Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study examines selected physical and chemical indicators of water at four sites in the Tatra National Park and one in Zakopane. The results were compared with the requirements to be met by water intended for human consumption. On the basis of the analyses, the examined samples of water were assessed in terms of their potential use as potable water supplies for the human population. It was found that water collected from selected intake points meets the standards for the tested physical and chemical indicators, which determine the drinkability of water. It was found that the main problem of the Tatra National Park is mass, uncontrolled tourism and tourists who do not comply with the regulations.
PL
W okresie znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz nadmiernego i nieracjonalnego wykorzystania nieodnawialnych surowców gospodarka cyrkularna, nazywana zamiennie gospodarką o obiegu zamkniętym, jest szansą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Aby możliwe było przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczy odpowiedniej produkcji, drugi odpowiedniej konsumpcji. Konsumenci oraz producenci muszą traktować odpady jako surowce, które można zawrócić do obiegu. Aby zmienić podejście społeczeństwa w tej kwestii, należy zintensyfikować oraz dopasować edukację ekologiczną do aktualnych potrzeb. Dostosowując metody edukacji, należy zbadać najpierw poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i zastanowić się, na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w dwóch grupach: młodzieży oraz dorosłych. Ankietowanie dotyczyło zachowań prośrodowiskowych oraz wiedzy o odpadach. Na podstawie przeanalizowanych odpowiedzi można stwierdzić, że świadomość ekologiczna w dwóch badanych grupach jest na różnych poziomach.
EN
In the times of substantial pollution of the environment and excessive and irrational utilization of the fossil fuels the circular economy is the chance for better tomorrow for current and future generations. To make the change from the linear economy to the circular economy possible, two crucial conditions have to be implemented. One of them is for appropriate production, the second for proper consumption. Consumers have to treat the waste as a raw materials that can be re-used returning to the circulation. To change the approach of the society regarding this problem it is crucial to intensify and adjust ecological education to our needs. Prior to adjusting the methods of education it is important to examine the level of ecological awareness of the society and determine the missing aspects. In this article we present the results of surveys conducted on two age groups: teenagers and adults. The survey concerned about pro environmental behaviour and overall knowledge about waste. Given the results, it can be concluded that there are major differences in the knowledge between two examined age groups.
3
Content available Problemy społeczne gospodarki odpadami
PL
Odpady stanowią problem w skali lokalnej i globalnej. Ich masa jest niemalże równa masie produkowanych przez człowieka towarów. Rośnie również ich różnorodność. W pracy wykorzystano metody studiów literaturowych oraz dokumentacyjną. Wskazano na niebezpieczeństwo pozbywania się odpadów problematycznych w strumieniu odpadów komunalnych. Bogaty materiał faktograficzny wykazał, że problem braku kultury ekologicznej dotyczy nie tylko Polaków, ale także społeczeństw innych krajów. Zaśmiecone ulice, skwery, parkingi, przystanki to powszechny widok dosłownie wszędzie. Jak temu zaradzić? Sposobem najprostszym, a jednocześnie najtrudniejszym, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Do wszystkich grup wiekowych kierowane są kampanie edukacyjne dotyczące zasad segregacji odpadów, lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, problematyki odpadów niebezpiecznych. Najwyższy czas wyzbyć się cech ignorancji ekologicznej. Nie czyńmy Ziemi tego, co nam jest niemiłe.
EN
Waste is a problem on a local and global scale. Their mass is almost equal to the mass of man-made goods. Their diversity is also growing. The work uses literature and documentary methods. The danger of getting rid of problematic waste in the municipal waste stream was pointed out. Rich factographic material has shown that the problem of the lack of ecological culture applies not only to Poles, but also the societies of other countries. Littered streets, squares, parking lots, stops are a common sight everywhere. How do we fix this? The ecological education of society is the most simple and the most difficult method. Educational campaigns concerning the rules of waste segregation, location of selective waste collection points, and hazardous waste issues are addressed to all age groups. It’s time to get rid of the features of ecological ignorance. Do not let us do the Earth, what is unpleasant to us.
EN
The paper presents the problem of dust pollution in the atmosphere of a typical urban agglomeration. !e influence of natural and anthropogenic factors on airborne dust concentration is described. !e results of air pollution tests with PM2.5 and PM10 particulate matter at five measurement points in the Cracow agglomeration are presented. !e use of statistical methods has shown the relationship between airborne dust concentration and the season of the year. !e highest levels of PM2,5 and PM10 dusts are recorded during the autumn and winter months. During the heating season, the municipal and household sector is mainly responsible for dust emissions. Measures to reduce emissions of air pollution from industrial sources and transportation are proposed.
