Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
2
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
EN
The article presents an assessment of the value of the post-industrial landscape in the town of Rydułtowy using a comprehensive approach. It includes: 1) Defining the scope of the study taking into account regional context; 2) Inventory of mining facilities; 3) Desk study; 4) Field research and interviews; 5) Value assessment and guidelines. For assessing the value of the post-mining landscape the Architectural-Landscape Units & Interiors method was selected. The usefulness of the proposed method for the post-industrial landscape assessment was demonstrated using the case of Rydułtowy, a mining town. This article also describes the history of the mining activities in the town of Rydułtowy. The significance of the more than 200 years of mining on the growth and expansion of the town as well as its identity is reviewed. Special attention is given to the history and the present state of the most prominent element of the landscape, namely the cone-shaped landfill – Szarlota. The guidelines resulting from applying the proposed landscape value assessment are useful for a number of stakeholders and future activities planned for both the cone heaps and the mining plant.
EN
City landscape design in the approach presented here is a process that combines the language of contemporary urban design, landscape and the phenomenon that the landscape represents. Using it allows the most important values, meaning and the identity of the space to be recognised, which gives the opportunity to accurately highlight its shortcomings and its potential. The method of city landscape design process presented within includes a distinctive landscape analysis and a system of results synthesis and interpretation. Three aspects have been presented: the general approach to the research process, the role of lighting, and the importance of urban furniture in the design of the city landscape.
PL
Projektowanie krajobrazu miasta w przedstawionym ujęciu jest działaniem odnoszącym się do łączenia języka współczesnej urbanistyki, krajobrazu i fenomenu, jaki krajobraz sobą reprezentuje. Pozwala rozpoznać najważniejsze wartości, znaczenia i tożsamość badanej przestrzeni, przez co daje możliwość dokładnego uwypuklenia jej mankamentów i potencjału. Przedstawiona metoda pokazuje drogę postępowania analitycznego oraz specyficzny sposób syntezy wyników i ich interpretację w procesie projektowym. Przedstawiono tutaj trzy aspekty: ogólne ujęcie procesu badawczego, a także rolę oświetlenia i znaczenie umeblowania w kształtowaniu krajobrazu miasta.
EN
Caring for the landscape around us is undeniably a challenge. The development of an urban structure determines inevitable changes in its space. The passing of time and functional changes of settlement areas challenge the current value of areas of high spatial value. The situation of large-area architectural objects that have lost their functional value in the contemporary settlement structure is special. One such facility is Fort III Graf Kirchbach located in Poznań. The subject of the research is to present the spatial and functional issues of the selected fort in the context of the city’s spatial policy, social context and the strategy for the preservation of the historic military architecture object. The aim of the research is to outline the planning situation and the resulting disputes and opinions of different organisational environments. The outlined theme deals with landscape issues related to the needs of survival of the historic substance of the object located directly in the area of the zoo function, which has a functional and spatial development program. The said programme covering fortress spaces and the strategy of actions related to the future of Fort III are controversial in terms of the target effect that should be achieved on this monument. The research methodology covering the described issues was based on environmental interviews with organizations that take active care of the fort, inventory studies of the facility, walkthrough studies, historical and interpretative research and literature studies. The results of the research present the historical and educational value of the fortress object, whose potential has been evaluated in terms of its use for the benefit of communities and future generations. The effects of the analyses also present the opportunities and threats generated by planning and architectural strategies, which may affect the city’s structure and the lives of its inhabitants in various ways.
