Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość odżywcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Kasze należą do produktów zbożowych o dużych walorach odżywczych, które wynikają m.in. z wysokiej zawartości błonnika, przyswajalnych węglowodanów złożonych, witamin i soli mineralnych. Stanowią ważny element diety Polaków – są spożywane jako dania główne, dodatki do zup lub w postaci deserów (na słodko). Wykazano prozdrowotne działanie kaszy na organizm ludzki niezależnie od wieku, dlatego organizowanych jest wiele spotkań i programów promujących wykorzystanie tego cennego produktu w żywieniu człowieka. Celem badań była analiza stanu wiedzy na temat kasz, częstotliwości i formy, w jakiej są spożywane, głównie w gospodarstwach domowych prowadzonych przez młode matki, mające dzieci w wieku przedszkolnym. Badania potwierdzają wzrost zainteresowania kaszami i docenianie znaczenia ich walorów odżywczych. Zaobserwowano zwiększenie udziału kasz w żywieniu dzieci, przy czym stosowane są różne odmiany surowca (również z roślin dziko rosnących) i techniki przyrządzania potraw.
EN
Groats belong to cereal products with high nutritional values, which result, among others from high fiber content, digestible complex carbohydrates, vitamins and mineral. Groats are an important element of the Poles’ diet – they are consumed as main dishes, soup additions or in the form of desserts (sweet). Health-promoting activity of groats on the human body has been demonstrated (regardless of age), therefore many meetings and programs are organized to promote this valuable product in human nutrition. The aim of the study was to analyze the state of knowledge about groats, the frequency and form in which they are consumed, mainly in households run by young mothers with reschool children. Research confirms the increased interest in groats and the appreciation of the importance of their nutritional value. An increase in the share of groats in child nutrition has been observed, with different varieties of raw material (also from wild plants) and cooking techniques used.
PL
Grzyby stanowią pożądany surowiec spożywczy nie tylko ze względu na atrakcyjne walory sensoryczne, ale także na ich wartość odżywczą i właściwości prozdrowotne. W artykule przeanalizowano informacje producentów dotyczące wybranego asortymentu grzybów i produktów je zawierających dostępnych na rynku lokalnym Warszawy. Spośród wszystkich analizowanych produktów z grzybów najwyższą wartością energetyczną oraz zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów i błonnika odznaczały się grzyby suszone. Najbardziej popularnym gatunkiem hodowlanym była pieczarka. Najdroższym gatunkiem były suszone smardze i trufle. Grzyby dzięki możliwości wytwarzania metabolitów o działaniu prozdrowotnym, m.in. immunostymulującym, antyoksydacyjnym, przeciwnowotworowym, znalazły zastosowanie w produkcji suplementów diety. Spośród nich największy udział w analizowanym rynku stanowiły preparaty z grzyba reishii.
EN
Mushrooms are a desirable food raw material not only due to their attractive sensory properties but also because of their nutritional value and health-romoting properties. In this work the assortment of mushrooms and products containing them available on the local market of Warsaw has been analyzed. It has been concluded that dried mushroomshad the biggest energy value, protein, fat, carbohydrates and fiber content. The most popular cultured species was a champignon. Sponge mushrooms and truffles were the most expensive ones. Mushrooms with the ability to produce metabolites with the pro-health effects, e.g. immunostimulatory,anti-cancer, have been used in the production of dietary supplements. Majority of them contain reishi mushrooms.
EN
The basis of a gluten-free diet is the exclusion of all products containing gluten, which is obtained from wheat, rye, barley and oats and their derivatives. The quality of gluten-free bread is shaped by additives, including hydrocolloids, which affect its structure, improve palatability and affect the nutritional value. Gluten-free bread can be low in protein and contain more total fat and salt, compared to wheat bread. When choosing gluten-free bread, you should make a particularly careful selection of products and diversify dishes prepared with their use.
PL
Podstawą diety bezglutenowej jest wykluczenie wszystkich produktów zawierających gluten, który otrzymywany jest z pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz z ich pochodnych. Jakość pieczywa bezglutenowego jest kształtowana przez dodatki m.in. hydrokoloidy, które wpływają na jego strukturę, poprawiają smakowitość oraz wpływają na wartość odżywczą. Pieczywo bezglutenowe może być ubogie w białko i zawierać więcej tłuszczu ogółem oraz soli, w porównaniu do pieczywa pszennego. Wybierając pieczywo bezglutenowe należy doko-nywać szczególnie starannego doboru produktów i urozmai-cania potraw przygotowywanych z ich udziałem.
