Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Przepływ zwrotny – cofnięcie do instalacji lub sieci wody zużytej wcześniej na potrzeby bytowo-gospodarcze lub przemysłowe – może pojawić się w wyniku nagłego spadku ciśnienia w instalacji (awaria, duży rozbiór wody). Stanowi ryzyko zanieczyszczenia chemicznego i mikrobiologicznego, istnieją więc przepisy prawne, normy, wytyczne i dobre praktyki mówiące o ochronie przed nim instalacji i sieci.
PL
Przedmiotem artykułu jest izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor przedstawia przepisy prawne w zakresie jakości cieplnej elementów obudowy budynków, a następnie omawia izolacyjność cieplną podłóg na gruncie oraz izolacyjność cieplną podłóg na stropach.
EN
The subject of the article is thermal insulation of floors in buildings, taking into account the requirements entered into force in January 1, 2021. The author presents the legal regulations regarding the thermal quality of building envelope elements, and then discusses the thermal insulation of floors on the ground and thermal insulation of floors on ceilings.
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
4
Content available remote Bezpieczeństwo środowiskowe a uregulowania prawne w gospodarce odpadami
PL
Opisano i zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące wpływu zmian w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego na efektywność gospodarki odpadami w Polsce. Dokonano przeglądu instrumentów prawnych na tle uwarunkowań ekonomicznych oraz określono ich wpływ na efektywność gospodarki odpadami w Polsce w okresie poprzedzającym uchwalenie pierwszej ustawy o odpadach z 1997 r. oraz tych uchwalanych w latach 1997–2019. Uwzględniono dostępne dane statystyczne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 1997–2000 (I ustawa o odpadach), w latach 2001–2012 (II ustawa o odpadach, okres przejściowy po wejściu Polski do UE i wdrażaniu przepisów dyrektywy odpadowej z 2008 r.), w latach 2013–2017 (III ustawa o odpadach) oraz w latach 2018–2019 (IV ustawa o odpadach – obowiązujący stan prawny). Efektywność gospodarki odpadami określano na podstawie wyników analizy ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku w stosunku do tych poddawanych unieszkodliwianiu. Uwzględniono również dane dotyczące składowania odpadów w poszczególnych okresach oraz sposobów postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (opakowania po materiałach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości po pojazdach wycofanych z eksploatacji). Wykorzystanie tych instrumentów, orzecznictwa oraz danych statystycznych umożliwiło sformułowanie postulatów w zakresie udoskonalenia gospodarki odpadami w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.
EN
A review, with 31 refs., of amendments to the regulations on maintaining cleanliness and order in community of Poland. The effectiveness of waste management was evaluated on the basis of waste amts. subjected to the recovery process in relation to the waste which was disposed.
EN
The article describes road transport operation planning connected with municipal waste transport, and the organisation of mixed municipal waste collection base on the example of convey routes serviced by means of transport owned by service company in Wałcz Municipal in Zachodniopomorskie Province in 2016. The article presents stages of planning and convey processes for transporting municipal waste in road transport in legal, technical and economical terms. They include all legal information relating to road convey of commodities as well as conditions which must be met by the service company that conducts this kind of transport and business activity. Technical and legal characterization of vehicles for transporting municipal waste has been presented as were transport process, technologies and systems. The Authors also analyse work effectiveness based on the drivers working time and elaborate on the optimal routes for municipal service in technological process of municipal waste transport, including all process-related activities. The aim of this article is to present the results of research on the operation of the municipal company Altvater Piła — ENERIS based on the commune of Wałcz it serviced in 2016.
