Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Szanse i zagrożenia związane z gospodarką 4.0 dla sektora bankowego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia gospodarki 4.0 i możliwego wpływu postępu technologicznego na sektor bankowy oraz jego bezpośrednie otoczenie biznesowe. Rozważania koncentrujące się na przyszłym kształcie bankowości zostały poprzedzone charakterystyką zmian zachodzących w wybranych obszarach gospodarki i wyzwań stojących przed sektorem bankowym w związku z integracją systemów cyfrowych z fizycznymi. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące szans i zagrożeń wynikających z postępu technologicznego dla sektora bankowego, pomocna była analiza literatury przedmiotu i źródeł zastanych (desk research). Wyniki wskazują, że w następstwie cyfrowej transformacji banki zmienią dotychczasowe strategie biznesowe i modele sprzedaży, a także kulturę organizacji wewnętrznej banku. Artykuł jest wstępem do dalszych rozważań naukowych w zakresie kształtu oraz niepewnej przyszłości przedsiębiorstw z sektora finansowego.
EN
The aim of the article is to present the issue of economy 4.0 and the possible influence of technological changes on the banking sector and its immediate business environment. Discussion focusing on the future shape of banking was preceded by the characteristics of the changes in selected areas of the economy and challenges facing the banking sector in integrating digital systems with physical ones. An analysis of the subject matter literature and sources of state resources (desk research) has helped to address the opportunities and threats of technological changes for the banking sector. The results show that following the digital transformation banks will change existing business strategies and sales models, as well as the culture of the organization within the bank. The article is an introduction to further scientific considerations on form and uncertain future of financial sector companies.
EN
Theoretically, the task of translating from one language to another is still the same as it was only twenty or thirty years ago. In practice, however, the paths that translators take to achieve (more or less) the same results are changing all the time. This is because of changes in the media being worked in and with, as well as the increasingly powerful tools which are there for translators to use. These changes inevitably mean that the training which future translators receive has to be changed and adapted to reflect the changes in the way in which they will have to work, and even to reflect changes in the role of the translator.
EN
Background: Enterprise Resource Planning (ERP) is a method of using computer system technology to integrate all functions in various departments, such as marketing, inventory control, accounting and human resource across an entire company. ERP system intends to facilitate information sharing, business planning, and decision making in enterprises organization. This study proposes a theoretical framework that will determine the factors affecting ERP system adoption among medium-sized enterprise firms based on a case study. Methods: This present study applied resource based value and contingency theories to explain the factors that affect ERP system adoption and firm's performance. The study proposes a framework which was prepared on the basis of results obtained from the questionnaire research. The specially prepared questionnaire was distributed to 217 companies of various medium sizes, located in Oyo State, Nigeria. CEO / MD and managers were selected as the key respondents of the questionnaire. After the completion of data collection, the empirical data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation modelling. Results: The result reveals that organizational structure and technological change have a significant influence on the adoption of the ERP system to improve the performance of medium size enterprise firms. In this regard, the effectiveness of ERP system adoption would strongly affect a firm's performance. Conclusions: This paper proposes an enhanced theoretical framework that examines the vital issues concerning ERP system factors of adoption, thus, providing valuable outcomes for medium-sized enterprise firms. The originality of the paper is supported by its three-dimensional approach.
PL
Wstęp: ERP (Enterprise Resource Planning) jest metodą stosująca komputerowe systemy do zintegrowania wszystkich funkcji różnych działów przedsiębiorstwa, takich jak marketing, logistyka, księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi. System ERP ułatwia dzielenie się informacjami, planowanie działań przedsiębiorstwa oraz proces podejmowania decyzji biznesowych w obrębie organizacji przedsiębiorstwa. W prezentowanej pracy został zaproponowany schemat ramowy określający czynniki determinujące i wpływające na wdrożenie systemu ERP w średnich przedsiębiorstwach w oparciu o przeprowadzone studium przypadku. Metody: W pracy zastosowano teorię wartości i przypadkowości w celu wyjaśnienia czynników wpływających na pozytywne wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie. Dane potrzebne do analizy zostały zebrane w trakcie badania ankietowego. Specjalnie przygotowane w tym celu kwestionariusze zostały przekazane do 217 przedsiębiorstw średniej wielkości, zlokalizowane w stanie Oyo w Nigerii. Osoby szczebla zarządzającego byli wybrani jako główni odbiorcy tej ankiety. Dane zebrane w ten sposób poddano następnie analizie statycznej przy użyciu modelu częściowych najmniejszych kwadratów. Wyniki: Dane uzyskane podczas badania wskazują, że struktura organizacyjna ma istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP poprzez wzrost efektywności działania firm. Również istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP i w konsekwencji wzrost efektywności działania firmy ma zmiana technologiczna. Wnioski: W pracy zaprezentowano teoretyczne ramy badania wpływu różnych czynnik na pozytywne wdrożenie system ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości, co przekłada się na wzrost ich efektywności działania. Nowością pracy jest trójwymiarowe podejście do analizy.
