Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapitał intelektualny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of this research is the determination of the creativity management level in the organization and directions of its improvement. Methodology: The empirical study was conducted using an integrated research method, i.e., using quantitative and qualitative research. A conceptual link between creativity and intellectual capital phenomena has been identified to underline the importance of comprehensive management of an organization's creativity. Findings: Based on the system approach, a conceptual model of organizational creativity management based on intellectual capital has been developed. This model's core feature is six organizational creativity management areas that interact with intellectual capital components and management functions. The methods allow investigating the specificity of organizational creativity management and evaluating the overall creativity management level, making it possible to identify the guidelines for the improvement of organizational creativity management. Originality/value: In this article, creativity is explored in the context of intellectual capital structure, emphasizing the importance of the comprehensiveness of organizational creativity management in terms of organization management. The integrated empirical research allowed recognizing the importance of organizational creativity management areas, their links, and interactions and assessing the organization's creativity management level.
EN
Shaping the image of uniformed services is related to many conditions, including historical ones, stereotypes, or the opinion of circles that have often come into conflict with, for example, the Police. Thus, it is more difficult for uniformed services than for enterprises to influence their image in the eyes of society, the more so as the media often create specific messages through their reports. The image of each organization is a component of intellectual capital, which is a consolidated intangible resource. Managing this comprehensive intangible resource will result in, among other things, higher efficiency, increased innovation and creativity, greater involvement of staff, and the desire to self-improve, which will lead to shaping a better and better image. The study aims to present results of research on the image as an intangible resource as an intellectual capital element, and preliminary research on perceiving the image of the Police and the Armed Forces of the Republic of Poland. They were carried out on a selected sample of young people.
PL
Kształtowanie wizerunku służb mundurowych powiązane jest z wieloma uwarunkowaniami, także historycznymi, ze stereotypami, czy opinią środowisk, które niejednokrotnie popadały w konflikt np. z Policją. Z tego też względu służbom mundurowym trudniej niż przedsiębiorstwom wpływać na własny wizerunek w oczach społeczeństwa, tym bardziej, że niejednokrotnie media poprzez swoje reportaże kreują konkretne przekazy. Wizerunek każdej organizacji stanowi element składowy kapitału intelektualnego, który jest skonsolidowanym zasobem niematerialnym. Zarządzanie tym kompleksowym zasobem niematerialnym będzie w efekcie powodować między innymi większą sprawność działania, wzrost innowacyjności i kreatywności, większe zaangażowanie kadry i chęć do samodoskonalenia, co będzie skutkować kształtowaniem coraz lepszego wizerunku. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących wizerunku jako zasobu niematerialnego, jako elementu kapitału intelektualnego oraz przedstawienie badań wstępnych w zakresie postrzegania wizerunku Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na wybranej próbie młodych ludzi.
PL
Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of the article was to define the relationship between human resource management (HRM) and intellectual capital (IC) of the organization. In order to achieve the goal, the following research methods were used, i.e. analysis and logical construction as well as analysis and critique of the literature. The article consists of an introduction, theoretical and research part, a summary and a bibliography. The theoretical and research part includes issues such as: personnel function, IC, selected models of IC measurement and indicators of human capital measurement. It was found that there was a direct and indirect relationship between HRM and KI measurement models in terms of: human capital characteristics, elements of HRM at the operational level of management. Indicators of KI measurement models can be used in the assessment of the implementation of the personnel function in terms of human resource management.
