Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agrotourism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The main study objective is to identify the most important reasons why owners of agrotourism business entities undertake coopetition activities and to identify the benefits and risks resulting from the implementation of the coopetition strategy. Project/methodologyapproach: Theoretical aspects of the coopetition strategy are the starting point for pilot studies carried out in the Świętokrzyskie region on a sample of 150 agrotourism business entities, which accounts for about 30% of all such entities operating in the region. An interview questionnaire was used in the study. A deliberate selection of the research area and the subjects surveyed was assumed. Results: The analysis of the results of the pilot study shows that the coopetition strategy brings greater benefits to agrotourism business entities than competition and co-operation strategies implemented separately, the benefits include: expanding the scale of operations, strengthening the position of the company in relation to competitors which are not parties to the coopetition agreement, and access to new customer markets. When making a decision on cooperation, the surveyed owners of agrotourism business entities most often treat it as a strategic decision, i.e. relating to effects in a distant time horizon, and its main reason is to increase competitiveness on the market. Practical implications: Both cooperation and competition relations are important for the development of agrotourism business entities. Cooperative relationships are created as associations, usually to carry out tasks aimed at increasing the attractiveness of a given tourist destination. Competitive relationships concern in particular the individual offer of services, their quality and diversity. The consequences of both types of activities have a significant impact on building competitive advantage of the surveyed business entities. Originality/value: The analysis of literature leads to the conclusion that there are no scientific studies showing the coopetition in relation to the activities of agrotourism business entities. Therefore, the issues addressed form a research gap. The article is directed to owners of agrotourism business entities and agrotourism associations.
EN
The objective of the research study was to compare of the nitrate content in leafy vegetables (lettuce, spinach) and herbal plants (basil, peppermint, oregano and thyme) from the home gardens of agrotourist farms located in the Central Roztocze region. The obtained results have shown that the content of nitrates in the studied plants depended on the plant species, physiological phase of plant development and the method of plant cultivation. The content of nitrates in the leaves of studied plant species was the following: lettuce > spinach > basil > peppermint > oregano >> thyme. Plants cultivated by conventional method accumulated the largest amounts of nitrates; when integrated method was used, less nitrates were accumulated and when organic method was used, the content of accumulated nitrates was the smallest. At the early stage of vegetative development the plants contained twice as much nitrates as the plants at the ripe vegetative stage. At the juvenile vegetative stage the content of nitrates exceeded the legally permissible content in lettuce, spinach and basil from conventional and integrated gardens. At the ripe vegetative stage the content of nitrates in all the studied plant species did not exceed the legally permissible content of these compounds in leafy vegetables with a short vegetative term.
PL
Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości azotanów w liściach roślin warzywnych (sałata, szpinak) i zielarskich (bazylia, mięta pieprzowa, lebiodka pospolita zwana również oregano, tymianek) uprawianych w ogrodach przydomowych gospodarstw agroturystycznych, zlokalizowanych na Roztoczu Środkowym. Uzyskane wyniki wykazały, że poziom fitoakumulacji azotanów zależał od gatunku i fizjologicznej fazy rozwoju rośliny oraz metody uprawy. Zawartość azotanów w liściach badanych gatunkach roślin kształtowała się następująco: sałata > szpinak > bazylia > mięta pieprzowa > lebiodka pospolita, zwana oregano >> tymianek. Najwięcej azotanów gromadziły rośliny uprawiane metodą konwencjonalną, mniej metodą integrowaną, a najmniej metodą organiczną. Rośliny we wczesnej fazie wegetatywnej zawierały około dwukrotnie więcej azotanów niż rośliny w dojrzałej fazie wegetatywnej. W juwenilnej fazie wegetatywnej zawartości azotanów przekraczały prawnie dopuszczalne ich zawartości w sałacie, szpinaku i bazylii z ogrodów konwencjonalnych i integrowanych. W dojrzałej fazie wegetatywnej zawartości azotanów we wszystkich badanych gatunkach roślin nie przekroczyły prawnie dopuszczalnych zawartości tych związków w warzywach liściowych o krótkim okresie wegetacji.
