Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital image
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Digitization of documentation of white cards is currently a key aspect of preservation of national heritage. Destructive processes of archival documentation, escalation of acts of vandalism, consequences of war operations that have left their stamp on architectural objects as well as monuments of nature contributed to adaptation and introduction of the fifth form of national heritage, which is “digitization”. Digitization shall ensure the re-creation of not only lost national treasures in the future, but also shall enable researchers in architecture, archeologists, historians, conservators a research and an analysis of chosen objects and records related to it in a non-invasive and interactive way. Objects subject to digitization will be able to be analyzed more thoroughly since digital data rendered available by electronic means shall enable and facilitate an interdisciplinary research process. In the article, the author presents results that compare two methods for digitization of the chosen architectural object. Documentation consists in recording and preserving of the fragment of façade and the chosen architectural detail of the considered object. The object subject to analysis is the "Tenement under the singing frog" built in 1889-90 acc. to the project by Teodor Marian Talowski, in Kraków at Retoryki 1 St. For an analyzed example, research has consisted in application of photogrammetry and laser scanning methods to acquire information on spatial geometry of researched object and compare discrepancies of newly generated 3D models. The object presented has undergone a comparative analysis, based on which the key aspects have been isolated and then demonstrated in a graphic way, as well as specific issues related to them, such as precision and effect of distortion have been discussed. The objective of the work has been presentation of possibilities of practical application of photogrammetry as a cheaper method of digitization of architectural objects in relation to scanning method, applicable in digitization and preservation of national heritage consisting in development of new interactive documentation (white card).
PL
W pracy przedstawiono analizę widmową składowej promieniowania słonecznego odbitego od przeciwległej zabudowy i docierającego do elewacji budynku. Przeanalizowano dwie orientacje fasady, wschodnią i zachodnią, zlokalizowane w środowisku zurbanizowanym. Charakterystykę spektralną promieniowania wykonano dla promieniowania widzialnego oraz bliskiej podczerwieni. Obrazy cyfrowe wykonano z wykorzystaniem filtrów fotograficznych o znanej przepuszczalności promieniowania słonecznego. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów wykonanych od sierpnia do marca, dla wytypowanych dni charakteryzujących się nieboskłonem zachmurzonym lub bezchmurnym. Otrzymane wyniki pokazują istotną różnicę w udziale promieniowania o różnych długościach fali w całkowitym promieniowaniu docierającym do fasad, w zależności od warunków nieboskłonu, środowiska zewnętrznego i otaczającej zabudowy.
EN
The paper presents spectral analysis of solar radiation component reflected from opposite buildings and reaching the facades of the building. Two façade orientations were analyzed, eastern and western, located in the urban environment. Spectral characteristics of radiation were made for visible and near infrared radiation. Digital images were made using photographic filters with known solar transmittance. The analysis was based on measurements from August to March, for selected days with clear and overcast skies. The obtained results show a significant difference in the proportion of different wavelengths in the radiation reaching the façades depending on the conditions of the sky, the environment and the surrounding buildings.
EN
The new direction of radiography is Flash-radiography (FR ) which doesn’t have intermediate data carriers (films and storage plates). FR produces a quick image. It provides low testing cost, and capability of multi-angle real time internal defects monitoring of the objects. In film radiography, if relative photometric density is more than 4, then the snapshots become virtually unreadable and they can be difficult to be digitized. Current film-free technologies do not have this disadvantage and, besides, give results in a digital form without special digitizing systems. Digital data contain radiation images of internal defects, expand the flawdetection possibilities and reduce testing cost. Flash-radiography is based on portable X-ray television, which allows the observation of X-ray testing results on a monitor screen. The internal defects examination from different angles may be carried out. Flash-radiography with digital solid-state transducers is the most perspective one with sensitivity up to 0.1% of examined metal’s thickness at resolution exceeding 10 pairs of lines per mm. Application of small-size movable solid-state transducers opens new technological capabilities. They can be located and moved in the zones where positioning of film holders and storage plates is impossible. The new X-ray mini technology expands the application of NDT. The examples of practical application of solid-state miniature transducers are presented.
