Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anticorrosion coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A new solution of a smart microcontroller sensor based on a simple direct sensor-microcontroller interface for technical objects modeled by two-terminal networks and by the Beaunier’s model of anticorrosion coating is proposed. The tested object is stimulated by a square pulse and its time voltage response is sampled four times by the internal ADC of microcontroller. A neural classifier based on measurement data classifies the tested object to a given degradation stage.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązanie inteligentnego czujnika opartego na bezpośrednim interfejsie mikrokontroler-czujnik dla obiektów technicznych modelowanych dwójnikami i modelem Beauniera dla powłok antykorozyjnych. Testowany obiekt jest pobudzany impulsem prostokątnym, a jego odpowiedź próbkowana cztery razy przez wewnętrzny przetwornik A/C mikrokontrolera. Klasyfikator neuronowy bazując na wynikach pomiarowych dokonuje klasyfikacji testowanego obiektu do danego etapu degradacji.
PL
W artykule omówiono pierwszą w Polsce renowację na dużym obiekcie mostowym systemu antykorozyjnego nowej generacji (metalizacyjno-malarskiego epoksydowo-poliuretanowym z uszczelnieniem). Pokazano trudności pojawiające się podczas prowadzenia prac.
EN
The first renovation of a new generation anticorrosive system (hot sprayed zinc with epoxy-polyurethane coatings) on the big railroad bridge in Poland is described in the paper. The difficulties emerging during the works are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz zakres remontu Mostu Łazienkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu doboru systemu malarskiego do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji stalowej mostu. Na przykładzie inwestycji opisano wady oraz zalety wybranego systemu malarskiego oraz ich wpływ na realizację robót.
EN
The paper presents both the reasons and the range of the maintenance works on the Łazienkowski Bridge with regard to the selection of the coating system to protect the steel structure against corrosion. The advantages and disadvantages of the paint system and its impact on the implementation of the works are described.
4
Content available remote Zintegrowany system do badania powłok antykorozyjnych
PL
Korozja jest powszechnym zjawiskiem powodującym znaczne obniżenie własności mechanicznych i użytkowych maszyn, urządzeń oraz elementów, znacząco zmniejszając bezpieczeństwo ich stosowania. Z tego też powodu od wielu lat na całym świecie prowadzone są systematyczne badania dotyczące ochrony antykorozyjnej obiektów, konstrukcji, środków transportu, instalacji wykonanych bądź zawierających elementy metalowe oraz stopy metali, poddanych niszczącym czynnikom atmosferycznym i środowiskowym. W ramach prowadzonych badań naukowych autorzy proponują wykorzystanie automatycznego systemu, pozwalającego na przyspieszenie procesu korozyjnego oraz ocenę jego stanu, wykorzystując w tym celu metody ultradźwiękowe. W publikacji przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz prototypowe stanowisko, na którym badania te mogą być wykonywane.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiej spektroskopii impedancyjnej obiektów o wysokich impedancjach (|Zx| > 1 G) z zastosowaniem sygnałów o projektowanych kształtach. Sygnał pobudzenia wytwarzany jest w module DAQ U2531A i doprowadzany na wejście badanego obiektu za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego (CA). Sygnały odpowiedzi proporcjonalne do napięcia na mierzonej impedancji Zx oraz prądu płynącego przez Zx są próbkowane za pośrednictwem przetworników analogowo-cyfrowych (AC) w module DAQ. Widmo impedancyjne wyznaczane jest na podstawie ciągłych transformat Fouriera zarejestrowanych sygnałów. W artykule dokonano porównania właściwości sygnałów pobudzenia, pod kątem dokładności wyznaczania widma impedancyjnego, na przykładzie wieloelementowego dwójnika RC modelującego powłokę antykorozyjną.
EN
A method of fast impedance spectroscopy of objects with high impedance (|Zx| > 1 G) with use of different excitation signals is evaluated in this paper. An excitation signal is generated in U2531A DAQ module and applied to an input of an object through analog-to-digital converter. Response signals proportional to voltage across the impedance Zx and current flowing through Zx are sampled by analog-to-digital converters in the DAQ module. An impedance spectrum of the object is evaluated on the basis of continuous Fourier transforms of acquired signals. In the article excitation signals properties, from the point of view of accuracy of impedance spectrum calculation, were compared. The method is evaluated on an exemplary multi-element two-terminal RC network, which is a model of an anticorrosion coating.