PL
Zwierzęta ras lokalnych stanowią źródło cennego surowca pod względem wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz przydatności technologicznej – zwłaszcza do produkcji serów. Celem pracy było omówienie wykorzystania rodzimych ras bydła do wytwarzania lokalnych produktów mlecznych – serów o podwyższonych walorach odżywczych. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu Biostrateg II. Scharakteryzowano sery wytwarzane w warunkach małej przetworni z mleka krów ras lokalnych (polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej) utrzymywanych w gospodarstwach tradycyjnych, tj. z wykorzystaniem pastwiska. Takie wyroby w pełni wpisują się w aktualne potrzeby współczesnych konsumentów, którzy poszukują żywności o większej wartości odżywczej i zawierającej liczne składniki prozdrowotne. Wzrost zainteresowania tymi produktami stwarza szansę dla rozwoju rynku produktów uzyskiwanych z mleka rodzimych ras zwierząt.
EN
Local breeds are a source of valuable raw material in terms of nutritional and health-promoting values as well as technological suitability – especially for cheese production. The aim of the study was to discuss the use of native cattle breeds to produce local dairy products – cheeses with high nutritional values. The research was carried out within the Biostrateg II project. Cheeses manufactured in the conditions of a small processing plant from the milk of local (Polish Red, White-Backed and Simmental) cows maintained on traditional farms, i.e. using the pasture, were reported. Such products fully meet the current needs of modern consumers who are looking for foods with a higher nutritional value and containing many health-promoting ingredients. Increasing interest in these products creates an opportunity for the development of the market of products obtained from milk of native animal breeds.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule dokonano oceny porównawczej zawartości podstawowych składników odżywczych oznaczonych analitycznie w różnych rynkowych orzechach jadalnych wobec zawartości deklarowanych na etykietach opakowań jednostkowych. Zawartość tłuszczu oznaczona analitycznie była zbliżona do wartości deklarowanych w przypadku 3 rodzajów orzechów (macadamia, laskowe, włoskie), a w przypadku czterech pozostałych rodzajów takiej zależności nie uzyskano. Spośród siedmiu badanych rodzajów orzechów, pięć spełniało deklarowane zawartości białka, a pozostałe dwa rodzaje orzechów (włoskie i laskowe) charakteryzowały się jego niższą zawartością niż deklarowana. Z punktu widzenia konsumenta ważna jest wartość energetyczna orzechów, która wynika przede wszystkim z zawartości tłuszczu. Pod tym względem orzechy można podzielić na dwie grupy: zawierające powyżej 55% tłuszczu (brazylijskie, laskowe, piniowe i włoskie) oraz zawierające poniżej 50% tłuszczu (macadamia, nerkowce i pistacjowe). Praktycznie wszystkie badane orzechy można uznać za dobre źródło witaminy E, tiaminy (wit. B1) oraz magnezu. Najlepszym źródłem żelaza okazały się orzechy piniowe, brazylijskie i pistacjowe. We wszystkich orzechach zwraca uwagę dość wysoka zawartość fosforu, którego obecność w diecie jest dość kontrowersyjna.
EN
In the paper presented in the article a comparative assessment of the content of basic nutrients in various edible nuts available in the marketplace. The content of these nutrients was also determined analytically. The analytically determined fat content was similar to the declared values for three types of nuts (macadamia nuts, walnuts and hazelnuts), and in case of the other four types such correlation was not obtained. Among the seven types of nuts tested, five met the declared protein content, and the other two types of nuts (walnuts and hazelnuts) were characterized by a lower protein content than the values declared on the label. From the consumer’s point of view, the energy value of nuts, resulting mainly from fat content, is important. In this respect, nuts can be divided into two groups: containing more than 55% fat (brazil nuts and pine nuts, hazelnuts and walnuts) and containing less than 50% fat (macadamia and cashews and pistachios). Virtually all the nuts tested can be considered a good source of vitamin E, thiamine (vitamin B1) and magnesium. Pine nuts, pistachios and Brazil nuts proved to be the best sources of iron. The quite high content of phosphorus in all types of nuts should be noted as its presence in a diet is quite controversial.
PL
Znakowanie alkoholu wartością odżywczą jest obecnie przedmiotem dyskusji legislacyjnych na forum krajowym i UE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nie nakłada na producentów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu większej niż 1,2% obowiązku umieszczania na etykiecie informacji o składzie i wartości odżywczej. Jednak niektóre państwa członkowskie przyjmują przepisy krajowe zawierające dodatkowe wymagania z tego zakresu. Do krajów tych może niedługo dołączyć również Polska. W artykule omówiono obowiązkowe informacje, które powinna zawierać etykieta napoju alkoholowego, a także aktualne prace Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia dotyczące zmiany sposobu etykietowania napojów alkoholowych. Przedstawiono również postanowienia europejskich producentów wyrobów spirytusowych, wina, piwa oraz cydru, którzy w ramach samoregulacji postanowili zobowiązać się do zamieszczania na opakowaniach swoich wyrobów informacji o ich składzie oraz wartości odżywczej.
