Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A functional feature of the application of electronics used for the automatic control of internal combustion engines is necessity in the proportional conversion of ECU electrical signals into the mechanical processes based on corresponding elements motion. For such conversion of information actuating mechanisms are used, referred as actuators. Actuators in the form of electrical machines (stepper or precision electric motors) or electric apparatuses (electromagnets and solenoids) are the mostly widespread in ICE. As a physical object of the research, the unit of Heinzmann, model StG 6-02V that is based on a DC electric drive controlled by a pulse-width modulation signal, was selected in the current work. It has a toothed gearbox and a non-contact reverse positional connection. This actuator provides an output torque of 6 Nm and 36-degree range of output shaft rotational angle. The functional scheme of the electronic system of automatic control of a diesel engine based on mentioned device is developed. The PID regulator with feedback is used to control the actuator. A design formula that can be incorporated in the controller algorithm to calculate the integral component of the PID regulator was also obtained. Values of empirical coefficients were determined in this formula. The results of experimental confirmation of the correctness of the approach taken are presented. Thus, the new formula for determining the integral component of the PID regulator differs positively from the well-known solutions because the new approach is free from storing the whole array of previous data with discrepancy in the controller’s RAM, that simplifies the application of the developed algorithm greatly and speeds up the computational capability of the controller.
2
Content available remote Sterowanie elektrosprzęgłem przy użyciu forsowania
PL
Elektrosprzęgła znajdują zastosowanie w różnych maszynach przemysłowych. Nierzadko od czasu i powtarzalności ich działania zależy jakość produkowanych wyrobów. W artykule przedstawiono układ elektroniczny wykorzystujący metodę forsowania, która podnosi efektywność sterowania elektrosprzęgłami.
3
Content available Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!
PL
Producenci przemienników częstotliwości wciąż rozwijają swoje produkty, chcąc, aby ich układy wyróżniały się spośród konkurencji. W związku z tym mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania techniczne. Ich propozycje są często odpowiedzią na zapotrzebowanie poszczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania okreś­lone obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. W tym wszystkim każdy z producentów stara się, aby jego produkt był atrakcyjny cenowo. Tutaj trwa wciąż bój o ograniczenie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych. Często są to zabiegi, których klient nie widzi lub z których w pierwszym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i parametry zastosowanych elementów.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono optymalizację procesu wiercenia otworów w elektronicznych płytach drukowanych. Do realizacji tego zadania zastosowano algorytm optymalizacji rojem cząstek w wersji dostosowanej do optymalizacji problemów kombinatorycznych. Opracowany algorytm przetestowano przy użyciu ogólnie dostępnych danych benchmarkowych z biblioteki VLSI Data Set. Biblioteka ta zawiera dane odnośnie przykładowych elektronicznych płyt drukowanych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu standardowego algorytmu rojowego przystosowanego do optymalizacji problemów o dyskretnych dziedzinach. Trasa ramienia wiercącego uzyskana przy użyciu proponowanego algorytmu jest krótsza od trasy uzyskanej standardowym algorytmem roju dla dziedzin dyskretnych.
EN
In this paper, the optimization of the drilling holes process in the electronic printed circuit boards is presented. The particle swarm optimization algorithm in the version dedicated to the optimization of the combinatorial problems is applied for this task realization. The algorithm elaborated in this paper was tested with the use of global accessible benchmark data sets with the VLSI Data Set library. This library contains the data of the exemplary electronic printed boards. The results obtained using proposed algorithm were compared with the results obtained using standard particle swarm optimization algorithm in the version dedicated for optimization of the problems with discrete domains. The route of drilling arm obtained using proposed algorithm was shorter than the route of drilling arm obtained using standard particle swarm optimization algorithm for discrete domains.
EN
The paper deals with the origin of small parameters in the singularly perturbed state models of electronic circuits. As is shown in the paper, there are at least two origins of small parameters - small values of circuit components and certain relationships between the values of circuit components which need not be small in magnitude. The approach is proposed to building and structural analysis of singularly perturbed mathematical models based on the formula templates, as they are called.
