Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szklarnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The process of composting biological waste is a natural process - in which heat is released. Biological wastes generated in typical households in Poland - are mainly kitchen waste (KW) and green waste from home gardens (GGW - if they are owned). From the ecological point of view - the most advantageous method of their management is their utilization in the place of production. The paper presents a proposal for effective management of bio-waste arising by composting - with the simultaneous use of heat for greenhouse heating in autumn. This is to encourage residents to independently compost bio-waste - and increase the level of recycling of waste generated in Poland by 2020. Calculations for greenhouses were made - in accordance with the energy audit methodology. The obtained thermal balance results were compared with the actual temperature prevailing in the greenhouse in autumn. These calculations were the basis for calculating the amount of KW and GGW enabling effective heating of greenhouses in the autumn so that the internal temperature does not drop below 10ºC. It has been calculated that 22 kg of composted bio-waste (KW and GGW) will suffice to heat the greenhouse in October with an area of 18 m2.
PL
Proces kompostowania odpadów biologicznych jest procesem naturalnym - w którym wydzielane jest ciepło. Odpady biologiczne powstające w typowych gospodarstwach domowych w Polsce - to przede wszystkim odpady kuchenne (Kitchen Waste) i odpady zielone z przydomowych ogródków (GGW - w przypadku ich posiadania). Z punktu widzenia ekologicznego - najkorzystniejszą metodą ich zagospodarowania jest ich utylizacja w miejscu powstawania. W pracy pokazano propozycję efektywnego zagospodarowania powstających bioodpadów poprzez ich kompostowanie - z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła do ogrzewania szklarni jesienią. Ma to zachęcić mieszkań- ców do samodzielnego kompostowania bioodpadów - i zwiększyć wymagany do 2020 roku poziom recyklingu powstających w Polsce odpadów. Wykonano obliczenia dla szklarni - zgodnie z metodyką audytu energetycznego. Uzyskane wyniki bilansu cieplnego porównano z rzeczywistymi temperaturami panującymi w szklarni jesienią. Obliczenia te były podstawą do obliczenia ilości KW i GGW umożliwiającej efektywne dogrzanie szklarni jesienią tak - aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 10ºC. Wyliczono, że 22 kg kompostowanych bioodpadów (KW i GGW) wystarczą do dogrzania szklarni w październiku o powierzchni 18 m2.
PL
Celem pracy była ocena nawodnienia kroplowego w uprawie pomidora, prowadzonego w szklarniach jako najbardziej ekonomicznego i powszechnie stosowanego systemu nawodnień. Obiektem badań było gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 2 ha, położone 20 km od Kalisza w miejscowości Szczytniki. W gospodarstwie zastosowano nawadnianie kroplowe uprawy pomidora w ilości 50000 roślin. Wybrany sposób nawadniania spowodował skrócenie czasu pracy, zmniejszenie nakładów na jednostkę produkcji oraz wzrost wydajności pracy. Uprawa pomidora odbywała się na wełnie mineralnej, dlatego niezbędne stało się systematyczne nawadnianie powiązane z dozowaniem roztworów, w których zawartość składników pokarmowych wymaga dostosowania do określonej fazy wzrostu rośliny z uwzględnieniem indywidualnych wymagań odmiany.
EN
Aim of this study was to evaluate the drip irrigation based on tomato crops in greenhouses carried out as the most economical and widely used irrigation system. The object of the study was a horticultural farm with an area of 2 hectares, which is located 20 km from Kalisz town, close to Szczytniki village, near the Kalisz - Łódź route. A drip irrigation system intended to irrigate 50,000 plants is used in the farm. This system is the best tomato irrigation system currently available on the market. It reduces the operating time resulting in reduction of expenditures per unit of output and labour productivity growth. On the farm tomato cultivation is carried out on mineral wool, which makes necessity of systematically irrigation associated with dispensing solutions, where the nutrient content needs to be adapted to a particular stage of the crop, considering individual needs variety.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szklarni z ekranem termoizolacyjnym, który w okresie nocnym w znaczący sposób ogranicza straty ciepła. W badaniach określono ilość energii użytecznej, końcowej i pierwotnej jaką zużywa typowy obiekt szklarniowy eksploatowany całorocznie w Polsce centralnej. W efekcie końcowym ustalono z jak dużą emisją dwutlenku węgla mamy do czynienia, gdy paliwem jest miał węglowy.
