Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ideę powstania tzw. błękitnego węgla. Zaprezentowano wskaźniki emisji z przeprowadzonych w kotle c.o. z ręcznym zasypem paliwa testów energetyczno-emisyjnych spalania węgla kamiennego, z którego wytworzono „błękitny węgiel”, oraz samego „błękitnego węgla”. Wskaźniki emisji poddano następnie analizie tradycyjnej oraz wykorzystującej metodę LCA (Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia).
EN
This work presents the idea of “blue coal” creation. Emission factors were presented from energy and emission tests during combustion of hard coal and “blue coal” in the boiler with manual fuel feeding. Next, the emission factors were subject to traditional analysis and analysis using the LCA (Life Cycle Assessment).
PL
Na jakość powietrza w Polsce najbardziej niekorzystnie wpływa nieustanne wykorzystywanie pieców i kotłów małej mocy o przestarzałych konstrukcjach i złym stanie technicznym, przede wszystkim z ręcznym załadunkiem paliwa. Jedyną metodą zapewniającą natychmiastowe zmniejszenie emisji z takich urządzeń może być zastosowanie w nich paliw niskoemisyjnych. Jeśli w procesie wstępnego przygotowania paliwa usunie się z niego (w sposób kontrolowany, w odpowiednio przygotowanych instalacjach) pewną ilość części lotnych, nie zostaną one wyemitowane jako zanieczyszczenia podczas spalania w urządzeniach grzewczych. W referacie zaprezentowano wyniki dużego programu badawczego mającego na celu ocenę możliwości zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza dzięki wprowadzeniu do użytkowania niskoemisyjnego paliwa węglowego (błękitnego węgla). Błękitny węgiel charakteryzuje się zawartością popiołu poniżej 10%, zawartością części lotnych w przedziale 4÷8%, niską zawartością siarki (<0,5%) oraz wysoką wartością opałową - >27 M J/kg. Jego spalanie w urządzeniach grzewczych o przestarzałych konstrukcjach gwarantuje od kilku do kilkudziesięciu razy mniejsze emisje zanieczyszczeń niż w przypadku stosowania innych paliw stałych (węgli i biomasy).
EN
The quality of air in Poland is most adversely affected by the continuous use of small-scale furnaces and boilers with obsolete constructions and poor technical condition, primarily with manual fuel loading. The only method that ensures immediate reduction of harmful emissions from such devices may be the use of smokeless carbonaceous fuels. If in the process of initial fuel preparation, a certain amount of volatiles is removed from it (in a controlled manner, in properly prepared installations), dangerous compounds will not be emitted during combustion in above mentioned heating devices. The paper presents the results of a large research program aimed at assessing the possibility of reducing the emission of harmful pollutants into the air through the introduction to the market of smokeless carbonaceous fuel (blue coal). Blue coal is characterized by ash content below 10%, volatile content in the range of 4÷8%, low sulfur content (<0.5%) and high calorific value - >27 MJ/kg. Its combustion in heating devices with outdated constructions guarantees from several to several dozen times less emissions of pollutants than in the case of using other solid fuels (coals and biomass).
PL
Rtęć jest toksycznym, śladowym pierwiastkiem wykazującym znaczną aktywność chemiczną i biologiczną. W wyniku coraz bardziej intensywnego rozwoju cywilizacyjnego emisja rtęci pochodzącej ze źródeł antropogenicznych uległa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zwielokrotnieniu, powodując poważne i groźne dla organizmów żywych, w tym ludzi, skażenie środowiska w skali globalnej. Spośród możliwych do wykorzystania środków technicznych, pozwalających na ograniczenie emisji rtęci i jej związków do powietrza, w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu szczególną uwagę poświęca się wykorzystaniu w tym celu adsorbentów węglowych. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki ostatnich prac w tym obszarze, obejmujące opracowanie technologii wytwarzania taniego adsorbentu węglowego i wstępną ocenę jego zdolności adsorpcyjnych względem rtęci i jej związków. Wykazano, że w technologii cyrkulującego złoża fluidalnego można wykorzystując wstępnie przygotowany węgiel brunatny wytworzyć adsorbent, który charakteryzuje się cechami fizykochemicznymi umożliwiającymi jego zastosowanie w instalacjach wtrysku pylistych adsorbentów do kanałów spalinowych.