EN
This study aims to discuss the impacts of intellectual capital and corporate character on sustainable competitive advantage. The structural equation model is used to analyze the relationships between intellectual capital, corporate character and sustainable competitive advantage, which are mediated by technological innovation and business model innovation, based on a survey of 377 observations in China. The empirical results indicate that the intellectual capital and corporate character are as the doors that enterprises can open to acquire technological innovation and business model innovation, which are beneficial to achieving and maintaining sustainable competitive advantage. The findings provide some implications for entrepreneurs that their enterprises should focus on the coordination and balance of intellectual capital and corporate character for better achieving the perfect integration of cost leading strategy and differentiation strategy on the basis of mixing technological innovation and business model innovation together. Such strategy helps enterprises to realize sustained growth. This study provides scholars a new binary perspective to explore the source of sustainable competitive advantage.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wpływu kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego na trwałą przewagę konkurencyjną. Przyjęty model równania strukturalnego posłużył do analizy związków między kapitałem intelektualnym, podejściem korporacyjnym i trwałą przewagą konkurencyjną, w czym pośredniczą innowacje technologiczne i innowacje modelu biznesowego. Badania oparto na 377 przykładach z Chinach. Uzyskane wyniki wskazują, że kapitał intelektualny i podejście korporacyjne są ‘drzwiami’, które przedsiębiorstwa mogą otworzyć, aby uzyskać innowacje technologiczne i innowacje w modelu biznesowym, korzystne dla osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Artykuł dostarcza przedsiębiorcom pewnych wskazówek, aby ich przedsiębiorstwa koncentrowały się na koordynacji i równowadze kapitału intelektualnego oraz podejścia korporacyjnego, aby lepiej osiągnąć pełną integrację strategii wiodącej pod względem kosztów i strategii różnicowania na podstawie wprowadzanych innowacji technologicznych i innowacji modelu biznesowego. Taka strategia pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć zrównoważony wzrost. Przeprowadzone badania pokazują uczonym nową perspektywę binarną, pozwalającą odkryć źródło zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim of this paper is to contribute to the identification, illustration and description of patterns in the Value Added Intellectual Capital for banks in the long term. The study is part of the discussion on contemporary measures of organisational success and sources of value creation. Based on the subject literature, it is hypothesised that intellectual capital creates added value with some delay due to the operation of various external stimuli (e.g. financial market turbulence, economic slowdown), which may be explained in a logically coherent way using the hysteresis effect. The analysis covers empirical material obtained during broader research on a sample of banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2017. As results of the study show, over the last decade, banks have evidently recorded the creation of added value in connection with the held intellectual capital resources. Its growth should, however, be interpreted with a large degree of caution. The occurrence of turbulence on the financial markets in the years 2007-2009 was not without impact on the results obtained.
EN
The objective of the paper is to describe and systematise the concept of the enterprise’s resources, as well as to indicate comprehensive methods of managing intangible assets followed by the case study of a Polish gaming industry company with regard to protection of its non-material assets. The approach applied in the paper is of a descriptive-empirical nature. The research methods used in this paper are: induction, deduction, literature studies and a case study. The method of critical and comparative analysis was used in relation to the views presented in literature. The paper ends with a brief presentation of the research findings.
EN
Managing organizational knowledge and employee’s competency is observed as key towards success. However, significance of intellectual capital for strategic management of knowledge and organizational competency has got limited attention in the literature. The aim of present study is to examine the impact of intellectual capital on strategic management of knowledge and competency from the context of Indonesia. A sample of 242 respondents is collected through developed questionnaire. From methodological context, study has followed descriptive and regression analysis. It is observed that significant association exists between various items of Intellectual capital and strategic management of knowledge and competency. Findings are significantly suggested to policy makers and strategic decision takers in the business and relevant industry. Key limitations includes limited sample and non-application of cross-sectional analysis.
PL
Zarządzanie wiedzą organizacji i kompetencjami pracowników jest postrzegane jako klucz do sukcesu. Jednak znaczenie kapitału intelektualnego w strategicznym zarządzaniu wiedzą i kompetencjami organizacyjnymi ma ograniczoną uwagę w literaturze. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego na strategiczne zarządzanie wiedzą i kompetencjami z kontekstu Indonezji. Próbę 242 respondentów zebrano za pomocą opracowanego kwestionariusza. Z kontekstu metodologicznego wynika, że w badaniu zastosowano analizę opisową i regresyjną. Zauważono, że istnieje znaczący związek między różnymi elementami kapitału intelektualnego i strategicznym zarządzaniem wiedzą i kompetencjami. Ustalenia są w znacznym stopniu sugerowane decydentom i decydentom strategicznym w biznesie i danej branży. Kluczowe ograniczenia obejmują ograniczoną próbkę i niestosowanie analizy przekrojowej.
