Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image processing and analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono przebieg procesu implementacji systemu sterującego dla prostej, dwunożnej konstrukcji kroczącej. Szczególny nacisk położono na problemy pojawiające się podczas integracji oprogramowania odpowiadającego za proces generowania chodu z rzeczywistym modelem robota. Zaproponowano wykorzystanie dodatkowych, kalibracyjnych elementów programowych, pozwalających m.in. na śledzenie położenia kluczowych punktów konstrukcji podczas ruchu. Zostały one wykorzystane do korekcji wpływu niekorzystnych czynników takich jak niedokładność wykonania konstrukcji czy też skomplikowana geometria kończyn. Główna funkcjonalność dodatkowego oprogramowania kalibracyjnego została oparta na metodach i algorytmach związanych z zagadnieniami z dziedziny analizy i przetwarzania obrazów.
EN
This paper discusses the process of the implementation of the control system for simple, bipedal moving. Particular attention has been placed on the issues that arise during the integration of software responsible for gait generation process with the real model of the robot. It has been suggested to use additional, calibration software elements, include elements allowing to track the position of the key points of the structure during its movement. These have been used to correct the impact of adverse factors such as uncertainty in robot construction or the complicated geometry of the limbs. The main functionality of the additional, calibration software was based on methods and algorithms related to image processing and analysis.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową. W ostatnim czasie w ITR prowadzone są również prace, dotyczące przetwarzania i analizy obrazów dla celów monitorowania procesów spalania. W artykule przedstawiono przykładowe techniki wizualizacji i przetwarzania obrazów dla celów monitorowania procesów wysokotemperaturowych.
EN
The article presents some applications of processing and image analysis systems for measurements of selected parameters of solid fuels. Applications were developed in the Thermal & Chemical Devices Center of Tele & Radio Research Institute and implemented in solid fuels research laboratories. Presented applications are based on the PC and include three groups of issues: determination of fusibility of ash - solid mineral fuels (Standard PN-ISO 540), determination of the crucible swelling number (Standard PN-ISO 501) and the determination of the type of coke using Gray-King method (Standard PN-84 / G-04519). Image processing techniques such as: linear filtering, morphology, binarization, projection and contour extraction were used. In terms of image analysis were used: BLOB analysis technique, and basic measurement tools. Because of special conditions of measurements in the case of high temperature analyzers, significant attention was given to the image acquisition system. The innovative image acquisition system, using backlight illumination and a band-pass filter, was developed and tested. This system made it possible to achieve practically the same quality of images of cold sample and hot samples, as well as the elimination of strong reflections coming from the environment of the sample. The acquisition system is protected by patent. Recently, the ITR work on image processing and analysis for monitoring combustion processes in boilers. The article presents an example of visualization techniques and image processing for monitoring high-temperature processes.
EN
This paper presents a concept of parallel programming in the context of image analysis and processing algorithms. It demonstrates an exact implementation of the issue of image filtration using the Microsoft .NET framework and the C# language. All technical aspects were subject to analysis. Presented are both theoretical considerations and nuances of implementation. An experiment was also conducted which consisted in the creation of an appropriate program to demonstrate an example noise filter and the recording of performance time in the case of synchronous and parallel execution. The solution analysis was tested on a typical, average laptop and a server with high computing power. The results unanimously show that applying parallel algorithms can significantly improve the effectiveness of the hardware used.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody rozpraszania światła do oceny stanu czynnej powierzchni jednowarstwowych ściernych materiałów nasypowych z ziarnami typu Trizact™. Analizie poddano siedem dysków ściernych o ziarnistości A160, A100, A65, A45, A30, A16, A6, które oświetlano wiązką laserową o długości fali λ = 660 nm. Światło odbite i rozproszone przez elementy powierzchni tworzyło obraz optyczny widoczny w płaszczyźnie obserwacji. Do analizy zastosowano oprogramowanie Image Pro®-Plus, w którym, dla zarejestrowanych obrazów, wyznaczano wybrane parametry geo i fotometryczne.