EN
In the context of the development of the agricultural sector, as one the elements of Kazakhstan’s economic development, it is necessary to prepare professionals possessing the ability to design new types of agrarian facilities (agroparks, agrotourisism complexes, vertical farms, conservatories, greenhouses) using energy-efficient technology. The article presents the results of implementing elements of designing energy-saving facilities in rural areas into the educational process in the the field of “Architecture” at the Faculty of Architecture of KazGASA.
PL
Biorąc pod uwagę rozwój sektora rolnego, jako jednego z elementów rozwoju gospodarki Kazachstanu, na kierunkach studiów architektonicznych konieczne staje się przygotowanie specjalistów posiadających umiejętność projektowania nowych typów obiektów agrarnych (tj. agroparki, gospodarstwa i kompleksy agroturystyczne, farmy, oranżerie, szklarnie) z wykorzystaniem technologii energooszczędnych. W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia elementów projektowania energooszczędnych obiektów na obszarach wiejskich do procesu edukacyjnego na kierunku architektura na Wydziale Architektury KazGASA.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie architektury, jako nośnika wiedzy o ciągłości kulturowej miejsca na przykładzie projektu: „Zespołu agroturystycznego z ośrodkiem jeździeckim w Drzonkowie”. Opracowanie zostało poświęcone zaprojektowaniu zespołu agroturystycznego z ośrodkiem jeździeckim dla 14 koni w miejscu dawnego ośrodka jeździeckiego w miejscowości stanowiącej od niedawna fragment Zielonej Góry. Koncepcja zakłada uzupełnienie funkcjonalne przestrzeni poprzez stworzenie ośrodka rekreacyjnego z nauką jazdy konnej, współpracującego z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (WOSiR).
EN
The article deals with the issue of architecture as a form of knowledge transition of cultural continuity of a certain area basing on the example of a project: "Agrotourismo with equestrian center in Drzonków.” The study was devoted to the design of agro-touristic hub with an equestrian center for 14 horses, at the site of a former equestrian complex, in a place which has recently become a part of Zielona Góra. The concept posits complementing functional gaps in the area, by creating a recreation resort offering riding lessons, cooperating with the Regional Center for Sport and Recreation named by Zbigniew Majewski in Drzonkow (WOSiR).
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji pasywnego budynku agroturystycznego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Scharakteryzowano warunki klimatyczne regionu, który przyjęto jako lokalizację analizowanego budynku. Omówiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne zastosowane w projektowanym obiekcie. Zaprezentowano wyniki obliczeń uzyskane w programie Audytor OZC oraz porównano je z wymaganiami stawianymi dla budynków pasywnych.
EN
The paper presents the feasibility of passive agrotourism building in the region of Jura Krakowsko-Częstochowska. The climatic conditions of the region, which was adopted as the location of the analyzed building were characterized. Construction and material solutions and installation applied in the proposed facility were discussed. The results of the calculations obtained in the Auditor OZC were presented and compared with the requirements for passive buildings.
PL
Celem artykułu była wstępna analiza potencjału turystycznego terenów wiejskich województwa mazowieckiego oraz podregionu radomskiego ze szczególnym naciskiem na agroturystykę. Bazy recepcyjna terenów wiejskich województwa mazowieckiego stanowi ponad 40% całej bazy recepcyjnej Mazowsza. W przypadku podregionu radomskiego liczba miejsc noclegowych na terenach wiejskich stanowi zaledwie 20% wszystkich miejsc noclegowych podregionu. Zebrane informacje na temat ruchu turystycznego w województwie oraz w podregionie radomskim w ostatnim czasie (rok 2013) wskazują na dużą koncentrację ruchu turystycznego w aglomeracjach miejskich, szczególnie miasta stołecznego Warszawy. Zaledwie 5% turystów odwiedzających Mazowsze korzysta z bazy recepcyjnej terenów wiejskich. W przypadku regionu radomskiego odsetek ten wynosi blisko 30%. Agroturystyka na Mazowszu ma szanse na dalszy rozwój. Sprzyjać temu będą działania zorientowane na promocje turystyki wiejskiej w regionie, oraz łatwiejszy dostęp do informacji o bazie noclegowej.