EN
Mercury is a toxic trace element characterized by significant chemical and biological activity. As a result of more and more intensive civilizational development, the emission of mercury coming from anthropogenic sources has been multiplied over the past decades, effecting in serious and dangerous for living organisms, including humans, pollution of the environment on a global scale. From among usable technical means that can reduce emission of mercury and its compounds from atmosphere, a special attention in the Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Institute for Chemical Processing of Coal) in Zabrze is paid to application of coal adsorbents for this purpose. Presented are selected results of recent works concerning this issue and including the development of production technology of a cheap coal adsorbent as well as the preliminary assessment of its adsorption abilities towards mercury and its compounds. Shown is that with the application of the circulating fluidised bed technology it is possible to produce, using the preconditioned lignite, an adsorbent characterized by physico-chemical properties enabling its use in installations serving to inject powdered adsorbents into flue ducts.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania karbonizatu ze zużytych opon samochodowych, jako zamiennika części koksiku w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 20% mas. karbonizatu w sumie paliwa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału karbonizatu w mieszance spiekalniczej pogarsza się wydajność procesu. Udział karbonizatu w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 10% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to replace the part of coke breeze in the iron ore sintering process by chars from used tyres utilization. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 20 wt.% char in sintering mix. It was found that with the increase of the char proportion in the sinter mix, the productivity of sinter decreases. The share of char in the sinter mix should not exceed 10 wt.%.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania tzw. błękitnego węgla (częściowo odgazowanego węgla energetycznego) w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że możliwy jest 20% mas. wzrost wydajności procesu przy całkowitym zastąpieniu koksiku dokruszonym błękitnym węglem i minimalne obniżenie zużycia paliwa. Z technologicznego punktu widzenia błękitny węgiel może znaleźć zastosowanie jako zamiennik koksiku w procesie spiekania. Jego wykorzystanie zależeć będzie przede wszystkim od ceny tego paliwa oraz dostępności na rynku.Wykorzystanie tego paliwa w procesie spiekania wymaga ścisłej współpracy IMŻ i ICHPW w celu doboru odpowiednich właściwości błękitnego węgla.
EN
This article presents the assessment of the possibility of the blue coal utilization (partially degassed power coal) In the iron ore sintering process. A 20% efficiency increase and minimal fuel consumption can be achieved by a complete replacement of coke breeze with the blue coal. It was found, that this fuel can be applied as a substitute for a part of coke breeze in the sintering process. Utilization of this fuel will depend on its price and availability on the market. The use of the blue coal in the sintering process requires close cooperation between the Institute for Ferrous Metallurgy and the Institute for Chemical Processing of Coal in order to select proper properties of the fuel.
PL
Przeanalizowano przyczyny znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń i pogarszania się jakości powietrza w sezonie grzewczym w Polsce. Przedstawiono wielkość emisji wybranych zanieczyszczeń emitowanych z kotła małej mocy podczas spalania węgla kamiennego, drewna, współspalania odpadów oraz spalania węglowego paliwa niskoemisyjnego. Wskazano dwa realne do implementacji w Polsce kierunki możliwości redukcji „niskiej emisji” bez konieczności ograniczania wydobycia i spalania węgla kamiennego. Pierwszy z nich (długoterminowy) polega na systematycznej wymianie tradycyjnych kotłów z ręcznym zasypem paliwa, na zaawansowane technologicznie, niskoemisyjne konstrukcje zasilane automatycznie paliwem o bardzo dobrych, kontrolowanych parametrach jakościowych. Drugi, umożliwiający wykorzystanie istniejącej infrastruktury, gwarantujący szybką poprawę stanu środowiska naturalnego, polega na wprowadzeniu na rynek węglowego paliwa niskoemisyjnego, produkowanego z polskiego węgla kamiennego.
EN
A review, with 21 refs., of the low-emission solid fuels and smokeless furnace constructions available under Polish conditions.