EN
The condition of surface of the abrasive tools is an important factor, which guaranteed the proper course and results of the machining process. Detection of fracture and abrasive wear of the grains as well as localization and analysis of smears of the work piece material can be assessed by the use of non-contact optical methods. In the work, the use of light scattering methods for assessment of condition of active surface of the monolayer abrasive grains Trizact™ was presented. Analysis were conducted on seven 7 Trizact™ abrasive discs with different gradations of agglomerate: A160, A100, A65, A45, A30, A16, A6, which were illuminated by a laser beam (wavelength λ = 660 nm). The light reflected and scattered by the surface elements has formed a characteristic pattern visible in a observation plan. For analysis of acquired images and determining selected geo- and photometric parameters was used the Image Pro® Plus software. The obtained results were compared with the analyses carried out for abrasive sheets with: Cubitron™ II grains, silicon carbide SiC grains as well as Al2O3 grains with sputtered layer of gold by PVD method.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową.
EN
The article presents some applications of processing and image analysis systems for measurements of selected parameters of solid fuels. Applications were developed in the Thermal & Chemical Devices Center of Tele & Radio Research Institute and implemented in solid fuels research laboratories. Presented applications are based on the PC and include three groups of issues: determination of fusibility of ash - solid mineral fuels (Standard PN-ISO 540), determination of the crucible swelling number (Standard PN-ISO 501) and the determination of the type of coke using Gray-King method (Standard PN-84 / G-04519). Image processing techniques such as: linear filtering, morphology, binarization, projection and contour extraction were used. In terms of image analysis were used: BLOB analysis technique, and basic measurement tools. Because of special conditions of measurements in the case of high temperature analyzers, significant attention was given to the image acquisition system. The innovative image acquisition system, using backlight illumination and a band-pass filter, was developed and tested. This system made it possible to achieve practically the same quality of images of cold sample and hot samples, as well as the elimination of strong reflections coming from the environment of the sample. The acquisition system is protected by patent.
PL
Jednym z niezwykle ważnych zagadnień we współczesnym przemyśle wytwórczym jest zapewnienie odpowiedniej oceny stanu powierzchni przedmiotów obrobionych. Ocena taka, z wielu względów, musi być realizowana w sposób bezstykowy, w stosunkowo krótkim czasie, nawet podczas ruchu badanej powierzchni względem czujnika pomiarowego. Takie wymagania skłaniają do stosowania tzw. systemów hybrydowych, łączących optyczne metody pomiarowe z technikami przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego. W pracy przedstawiono jeden z takich systemów opracowany na Politechnice Koszalińskiej. Podano szczegółowy opis jego konstrukcji i konfiguracji oraz przedstawiono wybrane rezultaty uzyskane podczas prowadzonych badań eksperymentalnych, w których oceniano szlifowane powierzchnie próbek płaskich i walcowych o wysokościach nierówności w zakresie od 0,07 do 3,7 μm (parametr Ra) oraz od 0,8 do 25 μm (parametr Rz). Pozytywne rezultaty badań skłaniają do kontynuowania prac zarówno nad modyfikacją konstrukcji systemu, jak i nad określeniem zakresu jego dalszych zastosowań.
EN
One of the very important issues in the modern manufacturing industry is to ensure adequate assessment of the workpieces surfaces. Such an assessment, for many reasons, must be carried out in a non-contact way in a relatively short time, even while the examined surface is in movement. These requirements can be fulfilled by application of hybrid systems that combine optical measurement methods with techniques of digital image processing and analysis. In the work, one of such a hybrid systems developed in the Koszalin University of Technology has been presented. A brief description of its construction and configuration were given in Section 2. The selected results obtained in a frame of experimental investigations carried out during assessment of ground surfaces of flat and cylindrical samples were presented and discussed in Section 3. They were characterized by a surface roughness in a range from 0.07 to 3.7 μm (Ra parameter) as well as from 0.8 to 25 μm (Rz parameter). Positive results of investigations give a chance to continue the work, which will be focused on modification of the system construction as well as on searching for the areas of its further applications.
PL
W artykule zaprezentowano implementację sprzętową nowatorskiego algorytmu odejmowania tła ViBe (ang. VIsual Background Extractor) w układzie rekonfigurowalnym FPGA. Metoda ta opiera się na odmiennej od dotychczas opisywanych i realizowanych koncepcji modelowania tła. W pracy dokonano oceny możliwości przeniesienia algorytmu na platformę sprzętową, pokazano dwie modyfikacje, które pozwoliły poprawić działanie metody oraz omówiono zrealizowany system sprzętowy. Według wiedzy autorów jest to pierwszy opis implementacji tego algorytmu w układzie FPGA.
