Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological data
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z rozpoznawaniem i definiowaniem dokumentacji stanowiących źródło danych i informacji geologicznych, zagadnienia relacji informacji geologicznej w stosunku do dokumentacji geologicznej w aspekcie źródeł danych geologicznych i interpretacji, składających się na informację geologiczną. Omówiono klasyfikację dokumentacji geologicznych, wskazano na ich katalog zamknięty, a także na podstawie obowiązującego prawa wskazano, iż na informację geologiczną składają się także informacje zawarte w innych dokumentach niż dokumentacje geologiczne pozyskiwane także poza poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin na podstawie projektów robót geologicznych, a w szczególności na etapie eksploatacji.
EN
The paper presents problems related to identifying and defining the geological documentations (reports), which are sources of the geological data and the geological information. The paper also concerns the relation between the geological information and the geological documentation in terms of sources of the geological data and results of their interpretation, of which the geological information consist. The Author discusses the classification of geological documentations’ types and indicates its closed character (that their list is enumerative). On the basis of applicable law geological information can include also information contained in other documents than geological documentation, obtained also outside of the prospecting for or exploration of mineral deposits performed on the basis of geological works projects - for example at the stage of exploiting mineral deposits.
PL
Artykuł przedstawia tematykę wybranych źródeł danych oraz sposobu ich pozyskiwania dostępnych w przeszłości oraz dzisiaj, które mogą być wykorzystane w modelowaniu złóż. Zwrócono też uwagę na podstawowe zasady tworzenia modeli przestrzennych oraz sposoby efektywnego wykorzystania źródeł danych oraz informacji poprzez wykorzystanie obecnie dostępnych technologii. Szczególną uwagę poświęcono też danym i informacjom pochodzącym z materiałów archiwalnych.
EN
This article presents the topics of selected data sources and how they are available in the past and today that can be used in modeling the fields. Also highlighted are the basic principles of spatial modeling and ways to make efficient use of data and information sources by using existing technologies. Particular attention has also been paid to archival data and information.
PL
Dokonano porównania narzędzi używanych w przeszłości z wykorzystywanymi obecnie. „Nowoczesne techniki”, które w dużym stopniu miały uprościć obróbkę danych geologicznych nie do końca okazały się ułatwieniem, czasami wręcz utrudnieniem. Do stosowania metod komputerowych niezbędna jest rzetelna i dobrze skonstruowana baza danych oraz znajomość algorytmów wykorzystywanych przez różnego rodzaju oprogramowania, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie dokumentatora.
EN
This paper presents the problems of visualization of the geological data. Tools which were used in the past were compared with those used nowadays. „Modern techniques”, which suppose to be simplication, turn into difficulty. To use computer method indispensable is reliable and well structured data base. The knowledge of algorithms, which are used in various programs are very important as well, but the first of all user’s skills and experience.
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
EN
The geological information is data and geological samples together with the results of their processing and interpretation, particularly given in the geological documentation and recorded on data carriers. The right to the geological information is held by the State Treasury. The use of the geological information, for which the right is held by the State Treasury is free of charge, except for the use of data and geological samples, performing geological information without a charge. In the period of 3 years from the date of obtaining activities within the scope of: exploiting minerals from deposits, underground non-reservoir storage of substances, underground storage of waste and activites, in which the water permit is required. In these situations the contract with the Ministry of the Environment or Voivodship Marshal is needed. However the person incurring the cost of the work carried out in result of decisions issued under Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law, has already obtained the decision approving the geological documentation of the deposits, he/she is entitled to the exclusive use of the geological information in order to apply for performance of the activities referred in Art. 100 Act, for example for exploiting the minerals from the deposits.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie technologii Business Intelligence w analizie i raportowaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa górniczego. Szczególną uwagę poświęcono wątkowi związanemu z aspektem przestrzennym analityki biznesowej. W ramach tła przedstawione zostały prognozy przyrostu danych informacji w najbliższych latach. Końcowa część artykułu wskazuje również trendy związane z wykorzystaniem Business Intelligence w najbliższych latach [7].
EN
The article presents the use of Business Intelligence technology in the analysis and reporting of data relating to the mining company. Particular attention was paid to the thread associated with the spatial aspect of Business Intelligence. The final part the article also indicates trends in the use of Business Intelligence in the coming years.
