Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stowarzyszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów to nowa inicjatywa, która powstała na początku roku. Za cel stawia sobie ochronę interesów projektantów i inżynierów, którzy dotychczas nie mieli swojego stowarzyszenia zajmującego się tylko ich pozycją w całym procesie inwestycyjnym. Jakie były powody powstania, jakie są plany i cele na przyszłość i jak obecna sytuacja wpłynęła na organizację?
PL
W artykule przedstawiono historię udziału członków Koła SITPH przy Politechnice Częstochowskiej w renowacji i utrzymaniu zabytków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej. Jest ono poświęcone tradycjom polskiego przemysłu, a mieści się w budynku kompleksu metalurgicznego, który powstał w latach 1821-1841. Inicjatorami budowy byli wówczas Stanisław Staszic i książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Muzeum dla zwiedzających otwarto po raz pierwszy w 1934 roku. Niestety podczas II Wojny Światowej obiekty kompleksu zostały zniszczone przez Niemców. Do planów odbudowy Muzeum powrócono na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, a ostateczną decyzję o powtórnym uruchomieniu obiektu podjęto w 1962 roku. Od tego czasu pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej, a także członkowie Koła SITPH rozpoczęli prace mające na celu przywrócenie sprawności możliwie wielu obiektów technicznych znajdujących się na terenie Muzeum. Wkład pracy tej grupy oraz pomoc finansowa wielu instytucji: rządowych, społecznych oraz przedsiębiorców doprowadziły do przywrócenia stanu obecnego Muzeum, w którym można zobaczyć sprawne urządzenia techniczne wykorzystywane przemysłowo w XIX wieku.
EN
The article presents the history of the participation of members of the SITPH Section at the Częstochowa University of Technology in the renovation and maintenance of monuments in the Museum of the Old Polish Basin in Sielpia Wielka. It is devoted to the traditions of Polish industry and is located in the building of the metallurgical complex, which was built in the years 1821-1841. The initiators of the construction at that time were Stanisław Staszic and Prince Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. The museum was first opened to visitors in 1934. Unfortunately, during the Second World War, the facilities of the complex were destroyed by the Germans. The plans to rebuild the Museum were resumed at the turn of the 1950s and 1960s, and the final decision to reopen the facility was made in 1962. Since then, employees and students of the Częstochowa University of Technology, as well as members of the SITPH Section have begun work aimed at restoring the efficiency of as many technical facilities located on the premises of the Museum as possible. The contribution of the work of this group and financial aid from many institutions: government, social and entrepreneurs led to the restoration of the present state of the Museum, where you can see operational technical devices used industrially in the nineteenth century.
DE
Hauptziel dieser Arbeit war es, ausgewählte Aspekte des Marketings in gemeinnützigen Organisationen, die in ländlichen Gebieten tätig sind, am Beispiel eines Vereins vorzustellen und zubewerten. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Die Kriterien für die Auswahl einer Organisation waren Standort und Betriebszeit. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Primäre Daten wurden von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Präsidenten des Verbandes, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde (Interview und Fragebogenmethode). Dadurch konnte man die Aktivitäten von Verein umfassend evaluieren. Im Laufe der Forschung wurde Fragebogen als Messinstrument verwendet. Die erhaltenen Daten wurden einer Marketinganalyse unterzogen. Während der Studie wurde auch die Literatur zu diesem Thema überprüft. Die Untersuchung zeigt, dass der Verein ein Beispiel für eine Non-Profit Organisation ist, die richtige Marketingaktivitäten durchführt. Die Mission und die Ziele waren klar definiert, die Bedürfnisse der Empfänger wurden genau ermittelt und die eingesetzten Marketinginstrumente wurden gut geplant und umgesetzt und vor allem an die angenommenen Aufgaben und Ziele angepasst. Das physische Umfeld des Produkts und die menschlichen Ressourcen waren die am besten bewerteten Elemente des Marketing-Mix. Im Bereich der Promotion sind in der Zukunft Veränderungen notwendig, die den Einsatz moderner Medien in einem größeren Rahmen berücksichtigen.
PL
Celem głównym pracy było przedstawienie i ocena wybranych aspektów marketingu w organizacjach non-profit działających na obszarach wiejskich. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Organizację non-profit wyłoniono przyjmując jako kryteria wyboru lokalizację oraz okres funkcjonowania. Dane wtórne uzyskano z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron internetowych. Dane te dotyczyły lat 2003-2018. Dane pierwotne pozyskano metodą ankiety audytoryjnej oraz wywiadu bezpośredniego w 2018 roku od kilku grup respondentów – członków stowarzyszenia, prezesa, sponsorów oraz mieszkańców korzystających z imprez przygotowanych przez organizację. Dzięki temu uzyskano możliwość kompleksowej oceny działalności prowadzonej przez stowarzyszenie. W badaniach posłużono się przygotowanym instrumentem pomiarowym - kwestionariuszem ankiety. Uzyskane dane poddano analizie marketingowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” jest przykładem organizacji non profit realizującej właściwe działania marketingowe. Misja i cele zostały dobrze określone, potrzeby odbiorców zostały właściwie zidentyfikowane, a zastosowane instrumenty marketingu zostały dobrze zaplanowane i wdrożone, a przede wszystkim dostosowane do przyjętej misji i celów. Najlepiej ocenianym elementami marketingu mix było otoczenie fizyczne produktu oraz zasoby ludzkie. W zakresie promocji z czasem konieczne będą zmiany uwzględniające wykorzystanie w większym zakresie nowoczesnych mediów.