EN
This paper presents a hardware implementation in the FPGA reconfigurable device of ViBe - a novel background subtraction algorithm. The method is based on a different, from those previously described and implemented, background modelling concept. It partly uses random numbers, which allowed us to significantly reduce the buffer size in relation to the standard methods like mean or median form a buffer. A detailed description of ViBe can be found in papers [6, 7, 8]. In this paper the role of background generation algorithms in image processing and analysis systems, with particular emphasis on hardware implementations is discussed (Section 1). The ViBe algorithm is described in Section 2. Then an analysis of the possibility of implementing ViBe in FPGA is presented (Section 3). Section 4 describes two proposed modifications: the use of the CIE Lab colour space and the enhanced flashing pixels detection method. Their desirability has been confirmed quantitatively using the "ChangeDetection" database [9]. A detailed description of the designed ViBe hardware module and image processing system is presented in Section 5. The scheme of the ViBe module is shown in Figure 5 and the whole system in Figure 4. Table 3 summarizes the hardware resource utilization. The proposed solution enables the detection of objects using the method ViBe and enables realtime processing of a colour 640 x 480 video stream at 60 frames per second. The obtained results confirm the high usefulness of FPGA in the implementation of advanced image processing and analysis algorithms.
EN
In the work laser scatterometry supported by image processing and analysis techniques was used for assessment of surface imperfections (SIM) of machined surfaces presented and discussed. During the experiment the ground and polished samples made from aluminium, brass, cast iron and steel, with visible SIM, were used. Surface topographies (Talysurf CLI 2000 - Fig. 1) and images of scattered light (experimental setup - Fig. 2) were acquired for selected areas of those surfaces. Analysis of the data obtained was carried out using Image-ProŽ Plus and TalyMap Silver software (Fig. 3). The results of the experiment enabled us to conclude that the methods used were both useful and could offer an interesting assessment of machine parts characterized by various types of SIM.
PL
Jednym z ważniejszych problemów we współczesnym wytwarzaniu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń jest ich odpowiednia diagnostyka. Proces diagnostyczny może dotyczyć m.in. detekcji i analizy skaz powierzchni powstających w sposób niezamierzony lub przypadkowy podczas obróbki, przechowywania lub użytkowania powierzchni części maszyn. Ocena skaz powierzchni może być przeprowadzana z wykorzystaniem szeregu metod pomiarowych. Ważną rolę odgrywają tutaj metody optyczne w największym stopniu wykorzystywane w warunkach produkcyjnych. W pracy pokazano, iż optyczne metody skaterometrii laserowej wspomagane przez techniki przetwarzania i analizy obrazu mogą stanowić ciekawą alternatywę w przypadku oceny części maszyn, charakteryzujących się występowaniem różnego rodzaju skaz powierzchni. W pracy opisano metodę ARS wykorzystującą obrazowanie i analizą światła rozproszonego przeznaczoną do detekcji skaz powierzchni elementów maszyn obrabianych różnymi technikami obróbkowymi. Zaproponowana metoda charakteryzowała się m.in. dużą czułością, bezstykowym sposobem pomiaru oraz krótkim czasemprzeprowadzenia oceny. Parametry uzyskane z analizy obrazu (oprogramowanie Image ProŽ-Plus) porównywano z wybranymi dwu- i trójwymiarowymi mapami powierzchni skaz (oprograowanie TalyMap Silver) rejestrowanymi profilometrem optycznym Talyscan CLI2000 firmy Taylor Hobson. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą użyteczność zastosowanej metody rozpraszania światła, mogącej stanowić jedną z propozycji rozwiązania problemu diagnostyki części maszyn i urządzeń w warunkach laboratoryjnych lub
PL
W artykule opisano implementację systemu detekcji obiektów ruchomych składającego się z kamery cyfrowej, układu FPGA Spartan 6 oraz monitora LCD. Zastosowano metodę detekcji obiektów opartą na obrazach różnicowych, stosując następujące algorytmy: generacja tła, odejmowanie tła i usuwanie cieni. Dokonano modyfikacji i adaptacji algorytmów do potrzeb implementacji FPGA. Podstawą działania systemu są moduły zaimplementowane w języku VHDL: wielowariantowej generacji tła oraz segmentacji obiektów ruchomych na podstawie analizy wartości jasności, koloru i tekstury. Dodatkowo opisano budowę, zaimplementowanych w języku Verilog, modułów umożliwiających komunikację z kamerą, wykonanie transformacji Bayera, konwersji przestrzeni barw RGB na CIE Lab oraz szybkiego interfejsu do zewnętrznej pamięci RAM DDR3. Ponadto w pracy zaprezentowano zużycie zasobów FPGA dla poszczególnych modułów oraz wyniki testów wykonanego systemu.
