Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośność graniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Według Eurokodu 4-1 nośność graniczną stalowo-betonowych belek zespolonych można obliczać, przypisując materiałom właściwości sztywno-plastyczne lub właściwości nieliniowe. W pierwszym przypadku wytrzymałość betonu na ściskanie redukuje się o 15%, otrzymując bezpieczne i proste oszacowanie nośności granicznej przekroju na zginanie. W metodzie nieliniowej korzysta się ze związków konstytutywnych dla betonu i stali zawartych w pozostałych częściach Eurokodu oraz z zasady płaskich przekrojów. W artykule przedstawiono równania umożliwiające obliczenie sztywno-plastycznej nośności na zginanie belek zespolonych przy pełnym i częściowym zespoleniu. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
According to the Eurocode 4-1 the ultimate bearing capacity of composite steel-concrete beams can be computed using either rigid-plastic or nonlinear constitutive relations for both materials. In the first case the compressive strength of concrete in compression is reduced by 15%, therefore a safe and simple estimation of the ultimate bearing capacity of the composite crosssection can be done. In the latter the more precise constitutive relations for steel and concrete according to other parts of the Eurocodes are used. In the article equations allowing for calculations of the rigid-plastic bending moment resistance of the composite beams with a full and partial shear connection are presented. All the principles are illustrated by a calculation example.
PL
Zaprezentowano rezultaty numerycznej weryfikacji nośności granicznej rozciąganych, spawanych płyt z dwustronnym pęknięciem w odniesieniu do formuł zaproponowanych w procedurach FITNET. Analiza dotyczyła wybranych przypadków geometrii płyty, a niedopasowanie materiału spoiny i materiału bazowego ograniczono do przypadków undermatching – gdy materiał spoiny jest słabszy od materiału bazowego płyty.
EN
The paper presents the results of numerical verification of the limit loads of DEN(T) welded plates, referring to the formulas proposed in the FITNET procedures. The analysis concerned on selected cases of geometry plate, and the mismatch of the weld and base material was limited to the cases of undermatching.
EN
This study presents general conclusions resulting from elastic FEM analyses of several dozen of thin-walled structures designed with the use of the application version of the method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF). The conclusions are illustrated with examples of two original structures designed to work under torsional load. The structures are based on I-sections, whose all surfaces are accessible from outside. Despite that fact, torsional rigidity of the structures is very high. Additionally, in these structures, we examined the effects caused by modifications consisting in local stiffening of some elements by applying edge stiffeners on their borders.
PL
Praca przedstawia generalne wnioski z analiz sprężystych MES kilkudziesięciu konstrukcji cienkościennych, które zostały zaprojektowane z wykorzystaniem wersji aplikacyjnej metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń (SADSF). Otrzymane wnioski są prezentowane na przykładzie dwóch oryginalnych konstrukcji, które zostały zaprojektowane na obciążenie momentem skręcającym. Są to konstrukcje oparte na profilu dwuteowym, których wszystkie powierzchnie są z zewnątrz dostępne, a mimo to są bardzo sztywne na zakładany rodzaj obciążenia. Dla konstrukcji tych badano dodatkowo efekty powodowane poprzez wprowadzanie modyfikacji polegających na lokalnym usztywnieniu elementów poprzez odwijanie ich swobodnych krawędzi.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe i konstrukcyjne związane z dopuszczeniem sprężenia częściowego i zarysowania w konstrukcjach mostowych. Na przykładzie wiaduktu drogowego przeanalizowano, jakie skutki powoduje zastosowanie sprężenia częściowego w kontekście wymiarowania przęseł na podstawie normy PN-S-10042:1991, nawiązując do niektórych wymagań PN-EN. Przykład oraz przyjęte założenia zostały celowo tak dobrane, aby uwidocznić problemy, jakie pojawiają się w projektowaniu obiektów sprężonych częściowo.