EN
Nutrition labelling of alcoholic beverages is currently under legislative discussions at the national and the EU level. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers does not oblige the producers of alcoholic beverages containing more than 1.2% by volume of alcohol to provide the list of ingredients and nutrition declaration on the label. However, some Member States have adopted national rules with additional requirements in this respect. Poland may soon become another country with such regulations. The article discusses mandatory particulars to be included on the labels of alcoholic beverages, as well as current work by the European Commission and Polish Ministry of Health on amending the labelling of alcoholic beverages. It also presents the guiding principles developed by the European producers of spirits, wine, beer and cider, who have committed, through self-regulation, to provide ingredients and nutrition information on the labels of their products.
PL
Komosa jest cennym źródłem bardzo dobrze zbilansowanego białka. Charakteryzuje się przy tym niskim indeksem glikemicznym i jest całkowicie pozbawiona glutenu. Wartościowymi składnikami komosy są także niensycone kwasy tłuszczowe, błonnik, witaminy (C, B2, kwas foliowy, witamina E i karoten), sole mineralne (wapń, żelazo, cynk), a także związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Komosa jest zatem dobrym składnikiem diety, zwłaszcza wegetarian oraz osób cierpiących na celiakię. W obrocie handlowym jest dostępna w postaci prażonej, ekspandowanej, płatków śniadaniowych, kaszy, mąki oraz mleka. Surowiec ten jest wykorzystywany m.in. do produkcji pieczywa, makaronu, przekąsek bezglutenowych oraz bezmlecznych deserów i puddingów. Komosa może być także poddawana fermentacji, która dodatkowo podnosi jej wartość żywieniową.
EN
Quinoa is a valuable source of a very well-balanced protein. Moreover, it is characterised by a low glycemic index and no-gluten content. Other important quinoa components include unsaturated fatty acids, fiber, vitamins (C, B2, folic acid, vitamin E and carotene), minerals (Ca, Fe, Zn) and also anti-oxidants. Quinoa is a good component of the diet especially for vegetarians and celiac patients. On the market it is available as roasted or expanded grains, component of cereals as well as groats, flour or plant milk. Quinoa is used as raw material for production of bakery goods, pasta, gluten-free snacks and dairy-free puddings. It can also be fermented to improve its nutritional value.
PL
Kasza jaglana zawiera wiele cennych składników odżywczych oraz charakteryzuje się wysoką wartością żywieniową. Nie zawiera glutenu i dzięki temu może stanowić uzupełnienie diety osób cierpiących na celiakię. Niestety, zalety kaszy jaglanej wciąż nie są doceniane przez polskich konsumentów. W artykule przedstawiono sposób otrzymywania kaszy jaglanej, scharakteryzowano jej skład, a także opisano korzyści wynikające z jej spożywania.
EN
Millet groat is characterized by its rich nutritional composition and high nutritional value. This groat is gluten- -free product and owing to this fact, it can be a supplement to the diet of celiac sufferers. Unfortunately, the value of millet is still not appreciated by Polish consumers. The article presents the method of obtaining the millet groat, characterizing its composition and the benefits of its consuming.
9
Content available Cechy kształtujące jakość mięsa drobiowego ®
PL
Mięso drobiowe jako produkt spożywczy musi odznaczać się pewnymi cechami, które określone jako pożądane będą sprzyjać jego konsumpcji. Jakość mięsa drobiowego w punkcie sprzedaży określa barwa tuszki i mięsa, stopień umięśnienia, zawartość widocznego tłuszczu, zapach, świeżość, a w momencie konsumpcji wartość odżywcza i cechy sensoryczne (barwa, tekstura, smakowitość i soczystość). W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat cech kształtujących jakość mięsa drobiowego. Dla współczesnych konsumentów wartość odżywcza i cechy sensoryczne są ważnymi wyznacznikami jakości mięsa drobiowego, a duże jego spożycie potwierdza preferencje konsumenckie.
EN
Poultry meat, as a food product, must have certain characteristics which, if considered as desired, will favour its consumption. The quality of poultry meat at the point of sale is determined by the colour of the carcass and poultry meat, the degree of musculature, visible fat content, odour, freshness, and at the time of consumption, the nutritional value and sensory characteristics (colour, texture, palatability and juiciness). The article presents the knowledge about the characteristics that affect the quality of poultry meat. For modern consumers, nutritional value and sensory characteristics are the important determinants of the quality of poultry meat and its large consumption responds to consumer preferences.