PL
Dbałość o otaczający nas krajobraz niezaprzeczalnie jest wyzwaniem. Rozwój struktury urbanistycznej determinuje nieuniknione zmiany w jej przestrzeni. Upływający czas i zmiany funkcjonalne obszarów osadniczych kwestionują dotychczasową wartość obszarów o wysokich walorach przestrzennych. Szczególną sytuacją charakteryzują się wielkopowierzchniowe obiekty architektoniczne, które utraciły swoją wartość funkcjonalną we współczesnej strukturze osadniczej. Jednym z takich obiektów jest Fort III Graf Kirchbach zlokalizowany w Poznaniu. Przedmiotem badań jest przedstawienie problematyki przestrzennej i funkcjonalnej wybranego fortu w kontekście polityki przestrzennej miasta, kontekście społecznym oraz strategii zachowania zabytkowego obiektu architektury militarnej. Celem badań jest nakreślenie sytuacji planistycznej i wynikających z niej sporów oraz opinii różnych środowisk organizacyjnych. Nakreślona tematyka porusza zagadnienia krajobrazowe związane z potrzebami przetrwania substancji zabytkowej obiektu zlokalizowanego bezpośrednio na terenie obszaru o funkcji ogrodu zoologicznego, który posiada program rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego. Wspomniany program obejmujący przestrzenie forteczne oraz strategia działań związanych z przyszłością Fortu III budzą kontrowersje, jeśli chodzi o końcowy efekt, jaki powinien zostać osiągnięty w przypadku tego zabytku. Metodyka badań obejmująca opisywaną problematykę oparta została na wywiadach środowiskowych z organizacjami sprawującymi czynną opiekę nad fortem, badaniach inwentaryzacyjnych obiektu, badaniach walkthrough, badaniach historyczno-interpretacyjnych oraz badaniach literaturowych. Wyniki prezentują wartość historyczną i edukacyjną obiektu fortecznego, którego potencjał został poddany ocenie pod względem wykorzystania na rzecz społeczności i przyszłych pokoleń. Efekty analiz przedstawiają również szanse i zagrożenia generowane strategiami działań planistycznych oraz architektonicznych, które mogą oddziaływać z różnymi skutkami na strukturę miasta i życie jego mieszkańców.
EN
The aim of the contribution is to draw attention to the value of study of humanities and to humanities research. As an example we use the research of Byzantine values and their impact on the European regions. The Byzantine Empire as a medieval power influenced the political and cultural-social development, and for a long time secured economic and social stability in much of the Mediterranean and the adjacent areas. The influence of Byzantium on the Slavic environment can be seen at different levels. Comparing Byzantine values with current values and monitoring of their impact on the formation of Slavic identity in Great Moravia and Slovaks in contemporary Europe enables to explore the transformation of values and the changes of individuals in social relationships. Globalization in the post-modern era has raised fundamental questions addressed to the global society that deal not only with the development of technology, or economy but also with important problems of national culture, cultural heritage and other cultural segments, their preservation and development.
7
Content available Migracje a religia. Wybrane aspekty
PL
Przedmiotem analizy w artykule jest kwestia wzajemnych relacji między migracjami a religią. Autor nawiązuje do toczących się dyskusji na temat migracji i roli religii we współczesnym świecie. Podobnie jak inne formy aktywności ludzkiej migracja może być postrzegana jako zjawisko społeczne lub z perspektywy jednostki. W obu przypadkach może to rzucić nieco światła na motywy decyzji o zmianie miejsca pobytu, preferencje między alternatywnymi lokalizacjami, wzorce i tendencje zachowań w miejscu przeznaczenia oraz zmian jakie może to wywołać w samej religii. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tożsamość religijna i symboliczna etniczność wpływają na migrację i współistnienie różnych grup z ich odmiennymi, religijnymi stylami życia. Ponieważ współistnienie różnych religii niesie ze sobą różnorodne wyzwania, nie można migracji oddzielić od kwestii wolności sumienia, praktyk religijnych i przestrzegania prawa w kraju przeznaczenia, które określa granice tolerancji religijnej.
EN
The subject of analysis in this article is the question of mutual relationship between modern migration and religion. Author tries to provide an insight into the ongoing discussions about migration and the role of religion in changing modern world. Like other forms of people's activity migration may be viewed as an social phenomenon or from the perspective of the individual. In both cases, the analysis of its connection with religion may shed some light on motivations of the decision to move or to stay, preferences among alternative locations, patterns and trends of behavior in the place of destination, and how they lead to changes in the religion itself. The paper attempts to answer how religious identity and symbolic ethnicity influence migration and the coexistence of different migrant groups with their different religious lifestyles. As the coexistence of different religions does inevitably lead to challenges they cannot be separated from the issues of freedom of conscience, religious practices and observance of law in the country of destination which sets the limits of religious tolerance.