EN
The aim of the article was to analyze the tourism potential of rural areas of Mazovian voivodeship and Radom subregion, especially agrotourism. Accommodation base of rural areas of the analyzed region constitutes 40% of total Mazovian accommodation. In Radom subregion the number of beds in rural areas constitutes only 20% of total number of beds in the sub region. Collected information on the latest tourist activity in the Mazovian province and Radom sub region (year 2013) shows concentration of tourist activity in urban areas, especially in the city of Warsaw. Only 5% of total number of tourists visiting Mazovia use accommodation base of rural areas of the province. In Radom subregion it is 30% of tourists that use accommodation base of rural areas. The possibilities of further development of agrotourism in that region is possible. This will be fostered by travel-oriented activities of rural tourism in the region and easier access to accommodation information.
7
Content available Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi
PL
Zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku reformy społeczno-gospodarcze w Polsce radykalnie zmieniły sytuację materialną społeczeństwa. Rozpoczęcie procesu prywatyzacji przemysłu oraz sektora państwowego i spółdzielczego w rolnictwie zmieniły warunki życia społeczeństwa. Zmieniły się również postawy i oczekiwania mieszkańców dotyczące polepszenia warunków bytowych i dochodów rodzin wiejskich, głównie rodzin prowadzących działalność rolniczą. Wraz z restrukturyzacją rolnictwa, między innymi likwidacją państwowych gospodarstw rolnych, rozdrobnieniem gospodarstw rolniczych, zwiększającym się przeludnieniem na wsi (na skutek między innymi wprowadzenia mechanizacji w rolnictwie) oraz wprowadzenia nowych technologii, jak również braku możliwości zatrudnienia na wsi i w przemyśle, tworzy się coraz więcej wolnej siły roboczej.
EN
Non-agricultural activities of farms resulted mainly from to the need for additional income. Along with the restructuring of agriculture after 1990 the financial situation of farm families has radically changed. The employment opportunities both in rural and urban areas ran out. The population of the countryside has begun looking for new sources of budgets replenishment, mainly by starting their own business, by developing nonagricultural activities. The development of agritourism business in the countryside has become one of the new sources of income. While maintaining the agricultural character and developing rural tourism, village uses the natural and cultural wealth of the region for promotion and socio-economic activation of rural population, as well as to improve their living needs.
PL
W artykule zaprezentowano znaczenie turystyki wiejskiej i agroturystyki w realizacji społecznych, ekonomicznych i instytucjonalnych celów rozwoju lokalnego, a także istniejące tendencje i trendy kompleksu turystyki wiejskiej i agrobiznesu w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rozpatrzono wybrane aspekty synergii agroturystyki w dywersyfikacji obszarów wiejskich i rozwoju lokalnego. Omówiono rolę i formy udziału władz lokalnych w procesie pobudzania przedsiębiorczości oraz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Przedstawiono również stosowane unijne i krajowe instrumenty oraz założenia programowe wspierania rozwoju lokalnego do 2020 roku.
EN
The article presents the rural tourism in the implementation of social, economic and institutional development objectives, as well as existing local trends and trends of rural tourism and comes in the European Union and in Poland. The selected aspects synergy the rural tourism in diversification and local development. Discuss role and forms of participation of local communities in the process stimulate entrepreneurship and to promote social and economic development rural areas. You are also applicable EU and national instruments and program support local development for 2020.
PL
Dobrze przygotowany produkt agroturystyczny stanowi istotny komponent przy ocenie jakości świadczonych usług. Gospodarze doskonale zdają sobie z tego sprawę, czyniąc wiele kluczowych inwestycji przy uruchamianiu tejże działalności. Zaobserwowano, że możliwość skorzystania ze źródeł zewnętrznych dawała im większe możliwości w przygotowaniu ofert. Szczególną uwagę skupiono na poprawie estetyki zagrody i obejścia oraz dostosowaniu bazy noclegowej do przyjmowania gości. Niezmiernie ważnym aspektem było zdaniem ankietowanych urządzenie terenów wypoczynkowych, jako dodatkowej przestrzeni do realizacji codziennych różnorodnych potrzeb gości. Urzeczywistnienie działań odbywało się głównie w oparciu o własne oszczędności i bieżące dochody. Zainwestowano także w całą gamę innych usług, takich jak: zakup sprzętu zimowego i letniego. Kwaterodawcy przewidują też przeznaczyć w przyszłości duże kwoty pieniężne na podniesienie poziomu usługi. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą oraz wyłącznie pozarolniczą. Niemniej należy tu zaakcentować, że w większości gospodarstw zasoby materialne i ich dobre wyposażenie techniczne (co było przedmiotem odrębnych badań) stały się głównym czynnikiem pozwalającym uruchomić agroturystykę. Bez ich posiadania wprowadzanie wszelkich działań innowacyjnych byłoby utrudnione. Nowe inwestycje dotyczyć będą głównie poszerzenia bazy noclegowej i przygotowania innych dóbr materialnych, związanych z obejściem gospodarskim. Należy podkreślić, że ilość zaangażowanych kwot i przewidywanych w przyszłości na rozwój agroturystyki świadczy o dobrej kondycji finansowej badanych jednostek.
