Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Termiczna analiza MES obwodów drukowanych
PL
W artykule porównano dwie metody wykonania obwodów drukowanych: klasyczną, wykorzystująca laminat FR-4 oraz nową, z materiałem na podłożu metalowym (IMS), dedykowaną do obwodów silnoprądowych. Dodatkowo zaproponowano sposób modelowania obwodów za pomocą metody elementów skończonych (MES). Wykorzystany model termiczny dobrze opisuje obwód PCB. Różnice pomiędzy temperaturą obliczoną oraz mierzoną nie przekraczają 4%. Model termiczny umożliwia obliczenie rozkładu temperatury w obwodach PCB oraz pozwala na znaczne zwiększenie gęstości mocy obwodów PCB przez optymalizację rozmieszczenia elementów oraz użycie materiałów IMS
EN
Two methods of construction of printed circuit boards are compared: standard one, using FR-4 laminate, and novel one with material on a metal substrate (IMS), dedicated to high-current circuits. The method of modeling of PCB circuits based on finite element method (FEM) is also proposed. The presented thermal model correctly represents PCB circuit. Difference between calculated and measured temperature is less than 4 %. Thermal model makes it possible to calculate temperature distribution in the PCB and enables significant increase in the power density of PCB by optimizing the arrangement of elements and use of IMS material.
2
Content available remote Mikroprocesorowy system lokalizacji obiektów GPS/GSM
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykorzystania systemów GPS i GSM w urządzeniu nazwanym lokalizatorem. Przedstawiono również propozycję własnej realizacji urządzenia, badania eksperymentalne mające na celu zweryfikować poprawność jego działania oraz porównanie zaprojektowanego lokalizatora GPS/GSM z rozwiązaniami konkurencyjnymi obecnie dostępnymi na rynku.
EN
The article discusses issues related to utilization of GPS and GSM systems in the device called a locator. It also presents authors' own proposal of device construction, experimental studies to verify its operation and to compare designed locator GPS/GSM with competitive solutions available on the market at present.
EN
The paper is devoted to some problems of multi-coil wireless power transfer (MC-WPT) systems. It is well known that the effective gap for MC-WPT systems can be extended for relatively long distances preserving high efficiency. The paper is organized as follows. In Section 2, the system is described by a matrix model. This model is prepared to determine system properties. In Section 3, the optimization procedure which allows improving the system performance at the desired operating point is introduced. Section 4 contains the results of experimental verification. Moreover, the paper presents an interesting phenomenon of the current unbalance among the system coils.
4
Content available remote Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM o magnesach zagłębionych. Napęd z takimi silnikami zastosowano w kolejce podwieszanej GAD-1 przeznaczonej do pracy w wyrobiskach kopalni. Przeanalizowano i przebadano wpływ niedokładności torów pomiarowych prądów silnika i napięcia zasilania na procedurę estymacji. Wskazano słabe punkty metody i sposób rozwiązania problemu.
EN
Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method are presented in the paper. The drive with this kind of motor was used in mining drivetrain GAD-1. The influence of current and voltage measurement errors on estimation procedure were analyzed and tested. Weakness of the method were pointed out and the way to solve them were also presented.
5
Content available remote Materiały z izolowanym podłożem metalowym
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnych materiałów bazowych, dedykowanych do produkcji silnoprądowych obwodów drukowanych, wykonanych na podłożu metalowym (IMS). Jak dotąd podstawowym obszarem zastosowania materiałów typu IMS są nowoczesne instalacje oświetleniowe, wykorzystujące diody LED dużych mocy. Jako przykłady innych aplikacji można wymienić podzespoły dedykowane do szeroko rozumianej branży automotive czy obwody mocy niskonapięciowych, kompaktowych przekształtników energoelektronicznych. W realiach krajowych zastosowanie tych materiałów ograniczało się dotychczas również do instalacji oświetleniowych. Jednak wzbogacenie oferty wielu producentów obwodów drukowanych o technologię IMS oraz obniżenie jej kosztów przyczyniło się do opracowania nowych produktów, w których znalazła ona szersze zastosowanie.
EN
The paper presents the possibility of using modern materials base, dedicated to the production of high-current PCB, made ​​on a metal substrate (IMS). So far, the primary area of ​​application materials such as IMS are modern lighting systems, using high-power LEDs. As examples of other applications can replace components dedicated to the wider automotive industry or low-voltage power circuits, compact power converters. The realities of domestic use of these materials were previously confined to the lighting installations. However, many manufacturers offer enrichment PCB IMS technology and reduce its costs contributed to the development of new products in which it has found wider application.
6
Content available remote Co to jest IMS?
