Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 391

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The worldwide extensive consumption of plastic materials, due to the low cost of production and their versatility, causes plastic pollution of the environment. It is one of the most difficult and challenging problems on the Earth, affecting the oceans, land, atmosphere and living matter. An emerging aspect is a microplastic pollution, which has become an intensively researched topic among scientists and organizations. Microplastics (MPs) according to the definition are granules, fibers, and fragments of micropollutants of the upper limit of the contractual size is 5 mm. They can have a primary or secondary origin. Primary microplastics are microscopic granules, or pellets purposedly produced for industrial applications. Secondary microplastics are usually generated by the fragmentation and degradation of plastic waste in the environment (e.g. mechanical abrasion, UV radiation, temperature changes, and biodegradation) or during the use of plastic consumption (Figure 2). Microplastics can impact ecosystems by providing water, delivery and air, and further affect human health by inhaling airborne particles or providing contaminated water and food. There can be identified three major harmful aspects of plastics and microplastics. Firstly, plastics exposed to environmental weathering can undergo degradation and break down from macro to smaller particles. MPs may be transported across the globe, as there were found in the Arctic snow or oceans deep. Second, MPs may adsorb and carry toxic chemical substances (persistent organic pollutants) which are harmful to humans and animals. And last but not least, plastics get to the food chain and air and reach humans through various routes. Many works in the literature describe the procedure of sampling, handling, identifying and quantifying MPs from different environments. Before to the actual analysis, MPs samples are often first fractionated by sieving, and solutions of various densities are also used to separate potential microplastics from other contaminants. Subsequently, the samples are purified in etching media to remove any organic contaminants. The MP identification and characterization procedure is a five-step process. It concerns the analysis of the size, shape, color and amount of plastic particles (expressed as the number or mass of particles per volume or mass of the sample) usually done by microscopy. The identification of the polymer is done by chemical characterization using usually spectroscopic (IR and Raman), chromatographic or thermal methods (Figure 4).
PL
Próbki kompostu przydomowego rozdrobniono w młynie nożowym, a następnie w młynie planetarno-kulowym i homogenizowano przy prędkości obrotowej 30 500 rpm. Wielkość otrzymanych cząstek badano za pomocą analizatora dynamicznego rozpraszania światła DLS i analizowano jakościowo za pomocą FTIR. Znaleziono cząstki o średniej wielkości 500 nm, zawierające głównie polietylen.
EN
Backyard compost samples were ground in a knife mill and then in a planetary-ball mill and homogenized at 30 500 rpm. The size of the particles obtained was studied using a DLS dynamic light scattering analyzer and analyzed qual. using FTIR. The av. particle size was 500 nm. They mainly contained polyethylene.
EN
In the present paper, the problems connected with the printing technology in relation to manufacture of advertisement materials, including stands, i.e. the so-called product presenting packaging (POS marketing) on plastics have been discussed. The comparative analysis is based, first of all, upon colour aspects but other parameters concerning ready prints as well as their manufacturing process have been also considered. On the grounds of the obtained data, diagrams were plotted and the respective calculations were carried out. After analysis of the results of the conducted measurements, it was concluded that in spite of using the same digital large-format machine, the same UV inks and identical technical arrangements, the overprints differed each other in respect of the quality; it was affected by the type of the employed plastic. The overprints made on a substrate from high-impact polystyrene were characterized by the best quality parameters. Polyvinyl chloride was only somewhat worse material which could be overprinted. On the other hand, acrylic glass was decisively interior in comparison to other plastics and may not satisfy the expectations of the most demanding producers.