EN
In this study, a macroeconomic model and the multicriteria approach are used to analyze the impact of the enforced greenhouse gas (GHG) emission limits on economic development and future consumption in a small open economy country, like Poland. The following questions are considered: how economic transformation, connected with adjustment of the national economy to the policy limiting GHG emission would proceed? what may be the consequences of the enforced emission limits for the economic development and future consumption? The model answers these questions by presenting time trajectories, describing the evolution of three sectors, which influence GHG emission, namely those producing intermediary inputs, consumer goods, and investment goods. The sectors interact via markets of the relevant goods. The model takes into account the inertial behavior of the large-scale dynamic system, as well as social and political resistance to changes. It also indicates technological changes in the form of time-varying shares of two technologies, namely the GHG emission intensive and the GHG emission avoiding ones. Two competing objectives are considered in the multicriteria analysis, i.e. maximization of consumption and minimization of GHG emission. The costs of pursuing the GHG limiting policy are assessed in terms of lost consumption. The multicriteria analysis is performed with the use of the derived representation of the Pareto optimal outcomes. Computational results are presented for the case of Poland. They show three phases in a transition period, early growth on the basis of existing assets in the initial years, a depression phase, where technological changes mainly occur, and a period of renewed growth. They are followed by a steady development under new emission conditions.
5
PL
W artykule omawiano wyzwania, jakie podejmują przedsiębiorstwa, które usiłują znaleźć źródła nowej wiedzy. Podkreślona została rola, jaką mogą odegrać na tym polu pośrednicy wiedzy. Opracowano model, który może zostać wykorzystany do sformułowania propozycji dalszych badań.
EN
The paper discusses main challenges that companies need to cope with when searching for the sources of the new knowledge. The role which is to be played by knowledge brokers is especially emphasized. Finally, the model which can be used to formulate propositions as to further researches is prepared.
PL
W artykule zaprezentowano kilka aplikacji systemów pomiarowych i systemów sterowania, zrealizowanych w różnych technologiach. Zaprezentowane przykłady pokazują typowe zadania inżynierskie oraz ilustrują przemiany technologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
EN
The paper presents several applications of the measuring systems and the control systems realised in various technologies. The examples presented show the typical engineering tasks and illustrate the technological changes made during several dozen last years.
PL
Literatura współczesnego zarządzania zmianą skłania do analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z perspektywy procesualnej, propagowanej początkowo przez Johansona i Whittingtona jako podejście mikroprocesowe. Podejście mikroprocesowe można odnieść do kontekstu wykorzystywania technologii oraz zmian, jakie powoduje jej używanie i adaptacja w organizacji. Celem artykułu jest określenie najważniejszych czynników wpływających na inicjowanie zmian o charakterze technologicznym w procesie restrukturyzacji produktowej w przedsiębiorstwach z branży tekstylno- odzieżowej.
EN
The literature of contemporary change management leads do analyze processes taking place in companies from the processual perspective, promoted initially by Johanson and Whittington as a micro-process approach. Micro-process approach can be related to the context of the application of technology and changes caused by its use and adaptation in the organization. The purpose of the article is to identify the main factors affecting the initiation of technological changes in the product restructuring process in textile and clothing industry.
PL
Współczesne koncepcje zarządzania koordynują procesy zachodzące w organizacji w celu zwiększenia ich efektywności. W ramach zarządzania logistycznego następuje sterowanie przepływami produktów (usług) i informacji. Zarządzanie jest procesem dynamicznym, podlegającym ciągłym zmianom otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego przedsiębiorstwa. Odpowiednia i szybka reakcja na zmiany niejednokrotnie jest wyznacznikiem sukcesu przy przyjmowaniu zleceń, bieżącej obsłudze albo dystrybuowaniu produktów. W referacie skupiono się na analizie procesu wdrożenia i udoskonalenia wyposażenia pomiarowego w przedsiębiorstwie branży okrętowej. Branża ta w ostatnich czasach, ze względu na problemy lub zaprzestanie funkcjonowania wielu podmiotów, musi w sposób szczególnie ekspansywny zarządzać łańcuchami logistycznymi w celu pozyskania i utrzymania kooperantów.
EN
Modern management concepts coordinates all processes in the organization to increase their efficiency. Logistic management is responsible for products (service) and information flow. Management is dynamic process, undergoing constant internal and external environmental changes. Quick appropriate reaction often determines success in products distribution or services. This report is focused on analyzing measurement equipment implementation and improvement processes in shipping branch. Because of some problems the industry appeared in last few years, must in specifically expansive way manage logistic chains, while acquiring and maintaining co-operants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.