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnych materiałów bazowych, dedykowanych do produkcji silnoprądowych obwodów drukowanych, wykonanych na podłożu metalowym. Materiały te znalazły w świecie szerokie zastosowanie, szczególnie w branży automotive, w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych LED oraz w niskonapięciowych przekształtnikach energoelektronicznych. W realiach krajowych zastosowanie tych materiałów ograniczało się dotychczas przede wszystkim do instalacjioświetleniowych. Wzbogacenie oferty wielu krajowych producentów obwodów drukowanych o obwody wykonane w technologii IMS powoduje, że zainteresowanie tą technologią wzrasta i pojawiają sięnowe projekty, w których znajduje ona zastosowanie.
EN
The paper presents the possibility of using modern materials base, dedicated to the production ofhigh-current PCB, made on a metal substrate. These materials were widely used in the world, especially in theautomotive industry, the modern installations of LED lighting and low-voltage power electronic converters.The reality of the national use of these materials have so far limited mainly to lighting systems. Increasing the range of many domestic manufacturers of circuit boards made in IMS makes growing interest in this technology and develop new projects in which it applies.
PL
W artykule omówiono budowę oraz wybrane właściwości materiałów z izolowanym podłożem metalowym (IMS). Materiały te umożliwiają konstruowanie obwodów drukowanych o niewielkiej rezystancji termicznej i zapewniają efektywne odbieranie ciepła z elementów elektronicznych. Obwody bazujące na materiałach IMS znajdują zastosowanie w urządzeniach energoelektronicznych małych i średnich mocy.
EN
The construction and selected properties of insulated metal substrate materials (IMS) are presented in the paper. The IMS materials allow constructing printed circuit boards with low thermal resistance which ensures effective receiving heat from electronic devices. Main application area of IMS material is power electronics devices in low and middle power range.
EN
An electronic commutator that can drive a PM BLDC motor either in the full bridge or half bridge configuration has been developed. This commutator allows increasing the motor speed over the nominal value, hence the motor is able to operate within a wide constant power speed range. An application of the commutator with a reconfigurable structure for the double drive of a small electric vehicle Elipsa has been presented. The driveline consists of two independent commutators feeding the motors coupled by gears with rear wheels of the vehicle. Both commutators are controlled by a common control system based on a signal microcontroller. The results of road tests indicate new areas of BLCD motor drives application. The fact that the BLCD motor work in the second speed range does not require any changes in the motor construction and at the same time does not significantly deteriorate the drive efficiency is an indisputable advantage of the presented solution.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych nad aplikacją dwustrefowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.
EN
The paper presents results of research works in the field of application of two-zones drive system of small electric vehicle with brushless dc motor.
PL
W artykule przedstawiono wynik prac badawczych nad mikroprocesorowym układem sterowania, pozwalającym na zastosowanie algorytmów sterowania dla silnika BLDC poprawiających właściwości ruchowe silnika BLDC. Zbudowany sterownik wraz z dedykowanym komutatorem elektronicznym pozwala na realizację trzech metod sterowania zaworami: klasyczną komutację przyspieszoną oraz zmodyfikowaną metodę nakładania. Wyniki badań zilustrowano pomiarami oscyloskopowymi.
EN
The paper is a summary of research in area of a microprocessor system for BLDC motor which improve motion properties by modification of the electronic commutator control method. Prepared control system and electronic commutator can work with three control methods: classical, over commutation and modified overlapping. The results of research are illustrated by oscilloscope measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi. Kalibracja polega na wyznaczeniu przesunięcia pomiędzy położeniem zerowym czujnika a osią fazy i stojana. Przesunięcie to wprowadza się do układu sterowania jako wartość korygującą (offset). Przestawiona w artykule metoda kalibracji jest stosunkowo prosta w realizacji praktycznej. Może być również prowadzona w sposób automatyczny przez układ sterowania przekształtnikiem. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych, ilustrujące ideę metody, a także wyniki testów laboratoryjnych. Testy te potwierdziły przydatność metody w warunkach przemysłowych.
EN
The article presents method of absolute encoder calibration. Calibration is based on setting offset between the zero value of angle pointed by sensor and an axis stator phase. This offset is introduced into control system as the correction value. Presented method of calibration is relatively simple to implement. It can be realized automatically by control system as well. The article presents results of computer simulations which illustrate the idea of the method as well as results of laboratory tests. These tests proof possibility of industrial implementation.
PL
Jedynym z podstawowych elementów nowoczesnych układów napędowych pojazdów elektrycznych jest odpowiedni przekształtnik energoelektro-niczny. W artykule przedstawiono jeden z aspektów przekształtnikowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego, jakim jest system zabezpieczeń i regulacji. Pokazano główne źródła zagrożeń dla całości systemu pojazd - napęd i sposoby ich eliminacji. Artykuł został zilustrowany wynikami pomiarów wykonanych w trakcie prac wdrożeniowych pojazdu elektrycznego ELIPSA.
