Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł prezentuje system do symulacji i analizy stanu pól komutacyjnych. Główną cechą systemu jest to, że obliczenia saą realizowane w dedykowanych układach sprzętowych. Jako moduły obliczeniowe wykorzystane zostały moduł z programowalnym układem FPGA -Spartan-3 firmy Xilinx. Kilkanaście takich modułów zostało połączonych w szeregowy systemi pracuą˛pod kontrolą aplikacji www, która komunikuje się z węzłami obliczeniowymi za pośrednictwem Raspberry Pi, który to realizuje funkcjonalność proxy między typowym oprogramowaniem a programowalnymi układami sprzętowymi.
EN
In this paper there is presented a system for simulations realized in hardware. The subject are blocking states in optical switching fabrics. Model of such a fabric is presented, and the way of its analysis is described. FPGA Spartan-3 chips are used for fast calculations, Raspberry PI, small PC, is used as an interface between PC and electronic part of the system. System is dedicated for searching blocking states (which is realized in hardware) and their analysis (which is realized by GUI and software on PC). Main elements of system are:Web based GUI, scripts and database for storing results, subsystem for controlling FPGA chips (controller is realized on Raspberry PI and its GPIOs) and 18 (or more) FPGA modules as a calculating engines.
PL
W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. W artykule do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych.
3
Content available remote Implementacja środowiska testowego w języku R
PL
W pracy przedstawione zostały biblioteki oraz ich zastosowanie do implementacji środowiska testowego algorytmów rojowych. Wykorzystane moduły pozwalają przygotować w pełni sprawne narzędzie w szybki sposób. Przedstawione środowisko testowe w tym artykule zostało przygotowane do wspomagania badań nad algorytmami rojowymi i może być wykorzystane jako zasób sieciowy jak i skrypt dostępny lokalnie. Metody wykorzystane w tym artykule mogą posłużyć do budowy środowisk testowych dla wielu innych nie związanych z algorytmami rojowymi sceneriów.
EN
The work presents libraries and their application for implementing the swarm algorithms test environment. The modules used allow you to prepare a fully functional tool quickly. The test environment presented in this article has been prepared to support research on swarm algorithms and can be used as a network resource as well as a locally available script. The methods used in this article can be used to build test environments for many other scenery not related to swarm algorithms.
PL
Artykuł przedstawia próbę odpowiedzi na pytanie czy podstawy algorytmiki i programowania na wydziałach innych niż informatyczne mogą być efektywniej nauczane przy użyciu programu Mathcad z grupy Computer Algebra Systems (CAS) i specjalistycznego oprogramowania służącego do tworzenia schematów blokowych. Problem jest istotny, gdyż obecnie studenci takich wydziałów sprzeciwiają się tego typu zajęciom twierdząc, że nie chcą być specjalistami komputerowymi. Pierwszą część pracy stanowi krytyczny przegląd literatury zagadnienia. W drugiej części artykułu przedstawiono program zajęć, w ramach których omawiane są zagadnienia programowania i algorytmika. Trzecia część zawiera wyniki dwóch ankiet. Końcowym uwagom towarzyszy powtórzenie otwartego pytania "jak zmotywować cyfrowych tubylców do nauki".
EN
The paper tries to answer the question – can basics of algorithms and programming at faculties other than computer sciences be taught more effectively using spreadsheets, computer algebra systems and particularly specialized flowchart software. Students nowadays are rather against algorithms and programming claiming that they do not want to be computer scientists. The first part of the pa-per gives a critical review of the literature of the subject. In the second part of the paper program of applied computer science course devoted to algorithms programming is presented. The third part shows results of two surveys based on surveys conducted by Konecki in Croatia and by Malik and Coldwell-Neilson in Oman. Final remarks are accompanied by repeating an open question raised four years ago – “how to motivate digital natives to learn”. Students are generally against programming. There are absolutely satisfied even by their poor knowledge of IT limited to some basic editing skills. Flowgorithm proved to be very effective lecture tool allowing to present algorithms and their results. During laboratories Flowgorithm was used mainly only when students were obliged to do this, which is the result of negative attitude to programming. Flowgorithm enabled to distinguish between programming (creating an algorithm) and coding (representing an algorithm in a particular programming language) and concentrate on algorithms and programming.
