Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Analizowany w niniejszym artykule obszar badań Sulmierzyce-Odolanów stanowi przykład występowania głębokiej cechsztyńskiej mineralizacji metalicznej na monoklinie przedsudeckiej. W przeciwieństwie do złóż eksploatowanych obecnie tego typu obszary nie były wcześniej brane pod uwagę pod kątem ewentualnego wydobycia. Jednakże w ostatnich latach, ze względu na rozwój nowoczesnych technologii górniczych, sytuacja ta uległa zmianie i zyskały one status obszarów perspektywicznych dla przyszłego dokumentowania złóż. Graniczne parametry wyznaczające złoże, zalecane do stosowania przy przygotowywaniu dokumentacji geologicznej, choć nieobowiązkowe, ustanowione zostały rozporządzeniem Ministra Środowiska. W przypadku stratoidalnych złóż cechsztyńskich biorą one pod uwagę ekwiwalentną zawartość i zasobność jedynie dwóch metali, tj. miedzi, jako głównego składnika użytecznego, oraz srebra. Prowadzi to do niedoszacowania zasobów rud, w których występują także inne metale, m.in. cynk i ołów, co jest szczególnie niekorzystne w przypadku złóż głębokich, gdzie z ekonomicznego punktu widzenia wskazane jest koncentrowanie się na ich najbogatszych partiach oraz dokumentowanie, a w przyszłości wydobywanie wszystkich użytecznych metali. Rozporządzenie Ministra Środowiska nie uwzględnia także wahań rynkowych cen metali w czasie, które mają istotny wpływ na zawartość i zasobność ekwiwalentną tych pierwiastków w złożu. W artykule zaprezentowano autorskie wzory mające na celu obliczenie zawartości i zasobności polimetalicznego ekwiwalentu uwzględniającego udział w rudzie czterech pierwiastków: miedzi, srebra, cynku i ołowiu. Umożliwiają one także oznaczanie tych wartości dla dowolnie wybranych przedziałów czasowych oraz śledzenie ich zmian w czasie. Poza parametrami jakościowymi możliwe jest również obliczenie wartości zasobów kopaliny w złożu wyrażonej w dolarach amerykańskich na metr kwadratowy jego powierzchni dla każdego z wybranych przedziałów czasowych. Do obliczeń wykorzystano wyniki analiz chemicznych archiwalnych rdzeni wiertniczych pochodzących z bada - nego obszaru. Łącznie przeanalizowano 135 otworów archiwalnych położonych w jego granicach. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano zmienne w czasie zasoby ekwiwalentu polimetalicznego (Cu-Ag-Zn-Pb) oraz ich wartość rynkową wyrażoną w dolarach amerykańskich dla każdego roku w przedziale czasowym 2012–2016.
EN
The “Sulmierzyce-Odolanów” study area analyzed in the present paper constitutes an example of the presence of deep Zechstein metallic mineralization in the Fore-sudetic Monocline. Unlike the shallow deposits which are being mined nowadays, these types of areas were not previously considered in terms of their possible extraction. However, in recent years, due to the development of modern mining technologies, this situation has changed and these areas have become prospective for the future documenting of mineral deposits. The threshold parameters delimiting an ore deposit, recommended for use when preparing geological documentation and not compulsory, have been established by the regulation of the Minister of environment. in the case of stratabound Zechstein deposits they take the equivalent percentage and productivity of only two metals, i.e. copper, as the main useful component, and silver into account. This leads to the underestimation of the resources of ore which also contains other metals, including zinc and lead, which is particularly disadvantageous in the case of deep deposits, which from an economic standpoint, it is advisable to focus on their richest parts and to document, and in the future to extract all the useful metals. Also, the regulation of the Minister of environment does not take into account the fluctuations of the market prices of metals over time, the impact of which on the equivalent content and productivity of these elements in the deposit is considerable. This paper presents the authors’ own formulas intended to calculate polymetallic equivalent content and productivity taking the share of four elements in the ore into account: copper, silver, zinc and lead. They also enable determining these values for arbitrarily selected time intervals and tracing their changes over time. Apart from the quality parameters it is also possible to calculate the value of mineral resources in the deposit expressed in American dollars per one square meter of its area for each selected time interval. The calculations used the results of chemical analyses of historical drill cores originating from the studied area. A total of 135 historical holes located within its boundaries were analyzed. Based on the obtained figures, the time-varying resources of the polymetallic equivalent (Cu-Ag-Zn-Pb) were estimated along with their market value expressed in American dollars for each year in the time interval of 2012–2016.
