Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 326

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strengthening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
PL
W hali targowej zaprojektowanej i wykonanej w roku 1938 wystąpiły zniszczenia korozyjne żelbetowych słupów. Zlokalizowane były one w strefach oparcia słupów na betonowych stopach fundamentowych posadowionych w warstwie nawodnionych namułów. Zniszczenia słupów polegały na całkowitym ubytku betonu na odcinku około 10-15 cm ponad stopą i wyboczeniu prętów zbrojeniowych pozbawionych otaczającego je betonu. Spowodowało to skrócenie słupów. Znamienna jest równomierność tego zjawiska w całej hali - oprócz trudności w użytkowaniu drzwi nie zauważono żadnych uszkodzeń konstrukcji żelbetowego stropu nad piwnicą. W artykule przedstawiono sposób naprawy słupów zrealizowanej w roku 1997 i stan wzmocnień po kolejnych 20 latach użytkowania. Zaprezentowano także oryginalną dokumentację projektową omawianej konstrukcji.
EN
In the market hall, designed and constructed in 1938, the corrosion damages of reinforced concrete columns were confirmed in 1996. Columns were completely destroyed in the areas where they were supported on concrete footings. A total loss of concrete over a section of about 10-15 cm and buckling of reinforcing bars caused by lack of surrounding concrete were observed. This resulted in shortening of the columns. Such destruction took place in all 50 columns, and it is why that apart from the difficulty in opening the door, no further damages of hall structure took place. The article describes the technology of column repairs and presents their condition after next 20 year of operation. The historical design drawings are presented as well.
PL
Wpływ sił i ugięć przenoszonych z dachu na konstrukcję budynku jest istotny, zwłaszcza jeśli jest spowodowany zmianami w sposobie pracy innych ważnych elementów konstrukcji, takich jak sklepienia. Przedstawiony w artykule renesansowy budynek z końca XVI wieku jest przykładem ewangelickiego kościoła granicznego. Zmiany konstrukcji ciesielskiej dachu w latach 1703–1719 dokonano z ponownym wykorzystaniem oryginalnych elementów. Po zbadaniu konstrukcji dachu i sklepień autorzy zalecili systemowe rozwiązania konserwacji obiektu, w zakresie konstrukcyjnym wykorzystujące technologię C-FRCM, jako sposób na wzmocnienie i zabezpieczenie sklepień. W artykule zostały również przedstawione wyniki analizy budowy luterańskiego kościoła granicznego, wpływ zmian konstrukcji ciesielskiej i jej wieloletniej pracy na sklepienia oraz rozwiązania techniczne przewidziane do ratowania monumentalnej budowli.
EN
The influence of forces and deflections transferred from the roof to the entire building structure is very important, especially if caused by changes in the type of interaction with other major structural elements, such as vaults. The Renaissance building (from the end of sixteenth century) presented here is an example of a Lutheran Border Church (Leśna, Poland). The alteration of its timber roof truss structure in the years 1703– 1719, was made by re-using its original elements. After examination and analysis of the roof and vault structures, the authors recommended systemic solutions for its conservation, using C-FRCM technology. The authors have presented the results of the analysis of the structure and the effects of changes in the timber roof truss and their long-term effect on the condition of the vaults, as well as offered some technical solutions that can potentially save this historical building.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wzmacnianiem stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami CFRP. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stalowych elementów cienkościennych profilowanych na zimno oraz materiałów kompozytowych CFRP, podkreślając zalety i wady wykorzystania ich do wzmacniania konstrukcji stalowych. Następnie przedstawiono opublikowane, własne badania naukowe dotyczące wpływu długości zakotwienia taśm CFRP i ich lokalizacji na nośność i efektywność wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma.
EN
This paper presents selected issues related to the reinforcement of cold-formed steel elements with CFRP tapes. In the first part of the work, the literature was reviewed and basic information on cold-formed thin-walled steel elements and CFRP composite materials, emphasizing the advantages and disadvantages of using them to reinforce steel structures was presented. Moreover, published, own scientific research on the influence of effective anchorage length of the CFRP tape and their location on the load capacity and on the effectiveness of strengthening thin-walled steel beams of the sigma type with CFRP composites was presented.
5
Content available Propozycja wzmocnienia łukowego zadaszenia ABM240
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów wzmocnienia zadaszenia wykonanego w technologii ABM 240. Celem wzmocnienia jest zbudowanie bezpiecznej konstrukcji o większej rozpiętości, niż przewidział to dostawca systemu. Zostały porównane siły wewnętrzne w konstrukcji z różnymi wariantami wzmocnienia. Artykuł zawiera również zestawienie masy każdego z analizowanych wzmocnień.
XX
Reinforcement in this case is necessary to provide safety of span greater than specified for ABM240. There were internal forces compared for some variation of reinforcement. Article contain also comparison of quantity of steel for analyzed variations.
