Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
PL
Głównym zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia na podstawie istniejących badań sondażowych (ankiet i wywiadów), literatury przedmiotu, materiałów internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji jako pracownika międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej, ogólnych danych dotyczących wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz reakcji firm wobec pandemicznego kryzysu. Podejmując powyższą problematykę, autorka wychodzi z ogólnego założenia, że wpływ koronawirusa na funkcjonowanie firm z branży TSL był niejednorodny. I choć bezsprzecznie dominuje negatywne, destrukcyjne jego działanie, i jest ono najbardziej widoczne i odczuwalne, to jednak nie wyklucza się jego pozytywnego wpływu, jako czynnika przyśpieszającego i ożywiającego rozwój firm.
2
EN
The article deals with issues directly and (or) indirectly related to the functioning of logistics companies without specifying what they do, what their organizational structure is and where they are located. The issues arising from globalization processes and the internationalization of phenomena of social and economic life are emphasized. It was emphasized that the changing operating conditions of logistics companies have an impact on employee attitudes and behaviour, management and competences of managers, which should be constantly adapted to the conditions of the created situation.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w latach 2010–2017, w szczególności ich aktywność w obszarze inwestycji w środki trwałe. Przeprowadzona analiza została oparta na wybranych wskaźnikach ekonomicznych dot. działalności inwestycyjnej. Wykorzystano m.in. takie zmienne jak wartość i dynamikę nakładów na zakup środków trwałych oraz wskaźniki intensywności inwestowania.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the investment activity of logistics companies in Poland. In the publication used published GUS data characterizing the functioning of logistics companies in 2010–2017, in particular their activity in the area of investment in fixed assets. The empirical analysis were based on selected economic indicators: the rate of investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets dynamics of this value.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
144--147, CD1
PL
Na zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym istotnie wpływa wielkość i kształt struktury organizacyjnej. W obecnym czasach w tak dynamicznych otoczeniu rynkowym niezwykle trudno jest skoordynować i zarządzać przedsiębiorstwem logistycznym. Przedsiębiorstwa logistyczne muszą dokonywać wyboru dotyczącego lokalizacji swoich zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych itp. We właściwy sposób muszą zintegrować systemy zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji wszystkich swoich jednostek zależnych. Na drodze do sukcesu stoją liczne zagrożenia. W dzisiejszych czasach i w przyszłości działalność przedsiębiorstw logistycznych opiera się i będzie się opierała na rozwoju nowych technologii i Internetu, dlatego też niezbędne jest stworzenie warunków, które będą wspomagały zarządzanie logistyką na rynku krajowym czy światowym. A to z kolei prowadzi do centralizacji, hierarchizacji oraz biurokracji na rzecz decentralizacji, sieciowości oraz elastyczności. Struktury, które charakteryzują się tymi elementami w lepszym stopniu przystosowują się do funkcjonowania w warunkach niepewności i ciągle zmieniającym się otoczeniu.
EN
Over the management of logistic company significantly affect the size and shape of the organizational structure. At the present times in such a dynamic market environment it is extremely difficult to coordinate and manage the logistics company. Logistics companies have to make a choice concerning the location of its production, warehouses, logistics centers, etc. In the right way they need to integrate procurement systems, distribution, production of all of its subsidiaries. In the right way they need to integrate supply systems, distribution. On the road to success are facing numerous threats. Today and in the future activities of logistics companies is based and will be based on the development of new technologies and the Internet, which is why it is necessary to create conditions that will support the logistics management domestically or globally. And this in turn leads to centralization, hierarchization and bureaucracy in favor of decentralization, networking and flexibility. The structures, which are characterized by these elements to better effect adapt to function in conditions of uncertainty and constantly changing environment.