2
Content available Nie zawsze beton jest najlepszy
PL
W artykule przedstawiono daleki od standardów przyjętych aktualnie w Europie sposób budowy domu mieszkalnego. Okazuje się, że nie dysponując współczesną „europejską” technologią, można zbudować tanio i w sposób ekologiczny dom perfekcyjnie dostosowany do środowiska, w którym będzie on eksploatowany. Przedstawiono pozornie prymitywne, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania stosowane przez afrykańskie plemię Masajów.
EN
The paper presents a method of building a dwelling house, which is far from the standards currently adopted in Europe. It turns out that without modern “European” technology it is possible to build a cheap and ecological house, perfectly adapted to the environment in which it will be used. In the paper seemingly primitive and at the same time fascinatingly modern solutions, used by the African tribe of Maasai, are presented.
3
Content available remote Analiza mechanizmów zużycia ostrzy piły tarczowej
PL
Przedstawiono wyniki badania zużycia ostrzy piły tarczowej w próbach przecinania różnych gatunków stali w warunkach przemysłowych. Próby przeprowadzono na centrum obróbkowym CNC BLM EM 80. Analizie poddano zużycie ostrza podczas przecinania stali C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5 i S355J2+C. Narzędzie (piłę tarczową) mierzono przed obróbką wybranych gatunków stali i po niej. Określono zużycie ostrzy oraz ich podatność na wyłamania.
EN
The work is devoted to the machinability problems of selected grades of steel in the conditions of cutting rods with a circular saw. Selected indicators of machinability of steels were tested in industrial conditions. Attempts to cut steel were carried out on a BLM EM 80 CNC machining center. The analysis covered the tool wear during cutting of C35EC, Pb-30, 16MnCrSPb5, S355J2+C. The tool (circular saw) was measured before and after machining of steel.
PL
W 2011 r. grupa Miedzi Copper Corporation (MCC) rozpoczęła program poszukiwań głębokich złóż Cu-Ag na monoklinie przedsudeckiej. Przyjęto bardzo rozległy obszar badań i zastosowanie szerokiej palety instrumentów badawczych. W latach 2011–2013 badania MCC objęły 21 obszarów koncesyjnych. Lokalizacja koncesji poszukiwawczych i poszukiwawczo-rozpoznawczych opierała się na znanych obszarach prognostycznych i hipotetycznych o stwierdzonym kontakcie facji Rote Fäule z facją redukcyjną, położone w pobliżu cechsztyńskich obszarów wyniesionych. W latach 2012–2013 sprofilowano archiwalne otwory wiertnicze wykonane głównie przez przemysł naftowy, a w przypadkach, kiedy umożliwiał to stan zachowania materiału skalnego, pobrano próby do badań chemicznych. Wykonano także całą gamę badań specjalistycznych w zakresie chemii organicznej, macerałów węgla, zdolności refleksyjnej witrynitu, oraz petrograficznych, ze szczególnym naciskiem na metodę Rock Eval. Ta ostatnia pozwala na określenie obecności tzw. mocnego Rote Fäule, z którym powiązane jest występowanie najbogatszych horyzontów zmineralizowanych. Niemniej istotnym dla poszukiwań okazał się reprocessing danych geofizycznych z zastosowaniem nowatorskiej metody efektywnych współczynników odbicia. Umożliwia ona przekształcenie konwencjonalnego obrazu sejsmicznego w impulsową postać zapisów sejsmicznych, czyli czasowy ciąg współczynników, których sekcje można dowiązać do profili archiwalnych wierceń dla śledzenia przebiegu serii litologicznych. Metoda ta pozwala ze znacznie większą niż dotychczas dokładnością określić istotne dla prac poszukiwawczych elementy strukturalne, a także sugerować istotne dla mineralizacji zjawiska tektoniczne. W efekcie uzyskano bardziej dokładny model rozprzestrzenienia mineralizacji i wyznaczono tzw. sweet spots , które stały się przedmiotem dalszej eksploracji wiertniczej. Liczbę aktywnych koncesji ograniczono do 6, co w dużej mierze wynikało nie tylko z braku mineralizacji, ale także z przesłanek ekonomicznych. Program wiertniczy rozpoczęty w roku 2013 i prowadzony do dziś pozwolił na odkrycie i wstępne udokumentowanie trzech złóż miedzi i srebra na monoklinie przedsudeckiej. Są to złoża Mozów i Sulmierzyce, gdzie wcześniej wyróżniono obecność obszarów perspektywicznych, a także złoże Nowa Sól, odkryte na tzw. green field , gdzie dotychczas nie prowadzono żadnych badań złożowych. Każde z tych złóż na obecnym etapie rozpoznania posiada zasoby przekraczające 5 mln ton miedzi ekwiwalentnej, a wykonane analizy ekonomiczne wskazują na opłacalność ich eksploatacji przy zastosowaniu nowoczesnych metod głębienia szybów, klimatyzacji i gospodarki odpadami.