EN
This paper concerns the use and analysis of key intellectual capital indicators in the Eastern Partnership countries and Poland. Its purpose is to identify areas of necessary development and opportunities for cooperation between the Eastern Partnership countries, Poland, and in the near future, with the entire European Union. This work uses the analysis and review of recent academic literature, comparing the main intellectual capital indicators in the countries mentioned above. Effective implementation of joint programs with the European Union in the fields of science and education, environmental protection, as well as in the field of tourism and hospitality can be based on the joint use of intellectual capital in Poland and all other Eastern Partnership countries. Relying on intellectual capital allows for the creation of a “good economic neighborhood” zone in the Eastern part of the European Union, in order to strengthen stability and harness the mutual benefits of cooperation and social and economic progress.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania i analizy kluczowych wskaźników kapitału intelektualnego w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Polsce. Jego celem jest identyfikacja obszarów niezbędnego rozwoju i możliwości współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego, Polską, a w niedalekiej przyszłości, z całą Unią Europejską. W pracy wykorzystano analizę i przegląd najnowszej literatury akademickiej, porównując główne wskaźniki kapitału intelektualnego w wyżej wymienionych krajach. Skuteczne wdrażanie wspólnych programów z Unią Europejską w dziedzinie nauki i edukacji, ochrony środowiska, a także turystyki i hotelarstwa może opierać się na wspólnym wykorzystaniu kapitału intelektualnego w Polsce i we wszystkich innych krajach Partnerstwa Wschodniego. Poleganie na kapitale intelektualnym pozwala na stworzenie strefy „dobrego sąsiedztwa gospodarczego” we wschodniej części Unii Europejskiej, w celu wzmocnienia stabilności i wykorzystania wzajemnych korzyści współpracy i postępu społecznego i gospodarczego.
EN
This paper describes a study designed to find correlations between intellectual capital efficiency, measured using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), and selected components of reports submitted by KGHM Polska Miedź S.A., a Polish mining company. The study examined such components as the company’s intangible assets, number of jobs/FTEs (Full-time equivalent) and the net financial result. The timeframe explored here is the period between 2004 and 2018 (the last 14 years). We assumed that intellectual capital efficiency should be correlated with intangible assets, which are part of fixed assets, but the results of our study proved otherwise. Our analysis demonstrated that intellectual capital efficiency was correlated the strongest with the company’s financial performance.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony badaniu polegającemu na znalezieniu zależności pomiędzy efektywnością wartości kapitału intelektualnego mierzonego za pomocą metody VAIC – (Value Added Intellectual Coefficient) a wybranymi składnikami raportów przedkładanymi przez polskie przedsiębiorstwo górnicze KGHM Polska Miedź S.A. Składniki, które wzięto pod uwagę w badaniu to między innymi: wartości niematerialne i prawne, liczba etatów czy też poziom wyniku finansowego netto spółki. Horyzont czasowy jaki był wzięty pod uwagę w ramach artykułu to okres od roku 2004 do roku 2018 (ostatnie 14 lat). Autorzy artykułu założyli, iż efektywność wartości kapitału intelektualnego powinna być skorelowana ze składnikiem aktywów trwałych w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wyniki badań dały jednak rezultaty niezgodne ze wstępnymi założeniami Autorów niniejszego artykułu. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, iż najwyższy poziom korelacji z efektywnością wartości kapitału intelektualnego mają wyniki finansowe spółki.
PL
Celem artykułu jest wskazanie miejsca kapitału społecznego w strukturze wartości współczesnych przedsiębiorstw. Pojęciem kapitał społeczny interesuje się rosnąca rzesza badaczy, z uwagi na dostrzeganie w tym zjawisku istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie motywacji do działania czy rozwijanie współpracy z partnerami zostały w artykule przedstawione jako efekty kapitału społecznego. Przestrzenią do budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie jest kapitał intelektualny. W artykule szczególną uwagę zwrócono na tzw. społeczne modele kapitału intelektualnego, które oparte są na założeniu tworzenia kapitału intelektualnego przez wykorzystanie relacji społecznych. Przykładem społecznego kapitału intelektualnego są modele prezentowane przez McElroya oraz Bratnickiego i Strużynę. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych wskazujące na korzystne uwikłanie kapitału społecznego w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
EN
The purpose of the article is to indicate the place of social capital in the structure of the value of modern enterprises. The growing number of researchers are interested in the concept of social capital, where they see a significant source of competitive advantage. The increase of enterprises' innovativeness, increase of motivation to act, development of cooperation with partners have been presented in the article as effects of social capital. The space for building social capital in the enterprise is intellectual capital. The article focuses on the so-called social models of intellectual capital, which are based on the assumption of creating intellectual capital through the use of social relations. Examples of social intellectual capital are models presented by McElroy and also by Bratnicki and Strużyna.