EN
This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal screen installed in order to reasonably reduce the loss of heat at night. As a result, it has been determined how much of the useful energy, final energy and primary energy is consumed yearly by a typical greenhouse, placed in central Poland. It has also been found out how much carbon dioxide is likely to be emitted to the atmosphere providing that fine coal is the fuel.
PL
Krótkoterminowe prognozy zapotrzebowania na ciepło dają możliwość zwiększenia wydajności produkcji ciepła, zmniejszenia zużycia paliwa i emisji produktów spalania do atmosfery. W artykule przedstawiono problem dokładności prognozowania zapotrzebowania na ciepło w szklarni z wykorzystaniem metod SARIMA. Źródłem informacji do analizy szeregów czasowych były dane eksploatacyjne zużycia ciepła.
EN
Short-term heat demand predictions give possibility for increasing efficiency of heat production, reduce fuel consumption and connected with it emission decreasing from combustion products to the atmosphere. The paper presents a problem precision of forecasting heat demand in a greenhouse building using SARIMA methods. Information source for the analysis of time series were operating data of energy consumption.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zużycia energii w wolnostojącej szklarni z ekranem termoizolacyjnym. Celem tych badań była analiza zmienności obciążenia cieplnego w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym. Analizy wykonano w oparciu o pomiary parametrów klimatu, mikroklimatu szklarni, zużycia energii oraz parametrów opisujących funkcjonowanie wyposażenia technicznego szklarni. Według analiz średni miesięczny współczynnik obciążenia zawiera się w zakresie od 9% do 69%. Przedstawiono miesięczną i dobową strukturę zużycia energii w badanej szklarni z ekranem i bez ekranu. W analizach zmienności obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym zaleca się korzystać z danych zużycia energii lub zapotrzebowania na ciepło.
EN
This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse with movable thermal screen inside. Energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was analysis variability of heating load in greenhouse with thermal screen. The analysis was based on the registration of the external climate parameters, greenhouse microclimate, energy consumption and parameters describing the functioning of the technical equipment of greenhouse. The computations show that the mean monthly Load Factor is in the range from 9% in June to 69% in January. Shows the structure of energy consumption per month with regard to the functioning of the greenhouse with and without a thermal screen as well as its profile changes in cross daily. In analyzes of variability heating load in greenhouse with additional cover it is recommended to use the data about energy consumption or heat demand.
PL
Sposób kształtowania struktur szklarniowych w układzie przylegającym reprezentuje koncepcję przegrody energetycznej, wdrażającej wszelkie rozwiązania innowacyjne uwzględniające pasywny system samoregulacji ciepła, ochrony przeciwsłonecznej, naturalnej wymiany powietrza w zależności od stopnia nasłonecznienia a zarazem zorientowania wobec kierunków stron świata. Warunki te determinują charakter przestrzeni szklarniowej dodanej do budynku po stronie nasłonecznionej, scharakteryzowanej, jako pasywny kolektor ciepła lub po stronie o ograniczonej insolacji, jako bufor termiczny. Dodana struktura szklarniowa poddana insolacji warunkuje zyski cieplne z promieniowania słonecznego zimą zmagazynowane w elementach konstrukcyjnych a zamknięta przestrzeń międzypowłokowa pełni rolę bufora cieplnego w tym okresie. Latem poddana jest strategii chłodzenia, polegającej na pozbyciu się nadmiaru ciepła z obiektu wskutek właściwej dystrybucji powietrza wentylowanego i ochronie przeciwsłonecznej. Wydzielona przestrzeń szklarniowa, tworząca obrzeżną strefę budynku przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na energię i pełni rolę modyfikatora mikroklimatu wnętrza. Przedstawione zostały przylegające struktury szklarniowe w układzie pionowym szklenia oraz arkady słonecznej, na długości nasłonecznionej elewacji, które najpełniej dostosowane są do wykorzystania energii z promieniowania słonecznego. Przykłady zrealizowanych obiektów o określonych wyżej uformowaniach struktur szklarniowych stały się bazą analiz energetycznych w formie schematów, obrazujących zależności między strukturą budynku a gospodarowaniem energią w systemach pasywnego jej pozyskiwania. Artykuł podkreśla korzyści energetyczne płynące z zastosowania dodanych struktur przeszklonych do budynku wynikające z jego uformowania w warunkach klimatu umiarkowanego.