PL
Przewodnim celem artykułu jest próba ukazania sposobów kształtowania się ludzkiej tożsamości w świecie toczących się procesów globalizacyjnych. Podejmując refleksję nad niniejszymi zagadnieniami, szczególną uwagę zwracam na wpływ niestabilnego otoczenia określanego akronimem VUCA oraz sytuację wydarzania się zdarzeń lub zjawisk mało prawdopodobnych ujmowanych symbolem Czarnego Łabędzia Nassima Nicolas Taleba. Czyniąc punktem wyjścia rozważań aksjologię jako etykę samookreślania się podmiotu wobec siebie i otoczenia, przyglądam się jakości ludzkiego życia. W artykule, w sposób systematyczny, poruszam zagadnienia: rozumienia tożsamości, znaczenia globalizacji (w jej indywidualnym i wspólnotowym wymiarze) oraz glokalizacji z uwzględnieniem znamiennych cech człowieka kultury euroamerykańskiej, by w rezultacie prowadzonych analiz przedstawić charakterystykę VUCA i Czarnych Łabędzi.
EN
The main purpose of the article is to is exhibition of manners formation the human identity in the world rolled globalization processes. Undertaking reflection over present problems, a special attention I return on the influence of the uncertain environment qualified with the VUCA acronym and situation of occurring itself events or occurrences of the highly improbable seized with symbol of Black Swans Nassim Nicolas Taleb. Making the starting point of my considerations is axiology as ethics of self-qualifying subject towards myself and environments, I look the quality of human life. In the article, in a systematic way, I address following issues: understanding of identity, role of globalization (in individual and community dimension) and glocalisation, taking into account significant features of the Euro-American culture man, in order to present characteristic of VUCA and Black Swans.
PL
Celem badań nad podjętym tematem było pogłębienie wiedzy w zakresie sztuki publicznej w przestrzeni miast, przestrzeni zróżnicowanej pod względem urbanistycznym, krajobrazowym, kulturowym i społecznym, a także pod względem odmiennych postaw i potrzeb zarówno twórców, jak i odbiorców. Analizie badawczej została poddana wielozmysłowość przestrzeni, którą transfiguruje architektura i sztuka. W niniejszym artykule omówiono problematykę konstruowania czasoprzestrzeni, kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej miejsca poprzez wprowadzenie do realnej przestrzeni działań z zakresu sztuk wizualnych, które pełnią rolę dla niej uzupełniającą w wyniku zastosowania nowych form, kolorów, dźwięków, zapachów, materiałów i faktur. Poprzez warstwę symboliczną sztuka pozwala nam identyfikować się z danym miejscem. Interesuje mnie płynność pomiędzy architekturą a instalacją, nie tylko pod względem formalnym, ale też pod względem ideologicznym. Architektura i instalacja są sobie bliskie. Mam tu na myśli te realizacje architektoniczne, które same w sobie stanową rzeźbiarskie dzieło sztuki. Można tu wymienić wiele przykładów, o których wspominam w artykule, ale szczególną uwagę przykładam do artysty konceptualnego Daniela Burena, który współpracował z takimi architektami, jak Frank Ghery czy Frank Lloyd Wright.
EN
Works on the subject were started with the aim to advance knowledge about public art in the urban space; a space highly diversified in terms of urban planning, landscape, cultural and social aspects, but also the attitudes and needs of the authors and the recipients. The research analysis focused on the multisensuality of space, transfigured through architecture and art. The article discusses the issues of building the time-space continuum and shaping the national and regional identity of places by introducing visual art projects into the factual space, to complement it with the new forms, colours, sounds, fragrances, materials and textures. We use the symbolic layer of art to identify with places. I am particularly interested in the smoothness of boundaries between architecture and installation, not only in formal terms, but also from the ideological perspective. There is a close connection between architecture and installations, clearly reflected by architectural projects which alone are sculptural works of art. The examples are numerous, and I will mention some of them further in the text, but my primary intention is to place maximum focus on an internationally acclaimed conceptual artist Daniel Buren, who cooperated with architects such as Frank Gehry or Frank Lloyd Wright.
PL
Współczesne miasta trawią problemy degradacji, suburbanizacji i depopulacji, jednocześnie jako historycznie nawarstwione krajobrazy niosą w sobie istotne wartości: gospodarcze, społeczne i kulturowe. Rozwój reurbanizacyjny ma na celu odnowę przestrzeni, które utraciły dotychczasową funkcjonalną i formalną aktualność i atrakcyjność. Miejskie projekty inwestycyjne, które chronią i wykorzystują historyczne dziedzictwo, są jednym z narzędzi jego wdrożenia. Artykuł na przykładzie analizy wybranych inwestycji z zakresu infrastruktury kultury prezentuje reurbanistyczne skutki ich realizacji.