EN
The paper presents selected calculation and construction problems related to the partially prestressed concrete bridges. Using an example of a simply supported superstructure of road overpass, an analysis of the effects of its partial compression is performed based on being yet in the use PN-S-10042:1991 standard and referring also to some PN-EN requirements. Based on the calculation analysis of the chosen bridge structure, some more general conclusion are formulated concerning the design procedure of partially prestressed concrete bridges. According to the author’s opinion, the above type of prestressing is not technically and economically recommended taking into account the current state of the standard requirements.
EN
In this paper, the mathematical model of shakedown optimization problem of limit analysis for the thin-wall metal frames under variable quasi-static loads is presented. Authors assume the elastic-plastic flexural buckling in one plane without lateral torsional buckling behavior of members on conditions of the ideal elastic-plastic behaviour of the frames materials. According to Eurocodes requirements, the features of these frames taking into account rigidity of their foundations are described. There is problem with definition equivalent uniform moment factors for frames under variable quasi-static loads, because moment diagram is not constant. Classification of joints by stiffness was analyzed. The cases when the conditions of rigidity are not satisfied were described. The variants of solving tasks for thin-wall metal frames have been developed, for which there is a discrepancy between the classification by stiffness of the column base and the initial design model. It’s demonstrated on the principle scheme of the iteration process. With the help of numerical example, the problems which deal with classification of joints by stiffness on the final step of the optimal design of the thin-wall metal frames were performed.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny problemu optymalizacji nośności granicznej oraz przystosowania dla ram cienkościennych metalowych pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Autorzy zakładają sprężysto-plastyczne wyboczenie przy zginaniu w jednej płaszczyźnie, bez poprzecznego skrętnego wyboczenia elementów przy idealnie sprężysto-plastycznym odkształceniu materiałów ram. Zgodne z ustaleniami EuroCode, zostały opisane cechy charakterystyczne takich ram, biorąc pod uwagę sztywność ich fundamentów. Przeanalizowano problem definicji ekwiwalentnego jednorodnego współczynnika momentu dla ram przy obciążeniu wielokrotnie zmiennym, kiedy wykres momentów nie jest stały. Przeanalizowano również klasyfikację połączeń w zależności od ich sztywności. Opisano przypadki, w których nie zostały spełnione warunki sztywności. Opracowano warianty rozwiązywania takich zadań dla ram cienkościennych metalowych, dla których istnieje rozbieżność między początkowym i rzeczywistym modelem obliczeniowym sztywności. Zostało to przedstawiono na zasadniczym schemacie procesu iteracji. Na przykładzie numerycznym przedstawiono problemy, związane z uwzględnieniem sztywności połączeń na ostatnim etapie optymalnego projektowania metalowych ram cienkościennych.
EN
In this paper the earthquake analysis of composite steel-concrete frames is performed by finding solution of the optimization problem of shakedown analysis, which takes into account the nonlinear properties of materials. The constructions are equipped with systems bearing structures of various elastic-plastic and brittle elements absorbing energy of seismic actions. A mathematical model of this problem is presented on the base of limit analysis theory with partial redistribution of self-stressed internal forces. It is assumed that the load varies randomly within the specified limits. These limits are determined by the possible direction and magnitude of seismic loads. The illustrative example of such analysis of system is introduced. Some attention has been paid to the practical application of the proposed mathematical model.
PL
W pracy przedstawiona analiza sejsmiczna stalowo-betonowych ram zespolonych za pomocom rozwiązywania problemu optymalizacji nośności granicznej i przystosowania, biorąc pod uwagę nieliniowe właściwości materiałów. Konstrukcje zostały wyposażone przez układy nośne sprężysto-plastycznych i kruchych elementów, które absorbują energię sejsmicznych działań. Zaproponowano model matematyczny tego problemu na podstawie teorii nośności granicznej przy ograniczonej redystribucji sił wewnętrznych resztkowych w takich konstrukcjach. Założono że obciążenia zmieniają się losowo w zadanych obszarach, zależnych od kierunków i amplitud sejsmicznych działań. Podano ilustratywny przykład takiej analizy. Została zwrócona uwaga na praktyczne zastosowania zaproponowanej modeli matematycznej.