EN
The proposed method of designing and shaping of the greenhouse structures adjacent to a building represents a concept of energy barrier taking advantage of every innovative approach including the passive system of self-regulation of heat, sun protection, and natural air exchange dependent on sun exposure as well as matching the current Earth position. The discussed conditions determined the character of greenhouse space added to the buildings on the sunny side characterized as a passive collector of heat or on the other side with limited insolation as energy barrier. The added greenhouse structure exposed to insolation yields heat gains from sun radiation during the winter and stores the energy in the construction elements while the sealed glazed structures act as thermal barrier. During summer the entire concept is reversed and the heat excess is removed from the building by combination of proper ventilation and sun protection techniques resulting in lowering building temperature. The greenhouse structure, which surrounds a building lowers the demand for energy and acts as modifier of the interior microclimate. The presented adjacent greenhouse structures were introduced with a perpendicular glass arrangement together with the sunny arcade along the space of the sunny elevation, which is the best way for sun radiation energy utilization. The examples of the buildings modified accordingly to the above-presented scenario became the basis for the heat balance analysis in the form of charts showing the relationship between the greenhouse structures and the passive energy systems. The presented paper stresses energy benefits from the use of the added glass glazed structures under the condition of the moderate climate.
EN
The aim of study was to investigate the effect of nutrient solution leakage during plant cultivation in greenhouse on soil pollution. Investigations were conducted in horticultural farms in the Wielkopolskie province (Greater Poland), specializing in soilless plant cultivation in greenhouse. In the first farm located on sandy soil tomato has been grown since its establishment (Object A). Prior to the beginning of crop culture soil samples were collected for analyses at every 0.2 m layer, to the depth of one meter. Successive samples were taken also in autumn after the completion of 1, 2, 3 and 7 culture cycles. For comparison, research was also conducted in a greenhouse located on loamy sand/sandy loam soil used for 8 years for tomato culture (Object B). In all these facilities plants in rockwool were grown and the fertigation in an open system was provided. Chemical analyzes showed the dynamics of soil properties changes and vertical distribution of cations and anions within the soil profile. Increased content of almost all nutrients and particularly of S-SO4, P, K, Zn, N-NH4, N-NO3 in the soil profile in object A and S-SO4, K, P, N-NO3 in the soli profile in object B were recorded. The results showed that the degradation rate of the soil environment as a result of open fertigation system application depends primarily on the duration of greenhouse operation. However, explicit changes in the chemical properties of soils were observed already after the first growth cycle. Smaller doses of fertilizers and water, and in consequence reduction of nutrients losses may be achieved by closed fertigation systems.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu wyciekającej pożywki podczas uprawy roślin w obiektach szklarniowych na zanieczyszczenie gleby. Badania prowadzono w gospodarstwach ogrodniczych na terenie województwa wielkopolskiego, specjalizujących się w bezglebowej uprawie roślin. W pierwszej z nich, zlokalizowanej na glebie piaszczystej, od początku specjalizowano się w uprawie pomidorów (obiekt A). Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu uprawy pobierano próby gleby do analiz chemicznych z kolejnych warstw co 0,2 m, aż do głębokości jednego metra. Kolejne próby pobierano co roku jesienią po zakończeniu 1, 2, 3 i 7 cyklu uprawy. Każdy cykl trwał około 10 miesięcy. Dla porównania przeprowadzono także badania w szklarni zlokalizowanej na glebie gliniasto- piaszczystej, w której uprawiono pomidory przez 8 lat (Obiekt B). W obu obiektach rośliny uprawiano w wełnie mineralnej z wykorzystaniem otwartego systemu fertygacyjnego. Wyniki analiz chemicznych pozwoliły zobrazować dynamikę zmian oraz pionowe rozmieszczenie kationów i anionów w profilu glebowym. Stwierdzono wzrost zawartości niemal wszystkich składników, a szczególnie S-SO4, P, K, Zn, N-NH4, N-NO3 w profilu glebowym obiektu A oraz S-SO4, K, P, N-NO3 w profilu glebowym obiektu B. Intensywność degradacji środowiska glebowego spowodowanego stosowaniem otwartych systemów fertygacyjnych zależy przede wszystkim od długości użytkowania szklarni, jednak wyraźne zmiany właściwości chemicznych gleb stwierdzano już po pierwszym cyklu uprawy roślin. Mniejsze zużycie nawozów i wody, a w konsekwencji mniejsze straty składników, można uzyskać stosując zamknięte systemy fertygacyjne.