6
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
7
Content available remote Zastosowanie kompozytów do wzmacniania zbiorników stalowych
PL
W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków. Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
EN
The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
PL
Przedstawiono zrealizowane wzmocnienie prostokątnego zbiornika żelbetowego, który uległ awarii podczas próby szczelności. Wystąpiło przeciążenie dolnej krawędzi i pól ścian podłużnych, skutkujące ich zarysowaniem i deformacją. Zaprojektowano i wykonano wzmocnienie polegające na wprowadzeniu układu ściągów prętowych ze stali nierdzewnej, łączących przeciwległe, uszkodzone ściany zbiornika.
EN
The paper describes an interesting case of strengthening of rectangular reinforced concrete tank. During the water test the long walls of the tank were seriously cracked on bottom edge and on bay area with significant deformations. For structural strengthening the group of precisely located bars mutually tying defected walls were designed and applied. The ties and their anchorages were made of stainless steel, due fo aggressive liquid environment.
PL
Omówiono rezultaty ankiety przeprowadzonej w USA na temat problemów utrzymania podpór mostów. Przedstawiono uszkodzenia i niektóre metody naprawy podpór żelbetowych, w tym stosowanie ultrazapraw cementowych z włóknami węglowymi lub szklanymi (UHPFRC) oraz omawia przyczyny małej trwałości napraw i metody jej zwiększenia: ekstrakcję chlorków, ochronę katodową zasilaną prądem ze źródła zewnętrznego i ochronę systemami anod galwanicznych.
EN
The article informs about the results of the survey conducted in the USA on the problems of maintenance the bridge substructures, lists the damage and informs about some methods of repairing reinforced concrete of these structures, including Ultra-High Performance Fibre Rein-forced Concrete, discusses the reasons for the low durability of repairs and methods of increasing it: chloride extraction, impressed current cathodic and galvanic anodes systems protection.
EN
Basic differences resulting from the use of two types of materials during strengthening of RC structures are described. Attention is drawn to the consequences of using steel flat bars and composite strips or mats in relation to other strain values occurring at failure depending on the material used. Their impact, especially in the case of crack width and automatically shear capacity, makes direct extension of existing models of collapse to elements strengthened with composite materials unjustified.
PL
Opisano podstawowe różnice wynikające z zastosowania dwóch rodzajów materiałów przy wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych. Zwrócono uwagę na konsekwencje użycia płaskowników stalowych oraz taśm lub mat kompozytowych w związku z innymi wartościami odkształceń występującymi przy zniszczeniu w zależności od zastosowanego materiału. Ich wpływ, szczególnie w przypadku szerokości rys i automatycznie nośności na ścinanie powoduje, że bezpośrednie rozszerzenie dotychczasowych modeli zniszczenia na elementy wzmocnione materiałami kompozytowymi jest niemożliwe.
13
Content available remote Wzmocnienie betonu poprzez zastosowanie hybrydowych elementów SIFCON
PL
Fibrobeton SIFCON [ang. Slurry Infiltrated Fibrous Concrete] jest najnowszym rodzajem betonu wysokiej wartości zbrojonego włóknami, który wykonuje się poprzez penetrację ułożonych w formie włókien stalowych specjalnie zaprojektowanym zaczynem lub zaprawą cementową. Badania wykazały, że SIFCON jest perspektywicznym materiałem budowlanym o dużej plastyczności i dużej wytrzymałości. Na potrzeby niniejszego badania przeanalizowano zastosowanie SIFCON-u jako warstwy wzmacniającej dla konwencjonalnych elementów betonowych. Zaprezentowano skutki umiejscowienia warstwy fibrobetonu SIFCON: dół, góra i dół oraz dół i boki [płaszcz] oraz grubości: 15 mm, 25 mm i 35 mm, jak również udziału objętościowego włókien stalowych: 6,0%, 7,5% oraz 9,0% na wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość i plastyczność belek hybrydowych. Zwiększenie grubości warstwy SIFCON i udziału objętościowego włókien stalowych poprawia nośność, wytrzymałości i plastyczności elementów zespolonych. Wytrzymałość na zginanie niszczące została zwiększona nawet o 1148%. Wartości współczynnika ciągliwości osiągnęły nawet 2,54. Z drugiej strony, energia pękania przy zginaniu najbardziej zwiększyła się w przypadku elementów hybrydowych, wzmacnianych górą i dołem. Wynik był 33 razy większy niż dla beleczek kontrolnych.