EN
The study presents the means of increasing resistance of girders with corrugated web by enhancing their shear resistance due to the application of diagonal braces subjected to advantageous tension. Diagonal braces were used in the near-support zones, which increased the shear resistance of the girder. Then, the web carries a greater shear load associated with bending. Experimental investigations on increased shear resistance of girder webs were performed using girders with webs having a height of 500, 1000 and 1500 mm. The shear force divided into the corrugated web and diagonal braces were estimated. Shear load-displacements paths for a corrugated web and diagonal braces were determined. The results of investigations into the resistance of girders reinforced with tension diagonal braces were compared with those for girders without reinforcement and with computations in accordance with Eurocode 3. The paper is the first part of the study. Conclusions were drawn and dimensioning recommendations (part two of the study) for corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces were produced. The next part of the study will show the application of FEM numerical analysis to theoretical estimation of the ultimate and critical shear and flexural resistance of corrugated web girders reinforced with tension diagonal braces.
PL
W pracy pokazano sposób zwiększenia nośności dźwigarów o falistym środniku w drodze zwiększenia ich postaciowej nośności poprzez zastosowanie korzystnie rozciąganych krzyżulców. Zastosowano krzyżulce w strefach przypodporowych zwiększające postaciową nośność dźwigara. Środnik przenosi wówczas większe obciążenie poprzeczne stowarzyszone ze zginaniem. Badania doświadczalne zwiększonej nośności postaciowej środnika dźwigarów przeprowadzono na dźwigarach o wysokości środnika 500, 1000 i 1500 mm. Oszacowano rozdział siły poprzecznej na falisty środnik oraz krzyżulce. Wyznaczono ścieżki postaciowej równowagi statycznej falistego środnika oraz krzyżulców. Wyniki badań nośności dźwigarów wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi porównano z badaniami dźwigarów bez wzmocnienia i z wynikami obliczeń wg Eurokodu 3. Artykuł stanowi pierwszą część opracowania. Sformułowano wnioski i zalecenia (w drugiej części opracowania) do wymiarowania dźwigarów o falistych środnikach, wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi. W drugiej części zostanie pokazane zastosowanie analizy numerycznej MES do teoretycznego oszacowania postaciowej i giętnej nośności granicznej oraz krytycznej dźwigarów o falistym środniku wzmocnionych krzyżulcami rozciąganymi.
PL
Wyjaśniono pojęcie nośności granicznej i omówiono numeryczną metodę jej wyznaczania na przykładzie zginanej czteropunktowo belki zawierającej szczelinę. Analizowano zależność nośności granicznej od granicy plastyczności oraz względnej długości pęknięcia zarówno przy dominacji płaskiego stanu naprężenia (PSN), jak i płaskiego stanu odkształcenia (PSO). Uzyskane rezultaty opisano formułami matematycznymi – zaproponowano wzory niezbędne do oszacowania (bez konieczności prowadzenia obliczeń MES) nośności granicznej belek SEN(4PB) zawierających pęknięcia.
EN
A method of determination of the limit loads for four point bending beam with a crack is discussed in the paper. Accordingly, numerical model and numerical results for plane stress and plane strain dominance are presented. Also the effects of the yield stress and relative crack length are discussed. All numerical results are approximated using simple mathematical formulas
9
Content available remote Modele nośności granicznej ścian ścinanych – podstawy teoretyczne
PL
Oprócz modeli tarczowych, które opracowano na podstawie obserwacji mechanizmu zniszczenia, do bezpiecznego obliczania nośności ścian stosowane są modele prętowe. W zależności od warunków podparcia i obciążenia ściany wyróżnić można proste modele prętowe, kiedy do ściany przyłożone jest obciążenie skupione (modele typu I) lub modele z rozmytymi prętami (modele typu II), gdy ściany obciążone są równomiernie na krawędzi. Podstawową zasadą wykorzystywaną przy budowie tego typu modeli jest ograniczenie do minimum liczby prętów, przy jednoczesnym zachowaniu geometrycznej niezmienności modelu. Artykuł jest drugą częścią przeglądu metod obliczeń nośności na ścinanie niezbrojonych ścian murowanych. Pierwsza część została opublikowana w „Materiałach Budowlanych” nr 4/2015 [3]. W kolejnej części zaprezentowana zostanie eksperymentalna weryfikacja modeli prętowych.
