Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the Grafpol TM method and principles of synthesising sequential control algorithms by this method, as well as examples of applying this method for modelling processes and programming PLC controllers.
PL
W pracy przedstawiono metodę Grafpol TM oraz zasady jej stosowania do syntezy sekwencyjnych układów sterowania jak również przykłady zastosowania tej metody do modelowania algorytmów procesu i programowania sterowników PLC.
PL
W pracy przedstawiono nowe zasady realizacji pamięci i syntezy równania schematowego metodą Grafpol w odniesieniu do procedur sekwencyjnych z etapami czasowymi. Nowe rozwiązanie charakteryzuje się brakiem konieczności analizy przebiegu sygnałów wejściowo-wyjściowych układu sterowania. Ponadto opracowane równanie schematowe może być zaimplementowane w układach sterowania realizowanych przez elementy stykowo-przekaźnikowe, pneumatyczne i sterowniki PLC.
EN
The paper presents new rules for set and reset memory and synthesis of schematic equation using GrafpoL method in respect of sequential algorithms with time steps. The new solution is characterized by a lack of need for the analysis of control system input and output signals. Moreover,a schematic equation can be implemented in control systems realized by the relay, pneumatic components or PLC.
3
Content available remote Strength measurement of impulse compacted moulding sand
EN
Analysis of impulse compaction process shows that during compaction process moulding sand is subject to deformation and changes of total pressure, measured inside compacted moulding sand, represent fading sinusoid. Measured pressure values in stationary states (after compaction process) are equal to the sum of squeezing pressure pc and the pressure resulting from compacting the sandmix pu, which expresses the obtained strength. Therefore experimental research of moulding sands were conducted. Strength factor Rc and pressure pu values were determined as a function of densening degree \delta. Analysis of presented results proves that pu pressure resulting from compacting of the moulding sand expresses compressive strength factor Rc. This confirms that developed methodology permits strength measurements of moulding sand in the mould. Moreover as it is possible to determine pu values with simulation research of developed mathematical model of impulse process it is possible to determine compressive strength factor.
PL
Zaprezentowano sposób wyznaczania współczynników kC(δ) i kT(δ) określających zmiany własności sprężystych i lepkich masy formierskiej. Znajomość tych współczynników stanowi podstawę do zastosowania modelu reologicznego do badań symulacyjnych procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich. Zależności kC(δ) i kT(δ) można określić na podstawie wyników badań eksperymentalnych. W tym celu niezbędne jest wykonanie pomiarów prędkości VL rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej masie formierskiej w funkcji stopnia jej zagęszczenia δ.
EN
The way of determining the coefficients of kC(δ) and kT(δ) determining changes in elastic and viscous properties of foundry sands has been presented. Knowledge of these co-factors provides the basis for the application of the rheological model to simulation studies of impulse compacting of molding. Coefficients kC(δ) and kT(δ) can be determined on the basis of results of experimental research. For this purpose it is necessary to measure speed of spreading the ultrasonic wave in the test weight as a function of the density degree δ.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie metody Grafpol do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania, których realizacja kroków jest zależna od warunków logicznych i czasowych. Omówiono zawarty w normie PN-EN 61131-3 licznik czasu typu TP. Skrótowo przybliżono również zasady określania warunków zapisu i kasowania komórek pamięci oraz wyznaczania postaci funkcji zmiennych wyjściowych bez konieczności analizy przebiegu sygnałów wejściowych układu sterowania.
EN
The paper presents a method for the synthesis of sequential control algorithms using Grafpol method which realization of steps depends on the logical and temporal conditions. Discussed the type of timer TP contained in the PN-EN 61131-3. Briefly brought closer the rules for determining the conditions for setting and resetting memory cells and determining a function of output variables without having to analyse the course of the input signal of control system.