PL
Cel. Praca ma na celu wskazanie relacji pomiędzy raportowaniem niefinansowej działalności przedsiębiorstwa w ujęciu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz wartości kapitału intelektualnego. Zaprezentowane w artykule zestawienie wartości rynkowej, księgowej, efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego oraz informacji o występowaniu raportowania CSR miały na celu poszukiwanie powiązań pomiędzy tymi czynnikami w odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa? Metodologia. W artykule zaprezentowano wartości księgową i rynkową dla wybranych spółek oraz poprzez zastosowanie metody VAIC (Value Added Intangible Assets) wskazano także tendencję efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego. Badania zostały przeprowadzone dla trzech wybranych spółek z sektora wydobywczego notowanych na GPW w Warszawie, opierając się na latach 2009-2016. Dodatkowo wskazano rok od którego wybrane przedsiębiorstwa sporządzają raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie zestawienie pozwoliło autorce wyciągnąć wnioski dotyczące raportowania niefinansowego w aspekcie kapitału intelektualnego oraz CSR. Wnioski. Przeprowadzone badania nie wykazały korelacji pomiędzy raportowaniem CSR a wzrostem wartości rynkowej spółek oraz wzrostem wskaźnika VAIC jednakże można wysunąć pewne wnioski mające na celu rozwój raportowania niefinansowego poprzez zbudowanie relacji pomiędzy tym co już zawarte w sprawozdaniach a tym co może uzupełnić tę niefinansową informację w celu wzrostu świadomości interesariuszy a tym samym wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw.
EN
Purpose. The purpose of this article is to indicate the relationship between the reporting about non-financial activities of companies in terms of corporate social responsibility (CSR) and the value of intellectual capital. This article contains information about market value, book value, intellectual capital efficiency and the information on the presence of CSR reporting. This presentation aims to search for the links between these factors in response to the question: how to increase the value of a company? Methodology. In this paper, the author presents the book and market values for selected companies. The author also indicates the intellectual capital efficiency with the use of the VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) method. The research was conducted for three selected companies from the mining sector, listed on the Warsaw Stock Exchange, for the period between 2009 and 2016. In addition, a particular year was indicated as of which the selected enterprises have been preparing their corporate social responsibility reports. This analysis allowed the author to draw conclusions about non-financial reporting in the aspect of intellectual capital and CSR. Findings. The conducted research did not show any correlation between the CSR reporting, the increase of the market value of companies and the growth of VAIC. However, it was possible to draw some conclusions with respect to the development of non-financial reporting by building a relationship between what is already included in the statements and what can supplement this non-financial information. Such actions may increase the awareness of stakeholders and thus boost the market value of enterprises.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych rozwiązań w zakresie pomiaru i raportowania wartości dla właścicieli kapitału, której źródłem są aktywa niematerialne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Na podstawie badań literatury przedmiotu i stanu rozwiązań formalnych wskazano na trzy, najważniejsze koncepcje, a w tym kalkulację ekonomicznej wartości kapitału, zastosowanie wartości godziwej w odniesieniu do niektórych pozycji bilansowych oraz raportowanie w formie pozafinansowych raportów zarządu udostępnianych interesariuszom organizacji. Każda z przywołanych koncepcji charakteryzuje się określonymi atrybutami, brak jest jednak na dzień dzisiejszy powszechnego konsensusu, co do ich hierarchii z perspektywy potrzeb zarządzania wartością i potrzeb interesariuszy.
EN
In this article the key solutions of shareholder measurement and reporting are presented. These solutions have been selected with correspondence to importance of immaterial assets. Three significant concepts are indicated: the economy value added, the fair value of some balance sheet items and the expanded nonfinancial reporting. Each one of mentioned concepts is characterized by specific attributes. At this time, there is no common consensus relative to their hierarchy and value based management requirements.
14
Content available remote Kapitał intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie do rozwoju innowacji
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie kapitału intelektualnego i jego potencjału, który przyczynia się do rozwoju innowacji w organizacji. W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu relacji między kapitałem intelektualnym, wiedzą oraz innowacją.
EN
The aim of the paper is to present the intellectual capital and its potential, which contributes to the development of innovation in the organization. The article will approximate selected issues in the field of relations between intellectual capital, knowledge and innovation.
EN
Business process modelling is one of the most important stages of process management in an organisation. A reliable model which correctly reflects reality facilitates process analysis and further improvement based on the Business Process Management (BPM) cycle. Process models, in addition to expressing sequences of activities, possible process flows and task types, can store various types of information on the tangible and intangible aspects (resources) of the enterprise involved in its implementation. At this point, the very important aspect of skills, competences and knowledge of employees, which are essential for the performance of tasks and activities within the process, are often omitted. This article presents the possibilities of extending the process model with information on the intellectual capital used in a given process or generated as a result of process implementation. This information facilitates an in-depth analysis of the process in the context of the existing intangible capital in an organisation, and indicating places in the process which can extend this resource, influencing its more effective management. The article proposes a description of activities in the BPMN process model, taking into account the nature and type of knowledge required to perform a given task as well as knowledge created in the organisation as a result of task implementation. The proposed extension of the process model is illustrated by the example of a process of fixed assets ordering.