PL
W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw relatywnie ważna jest elastyczność podsystemu zaopatrzenia rozumiana jako skłonność, podatność, gotowość i zdolność do dokonania wielowymiarowych zmian w jego zakresie w cyklu życia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Stało się to przesłanką wyboru celu niniejszego referatu, który sprowadza się do opisania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych jako siły sprawczej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Autorka w referacie wychodząc od charakterystyki zmiany poprzez koncepcyjne ramy zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych zaprezentowała koncepcję elastyczności podsystemu zaopatrzenia oraz wyniki badań empirycznych. Przy realizacji wyżej wymienionego celu autorka posłużyła się przede wszystkim metodą opisu i analizy krytycznej materiału pozyskanego w wyniku studiów literatury przedmiotu i z przedsiębiorstw. Przyjęta metodologia badań umożliwiła zebranie i przeanalizowanie materiału dotyczącego wykorzystania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności podsystemu zaopatrzenia stanowiąc tym samym odpowiednią podstawę procesu wnioskowania.
EN
In actual functioning conditions of enterprises very significant becomes the flexibility of their provision subsystem understood as tendency, susceptibility, readiness and ability to accomplish the changes in various dimensions in the range of the provision subsystem during the life cycle of logistic system of enterprises. This became the main goal of this article which characterise the revolution and evolution changes in provision sub-system as the power of its flexibility in theoretiical and practical aspects. In the paper, the author started by presenting the characterictics of changes through the conceptual frame of the revolution and evolution changes in provision subsystem of enterprises and ended with the presentation of empirical research. To gain this aim author has used the method of description and critical analysis of material based on literature studies and enterprises. The accepted methodology made possible the collection and analysis of material concerning make use of revolution and evolution changes to create flexibility of the provision subsystem which was the base for the conclusions.
PL
Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, które należy nieustannie poprawiać są procesy logistyczne. Bez nich firma nie mogłaby dostarczyć produktów klientowi, zrealizować zadania produkcyjnego, czy dokonać zamówień. Systemy IT to główny czynnik usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Stąd ogromnie ważną rolę odgrywają systemy informatyczne we współczesnej praktyce biznesowej, w szczególności w branży logistycznej. W artykule przedstawiono wykorzystania wybranych systemów informatycznych w branży logistycznej na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza dotyczyła lat 2007-2014.
EN
One of the areas of the company, which must continually improve are the logistical processes. Without them the company could not deliver the product to the customer, carry out the tasks of production, or make orders. IT systems is a major factor in improving the business. Hence the extremely important role of information systems in modern business practice, in particular in the logistics industry. The article presents the use of selected information systems in the logistics industry based on data from the Central Statistical Office. The analysis covered the period from 2007 to 2014.
PL
Artykuł dotyczy problematyki kosztów stanowiskowych z obszaru zaopatrzenia. Porusza wagę znajomości i identyfikacji tej grupy kosztów w przedsiębiorstwie. Pokazuje ich systemowe ujęcie z podziałem na koszty rzeczowe i osobowe. Przedstawia również przykłady mierników i wskaźników służących ocenie kosztów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
EN
The paper refers to issues of work places costs in supply area. It stresses the importance of knowledge and identification of this costs group in the enterprise. The paper shows their recognition of the spleen with the division on material and personnel costs. Also presents examples of metrics and indices for supply costs assessing in the enterprise.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI i narzędziem wieloczynnikowej analizy DEMATEL. Zaproponowano również przykładową metodykę budowy i wdrożenia Strategicznej Karty Wyników w firmach logistycznych. Artykuł może być użyteczny dla osób z branży TSL zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami w aplikacjach IT oferowanych obecnie na rynku, jak i aktualnymi kierunkami rozwoju oprogramowania ERP przeznaczonego dla logistyki.
EN
This article describes issues related to Key Performance Indicators (KPI) as well as multivariate DEMATEL analysis tool. It presents a process of Balanced Scorecard implementation in logistics companies, including the DEMATEL method and the changes within the enterprise as well as changes of information systems in place. Moreover, a set of exemplary KPI indicators based on Balanced Scorecard are suggested. This article can be useful to people from the TSL industry, interested in current directions of ERP class software development for logistics.
