Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiedza jawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym opracowaną na podstawie analizy literatury przedmiotu. Sporządzono charakterystykę wiedzy ukrytej i jawnej w dziale badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wyróżniono sposoby jej pozyskiwania i podziału w przedsiębiorstwie. Następnie zbudowano model Bayes’a, którego zastosowanie pozwoli na dokonanie oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym. Model został zbudowany w oparciu o wiedzę pozyskaną za pomocą wywiadów bezpośrednich z pracownikami z rzeczywistego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży automotive, z działu B+R. W podsumowaniu zawarto dalsze kierunki badań.
EN
The article presents the concept of the level of technical knowledge estimation in the research and development department based on the literature analysis of the subject. The characteristics of hidden and open knowledge in the research and development department in the production enterprise were prepared, and the methods of its acquisition and division in the enterprise were distinguished. Next, the Bayes model was built, the application of which will allow to assess the level of technical knowledge in the research and development department. The model was built based on the knowledge acquired through direct interviews with employees from a real manufacturing company from the automotive industry, from the R & D department. The summary contains further directions of research.
PL
Wiedza niejawna odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania strategii realizowanych w obrębie szpitala specjalistycznego. Właściwa implikacja wiedzy niejawnej w procesie decyzyjnym intensyfikuje możliwość osiągnięcia zamierzonych efektów. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania w zakresie zarządzania, które mogą maksymalizować pozytywny wpływ wykorzystania i dzielenia się wiedzą w publicznej placówce medycznej (szpitalu specjalistycznym). Jednym z takich rozwiązań może być wdrażanie w przestrzeni praktycznej założeń podejścia procesowego.
EN
Tacit knowledge plays an essential role in shaping the strategy implemented within the specialized hospital (oncology center). Correct implementation of this knowledge in the decision making process enhance the achievement of specific goals. We should pay special attention to the management that could maximize the positive impact of using and sparing knowledge in a public healthcare facility. One of this solutions could be implementing in practice the process approach.
PL
Sukces organizacji jest warunkowany m.in. jej zdolnością do stworzenia warunków dla spontanicznego powstawania nieformalnych i samoor-ganizujących się wspólnot wiedzy oraz ich wykorzystania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy. W artykule przedstawiono możliwości wpływu organizacji macierzystej na kształtowanie wspólnot wiedzy za pomocą czynników osobowych i kontekstowych w obszarach: osobowym, interakcji, procesów wiedzy oraz inte-gracji z organizacją macierzystą.
EN
A condition for organizational success is i. a. the ability to create a context in which informal and self-organizing entities like Communities of Knowledge would emerge in order to use them as a tool for knowledge creation and distribution in organization. The paper presents how organization can influ-ence forming and development of knowledge communities using personal and contextual factors in following dimensions: people, interactions, knowledge pro-cesses, and degree of integration with host organization.
EN
The article describes two cases of damage to a hookloaders, which had different causes but led to the same result. Factors that may cause such damage and technical solutions in the hydraulic system which increase the extent of damage have been discussed.
PL
W artykule opisano dwa przypadki uszkodzeń dźwignika hakowego kontenerowego, które miały różne przyczyny, lecz doprowadziły do powstania takiego samego obrazu szkód. Wskazano, jakie czynniki mogą doprowadzić do ich powstania, a także, które rozwiązanie techniczne w układzie hydraulicznym powoduje powiększenie skali uszkodzeń.
EN
The article presents first part of knowledge management systems construction methodology, based on application of artificial inteligence elements and particularly on application of expert systems. The starting point is the analysis of production knowledge resources, present in the company, which alow for realization of the basic aims in production preparation. Depending on the sources alocation, knowledge resources can be divided into basic groups of information about processes, systems and products. Intelectual capital of production companies with its constituent parts have been characterized as: the market, the organization, the human and the innovative capital. Coefficients were listed, with regard to monitoring of human capital, which al- low for changes forecasts in production processes. Knowledge management processes were described, taking place in production companies, including modes of purpose and knowledge evaluation. They include processes such as: locating, obtaining, development, distribution, use and preservation of knowledge. Production knowledge processing stages for the needs of the knowledge management system have been presented. The folowing stages have been distinguished: identification, conceptualisation, formalisation and implementation of the knowledge in the system. The methodology of construction requires a production knowledge management system model. The basic elements of this model are: database of the production system, module of production orders and the production knowledge base. This model wil be applied in production processes design for a given company type. It was the basis for elaboration of an expert system structure. This structure includes the following modules: determining and evaluation of intelectual capital, concluding, explanatory, generating and user dialogue. The system implementation proposed application of SPHINX - artificial inteligence package. The next part wil include test results, from tests to be carried out in a chosen group of production companies.
6
Content available remote Informacja i wiedza jako zasób przedsiębiorstwa
PL
W artykule omówiono istotę łańcucha dane - informacja - wiedza i mądrość, gdzie dane posiadające kontekst są informacjami, a interpretacja informacji to wiedza. Ukazano podział wiedzy na ukrytą, związaną z ludźmi (tzw. japoński nurt myślenia o zarządzaniu), i dostępną, bliższą cywilizacji zachodniej, czyli amerykańskiemu sposobowi widzenia, będącą domeną komputerów. Przedstawiono cechy odróżniające wiedzę od tradycyjnych zasobów, takich jak: praca, ziemia, kapitał, ropa. Wskazano, że jakość informacji i wiedzy stanowi ważny element w podejmowaniu trafnych decyzji, co wpływa na poprawę efektywności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.
EN
The article presents the issue of the data-information-knowledge-wisdom chain where data within a context constitute information whereas the interpretation of information translates into knowledge. In this article, knowledge has been presented in a twofold manner; as a covered one, characteristic of people, and known as a Japanese thought on management; and an accessible one, closer to a Western civilisation and to an American way of perception, characteristic of computers. The article points to features that differentiate knowledge from traditional resources: work, land, capital, oil. It also indicates that the quality of information and knowledge is an important element of taking accurate decisions process and consequently improves efficiency and helps in achieving competitive edge of an enterprise.
PL
Współczesne zarządzanie opiera się na wiedzy. Wiedza staje się jednym z najważniejszych zasobów organizacji, którymi się zarządza. Zdolność gromadzenia, kreowania i wykorzystywania wiedzy, doświadczenia i umiejętności wśród członków zespołów jest czynnikiem sukcesu organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono główne bariery przepływu wiedzy w organizacjach. Podkreślono, iż jedną z istotnych barier przepływu wiedzy są negatywne postawy pracowników wobec dzielenia się wiedzą. Istnieje ścisły związek pomiędzy dzieleniem się wiedzą niejawną a kulturą organizacyjną. Wiedza niejawna jest słabiej kwantyfikowalna, stąd trudności z jej gromadzeniem, ujmowaniem i formalizowaniem. Ważną konkluzją jest, że istnieje potrzeba prowadzenia badań, w celu lepszego rozumienia procesu dzielenia się wiedzą jako istotnej części zarządzania wiedzą.
EN
Nowadays the management is based on knowledge. The knowledge is recognised, as an important resource, and organizations manage it. The ability of storing (codification), creation, and utilization of knowledge, experience and practices by team members is a factor of success in many organizations. In this paper the main barriers of the knowledge flow in organizations are presented. It is underlined that one of the most essential barriers in knowledge flow are workers negative attitudes towards knowledge sharing. It is emphasised that there is a very strong connection between implicit knowledge sharing and organizational culture. The implicit knowledge is less quantifiable, cannot be captured, codified and easily stored. An important conclusion from this paper is that we need to develop a better understanding of knowledge sharing as an essential part of knowledge management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.