PL
W artykule jest przeanalizowane pochodzenie małych parametrów w syngularnie zaburzonych równaniach różniczkowych opisujących stany układu elektronicznego. Udowodniono, że pochodzenie omówionych parametrów może być dwóch rodzajów - albo wskutek obecności składników układu o małych wartościach, albo wskutek pewnych relacji liczbowych między wartościami tych składników. Proponowane jest podejście do budowy i analizy strukturalnej modeli matematycznych z zaburzeniami syngularnymi na podstawie budowy tzw. szablonów wzorów. Analiza pochodzenia małych parametrów w syngularnie zaburzonych równaniach różniczkowych opisujących stany układu elektronicznego
6
Content available remote Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!
PL
Producenci przemienników częstotliwości wciąż rozwijają swoje produkty, chcąc, aby ich układy wyróżniały się spośród konkurencji. W związku z tym mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania techniczne. Ich propozycje są często odpowiedzią na zapotrzebowanie poszczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania określone obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Przy tym, każdy z producentów stara się, aby jego produkt był atrakcyjny cenowo. Tutaj trwa wciąż bój o ograniczenie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych. Często są to zabiegi, których klient nie widzi lub z których w pierwszym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i parametry zastosowanych elementów.
PL
Zwiększająca się liczba urządzeń i układów elektronicznych montowanych we współczesnych pojazdach samochodowych pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego za rozwojem elektroniki musi podążać rozwój urządzeń magazynujących, wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną. Akumulatory powinny posiadać jak największą pojemność przy jak najmniejszej masie i wielkości. Alternator powinien zapewnić odpowiednią moc, ale też jego praca powinna być cicha i bezawaryjna, natomiast dostarczana energia powinna posiadać odpowiednie parametry. W artykule zaprezentowano badania podstawowych obwodów elektrycznych pojazdów. Zbadano wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry pracy obwodu: rozruchowego, komfortu i sterowania silnikiem spalinowym. Przebadano stan techniczny kilkudziesięciu akumulatorów i alternatorów użytkowanych w pojazdach samochodowych różnego typu.
EN
The increasing amount of equipment and electronic systems installed in modern automotive vehicles entails an increasing the demand for electricity. Therefore, for the development of the electronics has to follow the development of storage devices, producing and converting energy. Batteries should have a maximum capacity with minimum weight and size. Alternator should ensure have adequate power, but also his work should be quiet and trouble-free, while the supplied energy should have the appropriate parameters. The article presented research of basic electrical circuits vehicles. The effect of changes in the supply voltage on the operating parameters of circuit: starting system, comfort system and control of the internal combustion engine system. The article presented also tested the technical condition of several dozen batteries and alternators used in vehicles of various types.
PL
Bezpieczeństwo pracy układów elektronicznych stało się kluczowym zagadnieniem w odniesieniu do złożonych układów o wysokiej niezawodności. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na trafność diagnozy uszkodzeń układów elektronicznych. Na podstawie charakterystyki diagnozy uszkodzeń układów elektronicznych, opracowaliśmy model wielokryterialnej klasyfikacji SVM pozwalający osiągnąć lepszą trafność diagnozy uszkodzeń. Model wykorzystuje funkcję wielojądrową składającą się z kilku bazowych funkcji jądrowych pozwalającą na zwiększenie interpretowalności modelu klasyfikacyjnego. Aby zoptymalizować działanie modelu wielokryterialnej klasyfikacji SVM wykorzystującego funkcję wielojądrową, udoskonaliliśmy algorytm Optymalizacji Metodą Chaosu-Roju Cząstek (CPSO), co pozwoliło osiągnąć optymalne parametry SVM i funkcji wielojądrowej. W poprawionym algorytmie CPSO wzmocniono różnorodność wyszukiwania poprzez wykorzystanie chaotycznej sekwencji generowanej przez zmodyfikowaną mapę tent, a także włączono do standardowego algorytmu PSO efektywną metodę pozwalającą uniknąć przedwczesnej stagnacji oraz uzyskać globalne wartości optymalizacji. Wyniki symulacji diagnozy uszkodzeń systemu elektronicznego pokazują, że proponowany system optymalizacji może być wykorzystywany jako skuteczna metoda umożliwiająca znaczne zwiększenie trafności diagnozy uszkodzeń z wykorzystaniem wielojądrowej SVM.