EN
As is the case of other legumes lupins are characterized by several potential advantages, such as high-protein, dietary fiber and others valuable nutritional components content. The aim of this work was to assess the possibility of organic sourdough bread obtaining, made from lupin species, available in Poland, in terms of its physico-chemical properties and nutritional value. The lupin flours prepared from whole seeds of yellow lupin (Lupinus luteus) cultivar Bursztyn and narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius) cultivar Kurant were used. The rheological properties of the dough obtained from mixed wheatlupin flour were determined; organoleptic evaluation of obtained breads was performed. The evaluation of dough with lupin flours addition using a farinograph revealed that it had positive effect on water binding and rheological properties, – increases a water absorption, dough development time and stability. It has been found that the quality of the tested breads was high and the content of protein and dietary fiber was significantly higher than in wheat bread. It has been demonstrated that the lupine flour obtained from whole grain can be used to obtain sourdough bread. Lupin flour gives to bread functional features due to increased content of proteins and dietary fiber. Such bread can be recommended in a vegetarian diet as a source of protein.
PL
Podobnie jak w przypadku innych roślin strączkowych do zalet łubinu należy m.in. wysoka zawartość białka, błonnika pokarmowego i innych cennych składników pokarmowych. Celem pracy była ocena możliwości otrzymywania ekologicznego chleba wyprodukowanego z udziałem mączki z dwóch gatunków łubinu dostępnych w Polsce, na zakwasie pszennym, oraz ocena pieczywa pod względem jakości (właściwości fizyko-chemicznych i organoleptycznych) i wartości odżywczych. Wykorzystywano mączki przygotowane z całych nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus) odmiana Bursztyn i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) odmiana Kurant. Określono właściwości reologiczne ciasta otrzymanego z mieszanki mąki pszennej i mączki łubinowej; przeprowadzono ocenę organoleptyczną otrzymanych chlebów. Ocena farinograficzna ciasta z dodatkiem mączki łubinowej wykazała, że ma ona pozytywny wpływ na wodochłonność i właściwości reologiczne to znaczy zwiększa absorpcję wody, czas rozwoju i stałość ciasta. Stwierdzono, że jakość badanych chlebów była wysoka, a zawartość białka i błonnika pokarmowego była znacznie wyższa niż w chlebie pszennym. Wykazano, że mączka z łubinu otrzymana z całego ziarna może być stosowana do otrzymywania chleba na zakwasie. Nadaje ona pieczywu cechy funkcjonalne poprzez podwyższenie zawartości białka i błonnika pokarmowego w stosunku do pieczywa pszennego. Pieczywo takie może być polecane w diecie wegetariańskiej jako źródło białka.
EN
The study presents the results of field experiments aimed at assessing the level of yield, chemical composition and nutritive value of grain of 32 maize cultivars from different breeding and seed companies. The grain yield, grain chemical composition, fiber fraction content, grain nutritional value, thousand seed weight and grain density were determined to verify the adopted assumptions. The highest content of starch, total protein, fat and nitrogen-free extract compounds was found in the cultivars of the following companies: Limagrain, IGP, Saaten-Union and Maisadour, while the lowest in IGP, Maisadour, Limagrain and IGP, respectively. The energy value of 1 kg dry weight of maize grain for poultry ranged from 14.60 (Maisadour) to 15.22 MJ EM (IGP) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for poultry was found only in the grain from these companies. Concentration of metabolic energy for pigs ranged from 15.79 (Limagrain) to 15.93 MJ (Saaten-Union) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for pigs were recorded only in the grain from these companies. Grains from Saaten-Union had a higher concentration of net lactation energy than those from Limagrain and Maisadour. Crude protein, net energy of lactation, sugar, exhaust nitrogenless compounds, weight of one thousand seeds (WTS) and grain density influence on differentiation maize’s cultivars.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena poziomu plonowania, składu chemicznego oraz wartości pokarmowej ziarna 32 odmian kukurydzy różnych firm hodowlano-nasiennych. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono plon ziarna, skład chemiczny ziarna, zawartość frakcji włókna, wartość pokarmową ziarna, masę tysiąca ziaren oraz gęstość ziarna. Największą zawartość skrobi, białka ogólnego, tłuszczu oraz związków bezazotowych wyciągowych stwierdzono w odmianach firm: Limagrain, IGP, Saaten-Union oraz Maisadour, natomiast najniższą odpowiednio w firmach IGP, Maisadour, Limagrain, IGP. Wartość energetyczna 1 kg suchej masy ziarna kukurydzy dla drobiu wahała się od 14,60 (Maisadour) do 15,22 MJ EM (IGP) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla drobiu. Koncentracja energii metabolicznej dla świń wahała się od 15,79 (Limagrain) do 15,93 MJ (Saaten-Union) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla świń. Ziarna z firmy Saaten-Union miały wyższą koncentrację energii netto laktacji niż z firmy Limagrain oraz Maisadour.