PL
Celem artykułu było porównanie trzech wybranych algorytmów optymalizacji wielokryterialnej w planowaniu sieci WLAN standardu 802.11b/g w środowisku wewnątrzbudynkowym z infrastrukturą. Zaproponowano wykorzystanie Metody Unitaryzacji Zerowanej (MUZ) do wyboru algorytmu i parametrów jego działania oraz najlepszego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to compare three selected algorithms of multi-criteria indoor WLAN 802.11b/g planning with infrastructure. It has been proposed to use method (MUZ) for both the choice of algorithm and its operating parameters as well as the best solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych właściwości wybranych cyfrowych algorytmów do estymacji częstotliwości w warunkach pracy przyrządów do dokładnych pomiarów napięcia sinusoidalnego. Zastosowano opracowany algorytm do pomiaru częstotliwości, oparty o pomiar przesunięcia fazowego z zastosowaniem DFT (Dyskretnej Transformaty Fouriera) oraz znane z literatury trzy algorytmy z interpolacją widma i algorytm zupełnych kwadratów błędów TLS (Total Least Squares) . Wyniki badań wskazują, że opracowany algorytm cechuje się najlepszymi właściwościami.
EN
The article presents the results of the simulation properties of selected digital algorithms to estimate the frequency, in the operating conditions of instruments for accurate measurements of sinusoidal voltage. A developed algorithm based on a phase shift measurement with a use of DFT (Discrete Fourier Transform) and four algorithms known from literature, three with spectral interpolation and a total least squares (TLS), were applied. The research results indicate that the developed algorithm is characterized by the best properties.
EN
In this article, the author analyses the state of the research of the multi-mode, resource-constrained, projectscheduling problem (MRCPSP). Both general and construction-industry-specific applications were studied and compared– in particular, algorithms and methodologies used for solving the different variations of this scheduling problem. Based on the analysis, the author suggests future research ideas.
PL
W artykule analizowane jest zagadnienie problemu harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych z ograniczoną dostępnością zasobów i z czynnościami wielotrybowymi (MRCPSP). Autor bada literaturę dotyczącą problemów MRCPS oraz dotychczasowych zastosowań w przemyśle budowlanym. W szczególności przedstawiono stosowane algorytmy obliczeniowe oraz metodykę podejścia do poszczególnych odmian tego problemu. Na podstawie analizy wskazano możliwe kierunki rozwoju.
EN
The study evaluates the accuracy of determining coordinates of a corner of a building measured in the RTN GNSS mode (Real Time Network Global Navigation Satellite System) using the method of line-line intersection and having applied the algorithm of vector translation, developed by the author. The performed analysis of accuracy proved a high precision in determining the points subjected to studies. An important factor in the formation of a mean error regarding the position of the corner of a building, having used the algorithm of vector translation, is the assumption of correctness of the reference points, i.e. the so-called base points, determined in the RTN GNSS mode. In this case, the base points take the role of measurement control points. The mean error of the position of the corner of a building, taking into account the innovative solution, is at the level of several centimeters. The study results presented in the article allow to positively evaluate the algorithm of vector translation in terms of accuracy of determining the position of a corner of a building, measured in real time.
9
Content available Możliwości wykorzystania robota mobilnego
PL
Na rynku istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych mobilnych robotów, które znalazły zastosowanie w dziedzinie nauki i techniki. Wyposażenie robota w czujniki oraz szereg innych funkcji (np. komunikowania się z innymi robotami) stwarza możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu programowania robotów mobilnych W artykule autorzy zaprezentowali oprogramowanie robota mobilnego oraz stworzyli algorytmy ułatwiające zrozumienie istoty programowania w środowisku mOwayWorld.
EN
There are a number of mobile robot solutions that have found use in the field of science and technology. Thanks to the functions of the robot, it is possible to know the principle of operation of the sensors and their possible use in practice. In the article, the authors presented mobile robot software and created algorithms facilitating the understanding of programming nature in mOwayWorld environment.