EN
Electronic systems’ safety operation has become a key issue to complex and high reliability systems. Now more emphasis has been laid on the accuracy of electronic system fault diagnosis. Based on the characteristics of the electronic system fault diagnosis, we design a multi-classification SVMs model to attain better fault diagnosis accuracy, which utilizes multi-kernel function consisting of several basis kernel functions to enhance the interpretability of the classification model. In order to optimize the performance of multi-classification SVMs with multi-kernel, we improve the Chaos Particles swarm Optimization (CPSO) algorithm to achieve the optimum parameters of SVMs and the multi-kernel function. For the improved CPSO algorithm, a modified Tent Map chaotic sequence is used to strengthen the search diversity, and an effective method is embedded to the stander PSO algorithm which can ensure to avoid premature stagnation and obtain the global optimization values. The fault diagnosis simulation results of an electronic system show the proposed optimization scheme is a feasible and effective method and it can significantly improve the fault diagnosis accuracy of the multi-kernel SVM.
9
EN
A major bottleneck in the evolutionary design of electronic circuits is the problem of scale and the time required to evaluate the individuals, traditional genetic algorithm cannot solve these problems well. Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm was developed under the inspiration of behavior laws of bird flocks, fish schools and human communities. In this paper, we use the PSO algorothm to solve the electronic circuit optimization design. The new algorithm keeps not only the fast convergence speed, but effectively improves the capability of global searching as well. The experiment results show that the PSO algorithm is efficient than traditional genetic algorithm.
PL
W artykule opisano zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek w rozwiązywaniu zagadnienia optymalnego projektowania układów elektronicznych. Proponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie dużej szybkości konwergencji oraz efektywne polepszenie możliwości wyszukiwania globalnego. Wyniki eksperymentalne pokazują, że algorytm PSO jest efektywniejszy niż typowy algorytm genetyczny.
10
Content available remote Hardware and software for electronic circuit diagnostics
EN
Theoretical and practical aspects of diagnostics of the electronic circuits in the DC and in the frequency domain, and required for this purposes hardware and software were considered. The embedded microprocessor system for the node potentials measurement, software and examples of diagnostics of the electronic circuits in the DC and in the frequency domain were described.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki układów elektronicznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości oraz niezbędne dla tego oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. Przedstawiono opis wbudowanego systemu mikroprocesorowego dla pomiaru potencjałów węzłowych, oprogramowanie oraz przykłady diagnostyki układów elektrycznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości.
PL
Niniejsza praca przedstawia charakterystykę międzynarodowych, w tym także i polskich, osiągnięć w coraz szybciej rozwijającej się tekstronice. Rozdział dotyczący genezy tekstroniki wprowadza czytelnika w świat inteligentnej odzieży oraz głównych kierunków jej rozwoju. W kolejnej części publikacji zaprezentowane zostały najistotniejsze wymagania stawiane produktom tzw. elektroniki noszonej oraz problemy, z jakimi stykają się projektanci wyrobów tekstronicznych, którymi są m.in. sposoby zasilania oraz łączenia zintegrowanych z odzieżą układów elektronicznych, wybór transmisji danych, a także niewielka dostępność układów nadających się do zastosowań tekstronicznych. Przeprowadzona analiza pokazuje perspektywy szybkiego rozwoju tekstroniki w takich obszarach jak elektronika użytkowa, medyczna, a także odzież rozrywkowa i sportowa oraz wyroby ratownicze i militarne. Charakterystyczna interdyscyplinarność tekstroniki ukazuje nowy trend panujący w dzisiejszej nauce, która zachęca do prowadzenia badań oraz wykorzystywania wiedzy z kilku powiązanych ze sobą dziedzin nauki w celu stworzenia pełnowartościowego produktu końcowego.