EN
In addition to the panel model, which was developed based on observations of the destruction mechanism to secure cracks resistance calculator walls struts models are used. Depending on the support and the loads the wall can be identified simple models struts wall when the concentrated load is applied (Model Type I) or rods smeared models (models of type II), when the walls are loaded evenly on the edge. The basic principle used in the construction of such models to minimize the number of rods, while retaining the model geometric invariance. The article is the second part of the review of the methods of calculation shear capacity of unreinforced masonry walls. The first part of the reader can be found in the „Materiały Budowlane” No. 4/2015 [3]. The next part will be presented experimental verification of simple equilibrium models.
PL
W silnie zbrojonych belkach żelbetowych zaprojektowanych ze względu na nośność graniczną mogą – gdy obliczenia wykonuje się zgodnie z teorią sprężystości – pod wpływem obciążeń użytkowych wystąpić w skrajnych włóknach duże naprężenia ściskające, większe nawet od charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie. Zaproponowano obliczanie tych naprężeń z wykorzystaniem nieliniowej zależności naprężenie – odkształcenie w betonie oraz przedstawiono metodę uproszczoną umożliwiającą obliczenie szerokości rys.
EN
In heavily reinforced concrete beams designed according to ultimate limit state – when calculations are consistent with the theory of elasticity – large compression stresses may occur in extreme fibres under the usable loads, even exceeding characteristic compressive cylinder strength of concrete. In this paper a calculation of these stresses is proposed according to no linear relation stress- strain for concrete. A simplified method of calculation of crack widths is proposed.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności słupów żelbetowych, która przeprowadzona została przy zastosowaniu metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzono dla słupów żelbetowych obciążonych dwiema siłami podłużnymi przyłożonymi na końcach elementu na stałym mimośrodzie. Analizie poddany został stan naprężenia, odkształcenia oraz przemieszczenia - w charakterystycznych krokach obciążenia. Otrzymane wyniki badań numerycznych porównane zostały z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych przez Lloyd i Rangana.
EN
Analysis of load carrying capacity of a reinforced concrete column, which was carried out using the dynamic relaxation method, was presented in the paper. Numerical investigations for reinforced concrete columns, loaded with two longitudinal forces placed on the ends of the element at a constant eccentricity, have been carried out. The states of stress, strain, displacement were analyzed in the specific steps of the load increment. The results of the numerical tests were compared with the experimental results carried out by Lloyd and Rangan.
12
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności oraz stanu odkształcenia, zarysowania i naprężenia belki żelbetowej z wykorzystaniem metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzone zostały dla belki żelbetowej, obciążonej symetrycznie dwiema siłami skupionymi, badanej doświadczalnie przez Buckhouse’a. Analizie poddano stan naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz zarysowania w charakterystycznych krokach przyrostu obciążenia belki. Otrzymane wyniki badań numerycznych porównane zostały z wynikami badań doświadczalnych, rozwiązań numerycznych metodą elementów skończonych (MES) oraz analiz teoretycznych zaczerpniętych z literatury.
EN
Analysis of load carrying capacity and strain, cracking and strass states of reinforced concrete beam was carried out using the dynamic relaxation method. Numerical investigations for reinforced concrete beam symmetrically loaded with two concentrated forces tested experimentally by Buckhouse have been carried out. The states of stress, strain, displacement and cracking were analyzed in specific steps of the beam load increment. Obtained numerical results were compared with the results of experimental studies, numerical solutions by finite element method and theoretical analyzes taken from the literature.