EN
The paper presents a mathematical model of the impulse compaction process of moulding sands, based on a description of the impulse head dynamics and the model of deformation and compaction process of moulding sands. It was found that for a simulation examination of the developed model, a necessary and sufficient condition is knowing the coefficients kt (δ) and kc(δ) which characterise viscous and elastic properties of moulding sand. The relationships kt (δ) and kc(δ) can be determined on the ground of experimental measurements of speed VL of ultrasonic wave propagation in the examined moulding sand as a function of its compaction degree δ. Experimental examinations of the impulse compaction process were carried out on moulding sands with various contents of bentonite and water. Comparison of simulation and experimental results of impulse compacting was used for verification of the developed mathematical model. The presented here simulation results of the mathematical model permit determining the influence of selected parameters of the impulse compaction process on its efficiency that can be evaluated on the ground of total pressures pc and, what is more important, pressures pu resulting from compacting the sandmix. Analysis of the presented results of simulation and experimental research confirm that the formulated mathematical model describes very well the process of impulse compaction of moulding sands.
PL
Zaprezentowano model matematyczny procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich, sformułowany w oparciu o opis dynamiki głowicy impulsowej oraz model procesu deformacji i zagęszczania mas formierskich. Stwierdzono, że do badań symulacyjnych opracowanego modelu matematycznego jest konieczna i wystarczająca znajomość współczynników kt (δ) i kc(δ), charakteryzujących własności lepkie i sprężyste masy formierskiej. Zależności kt (δ) i kc(δ) można okreslić na podstawie wyników badań eksperymentalnych pomiarów prędkości VL rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej masie formierskiej w funkcji stopnia jej zagęszczenia δ. Do badań eksperymentalnych procesu impulsowego zagęszczania stosowano masy formierskie o różnej zawartości procentowej bentonitu i wody. Porównanie wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych procesu impulsowego zagęszczania, posłużyło weryfikacji opracowanego modelu matematycznego. Na podstawie przedstawionych w pracy wyników badan symulacyjnych opracowanego modelu matematycznego procesu impulsowego można okreslić wpływ wybranych parametrów procesu impulsowego zagęszczania na jego efektywność, która ocenić można na podstawie zmian nacisków całkowitych pc oraz, co ważniejsze, nacisków pu będących wynikiem zagęszczania masy. Analiza przedstawionych wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdziła, iż sformułowany model matematyczny bardzo dobrze opisuje proces impulsowego zageęzczania mas formierskich.
7
Content available remote Automation of foundry processes with grafpol method
EN
Application of the Grafpol method for synthesising a complex procedure control algorithms for automation of foundry processes is presented. An example was based on the company’s Technical MTP-3000 turbine mixer. The developed principles simplify the memory realisation. Thanks to this, time for synthesising the schematic equation can be significantly reduced in comparison to the network transformation method. The designed schematic equation makes a ground for writing an application program of a PLC using any language defined in defined in the standard PN-EN61131-3.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowania metody Grafpol do syntezy złożonych algorytmów sterowania w automatyzacji procesów odlewniczych. Przedstawiony przykład bazuje na mieszarce turbinowej MTP-3000 firmy Technical. Rozwinięte zasady uproszczaja sposób realizacji pamięci. Dzięki temu czas syntezy równania schematowego uległ istotnemu skróceniu w porównaniu z metoda transformacji sieci. Wysyntezowane równanie schematowe stanowi podstawe do zapisu algorytmu sterowania w sterowniku PLC za pomoca dowolnego jezyka zdefiniowanego w normie PN-EN61131-3.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie metody Grafpol do syntezy współbieżnych algorytmów sterowania w których realizacja kroków jest sygnalizowana warunkami logicznymi i czasowymi. Opracowane zasady stanowią uproszczenie metody transformacji sieci (MTS) programowania procesów produkcyjnych w zakresie realizacji pamięci. Dzięki temu czas syntezy równania schematowego, w porównaniu z metodą MTS, uległ znacznemu skróceniu. Projektowane równanie schematowe stanowi podstawę do zapisu programu użytkowego, sterownika PLC, za pomocą dowolnego języka zdefiniowanego w normie PN-EN 61131-3.
EN
The paper presents a method for the synthesis of concurrent control algorithms in which control steps execution is indicated by logic and time therms. The developed principles simplify the network transformation method (MTS) of programming production processes in the scope of the memory realisation. Thanks to this, time for synthesising the schematic equation can be significantly reduced in comparision to the MTS method. The designed schematic equation makes a ground for writing an application program of a PLC using any language defined in standard PN- EN 61131-3:2004-Programmable controllers- Part 3: Programming languages.