PL
W Unii Europejskiej od 31 grudnia 2016 r. jest obowiązkowe podanie informacji o wartości odżywczej konserw rybnych. Ryby i produkty rybne charakteryzują się naturalną zmiennością zawartości tłuszczu oraz profilu kwasów tłuszczowych. W artykule podano, które czynniki wpływają na naturalną zmienność wartości odżywczej ryb i produktów rybnych, oraz zaprezentowano wyniki badań wartości odżywczej dziesięciu rodzajów konserw rybnych. Wyniki badań potwierdziły, że konserwy rybne są źródłem łatwostrawnego białka oraz prozdrowotnych kwasów tłuszczowych omega-3.
EN
In the European Union countries, the indication of nutritional value on the labels of canned fish products has been obligatory since December 31.2016. Fish and seafood products are characterized by a natural seasonal variation in fat level and fatty acid profile. In this paper, factors affecting the nutritional value of fish and fish products were indicated and the results of the studies on the nutritional value of 10 kinds of canned fish products were presented. The mentioned results of the studies have confirmed that the canned fish products are the source of digestible protein and health-promoting omega-3 fatty acids.
PL
Orzechy to grupa produktów żywnościowych o wysokiej wartości odżywczej, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, składniki mineralne, witaminy, fitosterole i fitozwiązki. Wykazują one właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Stwierdzono ich korzystne działanie w zakresie poprawy profilu lipidowego, zapobiegania udarom mózgu i rozwojowi miażdżycy. Wykazano ich rolę w kontroli czynników zespołu metabolicznego. Mają zastosowanie w prewencji cukrzycy typu 2 i korzystnie wpływają na glikemię poposiłkową. Obiecujące są wyniki badań dotyczące wpływu spożycia orzechów w prewencji powstawania i rozwoju nowotworów. W 2016 r. orzechy zostały zamieszczone jako produkty codziennej diety w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Jednakże istnieje potrzeba dalszych badań uwzględniających ich indywidualne działanie z uwagi na ich wiele gatunków różniących się składem chemicznym, a więc i wpływem na organizm człowieka.
EN
Nuts are a group of food products with a high nutritive value, containing unsaturated fatty acids, dietary fiber, minerals, vitamins, phytosterols and phytochemicals. They reveal anti-inflammatory and antioxidant activity. Their favourable effect in respect of improving lipid profile, preventing cerebral stroke and development of atherosclerosis has been found. They play also a significant role in control of metabolic syndrome factors. They are employed in preventing 2- type diabetes and have a positive effect on postprandial glucose level. The results of the studies concerning the effect of nuts in preventing formation and development of tumors are promising. In 2016, the nuts became included to the Pyramid of Healthy Eating and Physical Activity, developed by the Institute of Food and Nutrition as the products of daily diet. There is, however, the need of further research, considering their individual effect due to their numerous species, differing in chemical composition and therefore, in their impact on human body.
PL
W artykule scharakteryzowano białka rzepaku oraz przedstawiono metody ich izolowania z surowca. Wprowadzenie do hodowli i uprawy rzepaku podwójnie ulepszonego, dwuzerowego (00), sprzyja dużemu zainteresowaniu wykorzystaniem białek rzepaku do celów spożywczych. Odtłuszczona śruta zawiera od 34 do 40% białka i jest obecnie wykorzystywana jako pasza dla zwierząt lub jako nawóz organiczny. Białka rzepaku charakteryzują się wysoką wartością odżywczą oraz dobrymi właściwościami funkcjonalnymi, dzięki którym mogą znaleźć zastosowanie jako składnik podnoszący wartość odżywczą żywności lub kształtujący jej strukturę i teksturę. Ze względu na specyficzne właściwości białek rzepaku nie mogą być one izolowane, z zadowalającą wydajnością, przemysłowymi metodami stosowanymi przy otrzymywaniu białek soi. Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie ultrafiltracji i diafiltracji w celu zwiększenia wydajności izolacji białek rzepaku oraz obniżenia zawartości substancji przeciwżywieniowych.
EN
In the article the rapeseed protein was characterized. The methods of isolating these proteins from the raw material were presented. The introduction of double-improved rapeseed (00) into cultivation favours a high interest in the use of rapeseed proteins for food production. The defatted meal contains 34 to 40% protein and is currently used as animal feed or as an organic fertilizer. Rapeseed proteins are characterized by a high nutritional value and good functional properties, which is why they can be used as a nutrient enhancing food ingredient or forming its structure and texture. Due to the specific properties of rapeseed proteins, they cannot be isolated, with satisfactory yield, by industrial methods used for soy protein production. A good solution may b the application of ultrafiltration and diafiltration to increase the efficiency of rapeseed protein isolation and to reduce the content of anti-nutritional substances.