PL
Nowym kierunkiem radiografii jest radiografia błyskowa (ang. flash radiograpy, FR), która nie ma pośrednich nośników danych (błon i płyt pamięciowych). FR tworzy szybki obraz. Zapewnia niskie koszty testowania oraz możliwość monitorowania obiektów pod kątem błędów wewnętrznych w czasie rzeczywistym. W radiografii błonowej, jeśli względna gęstość fotometryczna jest większa niż 4, migawki stają się praktycznie nieczytelne i mogą być trudne do digitalizacji. Obecne technologie wolne od błon radiograficznych nie mają tej wady, a poza tym dają wyniki w formie cyfrowej bez specjalnych systemów do digitalizacji. Dane cyfrowe zawierają obrazy promieniowania z defektów wewnętrznych, rozszerzają możliwości wykrywania wad i zmniejszają koszty testowania. Promieniowanie błyskowe jest oparte na przenośnym aparacie rentgenowskim, który umożliwia obserwację wyników badań rentgenowskich na ekranie monitora. Można przeprowadzić badanie wad wewnętrznych pod różnymi kątami. Promieniowanie błyskowe z cyfrowymi przetwornikami półprzewodnikowymi jest najbardziej perspektywiczne z czułością na poziomie do 0,1% badanej grubości metalu przy rozdzielczości przekraczającej 10 par linii na mm. Zastosowanie przenośnych przetworników półprzewodnikowych o niewielkich rozmiarach otwiera nowe możliwości technologiczne. Można je lokalizować i przemieszczać w strefach, w których nie jest możliwe pozycjonowanie uchwytów błon i płyt do przechowywania. Nowa mini technologia rentgenowska rozszerza zastosowanie NDT. Przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania miniaturowych przetworników półprzewodnikowych.
PL
W niniejszej pracy podjęto próbę automatycznego wyodrębnienia drzew z chmury punktów na podstawie utworzonego obrazu wysokiej roślinności z przefiltrowanych danych laserowych. W tym celu został napisany skrypt w programie MATLAB. Idea jego działania opiera się na tezie, że na obrazach cyfrowych kształt drzew w górnych piętrach zbliżony jest do okręgów. Do ich detekcji posłużono się transformatą Hougha - jedną ze skutecznych metod wykrywania kształtów w widzeniu komputerowym. Badania przeprowadzono na danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego, obejmujących teren Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
EN
In the present study attempts to automatically extract trees from image which was created from points cloud representing high vegetation. For this purpose the script was written in MATLAB. The idea of the operation is based on the thesis that on the digital image trees shape in the upper floors is similar to circles. To detect trees the transform Hough was used - one of the effective methods to detect shapes in computer vision. The research was conducted on data from airborne laser scanning, which included the area of the Rakowicki cemetery in Krakow. In order to check the number of trees, a manual vectorization (indication of the trees tops) on the orthophotomap was made. However this measurement is sub-optimal, but allowed to assess the correctness of the HT algorithm.
EN
The work carried out research and development of methods and means of multispectral vision measurement control and diagnosing of parameters of inhomogeneous biological media for biomedical diagnostics with the use of the n-dimensional multispectral data for each pixel of the array of digital images obtained by the CCD camera. Application results can use to diagnose the nature and severity of gunshot injuries to the biomannequins, biological and physiological properties of the skin tissues that are close to the morphological and functional characteristics of human.
PL
W pracy przedstawiono badania oraz opracowanie metod i środków multispektralnych pomiarów wizyjnych i diagnozowania parametrów niejednorodnych mediów biologicznych dla diagnostyki biomedycznej z wykorzystaniem wielospektralnych n-wymiarowych danych dla każdego piksela tablicy cyfrowych obrazów uzyskanych z aparatu z matrycą CCD. Wyniki aplikacji mogą być użyte, do diagnozowania rodzaju i skali obrażeń postrzałowych bio-manekinów, właściwości biologicznych i fizjologicznych tkanek skóry, zbliżonych do ludzkich cech morfologicznych i funkcjonalnych.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
PL
W artykule wskazano na przydatność chmury punktów do inwentaryzacji zabytku na podstawie pierwszego na Śląsku jezuickiego kościoła (kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie).