EN
Cities in recent times suffer from deterioration, suburbanization and depopulation, although as the historically evolved townscapes, they bring economic, social and cultural assets. The reurbanization activates and renews the areas, which lost their functional and formal attractiveness and actuality. The public investments, which protect and capitalize the historical heritage of the cities are the main tool to implement this vector of development. This paper, on the example of analysis of selected group of public investments, which took place in a historic townscape of Szczecin, focuses on significance of the cultural and historical values and presents their catalytic effect on further city development.
EN
Processes of globalization and urbanization are the main factors of changes in our environment and social foundations. Culture, traditions, customs, mythology are tightly bonded with the geographical environment and the land itself, which also defined the way of economic activity and the lifestyle of inhabitants. Identity may become apparent through landscape in two principal ways. On the one hand, landscape can represent and identify the certain culture by means of its visual image. On the other hand, the manifestation of deep links of landscape and its inhabitants by means of reviling emotional, visual and semantic connections of man to a land, affords to strengthen people’s feeling of belonging, rooting and thus safety, which is exceptionally essential in our era of non-stable uncertain modernity.
PL
Procesy globalizacji i urbanizacji są głównymi czynnikami zmian w środowisku i podstawach społeczeństwa. Kultura, tradycje, obyczaje, mitologia są ściśle związane z warunkami geograficznymi i samą Ziemią, które determinują charakter działalności gospodarczej i styl życia ludzi. Tożsamość przejawia się w krajobrazie w dwóch aspektach. Z jednej strony krajobraz może być wizualnym symbolem i identyfikatorem konkretnej kultury. Z drugiej strony, określenie głębokich powiązań krajobrazu i jego mieszkańców przez kulturę, tradycje, system emocjonalnych i zmysłowych powiązań, skojarzeń semantycznych i relacji zezwalają wzmocnić poczucie przynależności, zakorzenienia, a tym samym i bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w dobie zmiennej, nieokreślonej, „płynnej” teraźniejszości.
EN
The paper is devoted to the renewal of inner city districts, burdened with a difficult identity. The analysis focuses on the case study of the district of Hulme in Manchester. Within the perimeter of Hulme the attempts to revitalise the area burdened with bad reputation of the biggest slum in Manchester have been made twice. The paper presents the genesis of the bad reputation of the district, its effect on the degradation of the district, as well as it describes the strategies undertaken during both attempts of the revitalisation of Hulme.
PL
Artykuł podejmuje tematykę odnowy dzielnic śródmiejskich obarczonych trudną tożsamością. Analizie poddano studium przypadku dzielnicy Hulme w Manchesterze. Na obszarze Hulme dwukrotnie podjęto próbę rewitalizacji obszaru obarczonego złą reputacją największego slumsu Manchesteru. Artykuł przedstawia genezę złej tożsamości dzielnicy, jej wpływ na degradację dzielnicy oraz opisuje podjęte strategie działania w trakcie obu prób rewitalizacji Hulme.
EN
The spirit of the place, the caring spirit, the genius loci, the driving force, is the search for the essence of the place, the reason why the city, the town was founded and continues for the next years. But this is also a question about the future. What should a place look like and function now and in the future? What could be the role of the heritage of previous generations in the current development processes?
PL
Duch miejsca, duch opiekuńczy, genius loci, duch sprawczy, to poszukiwanie istoty miejsca, powodu dla którego miasto, miasteczko powstało i trwa przez kolejne lata. Ale to także pytanie o przyszłość. Jak powinno wyglądać i funkcjonować miejsce obecnie i w przyszłości? Jaka może być rola dziedzictwa poprzednich pokoleń w aktualnych procesach rozwojowych?
PL
Niektóre miejsca w sposób szczególny przechowują naszą zbiorową pamięć, są materialnym nośnikiem naszej historii i tożsamości. Jedną z możliwości ochrony, ale także wyeksponowania takich miejsc są ustalenia dokumentów planistycznych. Ujawniane są w nich nie tylko miejsca pamięci o randze narodowej, ale także inne. Kategoryzacja miejsc pamięci jest również istotna z punktu widzenia zakresu ich ochrony. W Łodzi, w aktualnie opracowywanym dokumencie studium wyróżniono w tym zakresie: 1) miejsca walk i martyrologii, 2) groby i mogiły wojenne, 3) pomniki i obeliski, 4) cmentarze (w tym cmentarze zapomniane), 5) wyburzone synagogi, 6) tablice pamiątkowe. Miejsca pamięci są tematem trudnym, wielowątkowym, dotykającym często zagadnień delikatnych, takich jak ludzkie uczucia, pamięć, są to również miejsca z którymi wiążą bolesne i smutne wspomnienia. Tym bardziej wskazać trzeba na potrzebę ogromnej pieczołowitości i staranności na każdym etapie ich rozpoznania, definiowania czy formułowania zasad ochrony lub dopuszczenia ewentualnego przekształcenia. Przekazanie pamięci miejsca poprzez zachowanie miejsc pamięci jest to ogromna zbiorowa odpowiedzialność i zarazem wyzwanie.