PL
W pracy przedstawiona została analiza kierunku rozwoju obszarów dobrych praktyk CSR firm logistycznych na polskim rynku.Rozpatrzone zostały obszary dobrych praktyk CSR zgłoszone przez firmy DB Schenker oraz Raben Group do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w latach 2010-2014. Dokonano również sprawdzenia, czy w obszarach dobrych praktyk pojawiają się nisze, które mogą stać się kartą przetargową dla mniejszych firm logistycznych, które pragną rozpocząć swoją działalność w obszarze CSR.
EN
The article presented the analysis of progress CSR good practices areas in logistic companies. Authors considered areas of good practices, which were reported by DB Schenker and Raben Group to “Responsible Business in Poland. Good Practices” from 2010 to 2014. The authors also verified the occurrence of niche in logistic CSR areas, which could be used by the other companies that starts their CSR activities.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9496--9501, CD3
PL
Jedną z najpopularniejszych metod zarządzania produkcją jest Lean Management. Lean korzysta z wielu narzędzi i technik, takich jak np.: JIT, Kanban, TPM, 5S,VM, Kaizen. W pracy opisano metodę Lean Management i przedstawiono podstawowe zasady tej metody. Następnie scharakteryzowano najważniejsze narzędzia i techniki Lean. Opisano wpływ jaki wywiera metoda Lean Management na logistykę wewnętrzną przedsiębiorstwa produkcyjnego. Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu procesów logistycznych mają miejsce w trakcie przejścia z systemu pchającego na system ssący w procesach wytwarzania. W podsumowaniu opisano cechy szczupłej logistyki w szczupłym procesie produkcyjnym.
EN
One of the most popular method of production management is Lean Management. Lean uses multiple tools and techniques, such as, for example: JIT, Kanban, TPM, 5S,VM, Kaizen. The paper describes Lean Management method, and shows basic principles of this method. Next, characterizes the most important tools and techniques of Lean. The influence of Lean Management on internal logistics of production company was described. The most important changes in the functioning of logistics processes take place during transition from the push system into pull system in the production processes. In summary, characteristics of lean logistics in a lean production process were described.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
186--191, CD
PL
W dzisiejszych czasach, gdzie klient ma coraz większe wymagania, zbudowanie odpowiedniej oferty uwzględniającej jego preferencje jest bardzo istotne. Przedsiębiorstwa wzajemnie prześcigają się, aby oferta uwzględniała wszystkie potrzeby klienta. Przewagę nad uzyskaniem konkurencyjności umożliwia CRM, który pozwala reagować na wymagania klienta zdecydowanie szybciej. Zarówno podejście koncepcyjne jak i program informatyczny pozwalają zbierać oraz przechowywać informacje o preferencjach klientów, tak aby budować ofertę, która go usatysfakcjonuje. W artykule przedstawiono wynik badań, które przeprowadzono wśród menedżerów w filiach międzynarodowego przedsiębiorstwa, które jest liderem w transporcie płynnych substancji oraz gazów. Wyniki wykazały, że CRM ma bardzo duże znaczenie w rozwoju nowych projektów, budowaniu strategii firmy oraz budowaniu konkurencyjności.
EN
Nowadays, when customer is more and more demanding, very important is to prepare offers which respects his demands. Enterprises try to prepare offers which carry out all of customers demands. CRM makes possible compete with other companies, because it allows to react faster to customers demand. Both, conceptual approach and II system can collect and keep informations about customers preference. In this way companies can make offer, which give customers satisfaction. Article shows results of research, which was carried out in branches of international company, which is the leader in transport of liquid substances and gases. Results show, that CRM is of great importance in development of new projects and building of strategy of company and also in building of competitiveness.
EN
Logistics service providers offer a whole or partial logistics business service over a certain time period. Between such companies, the effectiveness of specific logistics services can vary. Logistics service providers seek the effective performance of logistics service. The purpose of this paper is to present a new approach for the evaluation of logistics service effectiveness, along with a specific computer system implementing the proposed approach - a sophisticated inference system, an extension of the Mamdani probabilistic fuzzy system. The paper presents specific knowledge concerning the relationships between effectiveness indicators in the form of fuzzy rules which contain marginal and conditional probabilities of fuzzy events. An inference diagram is also shown. A family of Yager’s parameterized t-norms is proposed as inference operators. It facilitates the optimization of system parameters and enables flexible adjustment of the system to empirical data. A case study was used to illustrate the new approach for the evaluation of logistics service effectiveness. The approach is demonstrated on logistics services in a logistics company. We deem the analysis of a probabilistic fuzzy knowledge base to be useful for the evaluation of effectiveness of logistics services in a logistics company over a given time period.