EN
The article describes an implementation of a moving object detection system consisting of a digital camera, a Spartan 6 FPGA device and a LCD monitor. The object detection method is based on differential images. It uses the following algorithms: background generation, background subtraction and shadow removal. The basis of the system are two modules designed in VHDL: advanced background generation and moving objects segmentation based on brightness, colour and texture analysis. In addition the construction of modules allowing communication with the camera, execution of the Bayer transform, RGB to CIE Lab colour space conversion and fast interface to the external DDR3 RAM is described. The paper also presents the usage of FPGA resources and tests results of the proposed system.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie obrazów światła rozproszonego do oceny mikronierówności powierzchni obrobionych. Dokonano krótkiego opisu teorii rozpraszania światła na powierzchniach chropowatych. Uwzględniono przy tym, że zjawisko to może być wykorzystane do oceny struktury geometrycznej powierzchni metodami skaterometrycznymi wspomaganymi technikami przetwarzania i analizy obrazu. Pokazano również wybrane wyniki analiz densytometrycznych prowadzanych na obrazach światła rozproszonego uzyskanych dla różnych powierzchni obrobionych.
EN
In the paper a proposal of surface microroughness assessment by analysis of scattered light images is presented. A brief description of theoretical bases of light scattering from rough surfaces is given and discussed. There is contained the detailed analysis of the scattered light intensity spatial distribution, often assessed by BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function). The authors show that the light scattering phenomenon can be used for surface roughness assessment by optical methods and supported by image processing and analysis techniques. The experimental investigations were performed on flat and cylindrical surfaces machined by milling and microfinishing. The acquired images of the scattered light for these surfaces were assessed by the densitometric analysis. There was measured the light intensity determined horizontally and vertically in the direction of x and y axis.
11
PL
Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach. Szczególnie korzystne może być wykorzystanie AR w edukacji. Niniejsza praca jest częścią większego projektu dotyczącego budowy systemu AR opartego na rozpoznawaniu informacji wizyjnej, przeznaczonego do prezentacji edukacyjnych. W pracy prezentowany jest skuteczny algorytm śledzenia ręki, wykorzystujący informacje o kolorze i ruchu.
EN
Augmented Reality (AR) technology can be applied to wide range of application domains. Particularly education is an area where this technology could be especially valuable. The work presented here is part of the larger project of building vision-based Augmented Reality system dedicated to educational presentations. The main contribution of this paper is robust hand tracking algorithm which utilizes color and motion information.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody śledzenia ruchu obiektów do kontroli wymiarów zewnętrznych przedmiotów obrobionych przez polerowanie, szlifowanie i toczenie. Do badań przeznaczono zestaw 8 pierścieni, które oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Przemieszczenie plamki laserowej na powierzchniach próbek rejestrowano w postaci sekwencji video analizowanych następnie w oprogramowaniu Image-Pro Plus ® 5.1. Algorytm zaimplementowany w opracowanej makro-instrukcji SpotTracking śledził ruch plamki, wyznaczając na jego podstawie zmianę wymiaru zewnętrznego kolejnego pierścienia. Rezultaty badań potwierdziły dużą użyteczność zastosowanej metody i jej niewielki błąd w porównaniu z pomiarami referencyjnymi.