EN
The well prepared and improved agrotourist product is a significant part as far as the quality valuation of the sendce is concerned. The owners of agricultural holdings are very well aware of it and this is why they make so many key investments when the business is to be set. It has been observed, that having many source of the income and the possibility to use all these sources, have been giving the owners of agricultural holdings better options of preparing the offers. It was highlighted to make the aesthetics of the pen and the yard, and to adjust the accommodation to have guests in. What is more, it was a very important aspect to have leisure areas included in the business, as an extra place to fulfill different guests' needs. To make the business up and running it was necessary to base it on their own savings and current incomes. The investments were made also into all range of different services, such as: buying the winter and summer equipment. The owners forecast to spend big amounts of money to higher the level of the sendces provided. This concerns mostly people who run both, agricultural and non-agricultural business, and those who run only non-agricultural one. Nevertheless, it has to be stressed, that in most of the agricultural holdings the material repertory and technical equipment (that was the basics of different research), happen to be the main factor to start agrotourist business. Without having those, incorporating any innovatory services could be difficult. The new investments will be mainly about making the accommodation widen and preparing other things strongly connected to agricultural holding. To sum it up, it has to be highlighted that the amount of the money incorporated in the business and foreseen to develop the agrotourist business, shows the good quality condition of cases that have been researched. Though the investments have been expensive, after some time they are definitely being paid off, so they make the season longer, the amount of tourists bigger and the increase of incomes higher.
PL
Przeprowadzona typologia gospodarstw pozwoliła wyłonić podmioty mające znamiona typowo agroturystyczne oraz te, które ich nie posiadają. Spośród ogółu kwater duża grupa zrezygnowała z produkcji rolniczej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikują się one do jednostek turystyki wiejskiej. Spostrzeżenia pozwalają wysunąć wniosek, że spotykamy się ze złą interpretacją pojęcia "agroturystyka". Zachodzi więc obawa, że prezentowana przez te gospodarstwa oferta będzie i jest błędnie odbierana przez nabywców tej formy wypoczynku. Ważnym wydaje się zwrócenie uwagi na tego typu działania, by na rynku odbiorców nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu. Warto podkreślić, że połowa gospodarstw posiada sprzyjającą średnioobszarową strukturę agrarną dla pełnienia funkcji agroturystycznych. Dokonana szczegółowa charakterystyka produkcji roślinnej i zwierzęcej, pozwoliła pomóc w ocenie prowadzonej przez te gospodarstwa działalności. W tym przypadku oceniono atrakcyjność badanego terenu dla turystów jako średnią.
EN
Farms typology allowed to show typical agrotouristic farms and not agrotouristic farms - in accordance with this paper's purpose. Many lodgings have given up the agricultural production. In accordance with established criterion they can be qualified to the rural tourist units. It can be sald that the concept "agrotourism" is not correctly interpreted. The offer presented by these farms probably is and will be incorrectly perceived by the customers of his kind of rest. It is important to draw attention to these activities, because there is no reason to introduce chaos and confusion on consumers market. It is worth mentioning that half of the farms have middle-sized structure of agrarian area for agrotouristic functions. Characteristic of plants and animals production in farms showed the farms' activity. Attraction of studied area for tourists was estimated as the average.