EN
In 2011, the Miedzi Copper Corporation (MCC) initiated its exploration program involving deep Cu-Ag deposits in the Fore-Sudetic Monocline. A very vast study area was adopted, along with the use of a wide range of research instruments. In the years 2011–2013 the exploration of MCC involved 21 concession areas. The location of concessions for exploration as well as exploration and prospecting was based on the known prognostic and hypothetical areas with confirmed contact of the Rote Fäule facies with the reduced facies, placed in the proximity of the Zechstein elevations. In 2012 and 2013, historical boreholes drilled mainly by the petroleum industry were logged, and in cases where the preservation of rock material allowed, samples were collected for chemical analyses. Moreover, a wide range of specialized examinations was performed, involving organic chemistry, coal macerals, vitrinite reflectance and petrography, with a particular emphasis on the Rock Eval method. The latter allows the presence of the so-called strong Rote Fäule associated with the presence of the richest mineralized horizons to be established. It was equally important for the purpose of exploration to perform the reprocessing of geophysical data using the innovative method of effective reflection coefficients. This allows transforming a conventional seismic image into an impulse form of seismic records, meaning a temporal sequence of coefficients, whose sections can be correlated with the logs of historical boreholes in order to trace the course of lithological series. This method provides a much higher accuracy for determining structural elements crucial for exploration than before, suggesting the presence of various tectonic phenomena important for mineralization. As a result, a more detailed mineralization distribution model was obtained and the so-called sweet spots were pinpointed, becoming an object of further drilling exploration. The number of active concessions was reduced to 6, which resulted largely not just from the absence of ore, but also from economic premises. The drilling program initiated in 2013 and still continued today allowed the discovery and preliminary documentation of three copper and silver deposits in the Fore-Sudetic Monocline. These are the Mozów and Sulmierzyce deposits, where the presence of prospective areas was previously recorded, as well as the Nowa Sól deposit, discovered in the so-called green field, where no ore exploration was previously conducted. At the current stage of identification, each of these deposits contains resources exceeding 5 million tons of equivalent copper, and the performed economic analyses indicate the viability of their extraction using the modern methods of shaft sinking, air conditioning and waste management.
PL
Posadzki (podłogi przemysłowe) z betonu cementowego na gruncie zaczęto stosować w Europie powszechnie w latach 90. XX wieku. Opracowano wówczas szczegółowe procedury obliczeniowe i badawcze do procesów projektowania i wykonawstwa [4]. Mimo że upłynęło od tamtego czasu prawie 30 lat, zdarzają się ciągle awarie tych konstrukcji, a ich przyczyny rozkładają się na wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Przypadek takiej awarii opisany jest w artykule.
EN
Industrial ground floors made with the steel fibre beginning to constructed in the Europe started from the 90. years of the XX century. Prepared at that time detailed reports [4] described designing and executive problems. Nevertheless, that to this time we have 30 years good experiences in this matter often appeared emergences of this structures depend on the designers or constructor works. Known the authors an accident is described in this article.
6
PL
Płyty MgO, wytworzone z użyciem cementu magnezjowego, można kupić w Polsce. Są materiałem, którego podstawowe cechy fizykomechaniczne oraz potencjalny zakres zastosowania są mało znane. W artykule przedstawiono wady i zalety płyt MgO i porównano je z płytami gipsowo-kartonowymi (g-k). Zaobserwowano, że cechy fizykomechaniczne badanych płyt w głównej mierze wynikają z właściwości spoiwa użytego do ich wykonania – odporność gipsu na destrukcyjne działanie wody jest znacznie mniejsza niż spoiwa magnezjowego. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że płyty MgO mają lepsze właściwości użytkowe od płyt g-k. W polskich realiach główną wadą płyt MgO jest ich wysoka cena, ponaddwukrotnie większa niż płyt g-k.