PL
W niniejszym artykule poruszane są zagadnienia związane technologią drukowania w odniesieniu do produkcji materiałów reklamowych, w tym standów, czyli tzw. opakowań prezentujących produkt (POS marketing) na tworzywach sztucznych. Analiza porównawcza opiera się przede wszystkim na aspektach kolorystycznych, ale rozpatrywane są również inne parametry dotyczące gotowych wydruków, jak i procesu ich produkcji. Na podstawie uzyskanych danych utworzono wykresy i dokonano odpowiednich obliczeń. Po analizie wyników pomiarów wywnioskowano, że mimo wykorzystania tej samej cyfrowej, wielkoformatowej maszyny, tych samych atramentów UV oraz identycznych ustawień technicznych, nadruki różnią się od siebie jakością, na co wpływ ma rodzaj wykorzystanego tworzywa sztucznego. Nadruki wykonane na podłożu z wysokoudarowego polistyrenu cechują się najlepszymi parametrami jakościowymi. Niewiele gorszym materiałem, który można zadrukować, okazał się polichlorek winylu. Natomiast szkło akrylowe zdecydowanie odstawało pod tym względem od pozostałych tworzyw sztucznych i może nie spełniać oczekiwań najbardziej wymagających producentów.
4
Content available remote Nanocząstki w wodach powierzchniowych
PL
Zwrócono uwagę na jeden z najpoważniejszych problemów zanieczyszczeń wód, a mianowicie na obecność zanieczyszczeń niedostrzegalnych gołym okiem, mikro- i nanocząstek plastików. Badania przeprowadzono z zastosowaniem technologii DLS. Technika ta wykorzystuje działanie wiązki laserowej i można za jej pomocą określić wielkość cząstek. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że w wybranych wodach powierzchniowych znajdują się mikrocząstki plastików wielkości poniżej 500 nm, a zrzut ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków nie wpływa znacząco na ich wielkość.
EN
Water samples taken from the San River were detd. for the presence of plastic nanoparticles using the dynamic light scattering method. Samples taken directly from the river water and after pre-treatment with ultrasound and filtration were analyzed. The presence of particles with a size of 14-500 nm was found and the discharge of treated waste-water did not visibly affect their size.
5
PL
Przedstawiono wyniki badań kriogenicznego rozdrabniania odpadowych kabli żelowych pod kątem możliwości rozdziału żelu hydrofobowego od metalu i tworzyw sztucznych. Badania przeprowadzono z podziałem na 3 etapy: proces rozbijania, nagniatania dynamicznego oraz separacji. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość oddzielenia żelu hydrofobowego od metalu i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metod kriogenicznych. Średni uzysk oddzielonego żelu hydrofobowego wyniósł 73,88%.
EN
Six types of cables contg. approx. 6% of hydrophobic gel were frozen with liq. N2, then crushed into 1-10 mm pieces, dynamic squashed and sieved to sep. the crystallized gel from the surfaces of metals and plastics. The av. gel yield for all the tests performed was 73.88%.
PL
W ciągu ostatnich lat światowa produkcja tworzyw sztucznych szybko się rozwinęła, a powstające z tych tworzyw śmieci stały się jednocześnie jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów komunalnych na świecie. Rozkład tworzyw sztucznych do mikro- i nanodrobin pogłębia dodatkowo problem zanieczyszczenia środowiska tymi materiałami. Ze względu na małą gęstość i mały rozmiar tych cząstek są one łatwo odprowadzane do kanalizacji ściekowej, a następnie do oczyszczalni ścieków, które są ich głównymi odbiorcami przed zrzutem do zbiorników wodnych. Żadna ze stosowanych obecnie technologii oczyszczania ścieków czy uzdatniania wody nie jest przeznaczona do usuwania cząstek tworzyw sztucznych. Efektywność usunięcia mikroplastików z zastosowaniem różnych metod, w tym fizycznych, chemicznych czy biologicznych, daje zróżnicowane wyniki. Najlepsze efekty w zakresie usunięcia mikroplastiku z wody i ścieków uzyskuje się, stosując technologie hybrydowe czy zaawansowane procesy oczyszczania trzeciego stopnia w technologii oczyszczania ścieków.
EN
In recent years, the global production of plastics has developed rapidly, and the waste generated from them has also become one of the fastest growing municipal waste streams in the world. The decomposition of plastics into micro- and nanoparticles additionally aggravates the problem of environmental pollution with these materials. Due to the low density and small size of these particles, they are easily discharged into the sewage system, and then to the wastewater treatment plants, which are their main recipients before discharging them into water reservoirs. Among various wastewater and water treatment technologies that are in use today, none is designed to remove plastic particles. The effectiveness of microplastics removal using a variety of methods, including physical, chemical and biological ones, produces varying results. The best effects in terms of removing microplastics from water and wastewater are achieved by using hybrid technologies or advanced tertiary treatment processes in wastewater treatment technology.