9
Content available remote Synteza metodą GRAFPOL sekwencyjnych algorytmów sterowania
PL
Opisany w normie IEC 1131-3 język SFC (Sequential Function Chart) programowania sterowników PLC, mimo upływu kilkunastu lat od momentu zdefiniowania, nie doczekał się, jak pierwotnie można było oczekiwać, szerokiego zastosowania. Ponadto nawet dziś można się posługiwać jego odpowiednikami jedynie w produktach zaledwie kilku producentów sterowników. Powszechnie stosowanym językiem jest natomiast, wywodzący się jeszcze z języka schematów stykowo-przekaźnikowych, język LD (Ladder Diagram). Oprócz niepodważalnej zalety, jaką są niewielkie wymagania sprzętowe związane z zajmowanym obszarem pamięci, język ten charakteryzuje cykliczne przetwarzanie programu użytkownika w sterowniku. To z kolei utrudnia jego stosowanie i wymusza konieczność użycia pamięci. Opracowane dotychczas metody określania postaci tych pamięci oraz miejsc ich zastosowania w algorytmach sterowania nie w pełni spełniły wymagania branży. W związku z tym postanowiono jeszcze raz przyjrzeć się problematyce pamięci wykorzystywanych w języku LD. Celem prowadzonych prac było stworzenie sposobu szybkiego i jednoznacznego określania postaci pamięci oraz miejsc ich użycia w algorytmie sterowania procedur sekwencyjnych.
EN
Described in IEC 1131-3 standard SFC (Sequential Function Chart) programming language of PLC controllers still, in spite of several years that passed since it was defined, can't find wide application. Even today SFC language can be used to program only a few PLC controllers. The most common language used to program PLC controllers is LD (Ladder Diagram) language which takes its origin from contact-relay language. Besides its undoubted advantages which are small hardware requirements - due to small storage area needed - this language processes user program cyclically forcing use of memory and making its application difficult. Developed methods of determining memory forms and application places in control algorithm are still not satisfying. In that case problem of memory usage in LD language has been raised again. The aim of carried out scientific research was to develop rapid and unequivocal method to determine memory form and place of its application in control algorithm of sequential procedures.
10
Content available remote Pomiary nacisków w ośrodkach rozdrobnionych
PL
W pracy zaprezentowano wykorzystanie piezoelektrycznych czujników ciśnień do pomiaru nacisków w ośrodkach rozdrobnionych, w szczególności do pomiaru nacisków w masach formierskich. Aby zapewnić bezkierunkowy pomiar ciśnień w ośrodkach rozdrobnionych czujnik musi być wyposażony w bezinercyjny adaptor cieczowy, umożliwiający bezinercyjny i bezkierunkowy pomiar. Wyniki pomiarów nacisków, w procesie dynamicznego zagęszczania mas formierskich, można wykorzystać do eksperymentalnej weryfikacji opracowanego przestrzennego modelu matematycznego procesu dynamicznego zagęszczania i deformacji masy formierskiej. Wyniki te mogą również służyć określaniu wytrzymałości formy.
EN
Application of a piezoelectric sensor for pressure measurement in disintegrated medium (e.g. moulding sand) has been presented. For non-directional pressure measurement in disintegrated medium, a piezoelectric sensor must be equipped with intertialess liquid adaptor. Results of pressure measurement during dynamic moulding sand densening process can be used for experimental verification of formulated mathematical model of dynamic densening and deformation of moulding sand. These results can be useful in determining mould’s strength.
EN
Application of the Grafpol method [1] for synthesising sequential control algorithms for pneumatic drives controlled by monostable valves is presented. The developed principles simplify the MTS method of programming production processes in the scope of the memory realisation [2]. Thanks to this, time for synthesising the schematic equation can be significantly reduced in comparison to the network transformation method [3]. The designed schematic equation makes a ground for writing an application program of a PLC using any language defined in IEC 61131-3.