EN
MgO boards made of magnesia cement have been available in Poland. They are the material whose basic physico-mechanical characteristics and their potential range of application is not very well known. The paper presents the advantages and disadvantages of MgO boards and compares them with plasterboards. It has been observed that the physico-mechanical properties of the tested boards result mainly from the characteristics of the binder used for their production – the resistance of gypsum to the destructive effect of water is much lower than the resistance of magnesium binder. The analysis of the test results have shown that the in-use performance of the MgO boards is much better than that of plasterboards. In Polish reality the main disadvantage of MgO boards is their high price, which is more than double of the price of plasterboards.
EN
Detailed morphological and geochemical studies of placer gold grains and other heavy minerals from Cenozoic fluvial clastic sediments in the area of the Zimnik Creek drainage basin (North Sudetic Trough, Lower Silesia) allowed the description of their specific features: shape and morphology, flatness index, internal textural features and chemical composition of the gold grains. It enables an estimation of the distance from the source area and determination of the source of the ore mineralisation, along with establishing the feeder areas for placer mineralisation including Rote Fäule-related gold hosted by Rotliegend-Zechstein transitional sediments. The comparison of the heavy mineral contents of placer grains from the Zimnik Creek drainage basin makes it possible to identify the area of origin for the gold particles. The crystalline Au-Ag-Pd-Hg (polymetallic) alloy grains of fluvial gold are assumed to come from the transitional sediments between the Rotliegend and the Zechstein in the North Sudetic Basin. The morphological and geochemical features of the polymetallic grains strongly suggest that the grains from the upper course of the Zimnik Creek valley sediments represent what has eroded from the local gold mineralisation and this mineralisation is probably in the vicinity of the upstream sampling site. The bimodal chemical composition of the Au-Ag-Pd-Hg alloy grains with electrum and medium-Ag grains (<15 wt.% Ag) found in the study area is typical of the Rote Fäule and Kupferschiefer-related gold mineralisation on the southern side of the North Sudetic Trough and the Sieroszowice-Polkowice copper mining district of the Fore-Sudetic Monocline. The study of the Ag contents of placer grains from the Zimnik Creek drainage basin highlights the contrast between the placer gold grains derived from Paleozoic orogenic gold mineralisation in the Sudetes (typically simple Au-Ag alloys containing between 5 and 20 wt.% of Ag) and the one formed by the oxidizing chloride hydrothermal systems. The grains identified in this manner as originating from the oxidizing hydrothermal system of the transitional zone can be distinguished from the placer gold derived from other styles of mineralisation, which are not Rote Fäule-related. It is particularly important considering the ongoing reconnaissance exploration in the North Sudetic Trough (SW Poland), which employs gold grain analyses as a prospecting tool for the detection of potentially economic primary gold mineralisation.
PL
Obecność głębokiej mineralizacji miedziowo-srebrowej w centralnej i wschodniej części monokliny przedsudeckiej nie była znana aż do połowy lat 50. XX w. Przez następne dziesięciolecia prowadzone stopniowo prace badawcze oraz analizy materiału rdzeniowego z ograniczonej liczby głębokich otworów pozwoliły na uszczegółowienie posiadanych informacji oraz na wyznaczenie potencjalnych obszarów złożowych, wraz z oszacowaniem ich przewidywanych zasobów. Mimo to, z uwagi na bariery technologiczne, które opłacalne wydobycie limitowały do głębokości nieprzekraczających 1250 m, obszary te nie były w przeszłości traktowane jako obiekty ewentualnej eksploatacji. Dopiero postępujący rozwój techniczny sprawił, że wydobycie tych rud jest obecnie możliwe i osiągalne, na co wskazują doświadczenia z wielu światowych złóż. Zakrojony na szeroką skalę program eksploracji spółek z grupy Miedzi Copper, prowadzony od kilku lat w południowo-zachodniej Polsce, spowodował, że realne stało się udokumentowanie głębokich złóż miedzi i srebra na tym obszarze. Podstawowym warunkiem podjęcia ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji jest koncentracja na rejonach charakteryzujących się wyższą jakością kopaliny.