EN
In the article indicated the usefulness of the cloud point to inventory heritage based on the first in Jesuit church in Silesia region (Assumption of the Blessed Virgin Mary church in Nysa).
EN
The article compares two systems of digital image reproduction quality assessment: Metamorfoze and FADGI. They were developed for needs of cultural heritage digitization process whose main goal is to create digital copies of objects that are as faithful to the original as possible. The article concentrates on aspects connected to color reproduction fidelity such as color spaces, color difference measures and reference patterns.
EN
Preparing digital documentation of historical buildings is a form of protecting cultural heritage. Recently there have been several intensive studies using non-metric digital images to construct realistic 3D models of historical buildings. Increasingly often, non-metric digital images are obtained with unmanned aerial vehicles (UAV). Technologies and methods of UAV flights are quite different from traditional photogrammetric approaches. The lack of technical guidelines for using drones inhibits the process of implementing new methods of data acquisition.This paper presents the results of experiments in the use of digital images in the construction of photo-realistic 3D model of a historical building (Raphaelsohns’ Sawmill in Olsztyn). The aim of the study at the first stage was to determine the meteorological and technical conditions for the acquisition of aerial and ground-based photographs. At the next stage, the technology of 3D modelling was developed using only ground-based or only aerial non-metric digital images. At the last stage of the study, an experiment was conducted to assess the possibility of 3D modelling with the comprehensive use of aerial (UAV) and ground-based digital photographs in terms of their labour intensity and precision of development. Data integration and automatic photo-realistic 3D construction of the models was done with Pix4Dmapper and Agisoft PhotoScan software Analyses have shown that when certain parameters established in an experiment are kept, the process of developing the stock-taking documentation for a historical building moves from the standards of analogue to digital technology with considerably reduced cost.
PL
Ostateczne właściwości wyrobów wytwarzanych z papierów higienicznych są kształtowane zarówno w procesie wytwarzania surowca, jak i podczas jego przetwarzania. Proces wytłaczania wzorów w istotny sposób wpływa na właściwości mechaniczne takich wyrobów, jak chusteczki czy ręczniki. Nie tylko powoduje łączenie warstw, zwiększa grubość, ale także zmienia ich właściwości mechaniczne. Aby ocenić wpływ procesu wytłaczania na te właściwości konieczne jest określenie wymiernej wielkości, w zależności od której można badać zmiany właściwości wyrobów z papierów higienicznych. Do tego celu wybrano względne pole powierzchni wytłoczeń, a w artykule opisano oryginalną metodę zastosowaną do określania jego wartości.
EN
The final properties of products made from tissue paper are formed both in the production of raw material and during its processing. Embossing of given pattern significantly affects the mechanical properties of products such as wipes or towels. It causes not only linking of layers or increases the thickness, but also changes their mechanical properties. To evaluate the influence of the embossing process on these properties it is necessary to determine the measurable quantity as a basis to study the variation of the properties of tissue paper products. For this purpose, the relative area of the embossed pattern was selected and the original method used to determine its value is described in the paper.
PL
W artykule autorzy przedstawili dwupoziomowy system zabezpieczenia dostępu do bazy danych. System opiera swoje działanie na analizie odcisku palca za pomocą popularnej miary służącej do porównania obrazów cyfrowych jaką jest MSE.
EN
In this paper the authors present a two-level security system to access the database. The system is based on an analysis of their effects fingerprint using a popular measure for comparing digital images which is the MSE.
PL
W opracowaniu przedstawiono szybką metodę zliczania pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych. Przedstawiona metoda zliczania pojazdów korzysta z konwersji obrazu do modelu dwuwarstwowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa się z warstwy wartości bazowych pikseli oraz warstwy wartości różnicowych pikseli. Podział na warstwy przeprowadzany jest predykcyjnie, przy użyciu zmodyfikowanego kodowania delta. Rozkład pikseli bazowych w dwuwarstwowym modelu obrazu odpowiada zawartości obrazu. Zliczanie pojazdów jest przeprowadzane na podstawie analizy zajętości pola detekcji jako funkcji czasu. Przedstawiona metoda zliczania pojazdów jest szybka oraz nieskomplikowana obliczeniowo i może być stosowana do przetwarzania w czasie rzeczywistym. Opracowanie zawiera również prezentację wyników działania przedstawionej metody zliczania pojazdów.