PL
Określono wpływ warunków i czasu przechowywania mleka spożywczego na jego wartość odżywczą, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości składników bioaktywnych. Wykazano że w wyniku przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego w mleku spożywczym, a zwłaszcza w mleku poddanym pasteryzacji i mikrofiltracji, dochodziło do zmian jakościowych wyróżników mleka, a w szczególności zmniejszenia stężenia niezdenaturowanych białek serwatkowych.
EN
Effect of cooling conditions and time of storage of pasteurized microfiltered and ultra-high drinking milk on its basic compn. and contents of non-denatured whey proteins and fatty acids was studied. In the pasteurized and microfiltered drinking milk, the concn. of bioactive whey proteins was decreased while the content of essential nutrients remained unchanged during 7 days long storage. The maintaining a refrigeration temp. during drinking milk distribution and storage was found necessary to preserve the product quality.
EN
The rules of organic fruit production are a very strict. Only natural fertilizers and plant protection products are allowed. Fruit produced by organically way are characterized by a higher content of biologically active compounds in comparison with conventional one. The consumer prefer sweet cherry fruits due to their pleasant taste and the pro-healthy properties. Sweet cherry fruits are a very good source of phenolic compounds in our diet. In cherries, especially those with dark colour you can find also the anthocyanins valuable for the health. In the experiment four varieties of cherries were used: Regina cv, Kordia cv, Hedelfińska cv, Bütnera Red cv. from organic and conventional production. In the fruit dry matter content and phenolic compounds were measured. The obtained results showed that organic sweet cherry fruits contained significantly more total sugars including glucose and fructose, total anthocyanins, especially cyanidin-3.5-di-O-rutinozide, as well as two identified flavonoids: luteolin and quercetin. Conventional sweet cherry fruits were characterized by significantly higher amount of dry matter, organic acids including citric and malic acids, and quercetin-3-O-glucoside, kaempferol content. Sweet cherry fruits are a very good diversification of our diet, it's a good idea to consume, especially those from organic farming.
PL
W ekologicznym sadownictwie wymagane są bardzo restrykcyjne metody. Tylko naturalne nawozy i środki ochrony roślin są dozwolone. Owoce wyprodukowane metodami ekologicznymi charakteryzują się wyższą zawartością związków biologicznie czynnych w porównaniu z owocami konwencjonalnymi. Owoce czereśni są cenione przez konsumentów ze względu na przyjemny smak oraz wartości prozdrowotne. Są bardzo dobrym źródłem związków polifenolowych w naszej diecie. W owocach czereśni, szczególnie tych o ciemnym zabarwieniu można znaleźć tez cenne dla zdrowia antocyjany. W doświadczeniu użyto cztery odmiany czereśni: Regina cv, Kordia cv, Hedelfińska cv, Bütnera Red cv. z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. W owocach zmierzono zawartość suchej masy oraz związków polifenolowych. Otrzymane wyniki wskazują, że czereśnie ekologiczne charakteryzowały się istotnie większą zawartością cukrów ogółem w tym glukozy i fruktozy, antocyjanów ogółem, szczególnie rutynozydu-3,5-di-O-cyjanidyny, jak tez zidentyfikowanych flawonoidów: luteoliny i kwercetyny. Owoce czereśni konwencjonalnych charakteryzowały się istotnie wyższa zawartością suchej masy, kwasów organicznych, szczególnie kwasu cytrynowego i jabłkowego, ale też glikozydu-3-O-kwercetyny i kempferolu. Owoce czereśnie są bardzo dobrym urozmaiceniem naszej diety, dlatego warto spożywać, szczególne te z upraw ekologicznych.
PL
Od 13 grudnia 2016 r. podawanie informacji o wartości odżywczej w etykietowaniu żywności będzie obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, określenie wartości odżywczej środków spożywczych można wykonać opierając się na analizie żywności, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnodostępnych i zaakceptowanych danych. Wybór metody zależy od rodzaju produktu spożywczego, jego składu oraz warunków procesu technologicznego.
EN
From 13 December 2016, the presentation of nutritive value in food labeling will be mandatory. In accordance with the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, determination of the nutritive value of products, can be performed on the basis of the analysis of food products, of the calculation based on the known or actual average values of the ingredients used, or of the calculation based upon generally established and approved data. The choice of method depends on the type of food product, its composition and the conditions of technological process.
PL
W artykule opisano wartości odżywcze ryb, których spożycie w Polsce i na świecie stale rośnie. Są to głównie łatwo strawne białka i lipidy oraz duża zawartość witamin i składników mineralnych. Wiele składników odżywczych ryb, które są zaletą dla konsumentów, jednocześnie jest przyczyną psucia się ryb oraz problemów z ich przetwórstwem. Wymieniono i scharakteryzowano osiem najważniejszych przyczyn szybkiego psucia się ryb. Przyczyny te związane są głównie z dużą zawartością wody, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz związków azotowych o małej masie cząsteczkowej, a także z metodami przetwarzania ryb. Przedstawiono przykłady i negatywne skutki fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne spowodowane nieprawidłowo prowadzonym obrotem i przetwórstwem.