PL
W artykule omówiono proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem odpadów komunalnych, a także przedstawiono organizację zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych na przykładzie analizy tras przewozowych pokonywanych przez środki transportowe przedsiębiorstwa usługowego w gminie Wałcz w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Zaprezentowano elementy procesu planistycznego i przewozowego odpadów komunalnych w transporcie drogowym w aspekcie prawnym, technicznym oraz ekonomicznym. Artykuł zawiera wszelkie informacje o wymogach prawnych dotyczących przewozu drogowego rzeczy oraz o warunkach, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo usługowe wykonujące tego rodzaju przewozy. Scharakteryzowano pojazdy do przewozu odpadów komunalnych pod względem technicznym i prawnym. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, wykonano analizę wydajności pracy na podstawie czasu pracy kierowców oraz opracowano optymalne trasy do obsługi gminy w technologicznym procesie przewozowym odpadów komunalnych z uwzględnieniem wszystkich czynności towarzyszących temu procesowi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wydajności pracy przedsiębiorstwa komunalnego Altvater Piła — ENERIS na podstawie danych obsługiwanej gminy Wałcz (dane z 2016 r.).
6
Content available remote Proces inwestycyjny w Warszawie na przykładzie wybranych inwestycji drogowych
PL
Proces inwestycyjny realizowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie przedstawiono na przykładzie dwóch inwestycji drogowych w Warszawie: przebudowie ulicy Głębockiej oraz ulicy Wybrzeże Helskie. Wymienione zostały wszystkie decyzje administracyjne jakie uzyskał inwestor w trakcie realizacji całego procesu inwestycyjnego. Na przykładzie ulicy Głębockiej opisano problemy jakie inwestor napotkał w trakcie budowy z realizacją zapisów decyzji administracyjnych pozyskanych w fazie przygotowania inwestycji.
EN
Investment process carried out by the Municipal Road Investments Management Board in Warsaw has been presented on the example of two road projects in Warsaw: the reconstruction of Głębocka Street and Wybrzeże Helskie Street. All administrative decisions obtained by the investor during the whole investment process are listed. On the example of Głębocka Street, the problems encountered by the investor during the construction process with the implementation of the provisions of administrative decisions obtained during the investment preparation phase were described.
PL
W ostatnich dwóch dekadach nie miały miejsca w przypadku rynku wodociągowo-kanalizacyjnego takie problemy jak aktualnie. Wcześniej problemy były dość szybko identyfikowane, usuwane, a orzecznictwo pozwalało na przyjęcie jednolitej, wieloletniej polityki. Aktualnie można zauważyć brak jednolitego orzecznictwa, jednoznacznych przepisów prawnych, określonych i niezmiennych zasad działania regulatora rynku, co powoduje brak stabilności na tym rynku, a w wielu przypadkach wzrost cen dla odbiorców końcowych, którymi w dużej mierze są konsumenci, a więc słabsi uczestnicy rynku, którym należy się szczególna ochrona prawna i ekonomiczna.
PL
Jednym z warunków stosowania aromatów żywności jest ich bezpieczeństwo dla konsumenta. W załącznikach do rozporządzenia nr 1334/2008 określono szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać aromaty, aby mogły być stosowane w żywności. W załączniku I do rozporządzenia ustanowiono unijny wykaz substancji aromatycznych oraz materiałów źródłowych dopuszczonych do żywności. Obecnie w Unii Europejskiej trwa proces oceny przez EFSA bezpieczeństwa substancji aromatycznych. Z tego względu unijna lista substancji aromatycznych ulega ciągłym zmianom. W przypadku niektórych rodzajów aromatów ich ocena przez EFSA jest niezbędna tylko wówczas, gdy aromaty te są uzyskiwane z surowców innych niż żywność.
EN
One of the general conditions for use of flavourings in food is not to pose a safety risk to the health of the consumer. The specific requirements for flavourings intended to be used in food are set up in the annexes to the regulation no 1334/2008. In annex I there is the union list of flavourings and source materials approved for use in food. The process of the flavouring substances evaluation by EFSA is still ongoing in the EU and therefore the union list is being changed all the time. For some kinds of flavourings, the EFSA evaluation is necessary only when flavouring is obtained from source material other than food.