6
Content available remote Ocena korozji przy użyciu ultradźwięków
PL
Korozja to nic innego jak elektrochemiczna degradacja materiału przez otaczające środowisko. Zmniejsza ona integralność materiału oraz silnie wpływa na długość jego życia, co może powodować zagrożenie dla całej struktury.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i rodaniny (R) o różnym elektrolicie w roztworze modyfikującym osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.
EN
This work summarizes the results of corrosion studies on the protective properties of composite coatings prepared on stainless steel. The coatings consisted of poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT) with rhodanine (R), which were electrodeposited by means of cyclic voltammetry. The protective properties of the composite films were evaluated in acidified sulphate solutions containing chloride ions.
PL
W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki otrzymano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających dodecylosiarczan sodu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.
EN
In the presence work the usefulness of composite coatings of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and 4-aminobenzoic acid doped with phosphomolybdic acid heteropolyanions for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry method from aqueous micellar solutions containing sodium dodecysulphate. Protective properties of composite coatings were evaluated in the acidified sulphate solutions containing chloride ions.
PL
Bardzo dobra znajomość zjawiska korozji, a przede wszystkim wiedza na temat nowych możliwości w dziedzinie ochrony antykorozyjnej, jest szczególnie ważna zarówno przy projektowaniu nowych konstrukcji stalowych obiektów mostowych, jak i remontowaniu istniejących obiektów mostowych. W niniejszym artykule autorka prezentuje najciekawsze innowacje w zakresie metod stosowania powłok antykorozyjnych.
EN
Thorough knowledge of corrosion and, above all, knowledge about the new opportunities in the field of corrosion protection is particularly important not only while designing new steel bridges, but also while repairing the existing ones. In this article the author presents the most interesting innovations in the methods and uses of anti-corrosion coatings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfikującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej.
EN
This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a potassium polystyrenesulfonate. The effect of electrolyte addition into modification solution on the effectiveness of electrodeposition process was investigated. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting films on stainlees steel were investigated in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using potentiodynamic polarisation technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego(PyBA) i kwasu fosoromolibdenowego (PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki impedancyjnej.
EN
This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole- 1-yl) benzoic acid (PyBA) and (PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a polyoxyethylene lauryl ether. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting fi lms on stainlees steel were investigated in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using impedance technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad hamowaniem korozji stali za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA) oraz heteropolikwasu (kwasu fosforododekamolibdenowego - PMo12) osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 metodą woltamperometrii cyklicznej z roztworów wodnych. Otrzymane powłoki PEDOT/ABA/PMo12 scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano za pomocą techniki potencjodynamicznej w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych, zawierających jony chlorkowe.
EN
The work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of composite film prepared on stainless steel. The coating consisted of conducting polymer - poly(3,4-ehtylenedioxythiophene) (PEDOT), 4-aminobenzoic acid (ABA) and heteropolyacid (phospohomolibdic acid - PMo12) has been electrodeposited on the X20Cr13 stainless steel using cyclic voltammetry from aqueous solution. The obtained films were characterized by corrosion resistance, morphology and adhesion to the steel substrate. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified (pH = 2) sulphate solutions without or with addition of chloride anions using potentiodynamic polarization technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego (PyBA) i fosfomolibdenianu niklu (Ni1,5PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 za pomocą metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/ PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano za pomocą techniki impedancyjnej w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych.
EN
This work presents the results of the research on electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) with phosphomolybdate nickel (Ni1.5PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry using a micellar aqueous solution containing a polyoxyethylene lauryl ether (BRIJ10). Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting films on stainless steel were investigated by impedance technique in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions.
EN
Composite coatings, consisting of combinations of the conducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiphene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA), were electrodeposited on glassy carbon and X20Cr13 stainless steel by cyclic voltammetry, using a sodium dodecylsulfate (SDS) micellar aqueous solution of EDOT and ABA as a reaction medium. The coating deposition potential range, scan rate and composition of modification solution were determined. The protective properties of the resulting films on stainless steel were investigated in acidified (pH=4) 0.25 M sulphate solution in the absence and in presence of 0.5 M chloride ions. Diagnostic experiments include measurements of open circuit potential versus exposure time and potentiodynamic polarisation tests. Morphology of the obtained composite coatings was examined using optical metallographic microscope. The composite coatings provide good adherence to the steel substrate and very effective steel corrosion protection. The PEDOT/ABA coatings allow to stabilize the steel corrosion potential within the passive region both in absence and in presence of chloride ions.