EN
In the paper there is presented an application of one of the moving image processing methods to inspection of external dimensions of machined parts. A brief description of the theoretical bases of object tracking, the fields of applying this method, as well as a short review of computer software realising tracking processes are also given. The experimental investigations were performed on a set of 8 rings machined by polishing, grinding and turning. Surfaces of the all samples were illuminated by light beam generated by a laser diode (power 1 mW at λ = 635 nm). The laser spot shift (diameter 1 mm) on the measured surface was acquired in the form of a video sequence by a colour CCD camera. The acquired sequences were processed and analysed by Image-Pro® Plus 5.1 software. An algorithm implemented in SpotTracking macro-instruction tracked a movement of the laser light spot. On the basis of the laser spot shift, the software calculated automatically the external dimension value for each measured ring. The obtained values of the external dimensions were close to the references values measured by a micrometer (the measurement error was about 1-1.3 %). The investigation results show that the method of object tracking is very useful and can be applied to inspection of external dimensions of machine elements under laboratory or industrial conditions.
PL
W artykule przeanalizowano jedną z cech obrazów wynikowych uzyskanych metodą nakładania obrazów. Wykorzystano obrazy skaterometryczne rejestrowane w postaci sekwencji video podczas ruchu badanych powierzchni, oświetlanych światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm skierowanym pod kątem padania równym 50°. Sekwencje przetwarzano za pomocą specjalistycznego oprogramowania o nazwie RegiStax 4.0, w celu uzyskania pojedynczych obrazów wynikowych o uśrednionej wartości luminacji. Dla różnej liczby nakładanych klatek obserwowano wzrost zakresu dynamicznego sygnału zawartego w obrazie. Cechę tę analizowano na podstawie wyznaczanych histogramów luminacji dla każdego z ocenianych obrazów.
EN
In the paper the theoretical bases of image stacking and the analysis of one of the features of output images obtained by this technique are presented. The authors used the images of scattered light in the form of video sequences acquired during the movement of the tested surfaces which were illuminated by a laser light beam (wavelength λ = 635 nm, incidence angle: 50 degree). The video sequences were processed by RegiStax 4.0 software. The software extracted automatically single frames from a sequence, aligned them and, then, stacked the images to produce an average value of the luminance. In the result of all these operations a single output image was created. For different numbers of the stacking frames there was observed the increase in the dynamic range of the signal content in output images. This feature was analysed on the basis of assessment of the luminance histograms by ImageJ 1.41 software. The increase in the dynamic range of the signal content in images of the scattered light can make it possible to obtain better information on the surface condition and, the same, correct metrological assessment of this surface. The presented method can be applied to in-process inspection of surface parameters and detection of surface defects of machine parts.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zautomatyzowanego systemu przeznaczonego do kontroli wizyjnej tabletek i kapsułek pakowanych w przezroczyste blistry. Inspekcja jakości pakowania obejmuje: wykrywanie braku tabletek w gnieździe lub ich nieprawidłowe ułożenie, wykrywanie tabletek o niewłaściwym kolorze lub wymiarach, wykrywanie zanieczyszczeń blistra oraz sprawdzenie prawidłowości oznakowania blistra. Omówiono właściwości podstawowych składników sprzętowych systemu. Zaprezentowano moduły programowe związane z projektowaniem nastaw systemu, tworzeniem nowych zadań inspekcji, a także wizualizacją przebiegu inspekcji w trybie automatycznym. Przedstawiono właściwości i parametry techniczne systemu. Opracowany system umożliwia pełną archiwizację nastaw oraz wyników inspekcji.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of tablets and capsules packed in transparent blisters. The packaging inspection includes: detection of tablets/capsules presence in nests, detection of improper position of tablets, detection of tablets which have improper color or size, detection of blister's contaminations, marking inspection of blisters. Features of basic hardware components of the system are discussed. Software modules related to: projects of system settings, creation of new inspection tasks and visualization of inspection stream in automatic mode are presented as well. Main features and technical data of the system are described. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection settings and results.
PL
Przedstawiony w artykule system pomiarowy przeznaczony jest do inspekcji optycznej jakości wewnętrznej powierzchni tulei cylindrów silników spalinowych po operacji honowania. System umożliwia interaktywny pomiar wielkości charakterystycznych inspekcji: odległości punktów charakterystycznych, kątów przecięcia rys honowniczych, promieni okręgów i pól powierzchni wielokątów obejmujących wyróżnione obszary powierzchni. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie inspekcji przy różnych wartościach powiększenia i różnych konfiguracjach oświetlenia, w dowolnym obszarze badanej tulei.