EN
The paper presents a fast method of vehicle counting with the use of a digital image sequence. The presented method of vehicle counting is using image conversion into the two-layer image model. The twolayer image model consists of the base pixel values layer and the difference pixel values layer. Splitting into the layers is carried out by predictive method with the use of a variant of delta encoding. Layout of base pixel values in the two-layer image model is in accordance with an image content. Vehicle counting is carried out on the basis of an analysis of detection field occupancy as a function of time. The presented method is fast and not complex computationally and can by applied to real time processing. Experimental results of the presented method of vehicle counting are also provided.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
3674--3680
PL
W pracy przedstawiono metodę bazującą na technikach wizyjnych wyznaczania obszaru zainteresowania (ang. region of interest – ROI) dla obrazów cyfrowych lub sekwencji wideo. Opisany algorytm bazuje na uproszonej strukturze opisującej pierwotny obraz cyfrowy uzyskany przy pomocy metody Monte Carlo. Obraz podzielony jest na bloki. Opracowana struktura prócz uproszczonej informacji o obrazie może zawierać wstępnie wyznaczone parametry opisujące obraz np. histogram. Poprzez analizę zapisów z poszczególnych klatek wideo zapisanych w takiej strukturze można określić np. obszary o określonej częstości zmian itp. Poprzez odpowiednie kształtowanie kryteriów, na podstawie których dokonujemy wyboru ROI możemy użyć opracowany algorytm do śledzenia ruchomych obiektów (samochodów itp.) bez ich identyfikacji, wyznaczania obszarów do filtracji cyfrowej pierwotnego obrazu lub wyznaczenia potencjalnego miejsca w obrazie, w którym np. znajduje się tablica rejestracyjna samochodu. Opracowany algorytm może współpracować z sekwencjami wideo lub pojedynczym zdjęciem. W związku z działaniem w oparciu o uproszczoną strukturę jest to algorytm o niskim koszcie obliczeniowym umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym wraz z zrównolegleniem obliczeń.
EN
The paper presents a method based on machine vision techniques for determining the region of interest ( ROI ) for digital images or video sequences. The algorithm is based on the simple data structure incoming from the image obtained using the Monte Carlo method. The image is divided into blocks. The simplified structure is prepared for each one. This structure of an image can be used to calculate parameters describing the image such as a histogram. By analyzing the records of each video frame stored in such a structure can be determined, for example areas with some changes. By shaping the criteria by which we choose the ROI we use this algorithm: to track moving objects (cars, etc.) without their identification, designation of regions for digital filtering of the original image, for searching a potential place in the image where is a license plate of the car. The proposed algorithm can work with video sequences or single images. It is an algorithm with low computational cost and permitting to operation in real time. This algorithm is useful for parallel computation.
PL
W opracowaniu przedstawiono metody filtracji wykorzystywane w zliczania pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych. W przedstawianej metodzie zliczania pojazdów przeprowadzana jest konwersji obrazu do modelu dwuwarstwowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa się z warstwy wartości bazowych pikseli oraz warstwy wartości różnicowych pikseli. Rozkład punktów bazowych w dwuwarstwowym modelu obrazu odpowiada zawartości obrazu. Operacje filtracji pozwalają na lepsze odwzorowanie zawartości obrazu na rozkład punktów bazowych. Uwzględniono filtrację z wykorzystaniem okna przesuwnego oraz filtrację z podziałem na bloki. Zliczanie pojazdów jest przeprowadzane na podstawie analizy zajętości pola detekcji, jako funkcji czasu. Przedstawiona metoda zliczania pojazdów jest szybka oraz nieskomplikowana obliczeniowo i może być stosowana do przetwarzania w czasie rzeczywistym. Opracowanie zawiera również prezentację wyników stosowania filtracji w zliczaniu pojazdów.