EN
Thin-walled bars currently applied in metal construction engineering belong to a group of members, the cross-section resistance of which is affected by the phenomena of local or distortional stability loss. This results from the fact that the cross-section of such a bar consists of slender-plate elements. The study presents the method of calculating the resistance of the cross-section susceptible to local buckling which is based on the loss of stability of the weakest plate (wall). The "Critical Plate" (CP) was identified by comparing critical stress in cross-section component plates under a given stress condition. Then, the CP showing the lowest critical stress was modelled, depending on boundary conditions, as an internal or cantilever element elastically restrained in the restraining plate (RP). Longitudinal stress distribution was accounted for by means of a constant, linear or non-linear (acc. the second degree parabola) function. For the critical buckling stress, as calculated above, the local critical resistance of the cross-section was determined, which sets a limit on the validity of the Vlasov theory. In order to determine the design ultimate resistance of the cross-section, the effective width theory was applied, while taking into consideration the assumptions specified in the study. The application of the Critical Plate Method (CPM) was presented in the examples. Analytical calculation results were compared with selected experimental findings. lt was demonstrated that taking into consideration the CP elastic restraint and longitudinal stress variation results in a more accurate representation of thin-walled element behaviour in the engineering computational model.
PL
Stosowane obecnie w budownictwie metalowym pręty cienkościenne należą do grupy elementów, których nośność przekroju jest warunkowana zjawiskami lokalnej lub dystorsyjnej utraty stateczności. Przekrój poprzeczny klasy 4. jest na ogół złożony ze smukło – płytowych ścianek, które w analizie można modelować wprost jako płyty. W aktualnie obowiązującej normie europejskiej EC3, zjawiska wyboczenia lokalnego i wyboczenia dystorsyjnego, pomimo różnic w długościach wyboczeniowych, uwzględnia się poprzez redukcję nośności przekroju. Stosuje się tutaj metodę szerokości efektywnej (dla wyboczenia lokalnego) oraz grubości zredukowanej (dla wyboczenia dystorsyjnego). Po uwzględnieniu obu zjawisk, otrzymujemy przekrój efektywny służący do obliczania odpowiednich charakterystyk geometrycznych (np. Aeff, Weff). Natomiast ogólną utratę stateczności pręta uwzględnia się za pomocą współczynnika redukcyjnego obliczanego na podstawie smukłości względnej ogólnej utraty stateczności. W związku z tym, poprawne wyznaczenie naprężeń krytycznych wyboczenia lokalnego (w zakresie sprężystym) nabiera szczególnego znaczenia. Stanowi bowiem podstawę do wyznaczenia: 1) szerokości efektywnych poszczególnych płyt (ścianek), 2) naprężeń krytycznych wyboczenia dystorsyjnego (zastępczy przekrój poprzeczny usztywnienia składa się z odpowiednich szerokości efektywnych), oraz 3) ogólnej smukłości względnej elementu. W normach EC3 dotyczących projektowania elementów cienkościennych (o przekroju klasy 4.) przyjęto koncepcję separacji płyt składowych przekroju przy założeniu ich swobodnego podparcia na podłużnych krawędziach łączenia. Ponadto pominięto, często występujący w praktyce, efekt wzdłużnej zmienności naprężeń. Takie założenia upraszczające odbiegają od rzeczywistego zachowania się elementu cienkościennego pod obciążeniem. Liczne badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne (np. MES) wykazują, że w rzeczywistych przekrojach cienkościennych występuje wzajemne sprężyste zamocowanie ścianek składowych. Ponadto, w wielu technicznie ważnych przypadkach, występuje wzdłużna zmienność naprężeń. W pracy przedstawiono metodę obliczeń nośności przekroju cienkościennego wrażliwego na wyboczenie lokalne na podstawie utraty stateczności najsłabszej płyty (ścianki). Punktem wyjścia jest założenie, że w przekroju cienkościennym można wyróżnić ściankę „najsłabszą”, która jest sprężyście zamocowana w sąsiedniej ściance usztywniającej (RP). „Płytą krytyczną” (CP) nazwano tę ściankę kształtownika cienkościennego, która w danym stanie naprężenia charakteryzuje się najniższymi