EN
In paper problem of strength (reliability) determining of electronic elements and circuit on normalized disturbing signal has been formulated in theoretical and practical aspects. The method of strength (reliability) coefficient estimation for chosen system and its components has been proposed. The theoretical considerations were experimentally verified by analysis of the test system (dimmer of halogen lamps) for selected 1.2/50 žs surge levels.
PL
Podjęto problematykę szacowania deterministycznego współczynnika wytrzymałości elementów i układów elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Dla przykładowego układu elektronicznego i jego komponentów przedstawiono metodę estymacji współczynnika wytrzymałości dla indywidualnych elementów, jak i kompletnego układu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano doświadczalnie.
13
Content available remote Exploiting admittance formalism in the nonlinear analysis
EN
The fundamental issues and ideas regarding the use of the admittance formalism in the frequency domain analysis of weakly nonlinear circuits are addressed in this paper. We begin with presenting and discussing in detail the time domain basics important for this analysis. These are the constitutive equations of basic nonlinear circuit elements and the Volterra series. The need for distinguishing between the inputoutput and in-network type descriptions for nonlinear circuit elements is pointed out. This topic is illustrated by derivations of the aforementioned description types for some two-terminal nonlinear circuit elements devoted to the use in descriptions of weakly nonlinear networks with a single input port. The notion of nonlinear admittance, introduced in one of the recently published papers, is discussed in the context of the modified nodal formulation. The latter uses the modified admittance matrix. Finally, the restrictions regarding a certain operator introduced in the literature to simplify the calculus are pointed out.
PL
W pracy zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z użyciem formalizmu admitancyjnego w analizie w dziedzinie częstotliwości układów elektronicznych z tzw. małymi nieliniowościami. Pokazano, że konieczne jest w niej rozróżnienie pomiędzy modelami typu wejście-wyjście a tzw. modelami wewnętrznymi układów lub ich elementów składowych. Pozwala to na uniknięcie błędów w opisie układów. Pokazano również, jaki jest związek pomiędzy pojęciem nieliniowej admitancji, wprowadzonym w jednym z ostatnio opublikowanych artykułów, a zmodyfikowaną metodą napięć węzłowych dla układów z małymi nieliniowościami (w której to wykorzystuje się tzw. zmodyfikowaną macierz admitancyjną).
EN
A prototype cooling system with a CPL device has been developed to study its capabilities and control methods. An important part of the project is the system of pump control. The cooling system actively reacts to changes of the power dissipated in the element. The system has been experimentally investigated. The analysis of the capillary pump activity and the cooling system with a pump has offered the opportunity to create a theoretical model of the CPL. The model including all the loop elements and the essential physical processes has been designed. Static and dynamic states have been simulated using the model proposed. By comparing the experimental results and simulations for various states, the capillary pump and its model can be analyzed.
PL
Badania przedstawione w tej pracy dotyczą systemów chłodzenia układów elektronicznych, wykorzystujących pompę kapilarną do odprowadzania ciepła z elementu chłodzonego. Pompy kapilarne charakteryzują się wysoką efektywnością chłodzenia i dzięki tej własności mogą być stosowane do chłodzenia elementów elektronicznych dużej mocy. Ze względu na możliwość odprowadzania ciepła z chłodzonego elementu na znaczne odległości, mogą być stosowane przy chłodzeniu elementów o mocno ograniczonych możliwościach odprowadzania ciepła w pobliżu danego elementu. W ramach badań przedstawiony został projekt systemu chłodzenia elementów elektronicznych wykorzystującego prototypową cylindryczną pompę kapilarną. Równolegle do prac doświadczalnych, stworzony został model teoretyczny systemu chłodzenia z pompą kapilarną typu CPL. Zaproponowany model opisuje działanie pompy zarówno w stanach ustalonych, jak i przejściowych. Przeprowadzono symulacje działania pompy kapilarnej typu CPL w stanach ustalonych z wykorzystaniem opracowanego modelu teoretycznego, a następnie symulacje w stanach przejściowych. Z porównania wyników symulacji i pomiarów można stwierdzić, że stworzony model termiczny pompy kapilarnej typu CPL, do chłodzenia układów elektronicznych, poprawnie opisuje działanie pompy kapilarnej w stanach zarówno statycznych jak i dynamicznych.