12
EN
Selected simulation and experimental research of impulse compacting of moulding sand has been presented. The mathematical model used in research was formulated on the ground of mathematical description of the impulse compacting head, as well as mathematical description of the deformation and compacting process of moulding sand. The presented simulating investigations of the mathematical model were performed in the Matlab - Simulink environment. The presented results justify the statement that the suggested mathematical model correctly represents the real course of the impulse compacting process of moulding sands and can be used for describing, designing and optimising the process.
PL
Znaczący rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych nastąpił dzięki rozwojowi mikro technologii półprzewodników oraz systemów informatycznych. Spowodowało to, że obecnie do automatyzacji procesów produkcyjnych są stosowane zaawansowane mikroprocesorowe systemy sterowania oraz cyfrowe systemy komunikacyjne. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi automatyzacji procesów produkcyjnych wymusiło konieczność poszukiwania nowych metod modelowania procesów i programowania sterowników PLC. Dotyczy to przede wszystkim modelowania i programowania sekwencyjnych procesów dyskretnych. Jedną z takich metod jest metoda Grafpol opracowana w Laboratorium Podstaw Automatyki Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Jednak jej praktyczne stosowanie, ze względu na konieczność graficznego przedstawiania zależności opisujących funkcje zmiennych wyjściowych układu sterowania, jest nieco uciążliwe. Dlatego też podjęto prace, których celem było stworzenie metody, która nie wymagałoby graficznego przedstawiania wspomnianych zależności. Opracowana analityczna metoda modelowania i programowania procedur sekwencyjnych Grafpol, podobnie jak analityczno-graficzna metoda Grafpol, wykorzystuje sieć operacyjną, Grafpol GP i Grafpol GS. Wskutek wyeliminowania konieczności graficznej reprezentacji funkcji zmiennych wyjściowych do minimum uproszczono syntezę równania opisującego sekwencyjne algorytmy sterowania. Stworzoną metodę przedstawiono w niniejszej pracy.
EN
Meaningful development in automation of production systems was possible thanks to evolution of semiconductor's micro technology and information systems. By reason of that for automation of production processes advanced microprocessorcontrol systems and numerical communication systems are used. Application of modern automation tools of production processes forces research of new process modelling and PLC programming methods. In first place this concerns sequence discrete processes modelling and programming. Grafpol is one of these methods elaborated in Laboratory of Basic Automation of the Institute of Machinę Engineering and Automation of Wrocław University of Technology. However it's practical application may be a bit burdensome because of necessity of graphical presentation of output variable function of control system. Therefore in order to work out method not requiring graphical presentation development work have been undertaken. Developed analytic Grafpol method for modelling and programming of sequence procedures as well as analytic - graphical Grafpol method takes advantages of operational net Grapfol GP and Grafpol GS. By eliminating graphical presentation of output variable function synthesis of equation describing sequence controlling algorithms has been minimized. Elaborated method is presented in this paper.
15
Content available remote Signalling a foundry mould filling degree with infrared sensors
EN
A contactless method of measuring a foundry mould filling degree in course of its pouring with liquid metal is suggested. The concept is based on infrared radiation of molten metal appearing in venting and flow-off holes. As the detector, an infrared channel receiving diode is applied. Three solutions were tested. In the first solution, the diode is placed at the calculated distance from the radiation source, in a housing that suppresses the scattered signal. The housing contains the electronics, while power supply and control signals are delivered by conductors. A diode actuation threshold is established in order to obtain high resolution and repeatability of the results. On the output, a miniature relay transmits the signal to the control system. In the second solution, the measuring system is supplied with a battery and the signal in transmitted through a plastic optical fibre. In the third solution, the optical fibre serves as an energy carrier. The optical system focuses the infrared radiation and introduces the energy to the optical fibre. On the other end of the fibre, a phototransistor amplifies the signal, forms it and transmits to the control system. Some experiments were carried out. Their results permitted noting disadvantages and advantages of individual solutions. It was evidenced that the measurement results obtained using the infrared radiation are independent on a constructional design. The solutions utilising optical fibres proved to be more useful in industrial conditions. Targets and further directions of research works using transceivers for wireless data transmission are presented.
