Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł ma na celu szczegółową analizę wybranych przypadków inicjatyw oddolnych, w których architekci usiłują wprowadzać strategie wpisujące się w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ). Badanie ma zidentyfikować i wyjaśnić, czy procesy oraz metody stosowane w badanych przypadkach mają potencjał do wdrożenia jako rozwiązania standardowe. Przeanalizowano przypadki budynków z lat 2018-2020 w Danii, gdzie idea GOZ zdobywa coraz większą popularność. W pięciu badanych obiektach zastosowano przede wszystkim materiały używane lub przeznaczone do wielokrotnego użytku, materiały pozyskiwane lokalnie i porozbiórkowe, prefabrykaty, układy modularne rzutu oraz konstrukcji. Rozpoznano ważny związek pomiędzy partnerstwem projektantów z przemysłem a potencjałem i możliwością wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. W budynkach niechętnie są stosowane nowoczesne metody budowlane lub zaawansowane materiały. Zidentyfikowane metody wynikają z wyspecjalizowanej działalności projektantów, w tym z pozyskania materiałów porozbiórkowych lub przeznaczonych do zniszczenia, stąd nie są to rozwiązania gotowe do wdrożenia w proces projektowy, a raczej wymagające rozwinięcia szczegółowej współpracy z lokalnymi władzami i przemysłem. Zestawienia podejmowanych strategii zawarte w artykule stanowią przegląd procesów współcześnie wprowadzanych w celu osiągania cyrkularności środowiska zbudowanego.
EN
This research is specifically focused on outlining exemplary cases and providing specific data regarding the undertaken design methods and material solutions in order to support the Circular Economy approach in architecture. The study is intended to identify and explain whether the commenced by the private investors processes, methods and material solutions have potential to become standardised design methods in the future. All analysed buildings has been erected throughout years 2018-2020 in Denmark, where the CE is gaining growing attention. Within the five cases were used a variety of methods: material recycling, upcycling, design for disassembly, prefabrication, adaptation. The analysis shows that despite of the up-to-date theoretical background, architects unwillingly incorporate in design new technologies and advanced materials. The identified methods are a result of the actions undertaken by designers, including obtaining post-demolition materials or materials intended for disposal. Due to the complicated process of the material harvesting these solutions are not ready to be implemented in the design process, but they rather require a development of the detailed cooperation with the local authorities and the industry. The summaries provide an overview of the actions introduced to achieve the circularity of the built environment.
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
PL
Obecnie stosowane systemy zamocowań w konstrukcjach betonowych można podzielić na te, które są wykonane w trakcie betonowania konstrukcji, oraz na zamocowania w gotowych podłożach. Najczęściej stosowane są łączniki rozporowe, tworzywowo-metalowe oraz wklejane. Ich konstrukcja umożliwia przenoszenie obciążeń rozciągających, ścinających i złożonych. Łączniki te są tak zaprojektowane, by przez cały zamierzony czas użytkowania spełniały swoje zadania w zakresie użytkowalności, nośności i stateczności, bez istotnego obniżenia swojej przydatności oraz nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów eksploatacji.
EN
Currently used fixture systems in concrete constructions can be divided into fixtures performed during concreting of construction and fixtures in finished substrates. The most common are universal sleeve anchors, plastic-and-metal anchors as well as inserted anchors. Their construction makes it possible to transfer tensile, cut and complex loads. These connectors are designed in such a way so as to fulfil their tasks in the scope of usability, load-bearing capacity and stability, without significant reduction of their usefulness and excessive unforeseen costs of exploitation during the entire intended period of use.
PL
Różnorodność form architektonicznych współczesnych wieżowców przyczynia się do poszukiwania zintegrowanych działań w zakresie rozwiązań strukturalnych i materiałowych elewacji. Artykuł dotyczy kształtowania fasad podwójnych w kontekście uwarunkowań geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jak również wymagań stawianych obecnie ścianom osłonowym z uwzględnieniem ich energooszczędnego charakteru.
EN
The variety of architectural forms of contemporary high-rise buildings contributes to the search for integrated activities in the field of structural and material solutions covering facades. The article concerns shaping double facades in the context of geometric, structural and material conditions of the building as well as the requirements currently imposed on curtain walls, taking into account their energy-efficient character.
5
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
7
Content available remote Gzymsy na obiektach mostowych
PL
W artykule scharakteryzowano różne typy gzymsów mostowych. Zaprezentowano rozwiązania stosowane w przeszłości, a także współcześnie. Dokonano klasyfikacji gzymsów ze względu na materiał. Zwrócono uwagę na wady i zalety poszczególnych materiałów i technologii montażu. Przedstawiono wymagania dotyczące gzymsów oraz typowe uszkodzenia, jakim ulegają one w czasie eksploatacji. Przypomniano także dawne sposoby kształtowania podpór mostowych uwzględniające zastosowanie gzymsów wieńczących filary oraz korpusy przyczółków. Pokazano, jakie problemy związane z bieżącym utrzymaniem i estetyką współczesnych podpór mostowych sprawiają zanieczyszczenia od wody opadowej. Zwrócono uwagę, że również obecnie zasadne jest stosowanie gzymsów mostowych na filarach oraz korpusach przyczółków, także w pasie rozdziału, gdyż eliminuje to powstawanie zacieków, a w efekcie poprawia estetykę obiektu.
