Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 698

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroenergetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej realizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Omówiono w nim zagadnienia zwarć dwufazowych na linii wysokiego napięcia. Przedstawiono przebiegi prądów i napięć podczas zwarcia dwufazowego oraz reakcję zabezpieczenia odległościowego na zwarcie jednofazowe. Badaniu zostały poddane dwa rodzaje zabezpieczeń - cyfrowe oraz elektromechaniczne, które reprezentują dwa różne typy charakterystyk rozruchowych.
EN
The article is based on the diploma thesis carried out at the Military University of Technology. It discusses the issue of two-phase short circuits on high voltage lines. The paper presents the waveforms of currents and voltages during a two-phase short as well as the reaction of a distance protection device to a single-phase short. Two types of protections were examined: digital and electromechanical, which represent two different types of start-up characteristics.
PL
Artykuł przybliża sylwetkę wyjątkowego człowieka – wielkiego serca, skromnego, prawego, uczciwego, pracowitego, oddanego służbie publicznej – prof. Wilibalda Winklera. Profesor był naukowcem i specjalistą, znanym jako jeden z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, ale również prawdziwym patriotą ziemi śląskiej i naszej ojczyzny. W artykule przybliżono w ciekawy sposób jego międzynarodową karierę naukową, działalność we władzach uczelni oraz działalność polityczną.
EN
The article introduces the silhouette of an exceptional man – a big heart, modest, righteous, honest, full-time, devoted to public service – prof. Wilibald Winkler. The professor was a scientist and specialist, known as one of the founders of the Polish school of power protection automation, but also a true patriot of the Silesian land and our homeland. The article presents in an interesting way his international scientific career, activity in the university authorities and political activity.
PL
W artykule omówiono w skrócie działania jakie podjęto w związku z dostosowaniem krajowej energetyki do pracy w warunkach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wobec możliwych problemów w instalacji wystarczającej mocy OZE dyskutuje się potrzebę budowy energetyki jądrowej.
EN
The article briefly discusses the measures that have been taken to adapt the national power industry to work in conditions of reduced greenhouse gas emissions. In view of possible problems in installing sufficient RES capacity, the need for nuclear power generation is discussed.
PL
Dzień dzisiejszy elektroenergetyki w Polsce 2021 r. wyznaczają przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią COVID-19. W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi. Zwrócono uwagę na zmieniającą się wielkość produkcji energii elektrycznej i rosnące na nią zapotrzebowanie. Dokonano porównania emisji CO2 ze względu na użyte paliwo oraz odniesiono się do projektu Polityki Energetycznej Polski 2040.
EN
Today, the power industry in Poland 2021 is set today primarily by challenges due to the COVID-19 pandemic. The article discusses the challenges facing the power sector in the near future. The analysis was supported by economic results. Attention was paid to the changing volume of electricity production and the growing demand for it. The CO2 emissions were compared with regard to the fuel used and the PEP2040 project was referred to.
PL
W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi, a także nastrojami społecznymi ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była trwająca pandemia Covid-19, która spowodowała w sektorze energetycznym więcej zakłóceń niż jakiekolwiek inne wydarzenie pośród wielu. Przedstawiono również wyzwania stojące przed polityką energetyczną na najbliższe 30 lat.
EN
The article discusses the challenges facing the power sector in the near future. The analysis was supported by economic results as well as the public mood of the previous year. Not without significance was the ongoing Covid-19 pandemic, which caused more confusion in the energy sector than any other event among many. The challenges facing the energy policy for the next 30 years were also presented.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
Rozwój energii rozproszonej, stanowi istotne wyzwanie i szansę na zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla państw w XXI w. Dzięki zielonej rewolucji energetycznej, która rozpoczęła się na terenie państw Unii Europejskiej tzw. „Europejski Zielony Ład” (Komunikat KE „Europejski Zielony Ład” COM 2019, 640), państwa zależne od importu surowców energetycznych (np. gazu ziemnego i węgla kamiennego) lub energii elektrycznej, będą mogły zmniejszyć swoją zależność za pomocą własnych zasobów naturalnych.
PL
Niniejszy artykuł stanowi o jakże ważnym dla naszego państwa aspekcie bezpieczeństwa energetycznego wobec rozpoczynającej się transformacji polskiej energetyki. Porusza on wątek zasobów surowców energetycznych w Polsce, możliwości ich dalszego, optymalnego wykorzystania w kontekście uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych, a także przedstawia nowe kierunki rozwoju technologii energetycznych.
PL
Kluczowym elementem transformacji energetycznej polskiego sektora paliwowoenergetycznego jest strategia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040), będącą sprawiedliwą transformacją, zapewniającą zeroemisyjny system energetyczny i dobrą jakość powietrza. Mimo to, nadal wyzwaniem jest przełożenie współczesnych wymagań efektywnej transformacji energetycznej na wymagania PEP2040. Dlatego niezbędnym jest określenie potencjalnych pułapek, szans i zagrożeń, jak i elementów zapewniających dynamiczną i efektywną transformację energetyczną, będącej głównym obszarem tematycznym na VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”.
