Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja górnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest jednostką naukowo-badawczą o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze, prowadzącą badania dotyczące, między innymi, efektywnego wykorzystania surowców mineralnych, energii geotermalnej, polityki energetycznej, prognozowania potrzeb energetycznych i surowcowych, ochrony środowiska w obszarach uprzemysłowionych. Badania te kształtują postęp nauki w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią w dziedzinach: nauki techniczne i nauki o Ziemi, przede wszystkim w dyscyplinach naukowych: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, energetyka i inżynieria środowiska, a także innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami (geofizyka, technologia chemiczna, inżynieria procesowa). W wielu zagadnieniach, istotną rolę dla prawidłowej oceny badanych zjawisk ma szczegółowa wiedza z obszaru nauk społecznych, a zwłaszcza z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, a więc z dziedziny nauk ekonomicznych. Umocniła się więc rola specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa, która czerpiąc z dorobku dziedziny nauk ekonomicznych wypracowała specjalistyczne metody mające zastosowanie w specyficznych warunkach przedsiębiorstw górniczych. W gospodarce rynkowej, w świetle potrzeb restrukturyzacyjnych przed jakimi stanęło górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, metody stosowane przez specjalistów zajmujących się ekonomiką, zarządzaniem i organizacją górnictwa stały się bardzo istotnymi elementami nowoczesnych badań nakierowanych na zastosowanie w przemyśle. Omówiono problematykę tematów badawczych i naukowych realizowanych przez zespoły Instytutu, wskazując w nich elementy czerpiące z wiedzy ekonomicznej, ale także poruszające pewne aspekty społeczne, prawne i środowiskowe, które w zastosowaniu do górnictwa stanowią o rozwoju specjalności Ekonomika i Organizacja w Górnictwie. Przedstawiony zakres tematyczny prac realizowanych w Instytucie wskazuje na tworzenie nowej jakości poprzez łączenie wiedzy z dziedziny nauk technicznych z wiedzą z nauk ekonomicznych.
EN
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences is the scientific establishment that conducts researches of very interdisciplinary nature, dealing with, inter alia, effective use of mineral resources, geothermal energy, energy policy, forecasting energy and raw materials needs, environmental protection of industrial areas. These studies shape the progress of science in mineral resources and energy management in the fields of: technical sciences and earth sciences, particularly in scientific disciplines: mining and engineering geology, geology, energy and environmental engineering, as well as other, related directly or indirectly to these disciplines (geophysics, chemical technology, process engineering). In many undertaken issues, an important role for the correct assessment of the studied phenomena has a detailed knowledge originated from the scientific area of social sciences, especially from economics, finance and management, being the specific disciplines in the field of economic sciences. The role of the specialty Economics and Organization in Mining have strengthened, which by drawing on the achievements from the field of economics has developed specialized methods applicable in the specific conditions of mining enterprises. In the market economy, in the light of the restructuring needs of coal and lignite mining industries, the methods used by specialists dealing with economics, management and organization in mining have become the very important elements of modern research aimed at industrial applications. This article describes the issues undertaken in research and scientific topics studied and implemented by the Institute's teams, pointing out elements deriving from economic knowledge, but also touching certain social, legal and environmental aspects that, when applied to mining, determine the development of the specialty: Economics and Organization in Mining. The presented thematic scope of the works carried out in the Institute indicates the creation of a new quality by combining knowledge in the field of technical sciences with knowledge from economic sciences.
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
PL
W publikacji scharakteryzowano obszar badawczy pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w szczególności byłej Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, w zakresie ekonomiki i organizacji górnictwa. Zaprezentowano wykorzystywane metody i działania podejmowane przez pracowników na rzecz rozwoju i popularyzacji tej specjalności naukowej oraz osiągnięte rezultaty badań.
EN
The publication discusses the current research area of the scientific members of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in Gliwice. In particular of those of the former Department of Management and Security Engineering in the field of economics and mining organization. The used methods and actions taken by the scientific members for the development and promotion of this scientific discipline as well as the achieved research results are briefly presented.
PL
Dwaj inżynierowie górnicy, Hieronim Kondratowicz i Stanisław Kontkiewicz, byli bliskimi krewnymi. Pierwsze lata pracy zawodowej, po ukończeniu Instytutu Górniczego w Petersburgu, spędzili na terenie Rosji. Prowadzili badania geologiczne, pracowali w kopalniach na południu ówczesnej Rosji. W drugiej połowie lat 80. XIX wieku znaleźli się w Dąbrowie (Górniczej). Od tej pory zaangażowali się bardzo w działania na rzecz polskiego górnictwa. Obaj zostali nauczycielami w otwartej wkrótce Szkole Sztygarów. S. Kontkiewicz szybko dołączył do grona absolwentów austriackiej i niemieckiej uczelni, którzy postanowili zjednoczyć działania wszystkich polskich inżynierów górniczych, by w 1894 r. stanąć na jej czele na 12 lat. H. Kondratowicz, przyczyniał się do usuwania cudzoziemców ze stanowisk kierowniczych w przemyśle górniczym i obsadzania ich Polakami. Obaj uczestniczyli w przygotowaniach do działania przemysłu i szkolnictwa górniczego w niepodległej Polsce.
EN
Two mining engineers, Hieronim Kondratowicz and Stanisław Kontkiewicz, were close relatives. They spent first years of professional work, after graduating from the Mining Institute in St. Petersburg, in Russia. They conducted geological surveys and worked in mines in the southern part of Russia. In the second half of the 1880s, they came to Dąbrowa (Górnicza). Since then, they have been involved in numerous activities related to the Polish mining industry. Both of them became teachers in the Mining School opened in Dąbrowa. S. Kontkiewicz quickly joined the group of graduates of the Austrian and German mining academies, who decided to unite the actions of all Polish mining engineers, and in 1894, for the next 12 years he became the president of this secret organization. H. Kondratowicz, contributed to the removal of foreigners from managerial positions in the mining industry and left it for Poles. They both participated in preparations for the operation of industry and mining education in the Independent Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.