EN
The deep copper-silver ores in the central and eastern parts of the Fore-Sudetic Monocline had been unknown until the mid- -1950s. During the following decades, gradually progressing studies and analyses of core material from a limited number of deep boreholes drilled in this region made it possible to acquire detailed information and to demarcate areas of potential mineral deposits, along with the estimation of their predicted resources. In spite of the above, due to the technological barriers which limited their profitable extraction to depths not exceeding 1250 m, those areas were not formerly considered as potential mining targets. It is only because of the progressing technological advancement that the extraction of those minerals has currently become possible and attainable, as evidenced by experience from all over the world. Because of the extensive exploration program conducted for several years in south-western Poland by companies belonging to the Miedzi Copper Group, the documenting of deep copper and silver deposits in this area has now become realistic. A primary condition of economically justified extraction is focusing on regions characterised by a higher quality of ore.
PL
Rodanek sodu (NaSCN) oraz trójetyloamina (TEA) są często stosowane jako podstawowe składowe domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu. Są to klasyczne domieszki „przeciwmrozowe”. W przypadku zapraw skuteczność tych domieszek, w zależności od zakresu dozowania, często nie jest precyzyjnie przez producenta określona, czego skutkiem są nie zawsze zgodne z oczekiwaniami efekty działania. Podjęto zatem próbę oceny skuteczności działania oraz optymalizacji dozowania rodanku sodu oraz trójetyloaminy. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu tych substancji na wytrzymałość na ściskanie (1-, 2- i 28-dniową) normowej zaprawy cementowej, zawartość powietrza w świeżej zaprawie oraz odporność na cykliczne zamrażanie (150 cykli).
EN
Sodium thiocyanate (NaSCN) and triethylamine (TEA) are frequently used as the basic components of admixtures which accelerate setting and curing of cement. These are classical "antifreeze" admixtures. Depending on the dosage (especially in case of mortars) their efficiency is often not precisely specified by manufacturer, which results in the effects not always consistent with the expectations. Therefore an attempt has been made to assess the efficiency of the admixtures and optimize their dosing. This paper presents the results of the impact of different amounts of sodium thiocyanate and triethylamine added to the standardized cement mortar, on its compressive strength (after 1, 2 and 28 days), air content in the fresh mortar and resistance to cyclic freezing (150 cycles).
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań modyfikatora asfaltu. Analiza tych wyników wykazała istotny wpływ modyfikacji asfaltu imidazoliną na poprawę jego właściwości fizycznych. Nastąpiło wyraźne zwiększenie przedziału plastyczności asfaltu, zarówno przed i po starzeniu laboratoryjnym. Analiza wskaźnika starzenia wykazała, że efektem dodatku imidazoliny jest znaczny wzrost odporności asfaltów na starzenie.
EN
Com. imidazoline was added (1% by mass) to a soft bitumen (softening temp. 40–42°C) to modify its phys. Properties before and after ageing at 163°C for 75 min. The addn. of the imidazoline resulted in a significant increase in resistance of the bitumen to aging.
PL
Związki tlenoazotkowe domieszkowane jonami europu są przedmiotem intensywnych badań aplikacyjnych przede wszystkim ze względu na możliwość ich wykorzystania jako luminofory w produkcji białych LED. Wynika to z wysokiej stabilności chemicznej i odporności termicznej tlenoazotków, które wraz z odpowiednimi właściwościami optycznymi czynią tę klasę materiałów konkurencyjną w stosunku do stosowanych obecnie rozwiązań opartych na granacie itrowo-glinowym domieszkowanym cerem. Celem badań było określenie wpływu rodzaju źródła krzemu (SiO2 i/lub Si3N4) oraz wpływu SiO2 na skład fazowy i morfologię proszkowego luminoforu SrSi2O2N2 domieszkowanego dwuwartościowymi jonami pierwiastków ziem rzadkich. Przeprowadzono syntezę serii próbek proszkowych w temperaturze 1450 ºC w przepływie azotu przez 2 h, a następnie wykonano badania morfologii otrzymanych proszków metodą SEM/LM oraz składu fazowego XRD, jak również badania właściwości optycznych, tj. widm emisji (PL) i widm wzbudzenia. Przeprowadzone badania wykazały, że najkorzystniejsze właściwości optyczne otrzymano w przypadku składu ze zdywersyfikowanym źródłem krzemu (stosunek Si3N4/SiO2 = 9:1).