PL
Rok 2021 zapowiada istotne zmiany w regulacjach dotyczących magazynowania energii elektrycznej za sprawą procedowanego projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawny rozwój segmentu magazynowania to ważny krok w kierunku niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
PL
Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid). OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej. Odpowiada także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.
PL
Obrona konkurencyjności polskiego przemysłu i sektora MMSP na rynku europejskim i globalnym oraz niezależnych inwestorów na polskich rynkach końcowych energii, bez ustrojowej reformy porządku dominującej obecnie w Polsce elektroenergetyki państwowej, jest już niemożliwa. Partyzantka "obronna" odbiorców energii elektrycznej jest już bowiem niewystarczająca. Wzięcie na państwowy garnuszek całej transformacji energetyki paliw kopalnych w Polsce też nie jest możliwe. Nieodzowna staje się natomiast druga (po reformie 1990-1995) ustrojowa reforma elektroenergetyki i transformacja energetyki paliw kopalnych w całości (na trajektorii schodzącej) do elektroprosumeryzmu (na trajektorii wschodzącej).
PL
W I kwartale 2021 energii elektrycznej zużyliśmy więcej o 3,97% niż odpowiednio przed rokiem, wyprodukowaliśmy ogółem o 5,82% więcej, a saldo wymiany z zagranicą - choć nadal dodatnie - jest prawie o 24% mniejsze niż po I kw 2020. Jest lepiej? Tak, ale tylko w porównaniach z pierwszymi miesiącami "covidowego" szoku.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
PL
Dla wszystkich energetyków nie ma nic ważniejszego, jak odbudowanie etosu energetyka (w części dotyczącej zdolności do podejmowania trudnych wyzwań oraz profesjonalizmu). W ramach etosu energetyka-profesora najważniejsza jest dzisiaj odpowiedzialność za budowanie zrozumienia przez polityków wpływu przełomu w energetyce na makroekonomię i na zmiany społeczne w horyzoncie 2050. W artykule opisano historię polskiej elektryfikacji i historię kształtowania się po II wojnie światowej polskiej elektroenergetyki jako sektora. Stwierdzono, że 800 wydań i 74 lata istnienia „Energetyki” są argumentem na rzecz jej włączenia się w transformację polskiej energetyki paliw kopalnych do elektroprosumeryzmu. Wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla polskich energetyków obecnie jest odnaleźć się na skrzyżowaniach techniki, mikroekonomii i humanistyki. Na tych skrzyżowaniach będą na świecie powstawać węzły struktur elektroprosumeryzmu, gospodarki cyfrowej, przemysłu 4.0, … To te węzły będą fundamentem procesów społecznych i bezpieczeństwa szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, obejmującego zmiany klimatyczne.
EN
For all power engineers there is nothing more important than to reinstate the power engineers' ethic (in the part concerning ability to take up difficult challenges and their professionalism). Within the ethic of a professor power engineer the most important today is the responsibility for creating the understanding between politicians concerning the influence that the breakthrough in power industry will exert on macroeconomy and on social changes in the 2050 horizon. Described is here the history of Poland's electrification and the history of shaping the Polish power industry as a sector after the Second World War. Concluded is that 800 issues and 74 years of "Energetyka" presence in the publishing market are the argument for its inclusion into the transformation of the Polish power industry from that one based on fossil fuels to electroprosumerism. Today, the moral and social challenge for Polish power engineers is to find themselves on crossings of technology, microeconomy and humanities. On these crossings there will emerge in the world the nodes of such structures like electrprosumerism, digital economy, industry 4.0, ... . And it is these nodes that will be the cornerstone of social processes and safety of the widely understood natural environment including climate changes.
EN
The first part of the article presents basic information concerning measurements of corrosion thickness measurements (mapping) in respect of issues accompanying the combustion of biomass in currently operated power boilers. The article emphasises issues related to the degradation of the surface of waterwall tubes and stresses the necessity of applying a technique enabling the performance of reliable measurements through the destroyed surface of the boiler tube. The article also presents issues possibilities of using Spot weld types of transducers and the water column as a method enabling the non-contact of the rube surface.
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono podstawowe informacje wprowadzające w zagadnienia pomiaru grubości (mapowania) korozji w aspekcie problemów związanych ze spalaniem biomasy we współczesnych kotłach energetycznych. Podkreślono problemy związane z degradacją powierzchni ścianki rur ekranów kotła oraz zdefiniowano potrzeby zastosowania techniki pomiarowej, umożliwiającej wykonanie wiarygodnego pomiaru poprzez zniszczoną powierzchnię rury kotłowej. Przedstawiono aspekty związane z możliwością użycia głowic typu Spot weld z zastosowaniem słupa wody jako bezkontaktowej formy skanowania powierzchni rury.