PL
Kapitał niematerialny w przedsiębiorstwach przesądza w dużej mierze o ich pozycji w walce konkurencyjnej. Potencjał zasobów ludzkich przedsiębiorstwa logistycznego jest nieco przesunięty w porównaniu do firm innych sektorów. W przeciwieństwie do sektora produkcyjnego, w sektorze logistycznym personel wykonawczy spotyka się z zadaniami i wyzwaniami, którym sprostanie może wykraczać poza kompetencje przekazywane przez szkolenia i treningi. Korzystnym może być sprawdzenie, czy rozwój kapitału ludzkiego również na niższych szczeblach przedsiębiorstwa uzyskać można nie tylko przez wymianę czy rekrutację personelu z zewnątrz, ale przez również przez rozwój pracowników. Do rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie logistycznym można wykorzystać różnorodne narzędzia coachingu.
EN
he intangible capital decides to a large extent on the company's position in its competitive struggle. The potential of human resources of a logistics company is slightly shifted compared to companies from other branches of industry. As opposed to the manufacturing sector, in the logistics sector the executive staff faces tasks and challenges that may go beyond the competencies gained through trainings and instructions. One may find it advisable to check whether the human capital can also be developed at lower levels of the organization, not only through the exchange and recruitment of staff from the outside, but by also by the development of the employees. The development of human resources in a logistics company can be successfully facilitated by a variety of coaching tools.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań związanych z rozwojem systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach sektora logistycznego. Szczególnie skoncentrowano się na uwarunkowaniach związanych z wdrażaniem organizacyjnych systemów zarządzania zawartych w normach ISO serii 9000, ISO serii 14000, OHSAS/PN-N serii 18000, ISO serii 27000, ISO serii 28000, koncepcji HACCP (której zasady określono w takich dokumentach jak Codex Alimentarius, ISO 22000, BCR, IFS), a także standardów SQAS i FSR. Standardy te określają wytyczne organizacyjne, które należy spełnić by zapewnić wymagany poziom jakości realizowanych działań oraz by go nieustannie podnosić dostosowując się do coraz wyższych oczekiwań klientów, a także zmniejszać negatywne oddziaływanie na otoczenie (środowisko naturalne), obniżać poziom ryzyka zagrożeń związanych z zarządzaniem procesami operacyjnymi. Wdrażanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem przez podmioty działające w sektorze usług logistycznych często podyktowane jest wymaganiami klientów instytucjonalnych. Skuteczne funkcjonowanie tych systemów w przedsiębiorstwach będących dostawcami usług logistycznych pozwala podnosić poziom sprawności posiadanej przez nie infrastruktury, ograniczać ryzyko zagrożeń (poprzez określenie stosownych procedur działań zapobiegawczych), podnosić efektywności procesów (poprzez ograniczenie strat związanych z pogorszeniem jakości produktów, oszczędności wynikające z wdrożenia działań pro środowiskowych, awarii, kradzieży), co w konsekwencji wpływa na wzrost ich pozycji konkurencyjnej.
EN
The purpose of this article is to present the conditions related to the development of quality, environment and security management systems in enterprises in the logistics sector. Especially in the article focuses on conditions related to the implementation of organizational management systems contained in ISO series 9000, ISO series 14000 , OHSAS / PN-N series 18000 , ISO series 27000 , the ISO series 28000, HACCP concept (the rules of which are set out in documents such as Codex Alimentarius , ISO 22000, BCR , IFS ) , as well as standards SQAS and FSR . These standards define the organizational guidelines that must be met to ensure the required level of quality of the implemented measures and to constantly raise the level of adapting to the ever-increasing expectations of customers , and reduce negative impacts on the environment, lower level of risk hazards associated with management operational processes . The implementation of quality, environment and safety management systems for operators in the sector of logistics services is often dictated by the requirements of institutional clients. The effective functioning of these systems in companies that are suppliers of logistics services can raise the level of efficiency of infrastructure, reduce the risk of threats (by specifying the relevant procedures of preventive action) , raise the efficiency of processes (by reducing losses associated with deterioration of product quality, cost savings resulting from the implementation of pro environmental actions, breakdown, theft) , which affects the growth of their competitive position.