PL
Obecna polityka transportowa miast ukierunkowana jest na dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu poprzez m.in. kształtowanie zrównoważonej mobilności w miastach. Różnego rodzaju działania w tym celu podejmują władze na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. W kształtowaniu kierunków tych działań i ich realizację włączają się także fundacje czy organizacje stowarzyszeniowe, pełniąc ważną rolę opiniotwórczą i wspierającą przez wzgląd na posiadanie branżowego doświadczenia i fachowej wiedzy. Taką rolę pełni Odział SITK RP w Krakowie, którego jednym z podstawowych celów statutowych jest działalność na rzecz postępu i rozwoju transportu w kontekście obecnych trendów. W Stowarzyszeniu prowadzone są prace w obszarze zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu. Ze względu na przynależność wielu znanych ekspertów z obszarów kształtowania miejskich systemów transportowych, duży zakres działań związany jest z krzewieniem idei zrównoważonej mobilności w ośrodkach zurbanizowanych. Niniejszy artykuł przedstawia po krótce ideę zrównoważonej mobilności oraz przedstawia szereg działań edukacyjnych, wydawniczych i eksperckich, jakie odgrywają znaczącą rolę w popularyzowaniu zrównoważonej mobilności i rozwiązań jej sprzyjających.
EN
To prevent the negative impacts of suburbanization, the transport policy of the most cities is focused on trends of sustainable transport and, especially, on the creation and the development of sustainable urban mobility. Activities in this field are done on a large scale by the authorities at different levels including EU, national and regional ones. The great role in the development of sustainable urban mobility plays also different kinds of funds and associations, which bring together different experts in particular topics as members of these organization. This fact gives them an opportunity to have an important influence on the processes by sharing their opinions and supporting the activates of local authorities. This paper describes the role of the SITK RP Department in Krakow, which this organization plays the development of sustainable urban mobility. It presents examples of activities, which are done by the SITK RP Department to help in promotion of the sustainable urban mobility idea. Among these activities, the special attention is paid to the work of publishing house, conferences and experts. Taking into account that a number of members are well-known experts in the field of urban transport system development, the large range of actions is connected with the propagation of sustainable mobility ideas in different urban centers and, especially, in the Krakow agglomeration.
PL
W pracy przedstawiono komunikat nt. wybranych form aktywności CKMiS SEP w środowisku młodzieży studenckiej. Omówiono początki działalności oraz wybrane centralne imprezy młodzieżowe. Wspomniano jej pierwszych organizatorów oraz podano listę przewodniczących CKMiS w latach 1965-2015. W drugiej części referatu scharakteryzowano wybrane formy działalności, m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka oraz Konkurs „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”. Zaakcentowano starania młodych o swoją tożsamość w Stowarzyszeniu, zakończone powołaniem Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP i włączeniem się w działalność międzynarodowej organizacji IEEE. W końcowej części pracy przedstawiono strategię działania CKMiS oraz sformułowano wnioski, wśród których uznano za celowe opracowanie i wydanie monografii przedstawiającej działalność młodzieżową w SEP.
EN
The article presents a statement on the CKYAS and APEE. There has been described the beginning of its activity as well as some most important youth events. Apart from the first activists, there has also been given the list of the presidents acting from 1965 to 2015. The second part of this text refers to two projects which have been taken by the students within the last 50 years: The Polish Nationwide Young Electrician’s Day and the contest The Distinctive Teacher, Protector and Ally of the Youth. The effort of the young people to prove their identity in the association has been presented, the establishing of CCS of APEE and joining in the international organization IEEE activities. The final part of the research presents the strategy of the CKYAS and conclusions among which elaboration and issuing a monograph on youth activity in APEE was considered significant.
EN
The engineering sector is the backbone of industrial production in Slovakia. In recent years this sector has experienced record lows and highs nearly simultaneously. In Slovakia, it represents a kind of mother industry. Production for automotive vehicles is the strongest branch of engineering manufacturing, followed by the production of electrical and optical equipment. In summary, there is a view that engineering businesses in Slovakia have weak capital strength and financing their development is very risky. It is therefore necessary to look for other sources of financing, which would offer these businesses a competitive edge in a market economy, while adhering to legal requirements. The aim of the authors is to determine, using mathematical and statistical methods, for funding opportunities that engineering companies in the Slovak Republic can take advantage of. This paper deals with the analysis of financial metrics for the period 2007-2013.