EN
The article describes the nutritive qualities of fish, the consumption of which in Poland and in the world is constantly increasing. They include mainly easily digestible proteins and lipids, and a high content of vitamins and minerals. Many of the advantages of raw fish which attract the consumers are simultaneously the cause of fish spoilage and problems with their processing. In this paper, we list and characterize the eight most important reasons for a rapid spoilage of fish, mainly related to their chemical composition, but also to the methods of their processing. In addition, the paper provides examples and negative physical, chemical and microbiological effects resulting from incorrect trade and processing. It was observed that little knowledge and preferences of consumers during choosing fish products encourage the use of processes that reduce the value of these products.
PL
Poznanie czynników warunkujących jakość sensoryczną i wartość odżywczą mięsa wołowego może przyczynić się do otrzymania produktu o wysokich walorach smakowych i odżywczych oraz umożliwić promowanie jego specyficznych właściwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu czynników przedubojowych na wartość odżywczą i jakość sensoryczną mięsa wołowego. Dane literaturowe wskazują, że jakość sensoryczna i wartość odżywcza mięsa uwarunkowane są szeregiem czynników przyżyciowych takich jak rasa, sposób żywienia, wiek w momencie uboju, status hormonalny, czy rozmieszczenie mięśni w tuszy zwierzęcia. Czynniki te wywierają duży wpływ na jakość mięsa wołowego. Krzyżowanie towarowe zwierząt ras mlecznych i mięsnych oraz kastracja osobników męskich pozwala uzyskać mięso o znacznie wyższej jakości sensorycznej od mięsa pozyskanego od niekastrowanego bydła mlecznego. Właściwie zaplanowany sposób żywienia zwierząt, podawanie pasz o wysokiej wartości odżywczej wpływa zarówno na jakość sensoryczną, jak i wartość odżywczą mięsa.
EN
Understanding the determinants of sensory quality and nutritional value of beef can help to obtain a product with good taste and high content of nutrients and allow to promote its specific characteristics. The purpose of this article is to present the impact of ante-mortem factors on nutritional value and sensory quality of beef. Literature data indicate that the sensory quality and nutritional value of meat are influenced by a number of factors such as race, diet, age at slaughter, hormonal status, or distribution of the muscles in the animal body. These factors have a major impact on the quality of beef. Commodity crossbreeding of dairy and meat breeds animals and castration of males allows to obtain much higher sensory quality of meat than from uncastrated dairy cattle animals. Properly planned diet of animals, supply the feed with high nutritional value affects both the sensory quality and nutritional value of meat.
EN
The quality of the organically produced fruit and vegetables is a frequent subject of research, but very few authors have investigated the differences in the content of biologically active compounds in organic agricultural crops depending on the age of the organic farms. At the same time, many studies have shown that the soil and the whole agroecosystems need time to stabilize after conversion of land to organic production. It suggests that in a mature, stable organic system one could expect higher yields and high quality of the crops. The aim of this study was to verify the following hypotheses: (1) the content of bioactive compounds in agricultural and horticultural crops is higher when they come from the organic production system compared with the conventional crops; (2) the content of bioactive compounds in crops is higher when they come from organic farms applying organic production standards for many years compared to those from the recently converted farms. The research material consisted of potato tubers (Irga variety), carrot roots (Flacoro variety) and apple fruit (varieties Idared and Antonówka) produced in (a) conventional farms, (b) organic farms in the second or third year after conversion, (c) organic farms in the fifth or sixth year after conversion, (d) organic farms over eight years after conversion. The collected fruit and vegetable samples were analyzed for dry matter, vitamin C, polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids and chlorophylls. The results confirm the higher content of bioactive compounds in apples and carrots produced in organic compared to the conventional farms (this applies to most of the tested compounds in apples and total polyphenols & phenolic acids in carrots). At the same time, there was no significant impact of the production system on the content of the tested compounds in potato tubers (with the exception of ferulic acid and rutin, which were found in higher contents in the conventional tubers). In case of potatoes there was also no significant effect of the age of organic farms on the chemical composition of tubers. The exception was again ferulic acid and rutin, which, however, were found in higher contents in tubers from <3-year-old organic farms compared to those converted before 5-6 years. For carrots, the results did not confirm the hypothesis about the effect of time after conversion on the crop quality - the total content of polyphenols was highest in the carrot roots coming from the <3-year-old farms, significantly lower in the 5-6-year-old farms, and the lowest in the oldest (>8-year-old) farms; similar trends were found for phenolic acids and flavonoids (total). For carotenoids, dry matter and vitamin C no statistically significant differences were found between the carrot samples depending on the age of organic farms. In case of apple fruit, only 5-6-year-old and >8-year-old orchards were compared. Similarly to carrots, apple fruit from older (>8-year-old) orchards contained significantly lower contents of many of the tested compounds (flavonoids, carotenoids, chlorophylls) and dry weight compared with fruit from the younger (5-6-year old) orchards. However, the total content of polyphenols in apple fruit did not differ significantly depending on the age of organic farms. In conclusion, the study did not confirm the hypothesis that the content of bioactive compounds in plants is higher when they come from the farms applying organic production standards for many years compared to those just recently converted. In order to assess what other factors (agronomic practices, soil, weather, climate) affected the quality of agricultural products to a greater extent than the period of organic cultivation, the study should be continued on a wider scale.