EN
The Citarum River flows through different characteristic of terrestrials with 297 km length and become one of the largest rivers in West Java. It potentially transfers debris from land into the sea. This research aimed to define the Marine Debris (MD) trajectories based on seasonal monsoon. The method used was numerical analysis combined with artificial debris pathways. The simulation controlled by ocean currents, tide, wind pattern, and bathymetry conditions. The MD observations were conducted in four mouth of estuaries across the Muara Gembong areas. These simulations with specific time during two main monsoons (the northwest and southeast Monsoon) period. The results showed that the debris trajectory patterns vary in the two monsoons. The macro debris trajectory showed the waste patterns similar to oceanographic condition, especially the ocean currents pattern. The trajectories of waste from two estuaries flow towards the south and southwest follow the coastal contours. Specifically, in Northwest Monsoon, MD spread to the south and was stranded in the surrounding coast areas. In Southeast Monsoon, MD was forced to the central of Jakarta bay and surrounding islands in the western and southern side of the estuaries. Compared to the Bendera estuary, the MD that comes from Jaya estuary affects the surrounding areas, including in the northern side and southern side.
8
Content available Energy Inputs on the Production of Plastic Products
EN
The paper considers plastic products in terms of energy consumption at two stages of their life cycle, i.e. at the stage of production of virgin polymers and at the stage of processing polymers into a finished product. Energy intake places were indicated and energy needs related to the production of polymer products were assessed. This allowed to indicate which polymer production and processing processes into finished products are particularly energy-intensive. The research shows that the greater the amount of energy accumulated in the plastic during its production, the greater the importance of this plastic in the post-consumer phase as a recyclable material. Recycling of waste plastics allows the use of this energy and reduces the consumption of virgin raw materials. Primary polymers were compared in terms of the energy efficiency index of their production process. This indicator is the quotient of the calorific value of the polymer and the energy consumption in its production. It shows how much of the energy input during the production of primary plastic can be recovered from the thermal processing of the waste plastic. The highest indicator value was obtained for polyethylene and polypropylene. It was found shown that the total energy consumption (converted to primary energy) of the PET virgin polymer production process and its processing into packaging reaches the value of 109.2–115.2 MJ/kg. This is almost five times the calorific value of this polymer.
PL
Artykuł porusza kwestie nazewnictwa i klasyfikacji geosyntetyków. Podaje podstawowe definicje, podziały i symbole. Przedstawia funkcje, jakie mogą pełnić wyroby z tworzyw sztucznych w geotechnice i budownictwie. Zwraca uwagę na problemy z właściwym doborem geosyntetyków.
EN
Polymeric materials and their composites in vehicles have experienced a real boom in the last 30 years, and their application is increasing with a tendency to further growth. The demands on the modern vehicle industry, whether they are trains, planes, or cars, are ever challenging - users want high-performance vehicles, but at the same time they are looking for improved reliability and safety, greater comfort, and low pricing. Changing the proportion of light-weight materials to steel in the construction of new vehicles helps make them lighter and more fuel or electrical energy efficient, resulting in lower greenhouse gas emissions. There is one family of materials that is responding to the challenge of these potentially conflicting demands: polymer materials. This includes relatively pure chemical materials as well as fibre-filled polymer composites.65 This article presents polymeric materials that are used for the production of vehicle parts today.