EN
The paper presents filtering methods utilizing in vehicle counting with the use of a digital image sequence. In the presented method of vehicle counting image conversion into the two-layer image model is carried out. The two-layer image model consists of the base pixel values layer and the difference pixel values layer. Layout of base points in the two-layer image model is in accordance with an image content. Filtering operations improve accordance of base points layout with an image content. Filtering with the use of moving window an filtering with dividing into blocks are considered. Vehicle counting is carried out on the basis of an analysis of detection field occupancy as a function of time. The presented method is fast and not complex computationally and can by applied to real time processing. Experimental results of filtering in vehicle counting are also provided.
PL
Opracowanie prezentuje metodę klasyfikacji rodzajowej pojazdów na podstawie wejściowej sekwencji obrazów cyfrowych Każdy z obrazów sekwencji jest konwertowany do binarnej postaci dwuwarstwowego modelu obrazu cyfrowego. Dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego składa się z dwóch warstw wartości pikseli: warstwy wartości bazowych oraz warstwy wartości różnicowych. Podział na warstwy przeprowadzany jest predykcyjnie, przy użyciu zmodyfikowanego kodowania delta. Rozkład punktów bazowych w dwuwarstwowym modelu obrazu odpowiada zawartości obrazu. Postać binarna dwuwarstwowego modelu obrazu tworzona jest na podstawie warstwy wartości różnicowych zwierającej znaczniki wartości bazowych. Klasyfikacja rodzajowa pojazdów jest przeprowadzana na podstawie analizy zmian stanu pól detekcji. Do klasyfikacji pojazdów wykorzystywany jest wskaźnik kształtu pojazdów. Przedstawiona metoda klasyfikacji pojazdów jest nieskomplikowana obliczeniowo i może mieć zastosowanie w systemach czasu rzeczywistego, a także w implementacjach sprzętowych. Opracowanie zawiera prezentację wyników rodzajowej klasyfikacji pojazdów.
EN
The paper presents a method of generic vehicle classification with the use of an input sequence of digital images. Each image of the sequence is converted into a binary form of the two-layer digital image model. The two-layer digital image model consists of two pixel value layers: the base values layer and the difference values layer. Splitting into the layers is carried out by predictive method with the use of a variant of delta encoding. Layout of base pixel values in the two-layer image model is in accordance with an image content. The binary form of the two-layer image model is created on the basis of the different values layer that contains base value markers. Vehicle classification is carried out on the basis of occupancy changes analysis of the detection field state. A vehicle shape pointer is used to classification of vehicles. The presented method of generic vehicle classification of is not complex computationally and can by applied to real time processing and also in hardware implementations. Experimental results of the presented method of generic vehicle classification are provided.
EN
This paper introduces sufficiently near visual neighbourhoods of points and neighbourhoods of sets in digital image flow graphs (NDIFGs). An NDIFG is an extension of a Pawlak flow graph. The study of sufficiently near neighbourhoods in NDIFGs stems from recent work on near sets and topological spaces via near and far, especially in terms of visual neighbourhoods of points that are sufficiently near each other. From a topological perspective, non-spatially near sets represent an extension of proximity space theory and the original insight concerning spatially near sets by F. Riesz at the International Congress of Mathematicians (ICM) in 1908. In the context of Herrlich nearness, sufficiently near neighbourhoods of sets in NDIFGs provide a new perspective on topological structures in NDIFGs. The practical implications of this work are significant. With the advent of a study of the nearness of open as well as closed neighbourhods of points and of sets in NDIFGs, it is now possible to do information mining on a more global level and achieve new insights concerning the visual information embodied in the images that provide input to an NDIFG.
PL
Artykuł przedstawia dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego i jego zastosowania do przetwarzania obrazów ruchu drogowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa się z warstwy wartości bazowych pikseli oraz warstwy wartości różnicowych pikseli. Podział na warstwy przeprowadzany jest wariantem kodowania delta. Reprezentacja obrazu w postaci modelu dwuwarstwowego jest mniejsza niż reprezentacja obrazu źródłowego w postaci mapy bitowej. Konwersja obrazu do modelu dwuwarstwowego może być wykorzystywana jako technika kompresji bezstratnej. Położenie bazowych wartości pikseli odpowiada zawartości obrazu Dwuwarstwowy model obrazu nadaje się do wykrywania krawędzi.