EN
Oxynitride compounds doped with europium ions are the subject of intensive research. The reason is that such compounds can be used as phosphors in production of white LEDs due to their high chemical and thermal stability. Together with the relevant optical properties this type of compounds can be more promising than solutions based on cerium doped yttrium aluminium garnet. The aim of this study was to determinate the effect of SiO2 addition on the phase composition and morphology of SrSi2O2N2 phosphor powder doped by divalent rare earth ions. The synthesis of powders was carried out for 2 h at 1450 ºC under the flow of nitrogen. The study of the powders morphology and phase composition was performed by SEM/LM and XRD, respectively; the optical properties, i.e., emission and excitation spectra were also examined.
PL
Celem opracowania było ustalenie związków przyczynowo - skutkowych powstawania potencjalnych wad w procesie przetwarzania płyt meblowych w firmie BARTIX. Aby osiągnąć zamierzony cel postanowiono wykorzystać analizę FMEA. Przed jej zastosowaniem opracowano oryginalne, dedykowane do firmy meblarskiej BARTIX tabele doboru liczb priorytetowych, które pozwoliły umiejętnie tą analizę przeprowadzić. Wnioski z analizy mogą posłużyć również innym firmom z branży meblarskiej jako praktyczne wskazówki doskonalenia jakości procesów.
EN
The aim of this paper was to determine cause and effect relations which might result in potential failures during processing of furniture boards in BARTIX company. FMEA was chosen as a method to achieve this aim. Before conducting it, for this particular case there was designed the original worksheet with severity rating scale, dedicated for BARTIX company. Conclusions of this analysis may be used by other enterprises in a furniture sector as a guidance to improve quality of the processes.
PL
W artykule przedstawiono problematykę oraz ogólną zasadę działania filtrów adaptacyjnych. Przedstawione zostały także wyniki badań skuteczności działania filtrów z rodziny LMS (LMS, NLMS, oraz LMS i NLMS ze wstępną dekorelacją sygnału) z wykorzystaniem realnego zarejestrowanego sygnału radiokomunikacyjnego. Na potrzeby realizacji badań zostało wykonane programowe środowisko w którym zaimplementowano tą rodzinę algorytmów.
EN
The article presents the issues and the general operation principle of the adaptive filters. Article also includes test results of the effectiveness of the filters in the LMS family (LMS, NLMS and also LMS and NLMS with initial signal decorrelation) using record of real radio communications signal. For the implementation of research has been done programming environment that implements this family of algorithms.
EN
Dispute and controversy are parts of our culture and cannot be omitted on the Internet (where it becomes more anonymous). There have been many studies on controversy, especially on social networks such as Wikipedia. This free on-line encyclopedia has become a very popular data source among many researchers studying behavior or natural language processing. This paper presents using the category structure of Wikipedia to determine the controversy of a single article. This is the first part of the proposed system for classification of topic controversy score for any given text.
EN
In most cases of diseased heart valves, they can be repaired or replaced with biological or mechanical prostheses. Biological prostheses seem to be safer than mechanical ones and are applied with good clinical outcomes. Their disadvantage, when compared with mechanical valves, is durability. In the development and application of mechanical and biological heart valves, a significant role can be played by a Hybrid (Hydro-Numerical) Circulatory Model. The aim of this paper is to demonstrate the opportunities created by the hybrid model for investigations of mechanical heart valves and their computer models under conditions similar to those of the circulatory system. A diode-resistor numerical valve model and three different design mechanical aortic valves were tested. To perform their investigations, computer applications were developed under RT LabView to be run on a PC. Static and dynamic characteristics of the valves were measured and registered - pressure in the numerical time-varying elastance left ventricle (pLV), in the aorta (pas) and flow (f), proving, among other factors, that 1) time delay of pas with respect to pLV is mainly related to the valve’s opening time, and 2) the valves of substantially different designs tested under identical hydrodynamic conditions reveal nearly the same dynamic performance.