PL
W dzisiejszych czasach klient jest najważniejszy. Przedsiębiorstwa w najróżniejszy sposób walczą o to przyciągnąć i utrzymać klienta. Szukają alternatywnych metod, które poprawią obsługi; klienta, spowodują ze będzie on zadowolony. Jednym ze sposobów Jest wdrożenie CRM ( Customer Relationship Managment). Najkrócej CRM można opisać jako zestaw narzędzi, wykorzystywanych przy układaniu relacji z klientami. Oczywiście zawsze przedsiębiorcy borykają się z myślami czy wdrażać czy nic? Czy będzie się to opłacać I czy przełoży się to na zysk w firmie? Zmiany w przedsiębiorstwie są nieuniknione, a CRM gwarantuje, że baza klientów będzie stale się rozwijać oraz będzie zawsze aktualna. Warto zauważyć, że dokładna informacja o kliencie obecnym i potencjalnym pozwala w lepszy sposób dopasować produkt lub usługę dla klienta. W przypadku zmian personalnych CRM pełni kluczową rolę. Nowy pracownik łatwo może się samodzielnie wdrożyć poprzez szkolenie i pracę w CRM-ie. Czas potrzebny na Jego wyszkolenie i przystosowanie do pracy w przedsiębiorstwie zostaje zminimalizowany. Kolejnym ważnym aspektem, przemawiającym za implementacją systemu jest obsługa działań analitycznych dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykonanej statystyce przełożeni bez trudu mogą oceniać efektywność działów sprzedaży, działów marketingowych. Zatem bez wahania można zasugerować tezę, że CRM jest narzędziem przyszłości, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą upatrywały swojej przewagi.
EN
Nowadays the customer is most important. Companies are trying to attract and keep customers in a variety of ways and are looking for alternative methods to improve the customer service and make the customer feel happy. One of these methods is to implement the Customer Relationship Management. CRM can be briefly described as a set of tools used for establishing relationships with customers. Of course, the businessmen will always wonder whether to implement this system or not. They are also uncertain about whether It will pay off and translate into profits for the company. Corporate changes are inevitable and CRM ensures that the customers' base will continue to grow and will always be updated. It should also be stressed that accurate information about the current and potential customers allows one to match in a better way a particular product or service to the customer. CRM plays a key role in case of personal changes. A new employee can easily learn CRM through training and work. The time required for the worker to train and adapt Is thus minimized. Another Important aspect in favor of the implementation of the system is the fact that it supports analytical operations in the company. Thanks to the statistics, the superiors can easily evaluate the effectiveness of sales and marketing departments. Therefore, one can propose a thesis that CRM Is a tool of the future, in which the companies will see their advantage.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie ogólnego podejścia do projektowania regularnych sieci logistycznych dla potrzeb obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Sieci logistyczne stanowią ogniwa pośrednie w dystrybucji towarów. Sieci logistyczne stanowią ogniwa pośrednie w dystrybucji towarów. Problemem jest wyznaczenie optymalnej liczby obiektów logistycznych oraz przyporządkowanie do nich klientów, w taki sposób, aby koszty obsługi obszaru były minimalne, a przy tym spełnione były z jednej strony wymagania klientów, zaś z drugiej strony możliwości techniczno-ekonomiczne dostawców usług logistycznych. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie ogólnego podejścia do optymalizacji struktury sieci logistycznych.