PL
Artykuł prezentuje program rozwijający komunikację między robotami humanoidalnymi a ludźmi. Cel badań został osiągnięty za pomocą algorytmów pozwalających na odczytywanie wydrukowanych tekstów i wykonywanie na ich podstawie założonych czynności. Wiąże się to z wykorzystaniem konkretnych technik przetwarzania obrazów, jak: wyodrębnianie cech, rozpoznawanie wzorców i ich klasyfikacja oraz z komunikacją między robotem a zewnętrzną bazą danych.
EN
This article presents the program which expands the robot-human communication level. The aim of research was achieved by usage of the algorithms for reading printed information and performing actions based on the read text. It is connected to particular image processing fields like feature extraction, pattern recognition and classification as well as to the communication between robot and external database.
PL
W pracy przedstawiono zaawansowane metody poprawy koherencji sygnału sejsmicznego wraz z przykładami wykorzystania ich efektywności. Dokonano szczegółowej analizy trzech algorytmów: algorytm –Structural Smoothing wykorzystuje symulowany proces dyfuzji anizotropowej. Eliminacja szumów niekoherentnych odbywa się z dużą wiarygodnością, poprzez uwzględnienie orientacji istotnych nieciągłości geologicznych, dzięki którym istnieje możliwość zdefiniowania tensora dyfuzji; algorytm –Nonlinear Stack realizuje procedurę składania ważonego, opartego na lokalnej korelacji z sumą kontrolną zwaną pilotem. Pozwala on na uzyskanie wzrostu koherencji sygnału oraz na efektywną kontrolę jakości działania tej procedury, poprzez wizualizację strat energii pomiędzy ważonymi i nieważonymi sumami; algorytm –Image Domain Beam ma na celu poprawę jakości danych, poprzez ich dekompozycję, a następnie rekonstrukcję uwzględniającą aplikację ograniczeń wynikających z informacji geologicznej.
EN
In this paper the questions of coherency enhancement on seismic data by using Omega® Schlumberger software’s algorithms are raised. A detailed analysis of the three ones – Image Domain Beam, Nonlinear Stack and Structural Smoothing 3D with examples of their use on seismic data from territory of Poland are presented. Particular attention was paid to their usability in order to noticeably increase data quality in the final processing steps by enhancing the level of the useful signal, while minimizing the noise, which could not be removed earlier. Omega® Schlumberger’s ICE modules maximize the objectivity of the procedure by determining angels of collapsing structures without user intervention through the application bands linear affine function or by using Z transform.
12
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych algorytmów, służących do rozwiązywania Sudoku. Porównywane są puzzle różnej wielkości, posiadające różny poziom trudności. Sprawdzany jest wpływ tych czynników na czas działania algorytmów. Na potrzeby badań stworzono specjalną aplikację, która zawiera wszystkie potrzebne algorytmy.
EN
The article presents a comparative analysis of selected algorithms for solving Sudoku. Puzzles of different sizes and having different levels of difficulty are compared. The impact of these factors on the duration of the algorithms is examined. For the study, a special application that contains all the necessary algorithms has been created.
EN
This article describes an algorithm for procedural generation of underground systems with terrain features, by processing set of schematic maps. L-system and cellular automata are used to generate final system shapes. Most of existing algorithms are not suitable for application in computer games, since they usually lack any considerable level of control, require large amount of computation or produce overly complex meshes. We present our solution, that can produce editable 3D objects from very simple input, with high level of control over final system layout. We also allow evaluation at every key step of generation process. Presented approach incorporates placement of various terrain features with stalactites, stalagmites and columns as an example of such elements. Obtained results can be used in computer games or similar applications.
EN
The Internet shopping optimization problem arises when a customer aims to purchase a list of goods from a set of web-stores with a minimum total cost. This problem is NP-hard in the strong sense. We are interested in solving the Internet shopping optimization problem with additional delivery costs associated to the web-stores where the goods are bought. It is of interest to extend the model including price discounts of goods. The aim of this paper is to present a set of optimization algorithms to solve the problem. Our purpose is to find a compromise solution between computational time and results close to the optimum value. The performance of the set of algorithms is evaluated through simulations using real world data collected from 32 web-stores. The quality of the results provided by the set of algorithms is compared to the optimal solutions for small-size instances of the problem. The optimization algorithms are also evaluated regarding scalability when the size of the instances increases. The set of results revealed that the algorithms are able to compute good quality solutions close to the optimum in a reasonable time with very good scalability demonstrating their practicability.