PL
Przeprowadzono testy spalania nowego węglowego paliwa niskoemisyjnego w kotle komorowym o mocy 20 kW. Testy spalania nowego paliwa prowadzono przy podobnej mocy kotła, jak przy spalaniu węgla (ok. 21,3 kW), ale przy spalaniu biomasy moc kotła była niższa. Porównano emisję związków (CO, NOx, zanieczyszczenia organiczne, benzo(a)piren, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) i pyłu w spalinach ze spalania węgla kamiennego sortyment orzech, węgla kamiennego sortyment orzech z płytami meblowymi, drewna kawałkowego, drewna kawałkowego pokrytego farbą akrylową oraz węglowego paliwa niskoemisyjnego.
EN
New solid carbonaceous smokeless fuel was tested in a std. chamber boiler with power output 20 kW. Combustion of the new fuel was conducted with the same boiler power (21,3 kW) as in the case of bituminous coal and much higher than in the case of biomass combustion. Emissions of CO, dust, org. pollutants, benzo(a)pyrene and polycyclic arom. Hydrocarbons in the flue gas from the combustion of the smokeless fuel were much lower than those detd. during the combustion of coal (nut assortment), furniture boards, wood lump, and lump wood coated with acrylic paint. Only the content of NOx in the flue gas was lower during the biomass combustion than during the smokeless fuel combustion.
EN
Gasification of biomass is always accompanied with the generation of highly loaded wastewater. Those streams are formed during cooling and cleaning of process gas and comprise of tars, condensed water vapor and a range of organic and inorganic compounds. Nowadays, there are no treatment systems of those wastewater, especially dedicated to small and medium size gasification plants, what is the main limitation in the technology popularization and industrial commercialization. On the other hand, conventional methods proposed for the treatment characterize with the narrow spectrum of action dedicated, mainly to the removal of tar substances. In the presented paper the possibility of utilization of biomass gasification wastewater by means of membrane processes is proposed. The technology was based on the two stage treatment system enabling the separation of tars by spontaneous sedimentation/floatation and low pressure drive aqueous phase filtration. Polymeric, ultrafiltration membranes of various cut off were investigated due to the contaminants removal effectiveness and capacity. It was shown, that the use of membrane processes assures the concentration of soluble organic contaminants to the rate enabling their recycle to the gasifier. The filtrate obtained during the process characterized with much decreased load of contaminants and after the proper polishing could be directly deposited to the environment.
PL
Proces zgazowania biomasy wiąże się z powstawanie wysoko obciążonych ciekłych strumieni odpadowych. Wody te formowane są podczas chłodzenia i oczyszczania gazu procesowego i stanowią mieszaninę smół, skroplonej pary wodnej oraz szeregu związków organicznych i nieorganicznych. Brak odpowiednich rozwiązań systemowych, przede wszystkim w przypadku małych i średnich instalacji, powoduje, że ich popularyzacja i komercjalizacja na skalę przemysłową są znacznie ograniczone. Obecnie proponowane metody utylizacji ciekłych strumieni odpadowych charakteryzują się zawężonym spektrum działania, skupiając się na jednym z aspektów problemu, jakim jest obecność substancji smolistych. W niniejszej pracy zaproponowano możliwość zagospodarowania ciekłych strumieni odpadowych z procesu zgazowania biomasy z wykorzystaniem technik membranowych. Rozwiązanie oparto o dwustopniowy system oczyszczania umożliwiający separację smół poprzez samoistnie zachodzące procesy sedymentacji i flotacji oraz niskociśnieniową filtrację membranową. W badaniach wykorzystano polimerowe membrany ultrafiltracyjne o różnych granicznych masach molowych. Wykazano, że zastosowanie procesów membranowych umożliwia zatężenie rozpuszczonych związków organicznych w stopniu pozwalającym na ich zawrócenie do reaktora oraz powstawanie filtratu o znacznie obniżonym ładunku zanieczyszczeń, który po odpowiednim podczyszczeniu może zostać odprowadzony bezpośrednio do środowiska.
EN
Gasification, regardless of the fuel type, is always accompanied with the generation of highly loaded wastewater. Those streams are formed during cooling and cleaning of process gas and comprise of tars, condensed water vapor and a range of organic and inorganic compounds. Nowadays, there are no treatment systems of those wastewater, especially dedicated to small and medium size gasification plants, operated with alternative fuels, ie biomass and wastes, what is the main limitation in the technology popularization and industrial commercialization. On the other hand, conventional methods proposed for the treatment characterize with the narrow spectrum of action dedicated, mainly to the removal of tar substances. In the presented paper the possibility of utilization of waste gasification wastewater by means of membrane processes is proposed. The technology was based on the two stage treatment system enabling the separation of tars by spontaneous sedimentation/floatation and low pressure drive aqueous phase filtration. Polymeric, ultrafiltration membranes of various cut off were investigated due to the contaminants removal effectiveness and capacity. It was shown, that the use of membrane processes assures the concentration of soluble organic contaminants to the rate enabling their recycle to the gasifier. The filtrate obtained during the process characterized with much decreased load of contaminants and after the proper polishing could be directly deposited to the environment.