naprężeniami krytycznymi. Założono, że połączenie płyty krytycznej z płytą podpierającą jest sztywne, tzn. na podłużnej krawędzi ich łączenia zachowane są warunki ciągłości przemieszczeń (kątów obrotu) i sił (momentów zginających). Dalej ściankę krytyczną modelowano, w zależności od warunków brzegowych, jako sprężyście zamocowaną przeciw obrotowi płytę przęsłową lub wspornikową. Oznacza to, że naprężenia krytyczne dla płyty krytycznej są wyższe niż przy normowym założeniu jej swobodnego podparcia. Stopień sprężystego zamocowania opisano za pomocą wskaźnika utwierdzenia κ, zmieniającego się od 0 dla swobodnego podparcia, do 1 dla pełnego utwierdzenia. Wskaźnik ten oszacowano w oparciu o założoną postać wymuszonego odkształcenia płyty usztywniającej, przy uwzględnieniu wpływu naprężeń ściskających w jej płaszczyźnie. Współczynniki wyboczeniowe (k) dla tak sprężyście zamocowanych i zmiennie obciążonych na długości płyt krytycznych zamieszczono w cyklu artykułów autora [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. W pracach tych uwzględniono wzdłużny rozkład naprężeń wg funkcji stałej, liniowej lub nieliniowej (wg paraboli 2. stopnia). Dla tak obliczonych naprężeń krytycznych wyznaczono „lokalną” nośność krytyczną przekroju, która ogranicza zakres ważności teorii prętów cienkościennych Własowa (o nieodkształcalnym konturze przekroju). Przekroje, w których (dla określonych proporcji geometrycznych) ścianki ściskane ulegają jednoczesnej utracie stateczności (pod danym rozkładem naprężeń), nazwano przekrojami „zerowymi”. W ich przypadku nie występuje wzajemne sprężyste zamocowanie płyt sąsiednich i spełnione jest normowe założenie separacji przegubowo podpartych płyt składowych przekroju pręta.
EN
This paper presents results of numerical stress analysis of single adhesive lap joints. In this work an original solution, where chamfers are located near the centerline of adherends was considered. In first part of work, the ultimate strength of joints made of both the aluminum alloy and also the steel were obtained. These results showed that the shape of chamfer has a large influence on destructive force of joint. Moreover the Young modulus of connected materials has an impact on ultimate strength of adhesive joints. In next part of the work, the numerical computations were performed for models with different materials and different shape of chamfers. In results of finite element analysis calculations, the stress distributions in the joints were obtained. Introduction of proposed chamfers is positive because the stresses were reduced and in consequence a larger ultimate strength is observed. Results of both numerical and experimental analysis were finally discussed. Moreover the influence of different end shape of specimens on stress state of joint was also considered.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki numeryczno-eksperymentalnej analizy naprężeń oraz nośności granicznej zakładkowych połączeń klejowych. W pracy analizowano nietypowy przypadek połączenia, którego elementy składowe posiadały fazę (skos) zlokalizowaną od strony spoiny klejowej. W pracy rozpatrywano połączenia próbek wykonywanych ze stopu aluminium oraz ze stali. W pierwszej części pracy określono na drodze doświadczalnej wartości siły niszczącej dla połączeń z różnym kształtem fazy. Rezultaty badań doświadczalnych wykazały, że wprowadzenie skosu na krawędziach blach (zlokalizowanego od strony spoiny klejowej) znacząco zwiększa nośność połączeń, w szczególności dla łączonych materiałów o niskim module Younga. Przeprowadzona analiza numeryczna wskazała, że dla połączeń z fazą obserwowana jest znaczna redukcja naprężeń zredukowanych oraz tnących w linii środkowej połączenia, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie nośności granicznej.
PL
Zestawiono dane dotyczące obliczania nośności granicznej styku między betonami według zaleceń fib Model Code 2010. Zamieszczono przykład obliczeniowy i porównano uzyskane wyniki z obliczeniami według EC 2-1-1.
EN
In the paper the data concerning the calculations of limit capacity of interface between two concrete members given in fib Model Code 2010 are compiled. The exemplary calculations are presented. The results are compared with calculations executed in accordance with EC 2-1-1.
