Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Munich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Football Stadiums – Icons of Sports Architecture
EN
Modern stadiums constitute a challenge to urban planning, architects and buildings. The exceptional character of these enormous structures is, on the one hand, highlighted by their unique massings and the innovative materials that they employ, while on the other, their composition within the space of the city and its skilful blending into its context causes them to become icons and landmarks. Three different examples demonstrate that the requirements presented above can be fulfilled. Modern forms have been fitted into the scale of cities of various size and adapted to their surroundings. Functional solutions were well-thought out and circulation and access have been placed so that events would not block traffic in the city each time they are held.
PL
Nowoczesne stadiony to wyzwanie dla urbanistyki miasta, architektów i budowniczych. Wyjątkowość tych dużych budowli z jednej strony podkreślana jest niespotykaną bryłą i zastosowanymi nowatorskimi materiałami. Z drugiej strony, ich kompozycja w przestrzeni miasta i umiejętne wpisanie w jego kontekst sprawiają, że stają się one ikonami i punktami orientacyjnymi. Trzy zróżnicowane przykłady ukazują, że powyższe wymagania mogą być spełnione. Nowoczesne formy wkomponowane zostały w skale różnej wielkości miast i w dostosowane do otoczenia. Rozwiązania funkcjonalne przemyślano, a komunikację i dostęp usytuowano w sposób taki, by każdorazowe wydarzenia nie blokowały ruchu w mieście.
PL
Autor artykułu dokonuje analizy współczesnej architektury chrześcijańskiej, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy aspekty fenomenologiczne wpływają na jej wizerunek. Badaniu poddano wybrane obiekty powstałe na przestrzeni dwóch ostatnich dekad w Monachium. Miejsce to bowiem z jednej strony stanowiło historycznie ważny ośrodek rozwoju religijnego, z drugiej strony jest stolicą regionu, w którym zrodziła się myśl fenomenologiczna. Co więcej, miasto to pozostaje istotnym centrum rozwoju najnowszej architektury sakralnej. Przesłanie artykułu sprowadza się do rozważenia, czy nowa architektura sakralna w stolicy Bawarii wpisuje się w ogólnokulturowy nurt fenomenologiczny. Nadrzędnym celem artykułu jest więc udowodnienie tego założenia na podstawie zestawienia analiz kluczowych obiektów budowlanych. Studium przedstawiono na tle założeń fenomenologicznych w taki sposób, aby w miarę możliwości skierować dociekania w stronę przekazu kulturowego kosztem wartości czysto wizualnych.
EN
The article analyses Christian contemporary architecture, seeking an answer to the question whether phenomenological aspects affect its image. The study was conducted on the selected objects that was built over the last two decades in Munich. On the one hand, this location has been a historically important religious development centre, and on the other hand, it is the capital of the region where the phenomenological thought was born. Moreover, the city is still an important centre of contemporary sacral architecture development. The message of the article is to consider whether the new sacral architecture in the Bavarian capital is part of a general phenomenological trend. The overriding aim of this paper is therefore to prove this assumption on the basis of the combination of the key buildings analysis. The study is presented against the background of the phenomenological assumptions in such a way that as far as possible to direct inquiries towards cultural transmission at the expense of the purely visual aspects.
PL
Niezwykłość Petuel Parku w Monachium polega przede wszystkim na tym, że jest on zbudowany nad drogą szybkiego ruchu. Ten długi na 650 m i zaledwie 60 m szeroki pas zieleni przykrył fragment obwodnicy miasta i od 2004 r. stanowi zaciszne miejsce odpoczynku i zabaw dla mieszkańców dzielnicy.
PL
W społeczeństwie świadomym ekologicznie coraz bardziej preferowane są oleje i tłuszcze biodegradowalne z odnawialnych surowców. Mogą one być pozyskiwane zarówno z odpadów zwierzęcych, jak i z nasion i owoców roślin oleistych, np. z rzepaku. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym i jako alternatywne źródło pozyskiwania energii (produkcja biopaliw takich jak biodiesel). Dla ekologów najważniejsze jest to ostatnie.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
6
Content available remote Plural city districts : recent developments in urban planning in Germany
PL
Rozwój urbanistyczny w Niemczech cechuje współcześnie - przynajmniej w teorii - krytyczne podejście do realizowanych w ostatnich dziesięcioleciach modernistycznych postulatów miasta funkcjonalnego i zorientowanego na samochód. Jednak w praktyce wciąż jeszcze rozwój determinowany jest przez ekspansje miast na obrzeża i tworzenie się rozległych aglomeracji, o niskiej intensywności, posegregowanych funkcjach i dominacji samochodu indywidualnego. W całym kraju rozwój miast pochłania każdego dnia 120 ha nowych terenów. W sytuacji takiego konfliktu konieczne staje się podjęcie koncepcji bardziej zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Postuluje się rozwój policentrycznych układów osadniczych, o wielofunkcyjnych środkach i dobrze zorganizowanym transporcie publicznym. W okresie ostatnich dziesięciu lat zrealizowano szereg innowacyjnych projektów opartych o takie właśnie zasady w różnych częściach kraju. Projekty można podzielić na dwie kategorie: takie, gdzie podejmuje się przebudowę juz zurbanizowanych obszarów, które utraciły swoje pierwotne funkcje (jak przemysł, urządzenia wojskowe, kolej, porty, lotniska itp.) oraz nowo wznoszone zespoły zabudowy, na nowych terenach gdzie podejmowane są próby integracji dotychczas segregowanych funkcji miejskich. W obu przypadkach celem nadrzędnym jest odzyskanie wartości tradycji miasta europejskiego, które cechowała różnorodność funkcji i typologii architektury, wysoka intensywność zabudowy, priorytet transportu publicznego, atrakcyjne, wyraźnie zdefiniowane przestrzenie publiczne, oszczędność energii i troska o jakość środowiska.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.