PL
Podczas trwającej ponad 50 lat eksploatacji złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej została zgromadzona ogromna ilość danych geologicznych i informacji o budowie geologicznej złoża, łitołogii skał złożowych oraz o parametrach jakościowych kopaliny. Dane uzyskane dzięki systematycznemu opróbowaniu złoża, wykonywanemu w wyrobiskach górniczych, są gromadzone z bazach danych geologicznych. Oznaczenia makroskopowe odmian litologicznych skał budujących złoże stosowane w praktyce geologicznej dotąd opierały się o określenia trzech głównych typów rud miedzi: ruda węglanowa (węglany - w), ruda łupkowa (lupki -1) i ruda piaskowcowa (piaskowce - p). Obecnie trwają prace zmierzające do zasilenia Bazy Danych Geologicznych (BDG) informacjami o tzw. szczegółowej łitołogii, co oznacza poszerzenie podstawowej nazwy skały (dolomit, lupek, piaskowiec) o dodatkowe cechy makroskopowe opisywane w postaci przymiotników np. piaskowiec ilasty.
EN
During over 50 years of exploitation of the copper and silver deposits of Fore-Sudetic Monocline, the enormous amount of geological data was gathered, concerning geological framework, lithology of hoisting rocks and quality parameters of ore. The data acquired by systematic sampling in mining drifts are collect in geological data bases. The macroscopic descriptions of lithological variations of hoisting rocks, were based on three basic types of ores: carbonate ore, shale ore and sandstone ore. At present there are some activities initiated to introduce to Geological Data Base an extra information about detailed lithology. That means extending the basic name of hoisting rock (carbonate, shale, sandstone) of additional macroscopic features e.g. clayey sandstone
PL
Artykuł jest poświęcony przedstawieniu relacji pomiędzy informacją geologiczną, jako prawem majątkowym podmiotowym przysługującym Skarbowi Państwa, a formami, kategoriami jej utrwaleń w postaci dokumentów i dokumentacji geologicznych. Artykuł zawiera przedstawienie od strony prawnej zakresu danych geologicznych, ich przetworzeń, interpretacji, jako elementów informacji geologicznej utrwalonych w dokumentach i dokumentacjach geologicznych. Jest również podjęciem próby wypracowania metody identyfikacji innych praw majątkowych podmiotów z tytułu własności intelektualnej im przysługującej do utworów, które mogą być utrwalone w tych dokumentach i dokumentacjach.
EN
This paper focuses on presenting relationship occurring between geological information as a property right owned by State Treasury and the forms, categories of its consolidation in a form of documents and geological documentations. This paper also presents from a legal point of view the range of geological data, geological data processing and its interpretation as the elements of geological information consolidated in documents and geological documentation. It is also an attempt to find methodology suitable to identify other property rights owned by entities in terms of intellectual property rights assigned to their works, which can be consolidated in these documents and documentations.
PL
OneGeology-Europe to europejski projekt realizowany w latach 2008-2010 w ramach programu eContentplus. Udział w nim wzięło 20 służb geologicznych oraz podmioty reprezentujące przyszłych potencjalnych odbiorców wyników projektu. Efektem międzynarodowej współpracy jest mapa geologiczna Europy udostępniana za pośrednictwem Internetu. Opracowana została przeglądarka mapowa z możliwością dokonywania prostych analiz i definiowania sposobu wyświetlania danych przez użytkownika. Dane map geologicznych w skali l: l 000 000 zostały udostępnione do pobierania. Opracowany został w tym celu także sposób licencjonowania, uwzględniający przepisy prawne wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Bardzo istotnym wkładem jest także, opracowany na potrzeby opisu danych geologicznych, profil meta danych, zgodny zarówno ze standardami ISO, jak i zaleceniami europejskiej dyrektywy INSPIRE. Katalog i edytor metadanych posiadają wielojęzyczny interfejs i umożliwiają tworzenie i obsługę wielojęzycznych metadanych. Wyniki prac stanowią znaczący wkład w rozwój europejskiej infrastruktury danych przestrzennych INSPlRE. Wypracowana metodyka oraz przetestowane i wdrożone rozwiązania informatyczne powinny stać się podstawą prac dla tematycznej grupy roboczej INSPlRE zajmującej się zagadnieniami powiązanymi z geologią.
EN
OneGeology-Europe (1 G-E) is a project carried out in 2008-2010, co-funded by the European Union and based on geological maps of individual European countries at a scale of 1: 1,000,000. The main goal of this project is to achieve the interoperability of geological data on the assumption that the data are made available on-line. It should also be noted that the 1 G-E is the first implementation of GeoSciML - the language for geological data. Geological maps are provided as WMS and WFS web services of the OneGeology-Europe portal. The Polish Geological Institute - National Research Institute has taken active part in all stages of this successful project development. Lithological, stratigraphic and genetic data models developed within the framework of the project has become the basic source material for the INSPIRE geological working group.