EN
The paper presents the two-layer digital image model and its applications for processing of road traffic images. The two-layer image model consists of base pixel values layer and difference pixel values layer. Splitting into the layers is carried out by a variant of delta encoding. The two-layer image model creates an image representation that is smaller than a source image in the bitmap format. Conversion into the two-layer image model can be applied as a losless compression technique. Layout of base pixel values is in accordance with the image content. The two-layer image model is suitable for edge detection.
EN
The goal of the paper is to present results of research that has been conducted for several years in the Department of Geoinformatics, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing, AGH University of Science and Technology in the field of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauges. In the paper, the authors have presented bases of 3D modelling and texturing of objects, with particular consideration of railway clearance gauge objects. An attempt has been made at assessing possibilities of automatic and semi-automatic reconstruction of objects located in the direct vicinity of railway tracks on the basis of a point cloud from a mobile scanning obtained, together with digital images from four cameras, for the selected test railway line section on Cracow-Warsaw route. Railway objects shape construction gauge of railway lines, therefore virtual geometric model of those objects might be used for checking if railway rolling stock elements of specified dimensions can safely fit the gauge outline. A couple of programs have been tested in the framework of research (PhotoModeler Scanner, RiScan Pro, 3DReshaper) as regards their usability for modelling and texturing. In research works a previously prepared triangle model has been utilized, as well as a set of 160 images made with the use of four cameras. Additional data included camera and distortion parameters, and elements of external orientation of obtained images. The paper shows exemplary results and indicates problems originating in the course of creating models by means of point cloud vectorization. The authors' experiences show that this is a far more difficult process than stereoscopic photogrammetric model vectorization. Only an experienced operator, with a good spatial imagination, is capable of producing a correct model. That is why in majority of solutions, semi-automatic methods are applied. Those methods consist in the operator's determining of a type (or, possibly, an approximated shape) of the object to be detected, as well as its rough location, and it is the task of the algorithm to fit the object into a set area. The conducted research has demonstrated that there is no thoroughly satisfactory method (program) for automatic modelling and texturing of railway line clearance gauge. As of today, numerous projects have still to be performed in either a semi-automatic, or a manual way.
PL
W artykule podjęty jest problem automatycznego modelowania i teksturowania obiektów kształtujących skrajnię kolejową. Źródłem modelowania jest mobilny skaning laserowy, a teksturowania – zdjęcia wykonane podczas skaningu. Artykuł składa się z dwóch części: przeglądu literatury i opisu eksperymentu badawczego. Eksperyment badawczy potwierdził większość problemów artykułowanych w literaturze, wniósł także szereg nowych. Przestrzeń obiektów przytorowych była bardzo trudnym materiałem do wymodelowania i pokrycia teksturą fotograficzną, co uwypukliło problemy. W konkluzji wskazano, że główną przeszkodą w automatyzacji procesu teksturowania jest słaba jakość modeli generowanych automatycznie.
PL
Praca obejmuje podstawowe zagadnienia związane z przekształceniami obrazów cyfrowych nawierzchni jezdni drogowych dla potrzeb identyfikacji i numerycznego modelowania uszkodzeń nawierzchni bitumicznych jezdni dróg. Przedstawiono charakterystykę parametru „stan powierzchni” oraz zarys metod rejestracji i przetwarzania danych w procesie oceny stanu technicznego nawierzchni w ramach systemów zarządzania nawierzchniami drogowymi.
EN
The paper refers to basic transformations problems of pavement roadway digital images that are used for identification and numerical modelling of bituminous pavement roadways distresses. The description of “surface state” parameter has been introduced. The paper provides a framework for storing methods and transformations of data in the process of assessment of pavement technical state in pavement management systems.
20
PL
W artykule przedstawiono metody kompresji obrazów cyfrowych, wykazując różnice technologiczne w różnych formatach. Wykonano analizę kompresji pliku wideo do różnych formatów wskazując zalety najnowszych technologii w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.
EN
In the paper a compression method of digital images showing the technology gap in different formats has been presented. An analysis of compressed video to various formats showing the adventages of the latest technologies in comparison with the older technologies has been presented, too.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.