PL
Sektor inżynieryjny jest podstawą produkcji przemysłowej na Słowacji. W ostatnich latach sektor ten doświadczał niemal równocześnie rekordowych upadków i wzlotów. Na Słowacji sektor ten stanowi rodzaj przemysłu matki. Produkcja pojazdów samochodowych jest najsilniejszą gałęzią inżynierii produkcji, następnie wymienić należy produkcję urządzeń elektrycznych i optycznych. Podsumowując, istnieje pogląd, że firmy inżynieryjne na Słowacji mają słabą siłę kapitału i finansowanie ich rozwoju jest bardzo ryzykowne. Konieczne jest, zatem szukanie innych źródeł finansowania, które mogłyby zaoferować tym firmom przewagę konkurencyjną w gospodarce rynkowej, przy przestrzeganiu wymogów prawnych. Celem autorów jest określenie, za pomocą metod matematycznych i statystycznych, możliwości finansowania, które mogą wykorzystać firmy inżynieryjne w Republice Słowackiej. Niniejszy artykuł dotyczy analizy wskaźników finansowych w latach 2007-2013.
PL
Aby znaleźć się na rynku pracy także za granicą, warto wiedzieć, jakie organizacje pomagają architektom krajobrazu w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Wśród wielu z nich dwie mają szczególne znaczenie: IFLA i EFLA.
11
Content available remote Strategie w działalności organizacji pozarządowych
PL
Zdolność podmiotów do przetrwania i rozwoju zależy od tego, jak osoby zarządzające ustalają cele na przyszłość i jak dążą do ich osiągnięcia. Ponieważ do podstawowych narzędzi zarządzania należy strategia, celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii jej tworzenia w aspekcie skutecznego podejmowania decyzji na przykładzie wybranych stowarzyszeń i fundacji.
EN
Ability of market organizations to survive and develop depends on ways of management connected with futurę aims and manners of reaching it. Because to the basie tools of management a strategy is ranked, therefore in this paper an analysis of strategy settling is considered as a main goal. Discussion, based on chosen associations and founds, is conducted in accordance with the resultant decision making.
12
Content available remote 75 lat Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów, Tuneli i Płatnych Dróg
PL
Stowarzyszenie powstało w Stanach Zjednoczonych Ameryki w czasie wielkiego kryzysu. Podstawowym celem stowarzyszenia było promowanie i budowanie dróg płatnych. Pierwsze drogi płatne powstały w Stanach Zjednoczonych, następnie w Europie, głównie we Włoszech i Francji. Ostatnim osiągnięciem jest elektroniczne pobieranie opłat.
EN
The association came into existence in the United States during big crisis. Promoting and constructing of toll roads were the basic goals of the association. First tall roads appeared in the United States, later in Europe, mainly in Italy and France. The last achievement is electronic toll collection.
PL
W referacie przedstawiono obecnie obowiązujący system wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych, a także zadania jakie w tym obszarze mają do spełnienia producenci skupieni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.
PL
Autor artykułu przedstawia strukturę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Omówiono również plany i główne cele działalności Stowarzyszenia. Przedstawiono również wykaz innych instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
15
Content available remote 60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
PL
Geneza i tradycje SITK. Refleksje nad dokonaniami struktur i działaczy SITK. Przemiany w poszczególnych gałęziach transportu. Uogólnienia dotyczące wniosków do działań w przyszłości.
EN
Genesis and traditions of SITK. Meditation on achievements of SITK structures and activists. Transformations of transportation branches. Generalisations regarding activities in future.
PL
Podano podstawowe dane dotyczące stowarzyszeń. Omówiono tematykę konferencji "Bezpieczeństwo, zagrożenia i niezawodność - kierunki w inżynierii", która odbyła się 21--23 marca 2001 r. na Malcie.
EN
Informations about engineering associations and conference 21--23.03 2001 in Malta are described.
PL
Zdefiniowano pojęcie rolnictwa ekologicznego oraz przedstawiono jego cele. Naszkicowano historię rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przedstawiono Stowarzyszenie EKOLAND oraz zakres jego działalności. Podano kilka uwag o kształtowaniu krajobrazu, m. in. o dużym znaczeniu utrzymywania tzw. "użytków ekologicznych".
EN
In the article the notion of ecological agriculture was determined and its aims were presented. The history of the ecological agriculture in Poland was also sketched. The association EKOLAND and the range of its activities was as well presented. In the end of the article some comments on the formation of the scenery were given and the great importance of maintenance of so-called "diversified ecological environment" was underlined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.