomplete combustion were taken into consideration as the most important parameters. The paper describes the way of injection parameters optimization consisting in a proper selection of the injection timing of the pilot and the main diesel oil doses. The results were presented on the basis of load characteristics of specific fuel consumption, nitrogen oxide emissions and smoke level (light absorption coefficient) as well as speed-torque and speed-injection timing curves.
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu współspalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano makuchy słonecznikowe, produkt uboczny z produkcji olejów roślinnych. Prace były prowadzone na stanowisku badawczym z kotłem rusztowym o mocy 14 kW. Tego rodzaju urządzenia grzewcze stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Celem badań była ocena wpływu składu paliwa na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. W trakcie prac badawczych wykorzystano sześć paliw, tj. węgiel kamienny w postaci tzw. ekogroszku oraz jego mieszaniny z 5%, 10%, 15%, 20% i 25% makuchów słonecznikowych. Badania prowadzono przy stałej ilości powietrza kierowanego do komory spalania. Oceniano zawartość CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 oraz CxHy w spalinach powstałych po spaleniu wyżej wymienionych paliw. Na podstawie wyników badań procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym sortymentu ekogroszek stwierdzono zróżnicowany przebieg procesu spalania w zależności od składu paliwa. Zawartość CO, NOx, CO2 i H2 w spalinach rośnie ze wzrostem zawartości makuchów w paliwie, natomiast zawartość O2, SO2 i CxHy spada przy wzroście zawartości tego komponentu w mieszankach paliwowych. Poprawa jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z paliwem konwencjonalnym wymaga odpowiedniego doboru składu mieszanki paliwowej i regulacji pracy kotła.
EN
The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the by-pro-ducts of vegetable oils so called oilcake. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The aim of the study was to evaluate the effect of fuel composition on emissions of pollutant gaseous into the atmosphere. To accomplish the research used six fuels such as coal in the form of so-called ekogroszek and mixtures of ekogroszek with 5, 10, 15, 20 and 25% sunflowers oilcake. The study was conducted on constant fuel directed to the combustion chamber. Evaluated the content of CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 and CxHy in exhaust gases produced by burning above-mentioned fuels. Based on results of the process of co-firing sunflower oilcake with coal assortment ekogroszek was found differential progress of process combustion depending of fuel composition. The contents of CO, NOx, CO2 and H2 in the exhaust gases increases with increasing content of the fuel oil-cake, while the content of 02, SO2 and CxHy in the exhaust gases decreases with increasing content of the fuel oil-cake. The improving quality of process co-firing of sunflower oil-cake with conventional fuel it required adequate of selection composition of fuels and control of working boiler.
EN
The article presented the results of the reduction of nitrogen oxide in exhaust gases of Diesel engines used in fishing boats and vessels. For this purposes was used preliminary fuel treatment that takes place directly in the fuel injector and mixture of Diesel oil with water.
PL
Metody bezpośredniego pomiaru zanieczyszczeń gazowych powietrza, stosowane coraz częściej w badaniach środowiskowych, nie są znormalizowane i nie spełniają wymagań obowiązujących norm europejskich. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczenia parametrów, charakteryzujących metodę stosowaną w pomiarach środowiskowych do oznaczania stężeń tlenków azotu przy zastosowaniu mierników bezpośredniego pomiaru. Określono następujące parametry charakteryzujące metodę: zakres roboczy, granicę oznaczalności, poprawność, powtarzalność, niepewność standardową oraz niepewność rozszerzoną metody. Określenie parametrów charakteryzujących metodę oznaczania tlenków azotu w powietrzu na stanowiskach pracy pozwoliło na dostosowanie przedmiotowej metody do wymagań norm europejskich.
EN
Methods of direct measurement of air pollution increasingly used in environmental studies are not standardised and do not meet the requirements of the applicable European standards. The article presents studies on the determination of parameters characterising the method used in the environmental measurements of the concentration of nitrogen oxides using direct measurement meters. The following parameters characteristic of this method were defined: working range, limit of quantification, accuracy, repeatability, the expanded uncertainty of the method. The determination of parameters characterising the method for the determination of nitrogen oxides content in the air at workplaces enabled the presented method to be adapted to the requirements of European standards.