EN
Slurry infiltrated fibrous concrete [SIFCON] is a recent form of superior performance fiber reinforced concrete made by penetrating steel fiber bed, with an exceptionally designed cement-based slurry. Researches have demonstrated that SIFCON is an imaginative building material, having both extensive ductility and high strength. In the current investigation, the use of SIFCON has been investigated as a strengthening layer for conventional concrete section. The effects of the SIFCON layer position: bottom, top & bottom, and jacket, thickness: 15 mm, 25 mm, and 35 mm, and steel fiber volume fraction: 6.0%, 7.5%, and 9.0% on ultimate flexural load, toughness, and ductility of hybrid prisms were reported. The results showed that the increase in the thickness of the SIFCON layer and the steel fiber volume fraction improve load-bearing capacity, toughness, and ductility of the composite sections. The ultimate flexural load was improved by up to 1148%. Ductility factors were increasing up to 2.54. On the other hand, toughness enhanced greatly in the case of the top and bottom hybrid sections. It was 33 times higher than of control prisms.
EN
Several recent earthquakes have indicated that the design and construction of bridges based on former seismic design provisions are susceptible to fatal collapse triggered by the failure of reinforced concrete columns. This paper incorporates an experimental investigation into the seismic response of nonductile bridge piers strengthened with low-cost glass fiber reinforced polymers (LC-GFRP). Three full-scale bridge piers were tested under lateral cyclic loading. A control bridge pier was tested in the as-built condition and the other two bridge piers were experimentally tested after strengthening them with LC-GFRP jacketing. The LC-GFRP strengthening was performed using two different configurations. The control bridge pier showed poor seismic response with the progress of significant cracks at very low drift levels. Test results indicated the efficiency of the tested strengthening configurations to improve the performance of the strengthened bridge piers including crack pattern, yield, and ultimate cyclic load capacities, ductility ratio, dissipated energy capacity, initial stiffness degradation, and fracture mode.
EN
The main aim of the study is verification and validation of FEM numerical model of beams made of thin-walled steel profiles retrofitted by CFRP tapes Sika CarboDur S. Validation is are carried out based on own laboratory tests conducted on “Blachy Pruszyński” S-type beams. The CFRP tape are bonded to the beam at compressed or tensioned flange. The most important part of this study is focused on investigation of boundary conditions influence in FEM model developed in Abaqus program. Moreover the numerical models are also tested in terms of different mesh density and types of finite elements. Numerical analyses are carried out using Newton-Raphson iterative method to solve non-linear equilibrium equation. In the paper special attention is paid to the evaluation of the possibility to increase the load capacity of the beams by appropriate localisation of CFRP tape.
EN
Recently, textile reinforced concrete (TRC) has been intensively studied for strengthening reinforced concrete (RC) and masonry structures. This study is to experimentally explore the effectiveness of application of carbon TRC to strengthen RC beam in flexure and shear. Concerning the cracks formation, failure modes, ultimate strength and overall stiffness, the performance of the strengthened beams compared to the control beams were evaluated from two groups of tests. The test results confirm that the TRC layers significantly enhance both shear and flexural capacity of RC beams in cracking, yielding and ultimate loads. All of the tested specimens were also modelled using ABAQUS/CAE software, in order to validate the experimental results. The numerical results show that the simulation models have good adaptability and high accuracy.
EN
The selection of the most proper strengthening method/system with an assessment of its effectiveness is quite complicated in the case of masonry structures, mainly due to their huge diversity in materials. The most popular strengthening materials based on the composite fibres and are laid on the masonry wall using epoxy adhesives (FRP system) or mineral mortars (FRCM system). This article presents a comparison of external strengthening made using different glass-fibre-based materials on the behaviour of specific masonry walls. The walls are made of AAC blocks (Autoclaved Aerated Concrete), commonly used in rather low urban buildings or skeleton construction. As a strengthening material the GFRP sheets and two types of glass meshes are used. The walls are subjected to diagonal compression, which reflects the shearing of the walls. The scope of research describes cracking stage, shear capacity and analysis of the mode of failure of tested walls.
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności powierzchniowego wzmocnienia materiałami kompozytowymi ścian wykonanych z bloczków z betonu komórkowego (ABK), które poddano ścinaniu w płaszczyźnie. Przeprowadzono badania 14 modeli o wymiarach 805×900×240 mm, z czego 4 były niewzmocnione, a 10 wzmocniono przy użyciu materiałów na bazie włókien szklanych. Zastosowano dwa sposoby wzmocnienia: system FRP, w którym maty szklane (w dwóch ułożeniach) przyklejono do modeli przy użyciu żywicy epoksydowej i system FRCM, gdzie siatki szklane układano na zaprawach mineralnych. W drugim systemie przebadano dwa rozwiązania: nietypowe, wykorzystujące materiały do prac tynkarskich i systemowe dedykowane do wzmacniania murów. Elementy przebadano w układzie ukośnego ściskania, który odzwierciedlał rzeczywisty schemat ścinania ścian. Zaobserwowano, że w przypadku konstrukcji niewzmocnionej pojawienie się ukośnego zarysowania było równoznaczne ze zniszczeniem muru, który rozpadał się na niezależne części. Zniszczenie to miało gwałtowny i nagły charakter, co uznano za niebezpieczny sposób zniszczenia konstrukcji.