17
PL
W artykule przedstawiono biografię profesora Kazimierza Kopeckiego (1904-1984) i początki kierowanej przez niego katedry na Wydziale Elektrycznym PG, która w latach 1945-1953 istniała pod nazwą Katedry Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, potem została przemianowana na Katedrę Elektroenergetyki, a w latach 1969-1991 wchodziła w skład Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki PG. Kazimierz Kopecki pracował do 1938 r. w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" pod kierownictwem inż. Alfonsa Hoffmanna. W kwietniu 1945 r. przybył do Gdańska i wziął udział w odbudowie i organizacji Politechniki Gdańskiej, a w listopadzie 1945 r. objął wykłady na Wydziale Elektrycznym PG. W początkowym okresie działalności katedry (1945-1955) do grona pracowników naukowodydaktycznych włączyło się kilku wybitnych inżynierów elektryków, którzy ukończyli studia przed II wojną światową, a mianowicie kolejno: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański i Włodzimierz Hellmann. Wykłady zlecone prowadził również Alfons Hoffmann, były dyrektor PEK "Gródek" z okresu przedwojennego. Działalność naukowa K. Kopeckiego, prowadzona w Katedrze Elektroenergetyki do 1969 r., a później w Instytucie Elektroenergetyki i Automatyki na Wydziale Elektrycznym PG, obejmowała głównie badania kosztów energii, niezawodności systemów energetycznych oraz modeli optymalizacyjnych rozwoju i zarządzania wielkimi systemami.
EN
The paper presents the biography of Professor Kazimierz Kopecki (1904 – 1984) and the beginning of the department he managed at the Gdansk University of Technology (GUT). In the years 1945 – 1953, its first name was Department of Electrical Equipment, Power Networks and Energy Economics, then it appeared as Power Engineering Department and in the years 1969 – 1991 it was part of the GUT Institute of Power and Control Engineering. Kazimierz Kopecki was initially staff member of the Grodek Power Company in Torun. He arrived in Gdansk in April, 1945 and took part in the reconstruction and organisation of GUT. In November, 1945 he started lecturing at the GUT Faculty of Electrical Engineering. In the years 1945 – 1955, several new academic teachers joined his Department, namely: Jan Piasecki, Aleksander Jankowski, Henryk Bartmański and Włodzimierz Hellmann who had graduated from the Warsaw University of Technology before the World War II. The position of an academic was also offered to Alfons Hoffmann, the former director of Grodek Power Company. In the final part of the paper, some important results of the research activity of Professor Kopecki in the field of power systems and energy economics are presented.
PL
Jerzy Ignacy Skowroński był inżynierem elektrykiem, pionierem technologii materiałowej, wynalazcą i świetnym organizatorem. Odbudowywał i organizował energetykę dolnośląską i Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej (PWr). Zorganizował Katedrę Wysokich Napięć. Dyplom inżyniera elektryka i doktorat uzyskał w Politechnice Warszawskiej i tam pracował do 1939 r. Podczas II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu i pracował w FAE u inż. K. Szpotańskiego. Był pionierem uruchomienia i odbudowy energetyki dolnośląskiej od 4/1945 do 3/1946. Był jednym z pionierów odbudowy i organizowania Wydziału Elektrycznego PWr w latach 1946-1952. Jako dziekan, zainicjował budowę dwóch gmachów PWr (D1 i D2) przy Pl. Grunwaldzkim. Stworzył wrocławską szkołę naukową Materiałoznawstwa Elektrycznego i Elektrotechnologii, utworzył Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki (1948).
EN
Jerzy Skowroński was an electrical engineer, material technology pioneer, inventor and great organizer. He rebuilt and organized the Lower Silesian power industry and the Faculty of Electrical Engineering at the Wrocław University of Science and Technology (WUST). He organized the Department of High Voltages. As a student, he participated in the Polish-Soviet war (1920). He obtained an electrical engineer diploma and a doctorate at the Warsaw University of Technology and worked there until 1939. During World War II, he participated in secret teaching and worked at FAE with Eng. K. Szpotański. He was a pioneer in launching and restoring the Lower Silesian power industry from 4/1945 to 3/1946. He was one of the pioneers of the reconstruction and organization of the Faculty of Electrical Engineering at the WUST in 1946-1952. As dean, he initiated the construction of two buildings of the WUST (D1 and D2) at Pl. Grunwaldzki. He founded the Wrocław scientific school of Electrical Materials Science and Electrotechnology, and established the Wrocław Branch of the Institute of Electrical Engineering (1948).
19
Content available Zalety systemu zasilania trakcji 2x25kV++
PL
System 2x25kV++ jest zmodernizowanym układem zasilania górnej sieci trakcyjnej 2x25kV pozwalającym na obniżenie impedancji sieci. To nowatorskie rozwiązanie pozwala na polepszenie jakości zasilania trakcji w wyniku optymalizacji architektury systemu zasilania.
EN
2x25kV++ system is an upgrade of 2x25kV catenary arrangement that allows a substantial decrease of the catenary impedance. This innovating solution for railway power supply leads to an increase of power quality resulting optimisation of power supply architecture.
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Jako że do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną,, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia ? Odpowiedzią jest Sergi Transformer Protector - najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector - the most modern safety system of its kind on the market.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.