EN
The article presents different types of bridge cornices. Solutions used in the past as well as modern ones were described. Classification of cornices regarding material composition was introduced. Attention was drawn to advantages and disadvantages of different materials and assembly technology. Requirements imposed on cornices and typical damages which they undergo during utilization were acknowledged. Old methods of shaping bridge supports which include the use of cornices to top piers and front walls of abutments were recalled. Problems with maintenance and aesthetics of modern bridge supports caused by rainwater were shown. The article points out that at present time it is still reasonable to use cornices on piers, front walls of abutments and in central reserve area as well. It was indicated that such solutions eliminate potential water stains thereby enhancing aesthetics of a bridge structure.
8
Content available remote Estakada nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy
PL
Nowo powstała estakada tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy pozwala na bezkolizyjne przeprowadzenie linii tramwajowej nad istniejącym układem drogowym oraz kolejowym. Obiekt składa się z czterech wiaduktów: WT1; WT2; WT3 oraz WT4 o łącznej długości 544,64 m, a jego ustrój nośny tworzą stalowe dźwigary z zespoloną płytą żelbetową pomostu. Filary stanowią żelbetowe elementy o zmiennej szerokości i wysokości. Charakterystycznym elementem estakady jest konstrukcja stalowa zadaszenia stacji przesiadkowej, składająca się z konstrukcji wsporczej oraz szklanych płyt.
EN
Newly built overpass tram to the Fordon in Bydgoszcz provides tram line over the roads and train station. Building is 544,64 meters length and it consists of four viaducts: WT1, WT2, WT3 and WT4. Construction of overpass tram includes steel beams with shear connection reinforced slab, variable width and height reinforced pillars. A characteristic element of the building is steel-and-glass roofing over the tram stop.
10
Content available remote Środki wspierania zrównoważonego budownictwa
11
Content available remote Izolacyjność akustyczna stropów. Cz.2
12
Content available remote Izolacyjność akustyczna. Cz.1
13
Content available remote Systemy rynnowe
PL
Przedstawiono wybrane rozwiązania materiałowe i technologiczne obiektów budowlanych z konstrukcjami szklanymi. Na przykładach pokazano nowatorskie koncepcje, które sprostały wymaganiom formalnym i estetycznym.
EN
There were shown chosen material and technology solutions, used in the glazed constructions. On the concrete examples there were presented innovative conceptions, which were correct to formal and aesthetic requirements.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą rozwiązań strukturalnomateriałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym. Przedmiotem badań terenowych były współczesne budynki mieszkalne, zlokalizowane w powiecie kętrzyńskim. Na podstawie 9 budynków przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i możliwe do zastosowania materiały oraz sposób wykonania przegród poszczególnych rodzajów stropu. Dla każdej konstrukcji stropu obliczono współczynnik przenikania ciepła.
EN
The paper presents a comparative analysis of structural-material solutions of vertical baffles in single-family housing. The subject of fi eld investigations were modern dwelling houses localized near Kętrzyn. Basing on 9 buildings, there have been presented some constructive solutions, the materials possible to application as well as the way of construction of the baffles in an individual type of ceiling. For each ceiling construction type the overall heat transfer coefficient has been calculated.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań modelowych wpływu rozwiązań materiałowych na funkcjonowanie niewentylowanej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej (PKA). Specyfika polskich warunków klimatycznych skłania do poszukiwania rozwiązań materiałowych i technicznych, poprawiających efektywność PKA. Konsekwencją tego może być wzrost zainteresowania wśród inwestorów i projektantów tą technologią do poziomu na jaki zasługuje.
EN
In the article presented the results of experimental researches of the influence of materials on the work of not ventilated thermal storage wall. The good activity of the wall is relative to the proper configuration of the material of heat accumulating and glazing.
18
Content available remote Rozwój techniki połączeń rur w domowych instalacjach wodociągowych
PL
Zmieniająca się oferta materiałowa rur dla potrzeb wewnętrznych instalacji wody pitnej (zimnej, ciepłej) wiąże się ze zmianami stosowanych systemów połączeń. Niezależnie od szczegółów technicznych poszczególnych rozwiązań, można zaobserwować ogólną tendencję, polegającą na eliminacji technologii sprawiających dotychczas poważniejsze komplikacje. Stąd przed wszystkim rezygnacja z rozwiązań o podwyższonej awaryjności. Obecnie wyraźnie zdobywają przewagę technologie połączeń pozwalających na jakieś formy kontroli jakości już w trakcie montażu.
EN
The paper presents questions concerning development of drinking (cold and hot) water pipe joints. General prevention policy seems to be the most important here. Older and more embarrassing technologies are eliminated. Screwed joints (foreign body) as well as electric resistance welding are the most unfailing solutions for plastics. At present only one glued connection (CPVC pipes) exists. Tube joint sleeve seems to be very interesting alternative for plastics and cooper, too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.