PL
Proces zgazowania, niezależnie od typu zastosowanego paliwa, wiąże się z powstawanie wysoko obciążonych ciekłych strumieni odpadowych. Wody te formowane są podczas chłodzenia i oczyszczania gazu procesowego i stanowią mieszaninę smół, skroplonej pary wodnej oraz szeregu związków organicznych i nieorganicznych. Brak odpowiednich rozwiązań systemowych, przede wszystkim w przypadku małych i średnich instalacji powoduje, że ich popularyzacja i komercjalizacja na skalę przemysłową są znacznie ograniczone. Obecnie proponowane metody utylizacji ciekłych strumieni odpadowych charakteryzują się zawężonym spektrum działania, skupiając się na jednym z aspektów problemów jakim jest obecność substancji smolistych. W niniejszej pracy zaproponowano możliwość zagospodarowania ciekłych strumieni odpadowych z procesu zgazowania SRF z wykorzystaniem technik membranowych. Rozwiązanie oparto o dwustopniowy system oczyszczania umożliwiający separację smół poprzez samoistnie zachodzące procesu sedymentacji i flotacji oraz niskociśnieniową filtrację membranową. W badaniach wykorzystano polimerowe membrany mikro i ultrafiltracyjnej o różnych granicznych masach molowych. Wykazano, że zastosowanie procesów membranowych umożliwia zatężenie rozpuszczonych związków organicznych w stopniu umożliwiającym ich zawrócenie do reaktora oraz powstawanie filtratu o obniżonym ładunku zanieczyszczeń, który, po odpowiednim podczyszczeniu, może zostać odprowadzony do kanalizacji lub do środowiska.
PL
Omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem gazu procesowego pochodzącego ze zgazowania biomasy jako paliwa do silnika tłokowego. Scharakteryzowano najważniejsze problemy towarzyszące procesowi oczyszczania gazu pod kątem wymogów stawianych przez producentów silników tłokowych w zakresie dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych. Opisano rozwiązania technologiczne procesu oczyszczania gazu stosowane w badawczych instalacjach IChPW. Przedstawiono układ suchego oraz mokrego oczyszczania gazu zintegrowanego z innowacyjnym generatorem gazu GazEla o mocy ok. 60 kWt. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących sprawności usuwania zanieczyszczeń pyłowych oraz organicznych.
EN
Results of a research conducted on a pilot installation for biomass gasification gas cleaning has been presented. Two tested concepts based on dry and wet methods together with acquired results have been presented. Final reduction of dust concentration to the level of 5 mg/m³ n and organic matter (eg. tars and oils) to 360 mg/m³ n has been achieved. Tested systems are cheap and reliable.
11
Content available Prediction of coking dynamics for wet coal charge
EN
A one-dimensional transient mathematical model describing thermal and flow phenomena during coal coking in an oven chamber was studied in the paper. It also accounts for heat conduction in the ceramic oven wall when assuming a constant temperature at the heating channel side. The model was solved numerically using partly implicit methods for gas flow and heat transfer problems. The histories of temperature, gas evolution and internal pressure were presented and analysed. The theoretical predictions of temperature change in the centre plane of the coke oven were compared with industrialscale measurements. Both, the experimental data and obtained numerical results show that moisture content determines the coking process dynamics, lagging the temperature increase above the water steam evaporation temperature and in consequence the total coking time. The phenomenon of internal pressure generation in the context of overlapping effects of simultaneously occurring coal transitions – devolatilisation and coal permeability decrease under plastic stage – was also discussed.