EN
One of the most important parts of an electric vehicle modern drive is a suitable power electronic converter. In the paper a problem of a protection and control system of the power electronic drive of a small electric vehicle is presented. There are shown the main sources of faults for a system: car - drive and the ways of their elimination. The paper is illustrated with the measurement results obtained during implementation works on the electric vehicle ELIPSA.
PL
Przedstawiono wpływ częstotliwości napięcia rażeniowego na zmianę wartości impedancji ciała człowieka oraz powstające na skutek jego działania zmiany patologiczne w organizmie.
EN
The paper presents influence ofshock voltage frequency on impedance of human body and pathological changes that anse inside an organism as a result of its action.
PL
Przy przełączaniu uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego (PM BLDC) powstają dodatkowe spadki napięcia. Są one spowodowane wpływem indukcyjności obwodu głównego. Te dodatkowe spadki napięcia powodują zmniejszenie prędkości obrotowej oraz zwiększenie nachylenia charakterystyki mechanicznej silnika. W artykule przedstawiono prostą metodę określania charakterystyki mechanicznej silnika PM BLDC, która uwzględnia spadki napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego. Metoda ta została przebadana symulacyjnie na modelach komputerowych oraz zweryfikowana laboratoryjnie.
EN
Additional voltage drops appear during the switching of coil windings of a brushless DC motor (PM BLDC). They are the result of the main circuit inductance influence. These additional voltage drops cause reduction in the rotational speed and increase in the mechanical characteristic slope of the motor. The paper presents a simple method for determining the motor mechanical characteristics which takes into account the voltage drops along the main circuit inductances. The method was tested by simulations on the computer models and verified by laboratory experiments.
PL
W ostatnich dwóch dekadach następował burzliwy rozwój napędów z silnikami indukcyjnymi prądu przemiennego. Dostępność tranzystorów mocy (np. IGBT) oraz rozwój techniki mikroprocesorowej sprawiły, że silniki indukcyjne klatkowe, zasilane z przekształtników MSI, zdominowały napędy o regulowanej prędkości. Wysoka sprawność i niezawodność przekształtników mocy oraz coraz doskonalsze metody sterowania pozwalają uzyskiwać wysoko sprawne napędy o bardzo korzystnych właściwościach ruchowych. Wydaje się, że dalszy postęp w dziedzinie napędów regulowanych będzie związany z nowymi konstrukcjami silników.
EN
An implementation of sinusoidal current control of a 60 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) is presented. The drive system consists of brushless AC motor driven by PWM converter. This system is designed for mining locomotive drive. The basic principles of PMSM motor field-oriented control and Digital Signal Controller implementation are presented. As the main control system, TMS 320F2812 microcontroller is used. Some features and advantages of applied microprocessor also presented. Examples of laboratory tests have been included in the paper in order to illustrate the operation of the designed drive system.
17
Content available Silniki BLDC - klasyczne metody sterowania
EN
The definition of BLDC motor classical control method, terminology and classification of the classical control strategies are described in the paper. The proposed classification based on electronic commutator transistors switching sequences. Equivalent circuit diagrams in steady state for each strategy are shown. Based on those diagrams derived a formulas to calculate current increasing and falling times for unipolar and bipolar strategies. Those times show the differences in transistors switching frequencies. The advantages and disadvantages of all presented control strategies are indicated too.
EN
In the article the results of research into 20kW PMSM drive system are presented. Tested system has consisted of brushless AC motor prototype driven by frequency converter. Control system has been built with the help of specialized DS1104 card being part of PC. The simulation research has been done using drive model, which had been worked out using Matlab-Simulink. The results of computer simulation research as well as of experimental tests are presented in the article. Obtained waveforms turn out to be satisfactory and will be starting point for research into drive system designed for traction vehicle in the future.
PL
W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od konstrukcji komutatora elektronicznego.
EN
The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic commutator construction are presented as conclusions.
20
PL
W artykule zaprezentowano metodę sterowania silnikiem BLDC, która umożliwia minimalizację tętnień momentu elektromagnetycznego. Zaproponowane rozwiązanie jest modyfikacją klasycznej strategii sterowania. Modyfikacja polega na wcześniejszym przełączaniu tranzystorów komutatora elektronicznego. Analiza teoretyczna oraz badania symulacyjne zostały potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych.
EN
BLDC motor control method, which gives possibility of torque ripple minimisation, is described in the paper. The control method is modification of classical BLDC motor control strategy. The novel approach is based on earlier switching transistors in electronic commutator. The theoretical assumptions and computer simulations were confirmed by the laboratory verification.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.