EN
Some places hold our collective memory in a particular way, they are a material carrier of our history and identity. One of the possibilities of the protection and exposure of such places are the arrangements of planning documents. They reveal not only memorial sites of national rank but also others. The categorization of memory places is also important from the point of view of their protection. In Lodz, the currently developed study document highlights: 1) places of battles and martyrdom, 2) graves and war graves, 3) monuments and stone obelisks, 4) cemeteries (including forgotten cemeteries), 5) demolished synagogues, 6) memorial plaques. Sites of Memory are a difficult, multi-threaded subject, often affecting delicate issues, such as human feelings, memory, these are also places with which they bind painful and sad memories. All the more, we need to point out the need for great care and diligence at every stage of their recognition, defining or formulating the principles of protection or allowing for any transformation. Passing the memory of the place through the preservation of Sites of Memory is a huge collective responsibility and a challenge.
EN
Multidimensional, variety of saving memories ways in landscape is visible in creation of commemorative spaces. These meaning is strictly connected with the most important events and persons in history of the country. Authors of article in their research are concentrated on commemorative space with monuments example in Poland and the world presence in landscape design meaning. They are announced by landscape analysis methods to recognition of structure, meaning and phenomena of chosen objects in genius loci categories. In Study of Conditions and Directions of Space Development Capital City of Warsaw is found the record that “commemorative resource” is not enough examined and protected. The aim of elaboration is indication of tendencies in aspects of location, space relations and meanings of memory places.
EN
Modern cities are increasingly promoting their own individual brands to gain a competitive advantage. 28 Polish cities, after joining the Cittaslow international network of cities, can additionally use their native brand in their activities. The aim of the author was to answer the question: should cities only use an individual brand, or maybe they can support these activities with a common brand strategy. The growth of interest in individual brands of 28 cities belonging to the Cittaslow network has been evaluated, also their popularity, popularity of the native brand on the Facebook, and the use of the Cittaslow brand by cities on their websites were analysed. It was noticed that not all cities use the Cittaslow logo. But most cities in Cittaslow publish a link to the network and brand information on their websites. The native brand Cittaslow is in Poland at the positioning stage but probably its popularity will grow as the benefits from using it begin to be noticed.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zakresu samodzielności i komplementarności dyscypliny naukowej – nauk o bezpieczeństwie. Metody: W artykule wykorzystano metodę analizy systemowej oraz porównawczej. W pierwszym przypadku poddano badaniu kluczowe elementy systematyki naukowej w celu racjonalizowania efektów już wprowadzonych zmian oraz prognozowania skutków zmian planowanych, jakie mogą się pojawić w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W drugim przypadku porównano modele systematyki naukowej w ujęciu dynamicznym. Wyniki: W artykule przedstawiono prawne aspekty usytuowania nowej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie, w systematyce nauki polskiej. Omówiono schematy tworzenia systematyk podziału dziedzin i dyscyplin naukowych oraz podstaw formalnych ich usamodzielnienia się. W Polsce przyjmuje się, że cała wiedza naukowa pod względem złożoności obszaru badań i problematyki jest ułożona według pewnej hierarchii. Największą jednostką jest obszar badań, który jest dość niedookreśloną platformą aktywności naukowej. W jego skład wchodzą dziedziny naukowe stanowiące logiczną i treściową, zwartą część nauki. Główna aktywność badawcza koncentruje się w ramach dyscypliny naukowej. Wyniki tej aktywności kształtują specyfikę tożsamości i celów badawczych. W artykule zdefiniowano uwarunkowania genezy nauk o bezpieczeństwie wynikające ze wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Następnie przeanalizowano zainteresowania problematyką bezpieczeństwa w innych dyscyplinach naukowych i wynikające z tego powodu trudności z jednoznacznym określeniem tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Wnioski: Autor zaproponował ujęcie funkcjonalne nauk o bezpieczeństwie, a więc takie, w którym zasadniczym problemem jest analiza związku między stanem bezpieczeństwa a zagrożeniami w kontekście stopnia ryzyka. Podjął próbę egzemplifikowania problemów badawczych, które powinny się znajdować w obszarze zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, a którymi są: teoria bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia. Dyskusji o tożsamości nowej dyscypliny nie sprzyja stawianie tezy o jej interdyscyplinarności. Bardziej właściwe jest traktowanie badania różnych aspektów bezpieczeństwa przez pryzmat multidyscyplinarności, czyli udziału elementów różnych dyscyplin naukowych w procesie badawczym.