PL
Artykuł jest podsumowaniem badań nad algorytmami heurystycznymi stosowanymi do rozwiązywania problemu układania tras pojazdów . W teoretycznej części artykułu scharakteryzowano problem układania tras oraz algorytmy przybliżone wykorzystywane do jego rozwiązywania. W części praktycznej wybrane algorytmy zaimplementowano w autorskiej aplikacji komputerowej. Na przykładzie obliczeniowym testowano szybkość wykonywania obliczeń przez te algorytmy oraz jakość zwracanych przez nie rozwiązań.
EN
The article is a summary of research on heuristic algorithms used to solve the Vehicle routing problem . In the theoretical part of the article the Vehicle routing problem and heuristic algorithms used to solve it were characterized . In the practical part of the article, the selected heuristic algorithms were implemented in the author's computer application. For the given example, the computing speed of these algorithms and the quality of the solutions they return were tested.
PL
Rozwój technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS) w ostatnich latach spowodował jej uznanie i wdrożenie w wielu gałęziach gospodarki, w tym w leśnictwie i ochronie przyrody. Wykorzystanie chmur punktów 3D TLS w procesie inwentaryzacji drzew i drzewostanów oraz określaniu wybranych cech biometrycznych drzewa (np. średnicy pnia, wysokości drzewa, podstawy korony, liczby kształtu pnia) oraz wielkości surowca drzewnego (objętość drzew) staje się już praktyką. Wartością dodaną technologii TLS poza dokładnością samego pomiaru jest automatyzacja procesu przetwarzania chmury punktów 3D pod katem ekstrakcji wybranych cech drzew i drzewostanów. Praca prezentuje autorskie oprogramowanie (GNOM) służące do automatycznego pomiaru wybranych parametrów drzew na podstawie chmury punktów pozyskanych skanerem laserowym FARO FOCUS 3D. Dzięki opracowanym algorytmom (GNOM) określono lokalizację pni drzew na kołowej powierzchni badawczej oraz dokonano pomiarów: pierśnicy pni (d1.3), kolejnych średnic pnia na różnych wysokościach pnia, wysokości wierzchołka drzewa, podstawy korony i objętości pnia (metoda pomiaru sekcyjnego) oraz korony drzewa. Prace badawcze realizowano na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w jednogatunkowym drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestris L.) na powierzchni kołowej o promieniu 18.0 m w zasięgu której znajdowało się 16 sosen (14 z nich ścięto). Drzewostan w wieku 147 lat miał jednopiętrową budowę i był pozbawiony podszytu. Naziemne skanowanie laserowe przeprowadzono tuż przed pracami zrębowymi. Pierśnicę 16 sosen określono w pełni automatycznie algorytmem GNOM z błędem około +2,1% w stosunku do pomiaru referencyjnego wykonanego średnicomierzem. Średni, bezwzględny błąd pomiaru w chmurze punktów - półautomatycznymi metodami "PIXEL" (pomiędzy punktami) oraz PIPE (wpasowanie walca) w programie FARO Scene 5.x, wykazał błąd odpowiednio: 3.5% oraz 5.0%. Za referencyjną wysokość wierzchołka przyjęto pomiar taśmą mierniczą na ściętym drzewie. Średni błąd automatycznego określania wysokości drzew algorytmem GNOM na podstawie chmury punktów TLS wyniósł 6.3%, i był niewiele większy niż przy zastosowaniu manualnej metody pomiaru na przekrojach w programie TerraScan (Terrasolid; błąd ~5.6%). Pomiar wysokości podstawy korony wykazał błąd na poziomie +9,5%. Referencję w tym przypadku stanowił pomiar taśmą wykonany ściętych sosnach. Przetwarzanie chmur punktów TLS algorytmami GNOM w przypadku 16 analizowanych sosen trwało poniżej 10 min (37 sek. /drzewo). W pracy wykazano jednoznacznie przydatność technologii TLS w leśnictwie i jej wysoką dokładność przy pozyskiwaniu danych biometrycznych drzew oraz dalszą potrzebę zwiększania stopnia automatyzacji przetwarzania chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego.