PL
W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
EN
The tests of combustion units show that the nitrogen oxide content in combustion gases during the operation of idle running engine up to 500 ppm. This condition is not abnormal because Polish Standard enables the value of 750 ppm NOx in such work conditions but if the methane content in atmosphere exceeds 1.0%, the allowable value is 1000 ppm NOx. Taking into account the harmful effect of nitrogen dioxide, it can be stated that the risk level for personnel present in the location of non combustion gases is unacceptable. An example of a risk is leaving idle running combustion engine devices at passenger or material stations which is particularly harmful to personnel in the area of the station or involved transport tasks. Due to the specific character of the work environment, the existing legal status in underground mining facilities enables higher concentration of nitrogen oxides than in the other industry branches which cannot be used as the reason for ignoring this risk. The character of occurrence of nitric oxide is usually temporary and closely associated with the shot operations being carried out, the transfer of combustion engine drive units and welding activities (very rarely). Nevertheless the emission sources are very efficient. The completed analysis of nitric oxide emissions sources shows that the following measures may be used to limit the risk: correct selection of ventilation parameters and monitoring of the air ingredients, maintaining good technical condition of combustion drives, using explosives with low content of harmful elements in shot gases, using welding materials with low content of harmful ingredients in welding fumes, oriented medical examinations and periodic check-ups of the personnel health and the inclusion of the risk from nitric oxides in training programs.
PL
W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
EN
Nitrogen oxides are one of the most dangerous atmosphere pollutants. Among six such compounds, nitrogen monoxide and nitrogen dioxide are of importance. They tend to occur together and together they render work processes harmful. The source of emission of nitrogen monoxide and dioxide are high-temperature combustion processes with air inflow. Work processes subject to nitrogen oxides emission include transportation using fuel-powered drive units, blasting and welding works. Taking into account how widespread mine transport is, and the fact that it is ever more often based on fuel-powered drives, it becomes a substantial source of nitrogen oxides in mine workings. The portion of harmful substances in Diesel engine exhaust gases is very significant and can result in reaching the borderline value of nitrogen oxides concentration – 1000 ppm. In the mixture of aftergases, the borderline value of nitrogen oxides concentration is set at 800 ppm. Allowable nitrogen oxides concentration in the air supplied to workings is 2.6 ppm (MAC) and 5.2 ppm (STEL). Presented values indicate the importance of correct workings ventilation which must be capable of a very effective dilution of exhaust gases and aftergases to reduce concentrations as high as 1000 ppm to the allowable values of only a few ppm.
EN
The subject of this work was the investigation of zeolite as a sorbent of toxic gases. In Nizny Hrabovec in the Slovak republic, two layers of zeolite with the active component clinoptilolite can be found. The study presented here investigated the ability of this natural zeolite to reduce polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and NO emissions from engine exhaust. Exhaust gases from combustion engines include toxic components such as carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are a component of hydrocarbons causing harmful influence on life forms. The experiments focused on the potential reduction of these toxic gases based on the sorption and catalytic properties of natural zeolite. Also observed was the influence of chemical adjustment including incorporation of certain metal elements. Chemical analysis by mutually independent technologies served to observe the sorption of PAH with carcinogenic properties on the natural zeolite tested. The experiments showed that chemical modification improved the sorption and catalytic properties of natural zeolite. The PAH were analysed in an extract of the contaminated, thermally-activated natural zeolite and modified zeolite after washing with ammonium chloride, cobalt chloride and copper sulphate. The study also presents results of NO measurements obtained by testing the filter-sorptive automobile system.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie zeolitu jako sorbentu toksycznych gazów. Wystąpienia dwóch warstw zeolitu zawierających wtrącenia aktywnego klinoptylitu można spotkać w okolicach Nižnego Hrabovca w Republice Słowackiej. Przedstawione badania dotyczą zdolności tego naturalnego zeolitu do redukcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i redukcji emisji tlenków azotu z układu wydechowego silnika. Gazy wydechowe z silników spalinowych zawierają toksyczne składniki, takie jak tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie istot żywych. Wykonane eksperymenty koncentrowały się na ocenie potencjalnej redukcji tych toksycznych gazów poprzez sorpcję i właściwości katalityczne naturalnego zeolitu. Obserwowano także możliwości korekty procesu chemicznego, w tym poprzez zastosowanie niektórych związków pierwiastków metalicznych. Prowadzone analizy chemiczne z wykorzystaniem niezależnych technologii miały na celu obserwację sorpcji WWA o kancerogennych właściwościach na testowanym naturalnym zeolicie. Doświadczenia wykazały, że chemiczna modyfikacja poprawia właściwości sorpcyjne i katalityczne natualnego zeolitu. Analizowano WWA w zanieczyszczonym, termicznie aktywowanym naturalnym zeolicie oraz w modyfikowanym zeolicie powstałym po jego przepłukaniu w chlorku amonu, chlorku kobaltu i siarczanie miedzi. W pracy przedstawiono również wyniki pomiarów NO uzyskanych z badań filtra sorpcyjnego samochodu.