EN
The measuring system described in the paper provides optical inspection of internal surface quality of combustion engines cylinder liners after honing process. The system assures interactive measurement of characteristic parameters of the inspection such as: distances o1 selected points, angles between honing scratches, radiuses of circles and polygons areas in regions of interest of inspected surface. The inspection of any region of cylinder liner internal surface, including different magnification values and different illumination configurations, is possible.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali. Został zaprojektowany do inspekcji plastikowych nosków do oprawek okularów. Zastosowane w opisywanym rozwiązaniu techniki akwizycji oraz przetwarzania i analizy obrazów umożliwiają osiągnięcie dużej wydajności inspekcji. Dodatkową właściwością systemu jest możliwość pełnej archiwizacji wyników inspekcji w celu późniejszej analizy statystycznej.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
PL
Opisane w artykule stanowisko badawcze umożliwia przeprowadzenie zautomatyzowanej inspekcji optycznej obiektów trójwymiarowych przy wykorzystaniu techniki projekcji linii laserowej. Jednym z ważniejszych problemów, występujących w systemach wizyjnych tej klasy jest właściwa separacja treści obrazu (widoku zdeformowanej linii laserowej) od części obrazu stanowiącej tło. Zaprezentowano metodę polepszenie jakości akwizycji obrazu przy zastosowaniu filtru optycznego wąskoprzepustowego oraz zagadnienie rekonstrukcji obrazu 3D na podstawie obrazów zeskanowanych linii. Przedstawiono także zagadnienia związane z kalibracją 3D. Opisano dwa przykłady aplikacji inspekcji 3D: aplikację do oceny jakości wybranych powierzchni detali oraz aplikację do identyfikacji położenia częściowo przesłoniętych detali.
EN
The research stand described in the paper provides automated optical inspection of three dimensional products using laser line projection technique. One of the most important problem in such class of inspection systems is appropriate isolation of the projected line image from the background image. The methods of improving the isolation as well as the 3D reconstruction of the scanned object are described in the paper. The 3D calibration methods are also considered. Two examples of applications of 3D inspection are described: the surface quality inspection and the identification of the position of partially covered objects in a group.
PL
Systemy automatycznej inspekcji optycznej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej. W artykule przedstawiono strukturę systemów Automatycznej Inspekcji Optycznej, przykłady technik inspekcji w odniesieniu do dwóch głównych obszarów zastosowań systemów AOI: inspekcji parametrów geometrycznych wyrobów oraz inspekcji jakości powierzchni materiałów. Omówiono także zagadnienia związane z monitorowaniem i archiwizacją wyników inspekcji. Potencjalne obszary aplikacji systemów AOI to: weryfikacja montażu, detekcja defektów, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja, pozycjonowanie elementów, sortowanie/stopniowanie, systemy OCR i OCV.
EN
Automated Optical Inspection systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. The article presents the architecture of AOI systems, some examples of analysis techniques in the field of measurement of geometric dimensions of products and defects detection. The problem of monitoring and registration of inspection results is also discussed. Some fields of applications of AOI systems are: assembling verification, defects detection, precision geometrical measurements and dimension control, positioning of objects, sorting and classification of objects, optical character recognition and verification.
PL
Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej, pozwalając na całkowitą automatyzację procesu inspekcji oraz zwiększenie jego dokładności i wydajności. Ma to szczególne znaczenie jeżeli uwzględni się fakt, że panujące obecnie tendencje zmierzają do stuprocentowej kontroli jakości wyrobów. Przedstawiono kilka przykładowych metod analizy obiektów do celów automatycznej inspekcji optycznej takich jak: analiza obiektów, technika pomiarów parametrów geometrycznych obiektów bazujących na sub-pikselowej detekcji krawędzi obiektu, technika precyzyjnego wyszukiwania powtarzających się fragmentów w obrazie oraz techniki dotyczące inspekcji znakowania (OCR, OCV i MatrixCode).
EN
The machine vision systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. It is very important, especially if the obligation of the 100% production inspection is considered. The article presents some examples of the analysis methods such as: the blob analysis, the measurement method based on the sub-pixel point location and edge fiting, the technique of precision localisation of one or more occurrences of a pattern and techniques of mark inspection (OCR, OCV, MatrixCode).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.