PL
Celem pracy było opracowanie matematycznego modelu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz wielkogabarytowej szklarni, w której prowadzona jest towarowa uprawa roślin. Podczas formułowania modelu wykorzystano m.in. modele opisane w literaturze i wyniki badań eksperymentalnych. Opracowany model matematyczny został zaimplementowany do programu MATLAB/Simulink, a symulacje przeprowadzone z udziałem modelu komputerowego wykorzystano do przeprowadzenia graficznej i statystycznej walidacji modelu. Analiza wyników symulacji pozwala na stwierdzenie logicznej poprawności opracowanego modelu, a także umożliwia określenie punktów krytycznych niedopasowania modelu. Na dokładność opracowanego modelu wymiany ciepła wpływa przede wszystkim stopień jego uproszczenia. Aby opracowany model mógł być wykorzystany, np. do celów sterowniczych, wymaga większego uszczegółowienia.
EN
The objective of the paper was to draw up a mathematical model of heat and mass exchange in air inside a big-size greenhouse, where a commodity cultivation of plants is carried out. During formulation of the model, inter alia, models described in literature and results of experimental research were used. A developed mathematical model was implemented to MATLAB/Simulink programme and simulations carried out with a computer model were used for carrying out graphical and statistical validation of a model. Analysis of simulation results allows statement of logical correctness of the developed model and makes possible to determined critical points of failure to adjust the model. Degree of simplification of the developed heat exchange model influences precision of the developed model. In order to use the developed model e.g. for control purposes, it requires to be more detailed.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do modelowania procesów inżynierii rolniczej oraz sterowania mikroklimatem w specjalistycznych budynkach rolniczych. Opisano przykładowo lingwistyczny model procesów wymiany ciepła i masy oraz system adaptacyjnego sterowania mikroklimatem w szklarni.
EN
The article presents possibilities of application of fuzzy sets in modelling agricultural engineering processes and microclimate control in specialistic agricultural buildings. An exemplary linguistic model of heat and mass exchange processes and a microclimate adaptive control system in a greenhouse were described.
EN
The work presents in a synthetic way available results of the research on utilization of heat pumps in agricultural production. Moreover, on the basis of multiannual average values, the researchers calculated potential possibilities for storing waste heat, which may be reused in a typical tomato-growing greenhouse.
PL
W pracy w sposób syntetyczny przedstawiono dostępne wyniki badań wykorzystujących pompę ciepła w produkcji rolniczej. Opierając się na średnich wieloletnich obliczono również potencjalne możliwości magazynowania ciepła odpadowego, możliwego do powtórnego wykorzystania w typowej szklarni w której uprawiane są pomidory.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretycznej związanej z oszacowaniem zużycia ciepła przez dwa typy obiektów ogrodniczych (szklarnia, tunel foliowy) pokrytych odmiennymi od standardowych rozwiązań rodzajami osłony. Określono względne oszczędności w zapotrzebowaniu ciepła oraz obliczono okres zwrotu poniesionych nakładów finansowych.
EN
The paper presents the results of theoretical analysis related to the evaluation of heat consumption by two types of horticultural facilities (greenhouse, foil tunnel) provided with covering types different than the standard solutions. The research allowed to determine relative savings as regards heat demand, and to calculate the return period for the incurred financial outlays.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnym obiekcie szklarniowym w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cieplnej na cele grzewcze w zależności od stanu funkcjonowania szklarni.