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych etapów zarządzania procesami w organizacji. Rzetelny i właściwie odwzorowujący rzeczywistość model umożliwia dokonanie analizy procesu i jego dalsze doskonalenie w oparciu o cykl BPM (Business Process Management cycle). Modele procesu, oprócz wyrażenia sekwencji czynności, możliwych przepływów w procesie, rodzaju zadań mogą przechowywać różnego rodzaju informacje odnośnie do aspektów (zasobów) materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego realizację. W tym miejscu często pomijany jest bardzo ważny aspekt jakim są umiejętności, kompetencje i wiedza pracowników, które są niezbędne do wykonywania zadań i czynności w procesie. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości rozszerzenia modelu procesu o informacje dotyczące kapitału intelektualnego wykorzystywanego w danym procesie lub generowanego na skutek realizacji procesu. Informacje te umożliwiają pogłębioną analizę procesu w kontekście istniejącego kapitału niematerialnego w organizacji oraz wskazanie miejsc w procesie, które mogą powiększać ten zasób organizacji, wpływając na bardziej efektywne nim zarządzanie. W artykule zaproponowano opis czynności w modelu procesu notacji BPMN z uwzględnieniem charakteru i rodzaju wiedzy potrzebnej do wykonania danego zadania oraz powstałej w organizacji w wyniku jego realizacji. Zaproponowane rozszerzenie modelu procesu zaprezentowano na przykładzie procesu składania zamówienia na usługę.
PL
Celem głównym opracowania jest wykazanie, iż wykorzystanie laboratoriów w procesie dydaktycznym przyczynia się w znacznym stopniu do poprawienia efektywności procesu kształcenia dzięki łączeniu strony teoretycznej ze stroną praktyczną. Dla zilustrowania słuszności takiej tezy, scharakteryzowano efekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w przygotowaniu kadr menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy kierunków ekonomicznych.
EN
Higher education has an important contribution to acquiring the knowledge, skills and social competences of staff employed in various organizations. The main goal of the study is to exhibit that the use of laboratories in the didactic process contributes significantly to improve the efficiency of the learning process by combining the practical side with the theoretical side. In the article, to illustrate the validity of such a thesis, the effects of using modern IT tools in the preparation of managerial staff were characterized, with particular emphasis on audience of economic studies.
PL
W opracowaniu podjęto problematykę kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, wskazując jego wpływ na proces zarządzania w warunkach konkurencyjności na rynku. W części pierwszej zaprezentowano istotę podejmowanie decyzji w zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Rozważania zaprezentowane w części drugiej obejmują metodykę badań przyjętą w opracowaniu. Ostatnia część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych w zakresie oceny procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest poznanie i ocena pojemności informacyjnej mierników kapitału intelektualnego oraz zwrotu ze sprzedaży. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są: analiza trendu wskaźnika VAIC i ROS oraz funkcja korelacji. Problematyka zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
EN
In the paper, there is discussed the problem of intellectual capital in the enterprise, indicating its impact on the management process in the conditions of market competition. The aim of the paper is to learn and assess the information capacity of intellectual capital measure and return on sales measure, indicating the relationships and links and their impact on the results of the specific enterprise. The results of the empirical research refer to: trend analysis of VAIC and ROS ratios over 11 years in the surveyed company and the research using Pearson’s correlation coefficient. The problem of management of intellectual capital in the company is not new but still up-to-date due to its impact on the decision-making processes in the area of the performance of enterprises.
EN
Based on the data of 121 listed pharmaceutical and drug companies in Bombay stock exchange of India Pharmaceutical sector for the period 2005-2016, this study tries to analyze the relationship between intellectual capital (i.e. Human Capital, Relational Capital, Structural Capital) with traditional measures of business performance (i.e. Productivity, profitability and market valuation). The empirical data have been collected from the audited financial statement of these 121 pharmaceutical companies. Among several methods of intellectual capital accounting, Pulic’s Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) is being used for the value creation efficiency measurement.Regression and correlation have been conducted for the set of variables representing the performance of the companies and Intellectual Capital. The analysis indicates that the relationship between the performance of a company’s Intellectual Capital (IC) and conventional performance indicators are varied. The findings suggest that the performance of a company’s IC can explain profitability, but not productivity and market valuation in India. In addition, the empirical analysis found that structural capital and relational capital were important factors which have a major impact on the profitability of the firms over the period of study. Thus reflecting the fact that the industry is more concerned about the technological knowledge and innovation. The outcome draws some significant implications for policymakers that will helps in enhancing the performance of the pharmaceutical sector.