EN
The paper presents a general approach to the design of regular logistics networks for service production company. Logistics network accounts intermediate links in the distribution of goods. The problem is to determine the optimal number of logistics facilities and assigning clients to them, in such a way that the costs of servicing the area are minimal, and at the same time were met with one hand, customer requirements, on the other hand, the opportunities for technical and economic logistics service providers. This paper presents a general approach to optimize the logistics network structure.
PL
W artykule zaprezentowano analizę funkcjonalności systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu działalno-ści firm logistycznych a na tym tle sformułowano problem wielokryterialnego wyboru takiego systemu dla dowolnej firmy logistycznej. Wskazano, że jest to problem wielokryterialnego wyboru i sformułowano formalny model matematyczny dla tego problemu. Wskazano również praktyczny sposób rozwiązania problemu doboru systemu informatycznego dla przykładowej firmy funkcjonującej w obszarze logistyki.
PL
Wiele teoretycznych badań zwraca uwagę na kwestie pomiarów, bada różne aspekty "wysokiej wydajności" zatrudnienia. Zauważyć można silną korelację pomiędzy działalnością firmy a jej systemem zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
Theoretical studies pay attention to the measurement issues, examine various aspects of “high performance” workplaces. There is a strong and positive correlation between many aspects of firm’s performance and its human resource management.
PL
Zagadnienie innowacji w logistyce to niewątpliwie temat współczesny, wpisujący się w kanwę badań międzynarodowych. Stosowanie innowacji może dotyczyć modyfikacji oferty produktowej, segmentacji rynków, efektywności gospodarczej, podnoszenia jakości czy też umiejętności uczenia się. Dlatego też, aby współcześnie zgodnie z orientacją klientocentryczną spełnić rosnące potrzeby klientów, menadżerowie odpowiedzialni za realizację procesów logistycznych muszą ciągle podejmować inicjatywę poszerzania zakresu świadczenia i jakości usługi logistycznej. Oprócz oferowania podstawowych usług logistycznych, powinni wzbogacać swoje usługi o pewne innowacje dotyczące przede wszystkim usług w zarządzaniu materiałowym, informacyjnym oraz kreowania dodatkowej wartości dla klienta.
EN
The issue of innovation in logistics is very much up-to-date and, no doubt, interrelated with international research. Applying innovation may concern modifications to a product range, market segmentation, or economic performance, but also enhancing quality, or simply ability to learn. Therefore, in order that highly increasing customers’ needs could be met in harmony with customer-driven supply chain orientation, logistic managers are in a position to take initiative and expand the range as well as enhance the quality of service. Apart from providing basic logistic services, there appears a need to enrich one’s services with innovations concerning not only materials and information management but also creating added value for the customer.
PL
Informacja i technologia informacyjna pełnią istotną rolę w działalności logistycznej oraz mają coraz większy wpływ na sukces rynkowy organizacji i utrzymanie jej konkurencyjności. Nieprzerwany przepływ zasobów informacyjnych stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Zasoby informacyjne narażone są na różnego rodzaju ryzyka, które mogą doprowadzać do powstawania znaczących start i szkód. Dlatego też bezpieczeństwo informacji trzeba traktować jako kluczowy element procesu zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym. W artykule przedstawiono identyfikację zagrożeń wpływających na poziom bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Ponadto, dokonano analizy zabezpieczeń technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych, gwarantujących ochronę informacji przed zagrożeniami. Brak tego typu zabezpieczeń w organizacji generuje powstawanie zdarzeń związanych z utratą, modyfikacją bądź nieautoryzowanym dostępem do danych firmy.
EN
The information and informational technologies plays a very important role in the logistics activities and have a more and more greater influence on a market success of organization and keeping its competitiveness. Uninterrupted information flow makes basis for effective functioning of the supply chain. The information are exposed to various risks, which can lead to significant loss and damage. Therefore, the information security must be seen as an pivotal elements of the process logistics enterprise management. In the article the identification of threats affecting on the level security information in the enterprise was presented. Also the analysis of the technical safety and administrative solution, which guarantee information security before threats. In the organization of this type of security lack creates incidents and events related to loss, modification and unauthorized access to data of the enterprise.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.