PL
Ocena uwarunkowań wewnętrznych potencjału agroturystycznego wykazała, że pomimo newralgicznych punktów utrudniających jego rozwój (brak kapitału, dobrej promocji) obserwuje się duże możliwości tkwiące w działaniach jednostkowych. Gospodarze odznaczają się dużą pomysłowością, by przyciągnąć do swojej zagrody turystę. Oferują rozmaite aktywności rekreacyjne, związane z przyrodą oraz wędrówkami pieszymi i rowerowymi, umożliwiającymi poznanie najbliższej okolicy. Proponują rozmaite warianty czynnego wypoczynku na terenie gospodarstwa i w jego otoczeniu. Niewątpliwie na ogólny wizerunek produktu agroturystycznego ma wpływ wykształcenie badanych osób. Znajduje ono przełożenie w inicjatywności i pomysłowości wprowadzanych ulepszeń i atrakcji. I choć utrudnienia w prowadzeniu tej działalności są natury głównie ekonomicznej, nie zniechęcają do snucia planów na przyszłość i dalszego doskonalenia swojej usługi. Ponadto położenie gospodarstw na terenach o niższych walorach środowiska przyrodniczego nie wpływa w znaczący sposób na proponowane formy wypoczynku.
EN
Assessment of internal factors of agroturistical potential showed, that there are some trouble spots which make its development difficult (lack of capital, or bad promotion), but there are a lot of possibilities in isolated actions. Farmers are very creative to appeal tourists to their houses. They offer various recreational activities connected with nature, hiking and cycling which let learn about surroundings. They suggest different options of active rest in the farms and nearby. A big influence on the image of agroturistical product has an education of respondents. The education affects on initiative and inventiveness of introducing improvement and attractions. Difficulties connected with economy don't discourage farmers from planning the future and better improvements of their services. Moreover, the location of farms on areas of lower nature values doesn't have a big influence on suggested forms of rest.
PL
Przy uruchamianiu działalności agroturystycznej wielkość potencjału mieszkanlowego jest niezmiernie ważna. Ocena, czym dysponujemy i jaki jest tego stan techniczny, pozwala dobrze przygotować ofertę i oszacować j ej pojemność. Badania przeprowadzone na wybranych obszarach województwa kujawsko-pomorskiego wykazały, że zasoby materialne gospodarstw agroturystycznych są zadawalające. Wykazano korzystny udział powierzchni użytkowej tych obiektów, zadawalający standard bazy noclegowej, przewagę wynajmowanych pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym gospodarzy i posiadanie w ofercie budynków starej architektury. Analizy ujawniły, iż w krajobrazie wiejskim dominują jednak budynki nowo pobudowane, które są obiektami niezachowującymi w większości wiejskiego klimatu i stylu. Niemniej w badanych obiektach zauważa się pozytywnie postrzegane inwestycje o charakterze proekologicznym.
EN
When one starts running the agrotourism service, the level of housing condition the housing potential is very important. The estimation of what one has and what is the technical condition of that lets us prepare the offer well and estimate its capacity. The researches made in the area of kujawsko-pomorskie voivideship have shown, that material resources are satisfactory. The profitable part of the area of these facilities, the satisfactory standard of lodging, the supremacy of the rented guest houses in the hosts' building and having old style architecture were indicated. The analysis revealed that in the village countryside, the new-built houses are most common, and these do not have a kind of Village atmosphere' and countryside style.
PL
Waloryzacją środowiska przyrodniczego wykonano metodą sumującej bonitacji punktowej. Oceniano położenie, warunki przyrodniczo-krajobrazowe, geo-różnorodność oraz rodzaj i stan zainwestowania terenu. Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji wyznaczono tereny atrakcyjne dla rozwoju agro-, eko- i geoturystyki oraz turystyki uzdrowiskowej. Wyznaczono strefy funkcjonalno-przestrzenne. Przedstawiono zasady zagospodarowania terenu, kształtowania krajobrazu i propozycję konkretnej trasy geoturystycznej w obrębie Niecki Sołeckiej i środkowej części Garbu Pińczowskiego.
EN
The natural environment has been valorized in microareas using the method of totalling point valuation. The factors considered included localization, nature and landscape conditions, geodiversity as well as the type and level of investment. Valorisation resulted in specifying areas attractive for development of agro-, eco-, and geo-tourism as well as spa- oriented tourism. Functional and spatial zones were determined. Principles of land-use development, landscape shaping, and a proposal of geotouristic trail around the Solec Basin and along margin of the Pińczów Rise were presented.