PL
Artykuł prezentuje problem zanieczyszczenia pyłowego atmosfery typowej aglomeracji miejskiej. Opisano wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stężenie pyłów w powietrzu. Przedstawiono wyniki badań zapylenia powietrza cząstkami PM2,5 i PM10 w pięciu punktach pomiarowych aglomeracji krakowskiej. Przy zastosowaniu metod statystycznych wykazano zależność między stężeniem pyłu w powietrzu a porą roku. Największe stężenia pyłów PM2,5 i PM10 obserwuje się w miesiącach jesiennych i zimowych. W sezonie grzewczym za emisję pyłów odpowiedzialny jest głownie sektor komunalno-bytowy. Zaproponowano sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł przemysłowych i transportu.
EN
The primary goal of this paper is to suggest potential methods of post-mining areas management. Moreover, such methods must be compliant with the expectations of the residents of a given area. The assessment of natural and socio-economic factors affecting the choice of optimum reclamation and revitalization approaches was carried out using the following research methods: analysis of the available literature, case study, field research, photographic documentation. An analysis of the impact of deposit exploitation of mineral aggregates on protected species and their habitats located within the Natura 2000 sites was done. The scale of the problem is enormous. A proper approach needs to be developed among the economy, society and organization of managing the network. The Natura 2000 network covers huge areas simultaneously utilized for other purposes than nature conservation. The Natura 2000 network is in serious conflict with industry, especially with open-pit mining due to the location of mineral deposits. The results can be used to resolve conflict situations on Natura 2000 sites. An undertaking will only receive a go-ahead if it exerts no negative impact on a given area and if the public approves of it. Plans and undertakings having a negative impact on a given area are authorized but on the condition that mitigating measures are taken.
PL
Głównym celem tego artykułu jest przeanalizowanie potencjalnych metod zagospodarowania terenów pogórniczych. Takie metody muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców danego obszaru. Ocena naturalnych i społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na wybór optymalnych metod rekultywacji i rewitalizacji została przeprowadzona przy użyciu następujących metod badawczych: analiza dostępnej literatury, case study, badania terenowe, dokumentacja fotograficzna. Przeprowadzono analizę wpływu eksploatacji złoża kruszyw mineralnych na chronione gatunki i ich siedliska zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Skala problemu jest ogromna. Należy wypracować właściwe podejście do gospodarki, społeczeństwa i organizacji zarządzania obszarami Natura 2000. Sieć ta obejmuje ogromne obszary wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż ochrona przyrody. Ponadto sieć znajduje się w poważnym konflikcie z przemysłem, w szczególności z górnictwem odkrywkowym ze względu na lokalizację złóż kopalin. Wyniki badań mogą być wykorzystane do rozwiązania konfliktów na obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie zostanie zatwierdzone przy akceptacji społeczeństwa oraz gdy nie będzie miało negatywnego wpływu na dany obszar. Plany i przedsięwzięcia mające negatywny wpływ na dany obszar są dozwolone, ale pod warunkiem podjęcia działań łagodzących.
PL
Stabilność dwóch kompleksów składowisk opisano za pomocą indykatywnej metody geotechnicznego wskazania w odniesieniu do reakcji górnej warstwy materiału. Na podstawie analizy granulometrycznej koron wysypisk stwierdzono występowanie dwóch rodzajów warstw odpadów z granulacją iłu i pyłu. Analizowane próbki mają odczyn alkaliczny (ok. 80% powierzchni) i umiarkowanie alkaliczny (ok. 20% powierzchni). W górnej warstwie osadników nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali toksycznych dla gleb kategorii B. Omawiany obszar z elementami kataklizmu powierzchniowego pokryty był roślinami charakterystycznymi dla gleb ubitych, wykorzystywanych do technicznej rehabilitacji gruntów. Charakterystyczne parametry podłoża i specyfika przechowywanego materiału wpływają na projektowanie funkcji przestrzennych i przyszły rozwój. Niestabilne podłoże konstrukcyjne o znacznej ściśliwości uniemożliwia posadowienie budynków lub konstrukcji inżynierskich.
EN
A local vision of the landfills of the former Solvay plants was carried out to identify taxa of plants inhabiting the area. A description of the flora was made, taking into account environmental interactions and using pH and metal contents in the soil. No statistically significant effect of chem. pollutions on the presence of plants was found. Biogeotech. research confirmed the low stability of this area and its complicated geotechnical properties. An unstable construction substrate with significant compressibility makes in impossible placing buildings and other engineering constructions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.