EN
This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse, with movable thermal screen inside, in natural environmental conditions. Thermal energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was qualification of the heat consumption level, depending on the operation mode of the greenhouse facility.
15
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmienności promieniowania słonecznego na zużycie energii cieplnej w szklarni. Podstawą analiz były badania wykonane w szklarni eksploatowanej całorocznie. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cieplnej w okresie funkcjonowania szklarni bez ekranu termoizolacyjnego w zależności od współczynnika zmienności całkowitego promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents the result of studies on the effect of variation of solar radiation on thermal energy consumption in greenhouse. The basis of research studies have been done in the greenhouse operated year-round. The aim of this study was to determine the size of thermal energy consumption during operation of the greenhouse without screen insulating depending on the coefficient of variation of total solar radiation.
16
PL
Przedmiotem opracowanie jest analiza możliwości i opłacalności wykorzystania układu kogeneracyjnego na potrzeby energetycznych szklarni typu VENLO. Ocenę opłacalności tego układu przedstawiono, opierając się na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych: prostym czasie zwrotu, zdyskontowanym czasie zwrotu.
EN
The subject of this study is analysis of possibility of use and economic aspect of using the combined heat and power systems for energy needs of Venlo greenhouse. Presented economic analysis is based on introductory project, using basic economic indexes SPB (Simple Pay-Back) and DPB (Discounted Pay-Back).
PL
Do badań wzięto dwie odmiany pomidora szklarniowego: Starbuck F1 i Admiro F1 firmy De Ruiter Seeds. Rośliny pomidora sadzono na matach z wełny mineralnej 10.02.2010 r. w 3 kamerach o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio po posadzeniu roślin w dwóch kamerach zainstalowano lampy: 9 sztuk metalohalogenkowych o mocy 400 W i 9 sztuk sodowych (HPS) o mocy 400 W. W trzeciej kamerze uprawiano rośliny z użyciem naturalnego źródła światła (kombinacja kontrolna). Dokonano następujących pomiarów parametrów fizjologicznych liści: intensywność fotosyntezy, intensywność transpiracji, współczynnik WUE (iloraz fotosyntezy i transpiracji), wydajność kwantowa fotosyntezy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że istotny wzrost intensywności fotosyntezy uzyskano poprzez dodatkowe wprowadzenie doświetlania roślin lampami metalohalogenkowymi i sodowymi. Największy wpływ na intensywność transpiracji roślin miała wilgotność powietrza – jeden z głównych czynników klimatu szklarni w uprawie roślin. Istotny wpływ na wskaźnik wykorzystania wody przez rośliny miała intensywność fotosyntezy i transpiracji.
EN
In this experiment two cultivars of the tomato were used Starbuck F1 and Admiro F1 provided by company De Ruiter Seeds. Plants were planted on the slabs of mineral rockwool on the 10th February, 2010 in the 3 greenhouse climate controlled chambers 60 sq. meters each. Directly after transplantation the supplementary lighting was provided. In one chamber there was 9 metal-hallide lamps, in next one – 9 sodium lamps (HPS), each lamp with power 400 W. In third chamber plants were grown with the natural light (as control combination). The following measurements were taken: photosynthesis intensity, transpiration intensity, water usage efficiecy (WUE), quantum yield of photosynthesis. The results shows that significant growth of photosynthesis intensity followed usage of supplementary light both with HPS and metal-hallide lamps. The greatest impact on transpiration intensity has air humidity – one of the major factors of greenhouse climate. Both photosynthesis and transpiration intensity revealed influence on the water usage efficiency.
PL
Przedmiotem pracy była analiza nowo wdrożonego systemu sterowania i wizualizacji w obiekcie szklarniowym o powierzchni 0,5 ha. W opisywanym obiekcie system sterowania oparty jest na sterownikach PLC firmy Siemens S-5 oraz S-7 (ang. Programmable Logic Controller). Każdy ze sterowników wyposażony jest w układy wejściowe i wyjściowe do podłączania standardowych, fizycznych sygnałów automatyki. Przejrzysta i ergonomiczna wizualizacja połączona z możliwością wprowadzania zmian w pracy urządzeń wykonawczych z poziomu operatorskiego oraz zdalne sterowanie poprzez łącza internetowe procesem produkcji jest obecnie jednym z elementów nowoczesnego zarządzania, opartego na optymalizacji kosztowej procesu.