PL
Agroturystyka, będąca alternatywnym źródłem wspomagającym, poprzez usługi noclegowe i żywienlowe dochody gospodarstw wiejskich, zaczyna być postrzegana w zupełnie innym wymiarze. Przede wszystkim zauważa się jej pozytywną rolę na polu wychowawczym i edukacyjnym. Organizując aktywny wypoczynek w powiązaniu z nauką, gospodarze zapewniają wysoką jakość oferty, tworząc domowy klimat i gwarantując bezpieczeństwo pobytu. I choć takie działania są niestety dopiero w fazie rozwoju, zakłada się, że w niedalekiej przyszłości agro-turystyka będzie stymulować wszelakie formy aktywności rekreacyjnych na świeżym powietrzu, kształtować wizerunek własnych produktów, m.in. poprzez zdrową żywność i stanie się elementem preferującym szereg inwestycji proekologicznych w zagrodzie wiejskiej.
EN
Agrotourism, as a supplementary source of incomes of village households, begins to be perceived in a different dimension. First of all, agrotourism plays an essential role in educational process. Hosts, who organize active rest connected with studying, ensure high-quality offer. They create home atmosphere and guarantee safe staying. As these becomes more and more common we can suppose that agrotourism will soon stimulate all forms of outdoor recreational activities, will create the image of own products, for example by healthy food, and will beco-me an important element promoting proecological investments in the farm.
15
Content available remote Zagospodarowanie zagród wiejskich z funkcją turystyczną
EN
The paper presents arrangement of farmsteads which also fulfil agricultural, living and agrotouristic function. Exemples of the farmsteads show their strengths and weaknesses as a recreation and holiday area. There were theoretical models of functional system and four types of farmsteads arrangements presented.
PL
Utożsamianie rozwoju wsi tylko z rolnictwem i pracą na roli nabiera charakteru historycznego. Turystyka wiejska, a w niej agroturystyka, staje się stopniowo coraz większą szansą na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym na poprawę dochodów ludności żyjącej na wsi. Turystyka wiejska wpisuje się więc w ważny proces dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. W Polsce należy ją postrzegać jako ważną gałąź aktywności gospodarczej nie tylko w skali lokalnej, ale i międzynarodowej. Dla rozwoju tego kierunku turystyki ogromne znaczenie mają krajobraz wiejski i kulturowe dziedzictwo wsi - stające się obecnie nowym dobrem ekonomicznym polskiej wsi, za które turyści chcą płacić. Dlatego rolnik będzie pełnił coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu obszarami wiejskimi, utrzymaniu bioróżnorodności i ochronie środowiska. Rozwój turystyki wiejskiej będą wspierały środki UE.
EN
Identification of rural development exclusively with agriculture and field cultivation becomes obsolete nowadays. Rural tourism, including agro-tourism, gradually becomes a chance for generating new labour and thus for improving the incomes of rural inhabitants. Therefore, rural tourism is an important element of diversification of rural economy. In Poland it should be treated as an important branch of economy in the local and international scale. Rural landscape and cultural heritage are of great importance for the development of rural tourism - they are a new economic value tourists are willing to pay for. For these reasons farmers will play increasingly important role in the management of rural areas, in maintaining biodiversity, and in environmental protection. Donations of the EU should favour the development of rural tourism.
PL
Wskazano na znaczenie rozwoju ekoturystyki i agroturystyki na terenach wiejskich i obszarach prawnie chronionych. Tego rodzaju formy turystyki winny mieć priorytetowe znaczenie w strategiach rozwoju gmin. Ekoturystyka i agroturystyka jako formy turystyki kwalifikowanej, mają bardzo ważny wymiar społeczny, bowiem dzięki wytwarzaniu dodatkowych dochodów mogą łagodzić konflikty i ograniczenia nakładane lokalnie na gospodarkę, a wynikające z sąsiedztwa obszarów chronionych.
EN
The importance of developing eco-tourism and agro-tourism in rural areas and areas under legal protection was addressed. These forms of tourism should play a priority role in the strategic visions of municipalities. Eco-and agro-tourism as forms of qualified tourism represent an important social dimension since serving as sources of additional income, they allow finding a compromise between conflicts and limitations imposed locally on the economy due to location in the neighbourhood of protected areas.