PL
Jakość produktów rolnictwa ekologicznego jest częstym tematem prac badawczych, jednak bardzo niewiele jest prac pokazujących różnice w zawartości związków biologicznie czynnych w ekologicznych płodach rolnych w zależności od czasu stosowania ekologicznych metod produkcji. Tymczasem wiele badań wskazuje, że gleba i cały system przyrodniczy gospodarstwa ekologicznego potrzebują czasu, aby się ustabilizować. Tylko wtedy można oczekiwać dobrych i trwałych plonów oraz wysokiej jakości otrzymywanych płodów rolnych. Dlatego też celem prezentowanych badań była weryfikacja następujących hipotez badawczych: (1) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wówczas, gdy pochodzą one z ekologicznego systemu produkcji niż z konwencjonalnego; (2) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodami ekologicznymi w porównaniu do surowców z gospodarstw ekologicznych, które od niedawna stosują tę metodę produkcji. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga, korzenie marchwi odmiany Flacoro oraz owoce jabłoni odmiany Idared i Antonówka pochodzące z gospodarstw (a) konwencjonalnych, (b) ekologicznych w drugim lub trzecim roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej, (c) w piątym lub szóstym roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologiczne, (d) powyżej 8 lat od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej. W próbkach owoców i warzyw oznaczono zawartość suchej masy, witaminy C, polifenoli ogółem, kwasów fenolowych, flawonoidów, karotenoidów i chlorofili. Wyniki potwierdzają wyższą zawartość związków bioaktywnych w jabłkach oraz marchwi z gospodarstw ekologicznych w porównaniu do tych z produkcji konwencjonalnej (dotyczy to większości badanych związków w jabłkach oraz polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w marchwi). Jednocześnie nie stwierdzono wpływu systemu produkcji na zawartość badanych związków w bulwach ziemniaka (z wyjątkiem kwasu ferulowego i rutyny, których było więcej w bulwach z produkcji konwencjonalnej). W przypadku ziemniaków nie stwierdzono również prawie żadnych istotnych zależności w zakresie wpływu czasu prowadzenia gospodarstwa w sposób ekologiczny na skład chemiczny bulw. Wyjątkiem były kwas ferulowy oraz rutyna, których jednak było więcej w bulwach ziemniaka z gospodarstw <3-letnich niż 5-6-letnich. W przypadku marchwi stwierdzono zależności odwrotne do założonych w hipotezie - zawartość polifenoli ogółem była najwyższa w korzeniach marchwi uprawianych w <3letnich gospodarstwach, mniejsza w 5-6-letnich, i najmniejsza w ponad 8-letnich; podobne tendencje stwierdzono dla kwasów fenolowych ogółem i flawonoidów ogółem. Dla karotenoidów, suchej masy i witaminy C nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy próbkami w zależności od czasu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W przypadku jabłek badano tylko sady 5-6-letnie i ponad 8-letnie, nie badano sadów młodych, <3-letnich. Podobnie jak w przypadku marchwi, stwierdzono istotnie mniejszą zawartość wielu badanych związków (flawonoidów, karotenoidów, chlorofili), a także suchej masy w jabłkach z sadów > 8-letnich w porównaniu z sadami 5-6-letnimi, natomiast poziom polifenoli ogółem w owocach nie różnił się istotnie w zależności od wieku gospodarstw ekologicznych. Podsumowując, w badaniach nie potwierdzono hipotezy mówiącej, że zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodą ekologiczną w porównaniu do tych od niedawna stosujących tę metodę produkcji. W celu oceny, jakie inne czynniki (agrotechniczne, glebowe, pogodowe, klimatyczne) wpłynęły na jakość płodów rolnych w większym stopniu niż czas stosowania ekologicznych metod produkcji, badania powinny być kontynuowane na szerszym materiale doświadczalnym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.