EN
The subject of the work was to analyse the newly implemented control and visualization system in a greenhouse facility with total area of 0.5 ha. In the described facility control system is based on controllers manufactured by Siemens: S-5 and S-7 (Programmable Logic Controllers). Each of them is equipped with input and output systems allowing to connect standard, physical signals from automatics. Clear and ergonomic visualisation combined with capacity to introduce modifications in operation of executive equipment from operator's level, and remote control over production process via Internet links is currently one of elements of modern management based on cost optimization for the process.
19
Content available Analiza energetyczno-technologiczna szklarni
PL
Na polskim rynku budowanych jest coraz więcej szklarni pochodzących z obrotu wtórnego. Są to szklarnie wyższe od tych budowanych na przełomie lat siedemdziesiątych - osiemdziesiątych. Zapewniają wprawdzie lepszy dostęp światła uprawianym roślinom, ale czy w pełni spełniają oczekiwania producentów warzyw pod względem energochłonności i wymagań technologicznych? W pracy przedstawiono analizę rozkładu temperatur w strefie wegetacji roślin w dwóch typach importowanych szklarni. Oceniono badane obiekty pod względem rozkładu temperatur w strefie wegetacji roślin przy różnych systemach ogrzewania. Analizowane obiekty różniły się wysokością, ilością oraz rozmieszczeniem elementów grzejnych jak też technologią uprawy.
EN
More and more second-hand greenhouses are built in Polish market. These greenhouses are higher than those built at the end of 1970s and beginning of 1980s. Admittedly, they ensure better access of light for cultivated plants, but do they fully measure up to vegetable manufacturers' expectations as regards energy consumption and technological requirements? The paper presents analysis of temperature distribution in plant vegetation zone for two types of imported greenhouses. Examined objects were assessed as regards distribution of temperatures in plant vegetation zone for different heating systems. Analysed objects differed in height, number and layout of heating elements, and cultivation technology as well.
20
Content available Influence of Soilless Cultures on Soil Environment
EN
Soilless culture is used for the growing of vegetables and ornamental plants. In this technology plants in inert medium are frequently cultivated. However, in order to stabilize the concentration and the pH value of the solution in the root zone and in order to adjust the substrate moisture, the volume of nutrient solution must be higher than the nutritional requirements of plants. In result, there are significant leakages of nutrient solution to the soil. The aim of the presented research was the investigation of chemical properties of soils in the greenhouses where soilless culture technology is used for ornamental plant cultivation. In comparison with control soils, the 1:2 soil water extract from greenhouse soils showed a higher electrical conductivity. In result of nutrient solution leakages, in the soil increased the concentration of almost all nutrients and particularly of potassium, nitrates, magnesium, while the content of phosphorus, sulphates and of microelements decreased in a lesser degree. The highest threat results from the easy translocation of NO3-N. The degradation rate of soil environment depended primarily on the length of greenhouse utilization.
PL
Uprawy bezglebowe wykorzystuje się do uprawy warzyw i roślin ozdobnych. W tego typu technologiach w celu ustabilizowania stężenia i pH pożywki oraz wilgotności strefy korzeniowej, ilość stosowanych roztworów musi być większa od rzeczywistych wymagań rośliny. Efektem tego są znaczne wycieki pożywki do gleby. Celem badań była ocena właściwości chemicznych gleb w szklarniach, w których są prowadzone uprawy bezglebowe roślin ozdobnych. W porównaniu z próbkami gleb kontrolnych (trawnik), wyciąg wodny z gleb szklarniowych miał większą konduktywność elektryczną. Na skutek wycieków pożywek w glebie wzrastała koncentracja niemal wszystkich składników, a w szczególności potasu, azotu azotanowego i magnezu, w mniejszym stopniu fosforu, siarczanów i mikrślementów. Największe zagrożenie dla środowiska wynikało z łatwego przemieszczania się N-NO3. Tempo degradacji środowiska glebowego zależało przed wszystkim od długości okresu eksploatacji szklarni.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.