PL
Duża część odpadów generowanych w procesach wytwarzania i konsumpcji posiada walory energetyczne, które umożliwiają ich wykorzystanie do produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej w różnych procesach termochemicznej konwersji, takich jak: piroliza, zgazowanie czy spalanie. Odzysk energii z odpadów jest prowadzony od wielu lat w przemyśle cementowym, jak również w nowoczesnych spalarniach odpadów. Podejmowane są również próby odzysku energii z odpadów w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Najczęściej polegają one na procesach współspalania odpadów z paliwami kopalnymi. Ze względu na fluktuację parametrów jakościowych odpadów w stosunku do paliw kopalnych ich wykorzystanie w energetyce zawodowej jest sporadyczne. Analizie porównawczej poddano wyniki badań kilkunastu próbek energetycznego węgla kamiennego i brunatnego oraz próbek odpadów. Przedstawiono najbardziej istotne parametry jakościowe paliw kopalnych oraz podstawowych grup odpadów wykorzystywanych w energetyce.
EN
A large part of the waste generated in the production and consumption processes has the energetic values, that allow for production of heat and/or electricity in various thermochemical conversion processes such as pyrolysis, gasification and combustion. For many years energy recovery from waste is carried out in the cement industry, as well as in modern waste incineration plants. It is also considered energy recovery from waste in the power industry and heat engineering. Most frequently it is based on co-incineration processes with fossil fuels. Due to the fluctuation of the quality parameters of waste in relation to fossil fuels its use of in the power industry is sporadic. Comparative results of several samples of hard and brown coal, and single samples of waste has been shown. The most important quality parameters of fossil fuels and basic groups of waste used in the power industry has been presented.
EN
In the article there are presented methods of waste management in Poland and other European Union Countries. Authors, basing on data from Central Statistical Office and European Statistical Office, discuss sources of waste generation, their amounts and present information about status of Polish landfills. Gasification was proposed as an alternative method of waste management.
PL
W artykule przedstawiono metody zagospodarowania odpadów w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono źródła powstawania odpadów oraz ich ilości, w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Europejskiego Urzędu Statystycznego. W pracy zawarto informacje na temat stanu składowisk odpadów w Polsce. Przedstawiono również propozycję alternatywnego zagospodarowania odpadów metodą zgazowania, jako jednej z szeregu technologii termicznego przekształcania odpadów.
PL
Zużyte drewniane podkłady kolejowe stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na zawarte w nich impregnujące środki chemiczne. Jednocześnie stanowią one interesujące źródło biomasy odpadowej. W publikacji przedstawiono charakterystykę strumienia tych odpadów oraz ich właściwości fizykochemicznych. Odpadowe podkłady kolejowe mogą być unieszkodliwiane przez składowanie, obróbkę biologiczną lub wykorzystanie energetyczne (odzysk). Skutecznym rozwiązaniem problemu zagospodarowania odpadowego drewna impregnowanego może być także opracowanie i wdrożenie technologii jego odzysku energetycznego poprzez zgazowanie. Gaz wytwarzany ze zgazowania biomasy i odpadów może być wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
EN
Used wooden railway sleepers are a serious environmental problem because they are contaminated with impregnating chemicals. At the same time they are interesting source of waste biomass. The paper presents the characteristics of the wooden railway sleepers stream and their physicochemical properties. Used wooden railway sleepers may be disposed of by landfilling, biological treatment or thermal utilisation (energy recovery). An effective solution to the problem of used impregnated wood managing may be the designing and implementation of energy recovery technology by gasification. The gas produced from gasification of biomass and waste can be used to produce heat and electricity.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości pięciu komercyjnych koksów aktywnych dostępnych aktualnie na rynku światowym, przeznaczonych do oczyszczania gazów spalinowych. Jako materiał odniesienia posłużył krajowy koks aktywny AKP-5 produkcji Gryfskand, używany m.in. w technologii Bergbau Forschung. Oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych materiałów, w tym również scharakteryzowano ich strukturę porowatą. Przetestowano właściwości adsorpcyjne koksów aktywnych w stosunku do SO2 i Hg oraz ich zdolność do katalitycznej redukcji NO. Opracowano metodykę kompleksowej oceny właściwości koksów aktywnych i sporządzono ranking przydatności tych adsorbentów do oczyszczania spalin.