EN
Workflow of 3D static reservoir modeling, with the emphasis on the different types of data integration is discussed in the paper. The example of two stage integration of geophysical (seismic and well log), petrophysical, sedimentological and reservoir engineering data within a framework of 3D static reservoir models is given. The main goal of the first stage of data integration is to obtain consistent well profiles of reservoir parameters such as: porosity, permeability, facies, water saturation. For that purpose the example of use of the following data types were presented: well logs, lab data, sedimentological interpretation, well tests and mud logging results. The second stage includes construction of structural model, defining the geometry of analyzed geological object, facies/lithological modeling; calibration of facial and petrophysical well profiles with 3D seismic, usually represented by results of seismic inversion, seismic attributes and meta-attributes and the finally calculation of the spatial distribution of the analyzed reservoir properties.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia statycznego modelowania złożowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu integracji różnego typu danych. Przedstawiono przykłady dwuetapowego schematu integracji danych geofizycznych, petrofizycznych, sedymentologicznych oraz złożowych w ramach przestrzennego, statycznego modelu złoża węglowodorów. Celem pierwszego etapu jest uzyskanie spójnych otworowych profili analizowanych parametrów skał zbiornikowych, takich jak: porowatość, przepuszczalność, litofacja, nasycenie wodą złożową. Przedstawiono przykłady zastosowania do tego celu danych geofizyki otworowej, pomiarów laboratoryjnych, opisu sedymentologicznego, wyników opróbowania otworów wiertniczych oraz profilowania mud-logging. Drugi etap budowy statycznego modelu złoża obejmuje konstrukcję modelu strukturalnego, definiującego geometrię analizowanego obiektu złożowego/ obszaru poszukiwawczego, kalibrację otworowych profili analizowanych parametrów z danymi sejsmiki 3D, w postaci atrybutów lub meta-atrybutów sejsmicznych wykorzystując w tym celu narzędzia geostatystyczne oraz obliczanie przestrzennych rozkładów wykształcenia facjalnego oraz parametrów petrofizyczno-złożowych.
PL
Prawo do informacji geologicznej jest majątkowym prawem podmiotowym i stanowi aktywo, czyli mienie. Na gruncie prawa geologicznego i górniczego informacja geologiczna, w tym dokumentacja geologiczna i koncesje, stanowią aktywa geologiczno-górnicze. W artykule scharakteryzowano to prawo od strony przedmiotowej i podmiotowej oraz treści prawa. Nowa ustawa z 9 czerwca 2011 r. wprowadza istotne zmiany co do definicji informacji geologicznej, zasad rozporządzania i wykonywania tego prawa. W artykule wskazano na nowe rozwiązania ustawowe i dokonano próby ich wykładni.
EN
The right to geological information is a valuable geological law subject and it is asset of property. On the ground of geological and mining law, geological information, including documentation and geological concessions, constitutes geological-mining assets. The author characterizes the right in the subjective and objective approach and in terms of the content of the law. The new law of 09 June 2011 introduces significant changes to the definition of the geological information, regulation and execution of this right. The paper points to a new statutory resolution and attempts to provide interpretation.
PL
Zastosowanie języka znacznikowego GeoSciML stwarza możliwości dla rozwoju wymiany danych geologicznych nie tylko w obrębie kraju, ale przede wszystkim pomiędzy państwami i kontynentami. Dzięki wdrożeniu GeoSciML stały się możliwe prace związane z harmonizacją modeli danych, zarówno semantyczną jak i geometryczną oraz analizowanie i usunięcie rozbieżności wynikających z różnego sposobu definiowania pojęć geologicznych. Rozwój standardu zależy przede wszystkim od zaangażowania służb geologicznych, których dane, dzięki międzynarodowym inicjatywom, stają się poligonem badawczym. Dopracowanie standardu na poziomie ogólnym, pozwoli na dalsze uszczegóławianie. Niniejszy artykuł podsumowuje dobiegającą końca pierwszą fazę wdrożeniową GeoSciML, ściśle związaną z udziałem PIG-PIB w europejskim projekcie OneGeology-Europe. Testowane rozwiązania oparte na wolnym oprogramowaniu będą stanowić uzupełnienie dla Zintegrowanego Systemu Kartografii Geologicznej IKAR, zbudowanego na platformie ESRI z zastosowaniem wszystkich obowiązujących standardów i specyfikacji ISO i OGC dotyczących usług i metadanych.