EN
Aim: To present the scope of independence and complementarity of the scientific discipline called security sciences. Methods: The article uses the method of systemic and comparative analysis. In the first case, the key elements of scientific taxonomy were analysed in order to rationalise the effects of already introduced changes and forecast the effects of planned changes that may occur in a dynamically changing environment. The second one compared models of scientific taxonomy using a dynamic approach. Results: The article presents the legal aspects of the location of security sciences as a new scientific discipline in the taxonomy of Polish science. The diagrams of creating the taxonomy of scientific fields and disciplines as well as the formal foundations of their separation are discussed. In Poland, it is assumed that all scientific knowledge in terms of the complexity of the research area and the subject matter are arranged according to a certain hierarchy. The largest unit is the research area, which is a fairly underdefined platform of scientific activity. It consists of scientific fields which constitute a logical and content-focused, exact part of science. The main research activities concentrate around scientific disciplines. Their results shape the specific characteristics of identity and research goals. The article defines the origin of this discipline resulting from the increase of security threats in the global dimension. Next, the interests in the subject of security in other scientific disciplines were analysed, along with the resulting difficulties resulting in the unambiguous identification of the identity of security sciences. Conclusions: The author proposed a functional approach to security sciences, where the fundamental problem is to analyse the relationship between the state of security and threats in the context of the degree of risk. He attempted to exemplify research problems that should be in the area of interest of security sciences: the security theory, types of security, security entities and threats. Furthermore, emphasising the interdisciplinary nature of security sciences is not beneficial for the identity of this new discipline. It is more appropriate to treat the study of various aspects of security through the prism of multidisciplinarity or the share of the components of different scientific disciplines in the research process.
EN
The article presents the results of empirical research conducted in the selected opinion groups in the Military Academy of Land Forces in Wrocław (MALF) on the perception of the Academy’s identity components. The paper forms a part of the project entitled “Key Issues in Creating the Image of the Military Academy of Land Forces in Wrocław”. The military education in Poland was reorganised in 2005, as a result of which the military academies expanded their activity and began to admit civilian students. In an attempt to solve the research problem of how to create a system enabling the MALF to compete effectively in the market of educational services, a research hypothesis was formulated, highlighting the necessity of making changes to the existing structure of identity. The purpose of the article is to establish the current MALF’s identity components and to determine the possible changes in the system in the new market situation.
19
Content available Rewizjonista i humanista. Leszek Kołakowski
EN
The publication shows the views of one of the most eminent contemporary philosopher Leszek Kolakowski on the question of the essence of functioning and the presence of religion in society. The philosopher in his work was focused, among others, on the mutual relations between the sphere of sacrum and profanum, describing them as essential and fundamental for the value and continuity of the social group, and thus conditioning its survival. The opposition of sacrum-profanum is a crucial element for a society and determines its development, as well as protects a human being against dehumanization.
PL
Publikacja przedstawia poglądy jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów Leszka Kołakowskiego na zagadnienie istoty funkcjonowania i obecności religii w życiu społeczeństwa. Filozof w swej twórczości koncentrował się m.in. na wzajemnych relacjach między sferą sacrum i profanum, określając je jako zasadnicze i podstawowe dla wartości i ciągłości istnienia każdej grupy społecznej, a przez to warunkujące jej przetrwanie. Opozycja sacrum i profanum warunkuje moralny rozwój społeczeństwa i chroni człowieka przed zdehumanizowaniem.
20
Content available Identity building in creative clusters
EN
The goal of this study is to show the importance of conscious and purposeful identity building in creative clusters. The author has made a research assumption that the method of identity building in creative clusters may become a standard method of conduct for other clusters. In order to verify the research assumption, the author has used critical data analysis on secondary sources (with the desk research method), the Polish and foreign subject literature studies as well as author’s own observations and carried out personal interviews.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.