EN
The paper presents the results of physicochemical properties testing of five commercial active cokes. These active cokes are currently available on the world market and they are used mainly for flue gas cleaning. As a reference material, domestic active coke AKP-5 produced by Gryfskand, used e.g. at Bergbau-Forschung technology, has been selected. Main physicochemical properties of the tested materials have been determined, including characterization of its porous structure. Adsorptive properties of tested active cokes with respect to SO2 and Hg sorption, and their ability for catalytic reduction of NO, have been also analyzed. A method for comprehensive assessment of the active cokes properties has been elaborated and based on it ranking of tested adsorbents has been presented.
16
Content available remote Charakterystyka wody pogazowej otrzymanej przy zgazowaniu biomasy
PL
Wytwarzanie użytecznego ciepła i energii elektrycznej poprzez zgazowanie biomasy jest interesującym wariantem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Zgazowanie biomasy wiąże się jednak zazwyczaj z powstawaniem tzw. wody pogazowej, będącej złożoną mieszaniną wody, pyłu, substancji smolistych oraz wielu związków organicznych rozpuszczalnych w wodzie. Możliwość racjonalnego zagospodarowania wody pogazowej może decydować o rozwoju i upowszechnianiu technologii zgazowania biomasy. W publikacji przedstawiono wstępne wyniki badań jakości próbek wody pogazowej pobranych podczas testów zgazowania zrębków olchowych prowadzonego w reaktorze ze złożem stałym.
EN
Production of useful heat and electricity through biomass gasification is an interesting variant of energy production using renewable sources. Gasification of biomass, however, is associated with the formation of the so-called tar water, which is a complex mixture of water, dust, tar and many organic compounds soluble in water. The possibility of rational tar water utilization can decide about further development and dissemination of biomass gasification technology. The paper presents the preliminary results of tar water samples quality testing. These samples have been obtained during gasification test of alder chips realized in a fixed bed reactor.
EN
Sewage sludge management in Poland is a major environmental problem. The preferred solution to this problem may be co-combustion of sludge with coal in existing power plants. The paper presents the current legal basis and the benefits associated with the recognition of sewage sludge as renewable energy carrier and biomass with zero CO2 emission factor in the processes of coal cocombustion. Energy parameters of sewage sludge resulting from its organic fraction, which is mostly biodegradable material, have been characterized. The results of investigation of the biodegradable fraction content in sewage sludge by the method of selective dissolution have also been presented.
EN
In the present paper, the one-dimensional model for heat and mass transfer in fixed coal bed was proposed to describe the thermal and flow characteristics in a coke oven chamber. For the purpose of the studied problem, the analysis was limited to the calculations of temperature field and pyrolytic gas yield. In order to verify the model, its theoretical predictions for temperature distribution during wet coal charge carbonization were compared with the measurement results found in the literature. In general, the investigation shows good qualitative agreement between numerical and experimental data. However, some discrepancy regarding the temperature characteristics at the stage of evaporation was observed.
PL
Przedstawiono wyniki testów zgazowania odpadów pochodzących z przesiewania kompostu. Celem badań było określenie przydatności energetycznej odpadów do procesu zgazowania i ocena efektywności energetyczno-emisyjnej tego procesu. Testy zgazowania odpadów przeprowadzono w przeciwprądowym reaktorze szybowym ze złożem przesuwnym o mocy 3MW. Testy wykazały przydatność odpadów o kodzie 19 05 01 do procesu zgazowania w reaktorze typu EKOD-1. W wyniku wysokosprawnego zgazowania tych odpadów otrzymuje się niskokaloryczny gaz. Poziom emisji zanieczyszczeń ze spalania wytworzonego gazu wskazuje na konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń do oczyszczania spalin, lub realizację procesu jako współspalania w odpowiedniej proporcji z innym paliwem.
EN
Publication presents the results of the gasification tests of waste from compost sieving. The aim of the study was to determine the suitability of this waste for gasification process and evaluation of the emission and energy-efficiency of the process. Gasification tests have been carried out in a 3MW countercurrent shaft reactor with moving bed. Tests have shown the usefulness of the waste (code 19 05 01) to the gasification process in reactor EKOD-1 type. As a result of gasification of the tested waste, low-calorific gas is produced. The level of emissions from the combustion of gas produced shows the necessity of additional flue-gas treatment or realization of the process as a co-incineration in the proper proportion of tested waste with another fuel.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.