PL
W pracy przedstawiono modyfikację metody relaksacji dynamicznej mającą na celu umożliwienie rozszerzonej analizy wytężenia słupów żelbetowych po osiągnięciu nośności granicznej. Modyfikacja ta polega na włączeniu do rozwiązania metody długości łuku, co pozwoliło na zautomatyzowanie doboru kroku obciążenia i w znaczny sposób zwiększyło zakres analizy w obszarze pokrytycznym. W metodzie tej układ równań został rozszerzony o dodatkowe równanie więzów, łączące poszukiwany wektor przemieszczeń oraz parametr obciążenia. Rozwiązanie takiego rozszerzonego układu równań uzyskuje się poprzez śledzenie ścieżki rozwiązania dla wielu zmiennych, która posiada lokalne punkty graniczne, przy założeniu stałego parametru długości łuku na ścieżce rozwiązania. Zmodyfikowana metoda pozwala na śledzenie zjawiska globalnego osłabienia elementu konstrukcyjnego po osiągnięciu nośności granicznej aż do zniszczenia. W celu weryfikacji efektywności metody przeprowadzona została analiza porównawcza wyników rozwiązań numerycznych z wcześniej publikowanymi wynikami badań, w których przedstawiono zależność przemieszczenie–obciążenie w przekrojach krytycznych słupów żelbetowych dla rozwiązania bez uwzględnienia parametru długości łuku.
EN
The paper presents the modification of the dynamic relaxation method in order to increase its effectiveness in the range of the post-critical analysis. For this purpose, the arc-length parameter on the equilibrium path was introduced into the computational procedure. The additional constraints equation that combines increment of load parameter and the vector of displacement increments with the arc-length increment on the solution path was incorporated to analysis of the equations of motion. Solution of nonlinear equilibrium equations is obtained recursively in subsequent pseudo-time instants. The proposed method allows for tracking the global softening phenomenon of the structural element in the post-critical range, which leads to failure. We ran numerical experiments for the reinforced concrete eccentrically loaded column. Our comparative analysis with previously published numerical results demonstrated that the proposed computational method is effective.
PL
W artykule omówiono doświadczalne określanie nośności granicznej zespolonych belek stalowo-betonowych dla dwóch wybranych sposobów zespolenia (za pomocą łączników niespawanych). Zaprezentowano postacie zniszczenia dla obu rozważanych przypadków oraz omówiono czynniki wpływające na nośność belek.
EN
The article discusses experimental determination of the bearing capacity of steel-concrete composite beams for the two fixation methods (with non-welded shear connectors). Failure models are presented for both the considered cases and the factors affecting the strength of beams are discussed.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych zgodne z zasadami PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne zostały oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża, wynikach badań dynamicznych pali: nośności pali przy dużych odkształceniach lub wpędach/wzorach dynamicznych. Poszczególne metody określania nośności geotechnicznej pali wciskanych przedstawiono w postaci procedur obliczeniowych wykorzystujących alternatywne w porównaniu z powszechnie stosowanymi metodami wg PN- PN-83/B-02482 – metody projektowania. Każdy z omówionych sposobów projektowania zilustrowano przykładem obliczeniowym opartym na danych zaczerpniętych z realizacji rzeczywistych fundamentów palowych w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych. Określone różnymi sposobami nośności geotechniczne pali zostały każdorazowo zweryfikowane metodami alternatywnymi zgodnie z wymaganiami Eurokodu 7. Porównanie wyników projektowania i weryfikacji nośności pali wciskanych uzyskanych różnymi sposobami potwierdza spójność koncepcji projektowania tego rodzaju elementów geotechnicznych przyjętą w Eurokodzie 7 i możliwość wymiennego stosowania poszczególnych sposobów projektowania pali w zależności od warunków realizacji projektu. Przedstawione w pracy przykłady projektowania pali prezentują również zawarte w Eurokodzie 7 możliwości aktywnego podejścia do kształtowania wartości nośności obliczeniowej i towarzyszącego jej poziomu bezpieczeństwa poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii projektowania oraz określenia właściwego zakresu i rodzaju badań wykonywanych na potrzeby projektowania. Powszechne wdrożenie do krajowej praktyki projektowania pali zasad i reguł Eurokodu 7 umożliwi także wykorzystanie światowego dorobku w zakresie metod określania nośności granicznej pali.