16
Content available remote Mechanism of impulse compacting of moulding sands
EN
A mathematical 3D model of impulse compaction process, developed in the Basic Automation Laboratory of the Institute of Production Engineering and Automation is presented. Experimental and simulation research analysis allowed to determine mechanism of impulse compacting of moulding sands. Mechanism and dynamics of this process evaluated on the grounds of relationships pc = f(t) representing time functions of total pressure in the sand layers located at different heights of the compacted sand column. Presented experimental and simulation research proved that developed 3D mathematical model of impulse compaction process of moulding sand describes this process in detail.
17
Content available remote 3D model of impulse compaction of moulding sands model
EN
A mathematical 3D model is presented, fully describing the impulse compaction process of moulding sands. The model is based on the models of the impulse head dynamics as well as of the deformation and compaction processes of moulding sand. The deformation and compaction processes were modelled on the grounds of the viscoelastic rheological model of moulding sand. It was found that knowing the and coefficients characterising viscous and elastic properties of moulding sand makes the necessary and sufficient condition for simulation testing of the developed model. The coefficients can be determined by ultrasonic testing of moulding sand. The simulation and experimental research of the impulse compaction process proved that the developed model describes the impulse compaction process very well.
PL
Zaprezentowano zastosowanie metody Grafpol do modelowania i programowania procedur współbieżnych dyskretnych procesów produkcyjnych. Procedury współbieżne są jednymi z najczęściej występujących procedur w algorytmach dyskretnych procesów produkcyjnych. Przedstawiono reguły syntezy funkcji zmiennych wyjściowych i elementarnych komórek pamięci algorytmów sterowania procesami współbieżnymi dyskretnych procesów produkcyjnych. Zaprezentowane reguły modelowania procedur współbieżnych i programowania sterowników PLG zilustrowano na przykładzie modelowania i programowania pracy napędów pneumatycznych.
20
Content available remote Modelling of Rheological Properties of Selected Disintegrated Media
EN
The basic pre-requisite for modelling the deformation process of a real material is knowing its rheological model. An analytical description of the material’s rheological characteristics is very difficult and in many cases simply impossible, so it is suggested to apply the time characteristics method for identifying rheological models of disintegrated media. A rheological model can be identified on the ground of a step-like characteristics that represents time dependence of unit pressures in the material under examination, generated by step load. Parameters of the rheological model can be determined on the ground of experimental relationships. Approximation of the coefficients kC(δ) and kT (δ) that define elastic and viscous properties was performed using the vL = f (δ) function that represents the relationship between the ultrasonic wave velocity in the medium and its densification degree, to be determined in ultrasonic tests. The comparative analysis of the simulation and experimental results has proved that the developed identification method makes it possible to determine a rheological model that precisely describes the rheological characteristics of disintegrated media, both in a quantitative and qualitative way.
PL
Podstawowe wymaganie modelowania procesu odkształcania materiału rzeczywistego w czasie stanowi znajomość jego modelu reologicznego. Analityczny opis charakterystyki reologicznej materiału jest bardzo trudny a w wielu przypadkach wręcz niemożliwy, dlatego do identyfikacji modeli reologicznych ośrodków rozdrobnionych zaproponowano zastosowanie metody charakterystyk czasowych. Model reologiczny można zidentyfikować na podstawie charakterystyki skokowej, która przedstawia zależność zmian nacisków w badanym materiale w funkcji czasu, wywołanych obciążeniem zrealizowanym w sposób skokowy. Parametry modelu reologicznego można wyznaczyć na podstawie zależności określonych w sposób eksperymentalny. Do aproksymacji zależności przedstawiających współczynniki kC (δ) i kT (δ) określające właściwości sprężyste i lepkie zastosowano zależność vL = f (δ), przedstawiającą zależność prędkości fali ultradźwiękowej w ośrodku w funkcji stopnia jego zagęszczenia, którą można wyznaczyć na podstawie badań ultradźwiękowych. Analiza porównawcza wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych wykazała, że opracowana metodyka identyfikacji umożliwia wyznaczenie modelu reologicznego, który dokładnie opisuje zarówno pod względem jakościowym jak również ilościowym, charakterystykę reologiczną ośrodków rozdrobnionych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.