PL
Na podstawie danych z 121 firm sektora farmaceutycznego zarejestrowanych na Bombajskiej giełdzie papierów wartościowych w Indiach w latach 2005-2016, autorzy próbują dokonać analizy związku między kapitałem intelektualnym (kapitał ludzki, kapitał powiązany, kapitał strukturalny) a tradycyjnymi miarami wydajności biznesowej (wydajność, rentowność i wycena rynkowa). Dane empiryczne zostały uzykane ze skontrolowanego sprawozdania finansowego 121 firm farmaceutycznych. Wśród metod związanych z rachunkowością kapitału intelektualnego do pomiaru efektywności tworzenia wartości wykorzystywano współczynnik wartości dodanej Pulica (VAIC). Dla zbioru zmiennych reprezentujących wydajność firm i kapitał intelektualny przeprowadzono regresję i korelację. Analiza wskazuje, że relacje pomiędzy wydajnością kapitału intelektualnego firmy (IC) a konwencjonalnymi wskaźnikami wydajności są zróżnicowane. Wyniki wskazują, że wydajność kapitału intelektualnego firmy może wyjaśnić rentowność, ale nie wycenę rynkową firmy w Indach. Ponadto analiza empiryczna wykazała, że kapitał strukturalny oraz kapitał powiązany były ważnymi czynnikami, które mają istotny wpływ na rentowność firm w badanym okresie, tym samym odzwierciedlając fakt, że przemysł jest bardziej zainteresowany wiedzą technologiczną i innowacjami. Wynik wskazuje na pewne znaczące konsekwencje dla decydentów, co przyczyni się do poprawy wydajności sektora farmaceutycznego.
EN
Market activity for today’s enterprises means continuing work to better understand the needs of their customers to provide them higher level of satisfaction. Building market advantages using a traditional approach based on material resources becoming less and less likely to increase competitiveness over the long term. The ability to use intangible assets, often more difficult to identify and manage, is becoming a key issue. Proper management of intangible assets can provide the company with unique market advantages that are unique, durable, and difficult to imitate. This study attempts to characterize selected dependencies between the nature of the actions undertaken by enterprises in relation to intellectual capital in the context of the strength of the level of competition in the market.
PL
Działalność rynkowa dla współczesnych przedsiębiorstw oznacza ciągłe podejmowanie działań zmierzających do pełniejszego zrozumienia potrzeb klientów, tak aby w efekcie zapewnić mu wyższy poziom satysfakcji. Budowanie przewag rynkowych z wykorzystaniem tradycyjnego podejścia opartego na zasobach materialnych daje coraz mniejsze szanse na długotrwałe podniesienie własnej konkurencyjności. Kluczowym zagadnieniem staje się więc umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów niematerialnych, często trudniejszych w identyfikacji i zarządzaniu. Właściwe zarządzanie nimi może bowiem zapewnić przedsiębiorstwu stworzenie unikatowych przewag rynkowych, charakteryzujących się unikatowością, trwałością oraz trudnością w naśladownictwie. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania wybranych zależności pomiędzy charakterem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do kapitału intelektualnego a siłą i poziomem natężenia konkurencji na rynku.
PL
Artykuł traktuje o systemach szkoleń pracowników, jako o sposobie poprawy oraz wzrostu wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa górniczego opartego o kapitał ludzki. W opracowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego istniejących w przedsiębiorstwach górniczych systemów szkoleń, ich rzeczywistego przebiegu oraz oczekiwań pracowników. W badaniu wskazane zostały obszary, które są dla pracowników najważniejsze takie jak bezpieczeństwo pracy oraz sposoby i techniki wykonywania pracy.
EN
The article presents the employee training systems as a method of improving and increasing the intellectual capital of a mining company based on said intellectual capital. The research lists the conclusions from the survey analyzing training systems existing in the mining companies, the way they are actually executed, as well as employees expectations. The analysis indicates the key areas which are the most important to the employees, such as work safety and work methods & techniques.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.