15
Content available remote Układ nawigacji zliczeniowej do korekcji odczytów GPS w terenie miejskim
PL
W artykule omówiono układ elektroniczny do korekcji odczytów GPS w terenie miejskim. Układ ten jest noszony przez pieszego. Zaprojektowane urządzenie zawiera czujnik GPS, akcelerometr oraz kompas elektroniczny. Akcelerometr służy do zliczania kroków oraz pomiaru ich długości. Kompas elektroniczny wykorzystywany jest do określenia kierunku marszu osoby. W przypadku stwierdzenia niedokładności odczytów GPS, położenie geograficzne pieszego jest korygowane na podstawie odczytów z czujnika przyspieszenia oraz kompasu elektronicznego.
EN
The article presents an electronic device for correcting GPS readouts in urban terrain by a sensor carried by a pedestrian. The device consists of a GPS sensor, accelerometer and digital compass. The accelerometer is used to detect steps of a person as well as to estimate their length. The digital compass provides the heading direction of the person. In case of poor quality of GPS readouts, the location of the person is corrected by the data provided by the accelerometer and the digital compass.
EN
The first part of the work includes a study of elements enhancing heat transfer in electronic devices. In the second part, a numerical model for the electronic device placement optimization on the PCB, including a genetic algorithm and a thermal solver is presented. The genetic algorithm searches for arrangements that are checked by the thermal solver if they satisfy requirements of the designer. Three optimizing problems are considered. The optimization of in-line placed devices is the first one. The second one is the optimization of placement of nine devices on the surface of a PCB on the assumption that devices can be placed in nine specified positions on the PCB. The third one is the optimization of placement of nine devices on the assumption that devices can be placed on the whole board.
PL
Zostały opracowane nowe metody wykorzystujące algorytmy genetyczne do optymalizacji rozmieszczenia układów elektronicznych na płytce drukowanej. Umożliwiają one optymalizację położenia układów elektronicznych w jednym oraz w dwóch wymiarach. Modele składają się z dwóch najważniejszych części funkcjonalnych: algorytmu genetycznego (wraz z kryteriami optymalizacji) poszukującego optymalnego rozmieszczenia oraz oprogramowania do obliczeń rozkładu temperatury na powierzchni badanych układów. Pierwszy model dotyczy optymalizacji kolejności elementów elektronicznych umieszczonych w linii. Algorytm umożliwia optymalizację ich kolejności oraz w późniejszej wersji również odstępów pomiędzy nimi. Możliwa jest optymalizacja jednokryterialna przy użyciu termicznych kryteriów optymalizacji takich jak wartość maksymalnej oraz średniej temperatury spośród wszystkich elementów jak również wielokryterialna przy użyciu kryterium ważonego z wartości temperatury maksymalnej i średniej. Stworzony został własny program obliczający wartości temperatury rozważanych układów elektronicznych (poprzez rozwiązanie równań Naviera-Stockesa oraz Kirchhoffa-Fouriera [3]). Drugi algorytm służy do optymalizacji rozmieszczenia układów elektronicznych na powierzchni płytki drukowanej (model termiczny 3D). Założono, że układy elektroniczne będą umieszczone w matrycy nxn elementów. Algorytm ten w porównaniu z poprzednim posiada bardziej skomplikowany model termiczny. Z tego powodu do wyznaczania wartości temperatury zostało użyte oprogramowanie komercyjne ANSYS®. Algorytm genetyczny jako program nadrzędny wywołuje oprogramowanie ANSYS® przekazując jednocześnie informacje o rozmiarach i gęstościach mocy poszczególnych źródeł ciepła. Wynik obliczeń (wartości temperatury poszczególnych źródeł) zwracany jest w pliku tekstowym. Algorytm wykorzystując zadane kryteria ocenia optymalność rozwiązania. Przeprowadzono optymalizację rozmieszczenia układów elektronicznych przy wykorzystaniu modelu jedno- i dwuwymiarowej optymalizacji. Dla pierwszego przypadku przeprowadzono optymalizację