18
EN
Masonry was the most used material during the last centuries to build constructions. Most of the existing masonry structures (buildings, bridges, etc.) were built without considering some important structural considerations that are important nowadays. Moreover, due to factors such as the increasing of service loads, materials aging, structural damage, etc., the existing masonry structures require strengthening interventions. The definition of optimal strengthening strategies using traditional and innovative materials is still an important issue of the scientific research. In fact, during the last decade, many researchers focused their attention studying innovative composites materials, such as fiber-reinforced polymers and fiber-reinforced cementitious matrix composites, for the strengthening of existing masonry structures. This research has focused on aspects such as the bond behavior between the substrate and the composite materials, the structural behavior of the strengthened masonry and concrete structures, and the compatibility and reversibility of these materials when bonded to existing substrates. In this study, the bond behavior of a composite material known as steel fiber-reinforced mortar (SFRM), recently used as for the strengthening of existing structures, applied onto masonry structures is analyzed experimentally and numerically. First, the material is characterized experimentally with the aim of getting insight on its behavior and applicability when applied as an innovative technique for the strengthening of masonry and to obtain mechanical parameters required for the numerical models. Mechanical properties of the SFRM studied included flexural and compressive strength, tensile strength, and residual flexural strength. The SFRM bond behavior on masonry substrates was evaluated by means of double shear lap tests. In addition, the experimental tensile and bond behavior of the SFRM is studied numerically through finite-element models validated using the results obtained during the experimental tests. Results show that if an adequate bonded length is provided, the SFRM can fully develop its tensile strength as detachment from the substrate is not observed.
EN
Due to the favorable properties, composite materials are increasingly used in construction. Especially, they are often used to reinforce structural elements made of traditional building materials. The article presents numerical calculations of glued laminated timber beams reinforced with CFRP fiber composites in the form of tapes and bars, used in a different geometrical arrangement. The analysis was performed in the linearelastic range in the ANSYS program. Based on numerical calculations, it was determined that the most effective method is strengthening using a horizontal tape pasted between the last and the second last sipe.
PL
Ze względu na korzystne właściwości coraz szerzej wykorzystywanym materiałem w budownictwie są materiały kompozytowe. Szczególnie często używa się ich przy wzmacniani elementów konstrukcyjnych wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych. W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne belek z drewna klejonego warstwowo wzmocnionych kompozytami włóknistymi CFRP w postaci taśm i prętów, zastosowanych w różnym układzie geometrycznym. Analizę wykonano w zakresie liniowo-sprężystym w programie ANSYS. Na podstawie obliczeń numerycznych określono, że najbardziej efektywne jest wzmocnienie z wykorzystaniem poziomej taśmy wklejonej pomiędzy ostatnią a przedostatnią lamelę.
PL
Nowozelandzki teatr „Isaac Theatre Royal” to duchowe serce sceny artystycznej miasta Christchurch i całego regionu Canterbury. W teatrze tym od ponad wieku odbywają się widowiskowe spektakle cenionych na całym świecie artystów. W 2011 roku podczas bardzo poważnego trzęsienia ziemi obiekt poniósł znaczne szkody, a audytorium i foyer zostały uznane za nienaprawialne w ich pierwotnej formie, głównie ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia. Podczas kilku lat prac budowlanych i renowacyjnych prawie wszystkie elementy obiektu i jego wyposażenia o znacznej wartości kulturowej udało się uratować i wybudować ponownie. Projekt odbudowy umożliwił przebudowanie teatru zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi oraz bieżącą najlepszą praktyką teatralną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowej i niewątpliwego uroku. W artykule przedstawiono historię obiektu, przyczyny i skutki katastrofy oraz proces odbudowy i efekt końcowy.
EN
The New Zealand theatre “Isaac Theatre Royal” is the spiritual heart of the art scene of the city of Christchurch and the entire Canterbury region. In this theatre, spectacular performances of artists valued all over the world have been taking place for over a century. In 2011, during a very serious earthquake, the facility suffered considerable damage, and the auditorium and foyer were considered irreparable in their original form, mainly due to the danger of collapse. During several years of construction and renovation work, almost all elements of the facility and its equipment of considerable cultural value were saved and rebuilt. The reconstruction project made it possible to rebuild the theatre in accordance with the latest technical requirements and current best theatre practice, while maintaining cultural value and undoubted charm. The article presents the history of the object, causes and effects of the disaster as well as the reconstruction process and the final effect.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.