EN
This article describes the basic ideas of designing agro tourism farms or adapting agricultural farms for serving agro tourism. The key factors influencing realisation of the agro tourism project have been identified and a guest profile was drafted. Further on, the so characterized "space zones" which have significant influence on the functioning of agro tourism farms were identified. The following space zones have been described in the article: access to the farm, decorative garden, the house, parking site, relaxation garden, playground for children, farm buildings, backyard, enclosures for animals, fishpond (fishery) and farm surroundings. Consequently, the problems of keeping animals on agro tourism farms such as animal headcount, breeding conditions and hygiene were discussed.
19
Content available Możliwości rozwoju wsi polskiej
EN
The systemic transformation of Poland's entire economy and its accession to the European Union have given the countryside new opportunities for development. In the recent years, proponents of the conception of multi-functional development of rural areas have grown in numbers. Non-agricultural businesses set up by country people allow them a fuller use of the existing resources, e.g. a surplus of labour or premises. A change of economic activity to obtain alternative sources of income is often the only way out of an economic impasse for the rural population. Naturally, a common barrier to establishing a non-farming business is the lack of financial means. Non-agricultural activity is known to diversify the functional structure of an area and improve the living conditions of its inhabitants. A dense network, diversity and good location of the elements of technical, social, cultural and tourist development (i.e., infrastructure) provide the necessary skeleton for the multi-functional development of the rural economy. However, the chances of introducing changes are not equal for everyone. There are a number of factors controlling the growth of the Polish countryside, including the geographical location, natural conditions, and spatial development. Poland's accession to the European Union has opened up new prospects, especially before the frontier rural areas in the west of the country. Of some importance for the activation of a place is its close location relative to a major settlement unit, although it may also pose a threat in terms of the form, way and intensity of spatial development. Another factor determining the chances of and barriers to the growth of a unit is infrastructure, since it provides a basis for any economic activity and is responsible for spatial differences in economic growth. The natural conditions of a substantial part of rural areas are favourable to the development of agrotourism, which may help improve the living conditions of villagers and the quality of the local landscape. The distribution of agrotourist farms is closely connected with the natural and cultural attractions of the given area. Tourists prefer regions with a diversified relief, a high percentage of woodiness, and the occurrence of water bodies. It should be kept in mind, however, that an uncontrolled development of tourist traffic may lead to a degradation of the natural environment. Naturally, agro-tourism helps to stimulate the rural economy and allows villagers to augment their incomes. It should be kept in mind, however, that only some farmers can engage in agrotourist activity. Hence, even rapid development of agro-tourism will not solve all the rural problems that Poland faces today.
PL
W artykule omówiono możliwość zastosowania analizy SWOT w kartografii, Jest to metoda badawcza, umożliwiająca ustalenie optymalnego zakresu treści tonalno-kreskowych map obrazowych, ukierunkowanych na prezentację atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Nazwa SWOT to akronim angielskich słów: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). Tonalno-kreskowe mapy obrazowe są tworzone na podstawie dwóch różnych pod względem grafiki obrazów, to jest grafiki tonalnej i kreskowej. Pierwsze z nich to zdjęcia lotnicze, drugie zaś - tradycyjne mapy topograficzne. Do materiałów tych odniesiono wszystkie badania i prace eksperymentalne związane z ustaleniem treści tonalno-kreskowej mapy obrazowej. Na podstawie analizy SWOT dokonano oceny walorów poznawczych, wynikających ze sposobu wizualizacji tych samych elementów, występujących w obrazie zdjęcia lotniczego i w treści map topograficznych, oraz określono trendy w tworzeniu zintegrowanego obrazu treści mapy. Prace badawcze prowadzono na przykładzie miasta i gminy Warka.
EN
The paper describes a possibility of using the SWOT analysis in cartography. This is a research method that enables to estimate the optimum range of tonal-vector content of pictorial maps focused on presentation of tourist attractiveness of rural areas. The name of the method is an acronym of: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Tonal-vector pictorial maps are made of two graphically different pictures i.e. the tone graphics and the vector graphics. The first are aerial photos, the second are traditional topographic maps. All studies and experimental works associated with estimating the content of pictorial map are referred to these materials. Upon the SWOT analysis, the cognitive values resulting from visualization of the same elements in an aerial photo and topographic map were evaluated and trends were established in creating integrated picture of the map. Studies were carried out in the town and commune of Warka.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.