EN
Plastics, due to their numerous advantages, are becoming materials more and more widely used in all branches of industry. The number of products, packaging and waste made of synthetic polymers is constantly increasing, which results in a growing threat to the environment due to long time of decomposition of the manufactured products. The future development of plastic recycling methods appears to be a necessary and significant step in materials processing and environmental protection. During the last two decades, a large number of promising research results on the catalytic pyrolysis process of plastics have been reported. This paper presents an alternative method for synthetic polymers waste processing using the low temperature pyrolysis process. The aim of this method is to manage the waste efficiently, but also to reduce the demand for fossil fuels. Commercial fuels and mixtures of these fuels with the pyrolytic oil obtained in low-temperature pyrolytic process were used for the purpose of this study, The following parameters of the obtained fuel mixtures were tested: density, viscosity, flash point, water content, cetane number, cold filter blocking temperature, cloud pint and lubricity, using following equipment: oscillating densitometer, Stabinger viscometer, Pensky-Martens Closed cup tester, apparatus for coulometric determination of water content by Karl-Fischer method, calorimeter. All tests were carried out in accordance with European standards for crude oil and petroleum products. The obtained results are promising and by contribution of the pyrolytic oil additives it is possible to significantly reduce the share of petroleum products used in the fuels production process and contribute to the beneficial management of artificial waste.
PL
Grawerowanie laserowe jest bardzo często wykorzystywane do grawerowania różnorodnych materiałów – począwszy od materiałów twardych, aż po materiały stosunkowo miękkie – i znajduje zastosowanie w wielu branżach – np. medycznej, graficznej, reklamowej i kilku innych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono wyniki wpływu parametrów grawerowania laserowego (prędkość oraz moc wiązki lasera) dla różnych materiałów – skór, tworzyw sztucznych oraz materiałów drewnianych. Celem badań było wytypowanie najlepszej kombinacji parametrów grawerowania, która pod względem wyglądu estetycznego będzie najbardziej atrakcyjna dla danego materiału.
EN
Laser engraving is very often used to engrave a variety of materials - from hard materials to relatively soft materials - and is used in many industries – i. e. medical, graphics, advertising and several other industries. The article below presents the results of the impact of laser engraving parameters (speed and laser beam power) for various materials - leather, plastics and wooden materials. The aim of the research was to select the best combination of engraving parameters, which in terms of aesthetic appearance will be the most attractive for a given material.
PL
Opracowano sposób wytwarzania recyklatów z odpadów membran wielowarstwowych przy ograniczonym wpływie energii cieplnej. Oceniono możliwość wykorzystania otrzymanych recyklatów wraz z pierwotnym polipropylenem do wytwarzania kompozytów z udziałem napełniaczy glinokrzemianowych. Oceniano wpływ udziału recyklatów membranowych oraz haloizytu jako napełniacza na jednorodność otrzymanych materiałów oraz ich właściwości przetwórcze, termiczne i mechaniczne. Najlepszym materiałem okazał się kompozyt z dodatkiem 1% mas. haloizytu zawierający nawet 30% mas. odpadu membranowego. Charakteryzował się on nawet lepszą odpornością termiczną, lepszą udarnością, twardością oraz przetwarzalnością niż odpowiedni kompozyt z udziałem czystej osnowy polipropylenowej.
EN
The waste of multi-layer membranes was thermally stuck together and the obtained tapes were cut into small flakes. The obtained recyclates were used in a mixt. with polypropylene for the production of composites with Al-Si filler. Effect of the content of membrane waste and the halloysite on the homogeneity of the obtained composites and their processing, thermal and mech. properties was analyzed. The best material was a composite with the addn. of 1% by mass of halloysite and up to 30% by mass of membrane waste, which showed better thermal resistance, impact strength, hardness and processability compared to the composite obtained with the pure polypropylene.
14
PL
Przedstawiono wyniki badań zanieczyszczonych, ale jednorodnych folii opakowaniowych oraz tworzyw zmieszanych, składających się z różnych rodzajów polimerów niemożliwych do identyfikacji. Przeprowadzono badania zawartości części lotnych, części palnych i niepalnych, chloru, siarki całkowitej, węgla i wodoru. Wyznaczono także ciepło spalania i obliczono wartość opałową. Wykazano, że zanieczyszczone, ale jednorodne folie odpadowe spełniają wymagania dla paliw alternatywnych. Wymagań tych nie spełniają tworzywa zmieszane z uwagi na wysoką zawartość chloru.