położenia układów elektronicznych ze względu na następujące kryteria termiczne: wartość temperatury maksymalnej, średniej, kryterium ważone z wartości temperatury maksymalnej oraz średniej. W drugim przypadku, optymalizowano rozmieszczenie układów elektronicznych na powierzchni podłoża PCB. Rozważono zarówno przypadek, kiedy algorytm może umieścić układy elektroniczne tylko w określonej liczbie miejsc równej liczbie elementów elektronicznych, jak również bardziej skomplikowany przypadek, kiedy układy elektroniczne mogą być umieszczone w dowolnym miejscu płytki drukowanej. Wszystkie dotychczasowe kryteria wzbogacono o kryterium dodatkowe, długości połączeń pomiędzy elementami. Został przeprowadzony szereg optymalizacji dla różnych mocy układów elektronicznych. Uwzględniono skomplikowane przypadki gdzie każdy z układów elektronicznych rozprasza różną gęstość mocy jak również proste przypadki, dla których rozwiązanie jest proste do przewidzenia. Wyniki pokazują, że przyjęta metoda optymalizacji jest uzasadniona. Symulowane modele termiczne zostały zweryfikowane poprzez pomiary termowizyjne w tunelu powietrznym.
PL
W Instytucie Elektrotechniki w Warszawie od kilku lat prowadzi się prace naukowo – badawcze stawiające sobie za cel uzyskanie symulatora światła dziennego D65 jak najwyższej kategorii wg oceny CIE. W artykule zaprezentowano wyniki tych prac. Przedstawiono konstrukcję urządzenia oświetleniowego – symulatora światła dziennego D65 wykorzystującego jako element emitujący promieniowanie, wysokoprężną lampę wyładowczą metalohalogenkową o mocy 400 W.
EN
For several years research work has been conducted in the Electrotechnical Institute, to obtain the D65 daylight (the highest category acc. to CIE) from discharge lamps. The paper presents results of this work. It discusses the design of the D65 daylight simulator which makes use of a 400W high-pressure metal halide discharge lamp as the radiation element.
EN
This paper reports the work done in the development of a new neutron fluence sensor and a radiation-tolerant readout system. The presented SRAM-based neutron fluence dosimeter is particularly useful for a design of a real time monitoring system, whereas the readout system enables its operation in the radioactive environment. The well-known RadFET dosimeter was utilized for the gamma radiation measurement. Despite the fact that the design of the radiation monitoring system is dedicated to FLASH, both the neutron fluence detector and the readout system can be utilised in other applications. The system can be employed to gauge neutron and gamma radiation doses in various accelerators, colliders and detectors used for the analysis of high-energy collisions products.
PL
Praca dotyczy ważnej tematyki wpływu promieniowania gamma oraz neutronowego na pracę układów elektronicznych. Autor zaproponował wykorzystanie komercyjnie dostępnej pamięci statycznej SRAM do detekcji neutronów oraz zbudował kilka prototypów układów odczytowych zdolnych do pracy w warunkach podwyższonego promieniowania. Warty podkreślenia jest fakt, że zaprojektowany detektor oraz zabudowane prototypy zostały zbudowane z komercyjnie dostępnych układów oraz praktycznie przebadane. Zaprojektowany system do monitorowania promieniowania gamma oraz neutronowego w czasie rzeczywistym RadMon (Radiation Monitor) został zainstalowany w pięciu wyznaczonych miejscach w tunelu akceleratora FLASH znajdującego się w ośrodku naukowo-badawczym DESY. Układ został zaprojektowany pod kątem pomiaru promieniowania w akceleratorach FLASH oraz X-FEL, jednak może zostać wykorzystany do pomiaru promieniowania w innych akceleratorach fizycznych i medycznych. W pracy przedstawiono projekt detektora fluencji neutronów zbudowanego w oparciu o pamięć statyczną SRAM. W czasie kilkuletnich badań przetestowano ponad sto różnych egzemplarzy pamięci statycznych oraz nieulotnych pamięci statycznych NVRAM. W trakcie badań zauważono, że nowoczesne pamięci o dużych pojemnościach wyprodukowane w nowoczesnych