PL
Powłoki kompozytowe, na bazie polimeru przewodzacego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA), osadzano na powierzchni wegla szklistego i stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej. Do osadzania powłok zastosowano wodne roztwory dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierajace EDOT i ABA. Zbadano wpływ zakresu potencjału osadzania, szybkości przemiatania potencjałem i składu roztworu modyfikacyjnego na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Własciwosci ochronne powłok uzyskanych na stali nierdzewnej badano w zakwaszonych (pH=4) roztworach 0,25 M siarczanowych niezawierajacych i zawierajacych dodatek 0,5 M jonów chlorkowych. Zbadano zaleznosc potencjału stacjonarnego od czasu wytrzymania w roztworze korozyjnym oraz wykonano potencjodynamiczne krzywe polaryzacji. Morfologie powłok zbadano przy pomocy metalograficznego mikroskopu optycznego. Uzyskane powłoki wykazuja dobra adhezje do podłoza stali i efektywnie zabezpieczaja stal przed korozja. Powłoki PEDOT/ABA stabilizuja potencjał korozyjny chronionej stali zarówno w środowisku niezawierającym jak i zawierającym jony chlorkowe.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) kwasu krzemododekawolframowego (SiW12) i kwasu 4-benzopirolowego (PyBA) osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwa-szonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.
EN
This work summarizes the results under corrosion studies describing protective properties of composite coatings prepared on stainless steel. The coatings consisted of poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT) and silicotungstic acid (SiW12) with 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) were electrodeposited using cyclic voltammetry. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified sulphate solutions containing chloride ions.
PL
W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej przed korozją. Powłoki osadzono z wodnego roztworu micelarnego dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierającego kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) i 3,4-etylenodioksytiofen (EDOT). Powłoki PEDOT/ABA osadzano metodą chronoamperometryczne przy zastosowaniu kilku wartości zadanego potencjału. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonym roztworze siarczanowym zawierającym dodatek jonów chlorkowych.
EN
In present work the usefulness of PEDOT/ ABA composite coatings for protection of stainless steel against corrosion is considered. The coatings were deposited from micellar solution of sodium dodecylslphate (SDS) containing 4-aminobenzoic acid (ABA) and 3,4-ethylenedioksythiophene (EDOT). The PEDOT/ABA coatings were deposited by chronoamperometry method using several values of the given potential. The protective properties of PEDOT/ABA coatings were evaluated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution with additions of chloride ions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z poli[3,4-etylenodioksytiofenu] [PEDOT] i kwasu 4-benzopirolowego (PyBA) o różnym stężeniu składników osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.
EN
This work summarizes the results under corrosion studies describing protective properties of composite coatings prepared on stainless steel. The coatings consisted of poly[3,4-ethylenodioxythiophene] [PEDOT] with 4-[pyrrole-1-yl] benzoic acid [PyBA] were electrodeposited using cyclic voltammetry. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified sulphate solutions containing chloride ions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających jony chlorkowe.
EN
This work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of films prepared on stainless steel based on a composite coating. The coatings consisted of 4-aminobenzoic acid (4-ABA) and poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT). The respective films on stainless steel were electrodeposited using cyclic voltammetry. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified sulphate solutions without and with addition of chloride ions.
PL
W pracy porównano właściwości ochronne powłok z kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanego K2SO4 w zakwaszanych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających 0,5 moldm-3 jonów Cl-. Warstwy uzyskiwano metodą woltamperometrii cyklicznej, a zabezpieczanym podłożem elektrodowym była stal nierdzewna 2H13. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach.
EN
Protective properties of films of the 4-aminobenzoic acid doped with K2SO4 in the acidifi ed sulphate solutions without and with addition of 0,5 moldm-3 Cl- ions are compared in present paper. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry and as the electrode substrate 2H13 stainless steel has been used. It is shown that the tested coatings efficiently protect stainless steel surface in both environments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.