EN
Hard bitumens are used in the construction industry primarily in it’s unmodified form, for instance for the production of the so-called traditional roofing felt. Due to the low price of these types of membranes, the use of a popular but expensive modifying agent, SBS copolymer, is not justified economically. Research carried out by the authors has shown that chemical organic compounds belonging to a group of imidazolines may potentially be used as much cheaper bitumen modifier. It was demonstrated that a new type of modifier based on oleic imidazoline, developed by the authors, has a significant impact on improving the physical properties of bitumen. The use of this modifier results in a significant increase in the bitumen plasticity range, both before and after laboratory ageing. In addition, there was a considerable increase of bitumen’s resistance to aging. Its use can help improve the quality and durability of popular waterproofing products manufactured with the use of hard bitumen.
EN
Respiratory disturbances frequently accompany stuttering. Their influence on lung ventilation can be assessed by measurement of the end-tidal CO2 concentration (EtCO2). The effectiveness of the CO2-based visual feedback method of breath regulation (VF) designed for stuttering therapy was tested in this study. The aim of the study was to answer the question if the VF helps to reduce respiratory disturbances in stuttering and increase speech fluency. 20 stuttering volunteers aged 13–45 years took part in the 3-parts test consisting of: 1. speaking without any techniques improving speech fluency, 2. learning the VF method, 3. VF-assisted speaking. The CO2/time signal and an acoustic signal of an utterance were recorded during the test. Significant increase of FE – the factor of breath ergonomics during speaking (based on both signals), from 47% to 71% (P < 0.01), and significant decrease of %SS – the percent of syllables stuttered, from 14% to 10% (P < 0.01) were received for VF-assisted utterances compared to the utterances without VF assistance. The results indicate that the VF can help to eliminate respiratory disturbances in stuttering and increase speech fluency.
PL
Celem artykułu jest ocena dostępności portu lotniczego Rzeszów-Jasionka dla mieszkańców miasta Rzeszowa. Artykuł składa się z trzech części: charakterystyki portu lotniczego, charakterystyki dostępnych połączeń pomiędzy lotniskiem a centrum miasta, oceny dostępności portu lotniczego. Zastosowane metody badawcze to przegląd dostępnych opracowań statystycznych, pomiar bezpośredni oraz karta oceny.
EN
Rzeszów-Jasionka International Airport is located 10 km to the north from the centre of Rzeszów. It is the communication airport in south-eastern tip of Poland, from which operate five airlines. Rzeszów airport records a steady increase in number of passengers. There are also being implemented investments, which improve performing of the airport. The greatest of these was the construction of the new passenger terminal building, in which there are combined two functions: departures and arrivals. The bandwidth of the new terminal might ultimately reach the level of 1,400 passengers per hour. Development of the airport as well as the growth in the number of passengers increases the demand for the direct communication between the airport and the city. From the centre of Rzeszów to the airport passengers can travel for example by using private car or taxi. On the north side of the new passenger terminal there is a monitored car park for both: cars and buses, where you can leave the vehicle during the journey. Access to the airport is provided by two national roads: No. 9 (Rzeszów-Warszawa) and No. 19 (Rzeszów-Lublin). There is also a bus communication provided by the Municipal Transport Company in Rzeszow and the Intercommunal Car Communication. The purpose of this article is to assess the accessibility of the Rzeszów-Jasionka" International Airport for the residents of the Rzeszów City. Article consist of three parts: presenting the characteristic of the airport, characteristic of the communication between the airport and the centre of the city, assessment of the accessibility of the airport. Applied research methods are: overview of the available statistical studies, direct measurement and evaluation cart.
EN
Computer measuring systems based on a net a of sensors, which register selected physical parameters, could be employed to support the flood hazard management. Such systems were developed as a part of scientific projects in Denmark (IJkDijk/Macrostability) and Holland (IJkDijk Piping). The Computer System for Monitoring Levees (ISMOP) is now being contructed in Poland. For experiment purposes a reservoir comprising of two 208-metre, interconnected segments of a levee (58 m × 4.5 m, width × height) will be build. In the area of the levee there will be installed 35 sensors to measure the changes of pore water pressure, temperature, vertical strains, levels of a water table and displacements within the levee's body. Furthermore, the levee's strains will be monitored by means of standard geodetic methods and a ground-based, long-range interferometric radar (IBIS-L). The levee will also be monitored by an equipment for measuring electric resistance in the ground and a thermographic camera. An analysis of information obtained by sensors will allow for establishing an optimal method for cost-effective and successful determination of the levees' conditions during the flood and also after its appearance.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.