EN
In the paper, a numerical simulation of the co-combustion process of sewage sludge gasification syngas in a hard coal-fired boiler was done. Two different syngases (SS1 and SS2) were taken in consideration. Additional (reburning) fuel was injected into the combustion chamber, which was modeled as a plug flow reactor (PFR). The molar flow rates ratio of reburning fuel is assumed to be 5.0%, 7.5%, 10.0%, 12.5% and 15.0% of the whole exhaust. The simulations were conducted for constant pressure equal to 1atm for temperatures range from 600 to 1400 K. It was assumed that a flue gases which enters the reburning zone contains 300 ppm of NO and that during combustion only NO is formed without other NOx. Results show that that gas from sewage sludge gasification gives reburning efficiency of up to 90%. Calculation shows also an optimum value of temperature reburning for gas from sewage sludge gasification which is equal to 1200 K. The type of the sewage sludge has no strong influence on the NO reduction.
PL
Omówiono zagadnienie emisji tlenków azotu NO i NOx z gleb uprawnych i gleb ekosystemów naturalnych, a także naturalnego spalania biomasy. Zjawisko rozpoznano dopiero przed trzydziestoma laty. Niemniej przeprowadzone od tego czasu badania wykazują, iż omawiana emisja z tych źródeł osiąga ok. 20 mln t N-NOx rocznie, co odpowiada nagłośnionej emisji ze spalania kopalnych zasobów energetycznych. Największa emisja tlenków NO i NO2 z gleby i ze spalania biomasy pochodzi z obszarów zwrotnikowych i podzwrotnikowych. Proces nitryfikacji jest głównym źródłem emisji tlenków NO i NO2 z gleby, wydajność tego procesu zależy od dostępności amonu w glebie. Dostępność ta jest regulowana wilgotnością i temperaturą gleby oraz ilością i rodzajem stosowanych nawozów. W glebie powstaje znacznie więcej tlenku NO niż zeń emituje, gdyż tlenek NO ulega utlenieniu do NO2 i obydwa gazy są pobierane przez mikroorganizmy i rośliny. Emituje tylko niewielka porcja powstałego gazu, która dotrze do powierzchni gleby.
EN
The problem of NO and NOx emissions from arable and natural soils and from biomass burning is presented in this paper. The phenomenon was first recognized 30 years ago. The studies made so far estimate the global emissions from these sources at about 20 million tons per year which is comparable with the emissions from burning fossil fuels. The greatest emissions take place from the tropical and subtropical areas. Nitrification is the main cause of the NO and NOx production and emissions from soils. Its efficiency depends on the availability of ammonium in soil. Ammonium availability is controlled by soil temperature, water content and the type and amount of applied fertilisers. More NO is produced in soil than emitted from it as NO is oxidized to NO2 in soil and both gases are taken up by microorganisms or plants. At the end, only a small portion of produced gases that reaches the soil surface is emitted to the atmosphere.