9
Content available remote Różne aspekty regulacji zawodu optometrysty
PL
Zawód regulowany to taki, który wykonywać można wyłącznie przy spełnieniu określonych wymogów, opisanych przepisami prawnymi. Mogą one dotyczyć egzaminu, ukończenia odpowiedniego poziomu kształcenia, itp. Liczba zawodów regulowanych w Polsce przekracza 380. Pod tym względem stawia to nas w czołówce krajów europejskich. Jednak od kilku lat w Polsce wprowadzane są systemy deregulacyjne dla niektórych zawodów. Według prawa unijnego regulacja zawodu dotyczy bezpośrednio lub pośrednio przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które nakładają obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych. Każde państwo unijne samodzielnie decyduje o regulacji zawodów. Stąd zawody regulowane w Polsce nie muszą być regulowane w innych krajach UE i odwrotnie. Zawód optometrysty, zgodnie z międzynarodową definicją przyjętą w 1993 roku przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne, jest zawodem autonomicznym, nauczanym i regulowanym, należącym do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe. Do jej zadań należy również diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Jest to definicja ogólna dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności jest określany w poszczególnych krajach, w zależności od sytuacji prawnej.
10
Content available remote BHP w mikroprzedsiębiorstwie
PL
Czy mikroprzedsiębiorcy zawsze mają „pod górkę”? Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i bardzo często nie zatrudniając pracowników lub zaledwie kilku, nie przytłacza ich ogrom obowiązków, jaki nakładany jest przez obowiązujące przepisy?
PL
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą prądową” lub „ustawą o cenach energii elektrycznej” (dalej „Ustawa prądowa”), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. Ustawa prądowa od dnia 1 lipca 2019 r. umożliwia w stosunku do części odbiorców końcowych powrót do rynkowych cen energii, gwarantując prawo „zamrożonych” cen energii na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. jedynie dla części odbiorców końcowych. W niniejszym artykule wskazuję, jakich podmiotów dotknie w drugim półroczu 2019 r. wzrost cen energii, jakie prawa i obowiązki nałożono na odbiorców końcowych oraz na przedsiębiorstwa obrotu, a także jakie wsparcie przysługuje odbiorcom końcowym w związku ze wzrostem cen energii.
12
PL
Rok temu weszły w życie przepisy ustawy ustanawiającej Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Na początku sierpnia ukazał się natomiast, przeznaczony do konsultacji, projekt Strategii Cyberbezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, a Unia Europejska uchwaliła kolejne ważne rozporządzenie. Czy wnoszą one coś nowego z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw?
13
Content available Kolejne zmiany w przepisach ustawy o odpadach
PL
20 lipca ub. r. uchwalono ustawę nowelizującą akty dotyczące postępowania z odpadami, w szczególności ustawę o odpadach. Po niespełna roku czasu jej stosowania, prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), wprowadzającą m.in. kolejną nowelizację przepisów o odpadach. Nowelizacja wprowadza nowe zasady, ale i nieco łagodzi dotychczasowe uregulowania.
PL
19 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy OZE pozwoli na przeprowadzenie aukcji OZE jeszcze w tym roku.
EN
The research about wastewater treatment in laboratory scale of Trang Bach coal mine in Vietnam was carried out in the year of 2016. We concluded the content of chemical compound that needed to treat the pH, Fe, Mn component and Turbidity & Suspended Solids (TSS) in the wastewater to meet the requirement of the Technical Regulation for Industrial Water of Vietnam. In this article, we suppose to compare the Vietnam and Poland regulations for industrial wastewater based on the result of our research about Trang Bach coal mine wastewater treatment before and then assess the potential to exchange the scientific works about wastewater treatment between Vietnam and Poland.
PL
Europejska i amerykańska polityka wodna oparta jest głównie na aktach prawnych dotyczących ochrony wód, której kluczowym elementem jest osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona wód morskich. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem jest też oparta na zarządzaniu wodą w dorzeczach. Obecna polityka ochrony wód związana jest głównie z ochroną jakości wód, jednakże przyszłościowa polityka wodna będzie związana z realizowaniem ochrony jakości wody przy najmniejszym koszcie, spowodowanym przez innowacje i wprowadzane nowe koncepcje.
EN
The European and the United States water policy is based mainly on water pollution control acts and its main goal is to achieve a good status of the inland surface waters and groundwaters, as well as to protect the marine waters. Water pollution control is also based on water management in river basins. The current policy of water pollution management is first and foremost related to the protection of the water quality; however, a future water policy will also include the water quality control at the least cost due to innovations and introduction of new concepts.