EN
The Geoscience Markup Language (GeoSciML) - a language for geological data exchange - is based on the Geography Markup Language (GML). Thanks to the international initiative of Geological Surveys OneGeology and the European project OneGeology-Europe, GeoSciML has been tested for the last two years. Additionally, lithological, genetic, stratigraphical and others descriptions from geological maps at scales from 1: 500,000 to 1: 1,000,000 made defining of requirements possible. The present stage of implementation and tests will be completed in the second half of this year. Poland is represented by the Polish Geological Institute - National Research Institute that functions as Polish Geological Survey.
14
Content available remote Dane przestrzenne w działalności polskiej służby geologicznej
EN
The paper discusses in short the most important spatial data, produced and maintained in good condition by Polish Geological Survey . the Polish Geological Institute. Main spatial databases and main web mapping services are listed. The way spatial data are made available is mentioned. The objectives of Integrated System of Geological Cartography IKAR is discussed, too. The IKAR system is discussed in detail in a separate paper in this volume of Annals of Geomatics (Gogolek, 2007).
16
Content available remote Geologia kopalniana - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
PL
Geologia kopalniana pojmowana jest jako: umiejętność stosowania wiedzy geologicznej w działalności górniczej, formy organizacyjnej obsługi geologicznej kopalń oraz dział geologii stosowanej zajmujący się metodami gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych geologicznych niezbędnych dla działalności górniczej. Obejmuje przede wszystkim zagadnienia rozpoznawania i dokumentowania złóż oraz obsługi geologicznej kopalń. Głównym przedmiotem systematycznych badań były od początku XX w. metody kartowania geologicznego złóż, opróbkowania i szacowania zasobów. Metody statystyki matematycznej, zastosowane początkowo do modelowania matematycznego złóż ustąpiły miejsca geostatycznym. Powszechna komputeryzacja poszerzyła znacznie zakres możliwych opracowań danych geologicznych. Istnieje jednak potrzeba wypracowania metod weryfikacji wyników opracowań geoinformatycznych w nawiązaniu do rzetelnych obserwacji terenowych
EN
Mining geology is the skill of applying geology in mining, the organized forms of mining geological survey and the branch of applied geology studying the methods of collecting, processing and presentation of geological data, necessary in mining activity. It concerns on exploration of mineral deposits and geological survey in active mines. The method of geological mapping of mineral deposits, sampling procedures and resources and reserve estimation were systematically studied since the beginning of XXth century. The application of mathematical statistics to mineral deposits modeling was replaced by geostatistical methods. The use of computers enriched the possibilities of processing geological data. However there exist the need for filling the gap between geoinformatics the true field observations.
PL
W artykule podjęto próbę naświetlenia problemów związanych z interpretacją niektórych pojęć stosowanych w geostatystyce. Wskazano na możliwości aplikacyjne narzędzi geostatystycznych z akcentem na analizę i geometryzację parametrów złoża. Zaprezentowano wybrane specjalistyczne produkty w postaci programów komputerowych oraz przedstawiono obszary, w których ich zastosowanie może znacznie ułatwić proces projektowania górniczego. Zwrócono uwagę na zastosowanie symulacji geostatystycznej jako narzędzia przydatnego do oceny niektórych właściwości złoża.
EN
The article describes the issues related to interpretation of some conceptions used in geostatistics. Indicated were possibilities of geostatistical tools application with a special emphasis on deposit modeling. Technical products such a computer software were reviewed and the domains where their application may essentially facilitaate the process of mining projecting were presented. Special attention was paid to the application of geostatistics as a tool useful to assess some properties of a deposit.
PL
W pracy została zaprezentowana metodyka analizy danych geologicznych uwzględniająca ich wzajemne korelacje i przydatność do stworzenia geologicznego modelu złoża. Przedstawiono dwie grupy metod opisu struktury zbiorów danych: — statystyczną obejmującą tzw. miary położenia, rozrzutu, modele rozkładu danych (funkcja gęstości prawdopodobieństwa — histogram); — geostatystyczną obejmującą między innymi analizę wariograficzną (wariogram eksperymentalny, teoretyczny). Metody geostatystyczne dostarczają niezbędnych informacji do generowania przestrzennego opisu zmienności poszczególnych parametrów złożowych.
EN
The paper includes a theoretical description and practical examples of complite procedures to implement such a method consisting of: introductory statistical data analysis to determin general statistical features of the mesured data set; variografic analysis to determin spatial correlation of the data. The statistical methods includes: measure of location, dispersion, data model distribution (histogram — PDF). The geostatistical methods applied to data analysis (variogram experimental and theoretical) give information to generate spatial distribution main parameters of hydrocarbon reservoir.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.