EN
The content of volatile, flammable and non-flammable parts, Cl, total S, C and H, as well as the heat of combustion and calorific value of contaminated films and mixed automotive plastic parts were detd. Contaminated but homogeneous waste films met the requirements for alternative fuels but not met by mixed engineering plastics due to the high content of Cl.
15
Content available remote Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
PL
Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W badaniach zastosowano efektywne plany badań doświadczalnych pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.
EN
Redn. of shrinkage and increase of tension strength of moulds were used as criteria of polioptimalization of injection moulding. The soln. of the problem relied upon the response surface of methodol. As a result, empirical models of 2 criterials were developed and then applied to construction of an objective function. A neighborhood of extreme and its corresponding value were estd. and confirmed by an addn. exptl. run.
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, przeanalizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwrócono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
EN
Laser cutting of materials requires the execution of processing tests and the selection of the most favourable variant from the point of view of the adopted criteria of process quality assessment. This paper presents the example of a preparatory process, which shows that cutting polypropylene and polypropylene with 5 mm thick talc is not an easy process of material handling. A CO2 laser was used and by varying the utilized power from the laser and the beam speed relative to the material, cuts of varying quality were obtained. Criteria were also proposed for the selection of the best processing variant. It was concluded that the addition of talc to polypropylene can be a factor facilitating laser cutting of this material.
EN
The article presents a new design solution of hydraulic gerotor machines. The main attention was paid to the analysis of strain behaviour of a cycloidal gear set. The gears are the main assemblies of hydraulic gerotor machines, which are powered by driving the gear set. In the state of the art, the rotational motion of the gear set was effected by driving the inner gear. This article proposes a modified method of power transmission in which the outer gear is now a driving gear. Such a solution also results in modifications to the hydraulic machine design. This have led to a concept of a new hydraulic gerotor machine, which differs from the traditional designs. The device according to the new design is capable of carrying substantially higher loads than devices of the previous designs.
PL
W artykułach codziennego użytku bardzo często kryją się niebezpieczne związki chemiczne, Które mogą być przyczyną wielu schorzeń i problemów ze zdrowiem. Jednymi z nich są ftalany, czyli estry kwasu ftalowego, które są powszechnie używane jako dodatki w produkcji tworzyw sztucznych. Dzięki poprawie właściwości polimerów oraz stosunkowo niskiej cenie związki te cieszą się dużą popularnością wśród producentów. Ftalany są nietrwale związane z matrycą polimerową, co w konsekwencji prowadzi do ich uwalniania do środowiska. Po przedostaniu się do środowiska wodnego mają tendencję do adsorpcji na cząstkach stałych, ostatecznie gromadząc się w osadach dennych. W artykule przedstawiono krótki przegląd literaturowy na temat występowania ftalanów w środowisku oraz wyniki badań własnych dotyczących metodyki przygotowania osadów dennych do oznaczenia tych związków z uwzględnieniem różnych rozpuszczalników i czasów ekstrakcji.
EN
Everyday articles contain dangerous chemical compounds that eon cause many diseases and health problems. One of them are phthalates, phthalic acid esters (PAEs), which are commonly used as additives in the production of plastics. With the improvement of polymer properties and relatively low cost, these compounds are very popular among manufacturers. Phthalates are not permanently associated with the polymer matrix, which in turn leads to their release into the environment. After getting into the aquatic environment, they tend to adsorb on solid particles, eventually accumulating in bottom sediments. The article presents a short literature review on the occurrence of phthalates in the environment and the results of own research on the methodology of preparation of sediments for the determination of these compounds, ta king into account various solvents and extraction times.
PL
W Polsce trwają właśnie konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającej założenia unijnej dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Single-Use Plastics Directive). Co zaskakujące, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nie odzwierciedla w pełni unijnych wytycznych, pomijając całkowicie postanowienia dyrektywy dotyczące butelek plastikowych na napoje, w tym przede wszystkim kwestię rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za opakowania oraz systemu kaucyjnego. To istotny brak, który może spowodować, że unijnych wytycznych nie uda się wdrożyć w pełni i w wyznaczonym na to terminie.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.