EN
The article provides an overview of basic methods of calculating geotechnical bearing capacity of piles in accordance with the provisions of PN-EN 1997-1 (Eurocode 7): Geotechnical Design – General Rules, based on the results of static load tests, soil investigation and results of dynamic load tests: pile capacities with high deformations or pile sets/dynamic formulas. Each method of calculating bearing capacities of compressed piles is presented in the form of a calculation procedure applying design methods alternative to the widely used methods pursuant to PN- PN-83/B-02482. They are furthermore illustrated with examples of calculation based on real data from actual driven reinforced concrete pile applications. Pile capacities determined by means of various methods are always verified with alternative methods according to the requirements of Eurocode 7. Comparison of the results of design and verification of capacities of compressed piles proves coherence of design concepts assumed in Eurocode 7 and possibility of alternative applications of particular pile design methods, depending on project conditions and requirements. The examples of pile designs provided in the article also show a wide scale of possibilities in Eurocode 7 concerning an active approach to calculation of design capacities and corresponding safety level by adopting an adequate design method and correct determination of scope and type of tests.
PL
W referacie autorzy dokonali analizy nośności granicznej ciągłych belek sprężonych, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1992-2 [15], przy przyjęciu obowiązujących graniczeń wynikających z konieczności spełnienia stanów granicznych nośności i użytkowalności, (m.in. spełniając warunki stanu granicznego naprężeń oraz warunki dekompresji) na całej długości belek. Warunki stanu granicznego naprężeń wyznaczono przyjmując przeciętne proporcje momentów zginających jakie występują w konstrukcjach inżynierskich (obiektach mostowych). Nośność graniczna ustalono niezależnie dla każdego przekroju. Analizę nośności granicznej przeprowadzono raz przy założeniu nieograniczonego obrotu w przegubie plastycznym (materiały o nieograniczonej odkształcalności) i/oraz przy uwzględnieniu ograniczonej zdolności do obrotu w przegubie plastycznym, przy czym w jednym i drugim przypadku przyjęto stały moment przenoszony przez przegub plastyczny wytworzony w każdym krytycznym przekroju. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że analiza zdolności do obrotu w przegubie plastycznym jest niezbędna w celu otrzymania lepszego oszacowania globalnych współczynników bezpieczeństwa sprężonych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych (nośności granicznej ciągłej belki sprężonej).
EN
In this paper the authors analyzed the bearing capacity of continuous prestressed concrete beams, designed according to PN-EN-1992-2 [15], considering the requirements of ultimate and serviceability limit states (e.g. stresses requirements and the decompression condition) among the whole length of the beam. The conditions of stresses limit state were determined on the basis of average bending moments proportions in bridges constructions. The bearing capacity was determined for each cross-section separately. The analysis of the limit bearing capacity was first calculated for unlimited rotation in the plastic hinge (materials with unlimited deformations) and secondly with a limited rotation in the plastic hinge; in both cases there was a constant bending moment carried by the plastic hinge. On the basis of the results it can be stated that the analysis of the rotation capacity in a plastic hinge is essential for better estimation of the global safety factors of continuous prestressed constructions (the bearing capacity of continuous prestresses concrete beam).
PL
W pracy przedstawiono sposoby efektywniejszego wykorzystania nośności blach fałdowych. Zaproponowano zwiększanie nośności tych cienkościennych elementów zginanych w wyniku zmian schematów, a także lokalnego wzmacniania ustroju. Omówiono zasady konstruowania i obliczania takich ustrojów. Przedstawione sposoby zwiększania obciążeń dopuszczalnych blach fałdowych mogą być stosowane zarówno na całej powierzchni osłony budowli jak i lokalnie, w części gdzie występują zwiększone obciążenia.
EN
The more effective ways of the application of the load-bearing capacity of the corrugated sheets have been presented. The increase of the load capacity of the thin-walled elements under bending has been presented trough the mean of the both scheme changes and local reinforcement. The principles of design of such structures have been discussed. Presented manners of the increase of the allowable load for corrugated sheets may be used for the total surface of the covering and locally at the places of higher load as well.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.