EN
This is the second part of an article concerning allsafe products (first is available in TT 1/2018, pp. 71–86) – it focuses on the planning role in the supply chain and the mechanisms that need to be taken into account during the process of the road transportation. Furthermore, the paper presents the results of an investigation that relates to the proper functioning of the supply chain in the distribution of 12,000 [kg] of strawberries. A weighted average method was used in reference to an analysis of load securing based on the products of three producers with the aim of indicating the safest and most modern way to secure the load in a semi-trailer. Rules of proper load placement and restraint inside the semi-trailer are also addressed, together with a loading plan associated with the analysis of the technical parameters of a semi-trailer and load securing systems.
PL
W drugiej części prezentowanego opracowania (pierwsza dostępna jest w numerze TT 1/2018, s. 71–86) zwrócono uwagę na rolę prawidłowego przebiegu planistycznego łańcucha dostaw analizowanego ładunku w funkcjonowaniu nowoczesnego transportu drogowego. Przedstawiono mechanizmy, jakie muszą być uwzględnione przy organizacji takiego specjalnego przewozu towaru. Zaprezentowano efekty związane z prawidłowym przebiegiem łańcucha dostaw przewozu 12 000 [kg] truskawek. Zastosowano metodę wagową (średniej ważonej), analizując systemy zabezpieczenia ładunków trzech producentów i określając najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy sposób zabezpieczenia ładunku w nowoczesnej naczepie ciężarowej dla analizowanego ładunku. Opisano również zasady prawidłowego umieszczenia i zabezpieczenia ładunku na części przewozowej (towarowej) na naczepie drogowej oraz kompleksowy plan załadunku związany z analizą parametrów technicznych dla naczepy ciężarowej oraz systemów zabezpieczenia ładunków.
EN
The appropriate selection of a semi-trailer in food transport is one of the most significant factors related to management in transport companies. Two parts of the paper present research and analytical issues concerning this subject matter (second part available in: TT 2/2018). The description of this logistics problem is initiated with the proper planning of the road transport process, from consignor to recipient. Furthermore, the choice of a modern vehicle and loading system is based on the transportation of fresh strawberries. The first part of the article discusses current legal provisions existing in the European Union and Poland that concern the transport of perishable products. Moreover, the paper presents community law that concerns load restraint, and the choice of a vehicle, which is done by means of weighted-average methodology.
PL
Problem optymalnego doboru odpowiedniej naczepy ciężarowej do przewozu towaru żywnościowego jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem transportowych. Problematykę badawczą i analityczną przedstawiono w dwóch częściach referatu (część druga dostępna w numerze TT 2/2018). Przedstawiono ten ważny problem logistyczny, zaczynając od prawidłowego zaplanowania procesu transportowego rozpoczynającego się u nadawcy, a kończącego u odbiorcy pod kątem i na przykładzie wyboru nowoczesnego pojazdu drogowego i systemu ładunkowego na przykładzie przewozu truskawki świeżej. W części pierwszej szczegółowo przedstawiono obecną sytuację przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce związanej z transportem artykułów łatwopsujących. Szeroko zaprezentowano wspólnotowe przepisy prawne dotyczące prawidłowego zabezpieczenia ładunku oraz dokonano wyboru pojazdu drogowego metodą wagową (ważoną) do transportu wybranego ładunku.
PL
Wypełnianie wyrobiska w sposób określony przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 201 5 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie daje żadnych gwarancji, że pomimo rolnego kierunku rekultywacji, teren będzie się nadawał pod łąkę czy uprawę najmniej wymagającego owsa.
PL
Przedstawiono przegląd aktów prawnych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarki odpadami na poziomie UE i krajowym. Omówiono klasyfikację odpadów z uwzględnieniem ich źródła powstawania, właściwości fizycznych i chemicznych, w tym wartości stężeń substancji niebezpiecznych. Omówiono również odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
EN
A brief review of legal acts, with 13 refs., regarding waste prevention and management as well as their classification, origin, phys. and chem. properties. Presence of hazardous substances was also taken into consideration
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.