EN
Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.
17
Content available remote Prawdziwe puzzle
PL
Poniższy tekst przedstawia podstawowe mechanizmy interakcji z elementami, które są częścią gry puzzle. W pierwszej kolejności przedstawiany jest materiał dzięki, któremu rozgrywka zawiera element realizmu. Mowa tu o podnoszeniu elementów układanki, które są widoczne w całości lub chwytane za ich widoczne części. W drugiej i najbardziej obszernej części zapoznamy się z koncepcją, która ułatwi graczowi dopasowywanie do siebie elementów puzzli tak, aby nie tworzyły się mało estetyczne przerwy między nimi.
EN
Article presented below covers issues of basic human-puzzle piece’s interaction mechanisms used in jig-saw puzzle game. First of all, we will go over material concerning realistic site of above mentioned game, which is the phenomenon of picking up wholly visible puzzle pieces and their partly covered versions when hold onto them. Second and most absorbing part is easy placing mode, which turns out to be really convenient when playing this kind of game. Thanks to that users will not see undesirable space between puzzle pieces.
18
Content available remote Budowa mapy otoczenia z wykorzystaniem grupy robotów mobilnych
PL
Artykuł opisuje sposób wykorzystania grupy robotów mobilnych do budowania mapy otoczenia. Przedstawiona została konstrukcja użytych robotów mobilnych oraz opisano zastosowane algorytmy budowania mapy otoczenia. Zaprezentowano wyniki działania algorytmów w rzeczywistym środowisku.
EN
The article describes how to use a group of mobile robots to build a map of the environment. Presents the design of mobile robots used and describes the algorithms to build the map of the environment. Presented the results of the algorithms in a real environment.
PL
W artykule przedstawiono propozycję formalnej metody specyfikacji złożonych funkcji zależnościowych w systemach srk. Opisana metoda opiera się na podejściu geograficznym, umożliwiającym wykorzystanie zbudowanych elementów dla dowolnego układu torowego. Zastosowanie algorytmów do opisu działania pozwala na intuicyjne przejście od elementarnych warunków, opisanych w języku naturalnym, do zapisu formalnego oraz kodu języka VHDL. Zaprezentowane zostały również możliwości weryfikacji otrzymanych algorytmów.
EN
The paper presents several problems concerning the interlocking logic design process in modern railway traffic control systems. This issue is increasingly difficult in implementing new functions and adapting systems to new market requirements. For easy and clear transition from the verbal operation description to the formal notation in HDL language, the algorithmic approach was introduced. Universal input and output alphabets proposed in the paper allow convenient variable identification. The rules for decomposing the system into objects and algorithms are described (Fig. 1). Since the method is based on the geographical approach, the set of designed elements is universal and can be used for any track layout. Using the logical algorithm scheme (2) to describe the functionalities allows one to intuitively transform the elementary conditions in a natural language to a formal notation and finally to the VHDL code (Fig. 4). Verification possibilities of the described method are also presented. Using the Active-HDL integrated design environment it was possible to analyze the created algorithms on many hierarchical levels. Beginning from the algorithm level (proving the correctness of the transition to the finite-state machine graph), through the object level (Fig. 5a, showing the complex interlocking functions) to the whole interlocking logic (Fig. 5b, allowing verification of the design using the interlocking table), all of the performed simulations proved correctness of the specification.
EN
An effective way to remove ammonium from compost using hazelnut kernels (HK) has been presented. The role of experimental factors on the removal of ammonium was examined by using the full factor experimental design (FFED). The experimental factors and their related levels were selected as time of 1-6 weeks, moisture of 50-70%, and HK amendment ratio of 5-25. The results were then evaluated by the ANOVA test to examine importance of the process variables (inputs) and their levels. A regression model taking into account main significant and interaction effects was suggested. According to the optimization algorithm, time of 5 weeks, moisture of 50%, and HK amendment ratio of 25 with the removal capacity of 60% were selected as optimum levels. The proposed analyzing procedure is simple to implement and cost-effective.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.