technologiach wykazują mniejszą wrażliwość na występowanie błędów SEU niż pamięci starsze. Z tego względu czułość detektora nie może zostać zwiększona poprzez użycie nowoczesnych pamięci o coraz to większych pojemnościach. W celu poprawy czułości detektora opracowano szereg metod zwiększających wrażliwość pamięci statycznej na błędy SEU. Podczas badań wykorzystywano pamięci NVRAM do pomiarów względnych promieniowania neutronowego oraz do oszacowania bezwzględnej fluencji neutronów. Zaprojektowano dedykowany układ odczytowo-programujący nieulotne pamięci statyczne oraz opracowano metody umożliwiające bezpieczne przechowywanie informacji konfiguracyjnych w pamięciach NVRAM. W ramach doktoratu zbudowano i przebadano pięć wersji układów odczytowych wykorzystujących różne algorytmy i rozwiązania układowe do korekcji błędów wygenerowanych przez neutrony. Zaproponowano metody pozwalające na projektowanie układów tolerujących błędy wywołane promieniowaniem. Zaprojektowany detektor fluencji neutronów oraz układy odczytowe zostały praktycznie przebadane podczas eksperymentów ze źródłem neutronów wykorzystującym izotop ameryku 241AmBe oraz w tunelach akceleratorów FLASH i LINAC II.
19
Content available remote Identyfikacja źródła napięcia układu z aktywnym filtrem mocy
PL
W artykule zaproponowano metodę identyfikacji parametrów 3-fazo-wego źródła napięcia, stanowiącego jeden z elementów układu, który zbudowano w celu opracowania nowych algorytmów sterowania aktywnymi filtrami mocy. Identyfikacja parametrów źródła jest pierwszym krokiem bardziej złożonego algorytmu sterowania realizowanego w dziedzinie częstotliwości, który stanowi alternatywę dla algorytmu realizowanego w dziedzinie czasu, opartego na teorii mocy chwilowej H. Akagiego. Zaproponowana metoda identyfikacji została zweryfikowana dla kilku konfiguracji układu opierając się na danych wygenerowanych z wykorzystaniem symulatora układów elektrycznych SPICE. W artykule zamieszczono przykładowe wyniki tych badań.
EN
A new method of parameter identification of a 3-phase voltage source, which is one of the elements of a system built in order to design new control algorithms for active power filters, has been proposed in the paper. The source parameter identification is the first step of more complex algorithm of control realized in the frequency domain which is an alternative to the algorithm realized in the time domain and based on instantaneous power theory introduced by H. Akagi. The proposed method has been verified for several system configurations using data generated with the help of SPICE simulator. The paper contains exemplary results of these tests.
EN
A method for knowledge discovery and diagnosis of analogue electronic circuits is discussed in the paper. The hybrid system that uses artificial neural networks optimised by means of genetic algorithm is employed for knowledge acquisition. Then, by using functional equivalence between the selected neural network topology and the fuzzy systems, the acquired knowledge is converted into a set of linguistic rules. The proposed system is designed for detecting and diagnosing catastrophic faults in analogue electronic circuits.
PL
W artykule zamieszczono zarys zagadnień poruszanych w pracy doktorskiej autora, które dotyczą wykorzystania metod sztucznej inteligencji do diagnostyki analogowych układów elektronicznych. Postawione w pracy cele osiągnięto przez zastosowanie autorskiego systemu odkrywania wiedzy. System ten jest oparty na równoważności funkcjonalnej określonego typu sztucznej sieci neuronowej z układami logiki rozmytej. Do optymalizacji struktury i parametrów zastosowanej sieci autor zaproponował nowe metody uczenia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Opracowany system pozwala na pozyskanie wiedzy dotyczącej diagnostyki analogowych układów elektronicznych w formie czytelnych reguł. Wiedza ta otrzymywana jest w sposób automatyczny na podstawie sygnałów pomiarowych badanego układu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.