17
PL
W procesie spalania biopaliw, pochodzenia roślinnego pojawia się problem zwiększonej koncentracji tlenków azotu w odprowadzanych spalinach. Aby obniżyć zawartość tlenków azotu w spalinach kotłów wielkoprzemysłowych stosuje się recyrkulację spalin. Celem prowadzonych badań było sprawdzenie wymienionej technologii w kotłach małej mocy podczas procesu spalania biomasy. Przedmiotem badań był kocioł wodny o mocy 25 kW gdzie jako paliwo stosowano pelety z drewna o średnicy 8 cm oraz ziarno żyta. Uzyskane wyniki badań potwierdziły rozpatrywaną wyżej analogię. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano przy recyrkulacji r = 0,3 ze współczynnikiem nadmiaru powietrza [lambda] = 1,3÷1,4 przy spalaniu pelet z drewna, zaś [lambda] = 1,5÷1,6 w przypadku spalania ziarna żyta.
EN
There is a problem of increased concentration of nitrogen oxides in exhaust systems in the process of biofuel originating from plants. Ehaust gas recirculation is used in order to reduce nitrogen oxide content in the industrial boilers. The purpose of research was to apply and observe the mentioned process in small power boilers during the process of biomass burning. A 25 kW water boiler burning 8 cm dia. wood pellets and rye grain was selected as the subject of research. The obtained results confirmed analogy mentioned above. Most beneficial results were obtained at recirculation r = 0.3 using air ratio [lambda] = 1.3÷1.4 while burning wood pellets, while air ratio of [lambda] = 1.5÷1.6 was used for burning of grain.
PL
W pracy przedstawiono dyskusję badań nad modyfikacją materiałów węglowych w aspekcie ich możliwego zastosowania jako katalizatorów selektywnej redukcji tlenku azotu amoniakiem. Szczególną uwagę poświęcono: (1) modyfikacji grup powierzchniowych (grupy tlenowe i azotowe), (2) promowaniu tlenkami/wodorotlenkami metali d-elektronowych, oraz (3) wpływowi obecności SO2 i H2O w gazach odlotowych.
EN
The discussion of the modification of carbonaceous materials as possible catalysts for the removal of nitrogen oxides from outgases was carried out. A special attention was paid to: (1) the modification of surface functionalities (oxygen-and nitrogen-surface groups), (2) promotion with transition metal oxides/hydroxides and (3) the influence of the presence of SO2 and H2O in outgases.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ stosunku przepływu mieszanki bogatej do przepływu mieszanki ubogiej, na zdolności katalityczne układu zawierającego związki potasu i palladu. Testy aktywności wykonano w zakresie temperatury 200-400 stop. C przy przepływie mieszanka bogata/ mieszanka uboga: 1 min/1 min; 1 min/2 min; 1 min/3 min oraz 1 min/4 min. Biorąc pod uwagę czas spalania danej mieszanki oraz odpowiadający jej współczynnik nadmiaru powietrza λ wyznaczono dodatkowy parametr Lambda średnie - λ. Na podstawie jego wartośsci można określić stopień zmniejszenia zużycia paliwa w określonych warunkach. Najwyższe stopnie konwersji tlenków azotu osiągnięto w temperaturze 200 stop. C. Nawet dla λ = 1,15 stopień konwersji nie spadał poniżej 84%.
EN
Studies of Pd/K2CO3/AL2O3 catalyst for nitrogen oxides storage and reduction at different periods of lean and rich mixtures were performed. The highest NOx conversion was obtained at 200°C. Average λ was calculated using times of lean and rich periods. Even for λ, =1,15 conversion was higher than 84%.
PL
Przedstawiono możliwość obniżenia emisji tlenków azotu w spalinach z procesu spiekania poprzez wprowadzenie węglowodorów w postaci odpadów cukrowniczych do mieszanki spiekalniczej. Spowodowało to skrócenie czasu spiekania (wzrost wydajności o ok. 5%) i obniżenie NOx w spalinach przy dodatku 1% odpadów cukrowniczych.
EN
The possibility of reducing emission of nitrogen oxides occurring in combustion gas from the sintering process by introduction of hydrocarbons in the form of sugar wastes into the sinter mix was presented. Adding 1% ofsugar wastes resulted in reduution in sintering time (increase in efficiency by approx. 5%) and the content of NOx in combustion gas.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.