Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopolimer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
It has been shown that in the last decades nanotechnology plays a key role not only in science but more and more oft en in industry as well. Recent research has shown that agricultural waste is a possible feedstock to produce nanocellulose which can be used for diff erent applications, such as a biosensor, semiconductor and reinforcing agent. The use of agro-waste as a precursor not only off ers advantages for raw material costs, but also for the climate, low processing costs, availability and convenience. It also helps to address environmental issues, such as illness, foul odor and concerns with indoor use. Diff erent processes, such as chemical treatment, mechanical treatment and chemo-mechanical treatment, have been used to extract nanocellulose from agro-waste. This article highlights the latest technologies used to acquire agro-waste nanocellulose, as well as existing advances in and applications of nanocellulose technologies.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach nanotechnologia odgrywa kluczową rolę nie tylko w nauce, ale coraz częściej także w przemyśle. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że odpady rolnicze mogą stanowić potencjalny surowiec do produkcji nanocelulozy. Wiadomo, że nanoceluloza jest doskonałym materiałem do różnych zastosowań, m.in. jako biosensor, półprzewodnik i czynnik wzmacniający – włókna. Wykorzystanie agroodpadów jako surowca jest korzystne nie tylko ze względu na ich cenę, ale także ze względu na potencjalnie niewielki wpływ na klimat, niskie koszty i łatwość przetwarzania oraz dostępność. Niweluje również możliwe problemy wynikające z emisji nieprzyjemnych zapachów i ich negatywnego wpływu na zdrowie organizmów żywych. Do ekstrakcji nanocelulozy z agroodpadów stosuje się procesy obróbki chemicznej, obróbki mechanicznej i obróbki chemiczno-mechanicznej. Przedstawiono najnowsze technologie wykorzystywane do pozyskiwania nanocelulozy zagroodpadów, a także dotychczasowe postępy i zastosowania technologii zużyciem nanocelulozy.
EN
Crude oil, a major source of energy, is being exploited as a driver of the economy throughout the world. Being a limited resource, the price of crude oil increases constantly and the exploitation of mature reservoirs becomes essential in order to meet the ever-increasing energy demands. As conventional recovery methods are not sufficient to fulfil the growing needs, there is an incessant demand for developing new technologies which can help in efficient tertiary recovery in old reservoirs. Petroleum biotechnology has been emerging as a branch that can provide solutions to major problems in the oil industry, including increasing oil production from marginal oil wells. The enhanced oil recovery (EOR) method comprises four methods – chemical, thermal, miscible, and immiscible gas flooding – as well as microbial interference to increase recovery of the remaining hydrocarbons trapped in reservoir rocks. Biochemically enhanced oil recovery comprises an array of blooming technologies for tertiary oil recovery methods which is eco-friendly, cost-effective, and efficient in extracting the residual oil trapped in reservoir rocks. Biochemical enhanced oil recovery (BcEOR) is based on the principle of using biochemical by-products produced by microbial species to enhance oil recovery, etc. All these technologies work on the principles of reducing viscosity, increasing permeability, modifying solid surfaces, emulsifying through adherence to hydrocarbons, and lowering interfacial tension. BcEOR technologies either employ the beneficial microorganism itself or the biochemical by-products produced by the microbial species to enhance tertiary oil recovery. This review paper discusses the chronological development of biologically enhanced oil recovery and its various mechanisms.
PL
Ropa naftowa jest wykorzystywana na całym świecie jako główne źródło energii. Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej jej cena stale rośnie, a eksploatacja ze złóż dojrzałych staje się niezbędna do zaspokojenia ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Ponieważ konwencjonalne metody wydobycia nie wystarczają do zaspokojenia coraz większych potrzeb, istnieje nieustanne zapotrzebowanie na rozwój nowych technologii, które mogą pomóc w efektywnym wspomaganiu wydobycia ze starych złóż metodami trzecimi. Ostatnio biotechnologia naftowa staje się gałęzią, która dostarcza rozwiązań dotyczących głównych problemów przemysłu naftowego, w tym zwiększenia wydobycia ropy z brzeżnych odwiertów ropnych. Wspomaganie wydobycia ropy naftowej (EOR) obejmuje cztery rodzaje metod: chemiczne, termiczne, tzw. mieszające i niemieszające wypieranie ropy gazem, a także oddziaływanie mikrobiologiczne w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów uwięzionych w skałach złożowych. Biochemiczne metody wspomagania wydobycia ropy naftowej to szereg rozwijających się technologii dla trzecich metod wspomagania wydobycia, które są przyjazne dla środowiska, racjonalne pod względem kosztów i efektywne, jeżeli chodzi o wydobycie ropy rezydualnej uwięzionej w skałach złożowych. Biochemiczne wspomaganie wydobycia ropy naftowej (BcEOR) oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów są wykorzystywane do wspomagania wydobycia ropy naftowej itp. Wszystkie te technologie działają na takich zasadach jak: zmniejszenie lepkości, zwiększenie przepuszczalności, modyfikacja powierzchni ciał stałych, emulgowanie poprzez adhezję do węglowodorów, obniżenie napięcia międzyfazowego. Technologie BcEOR albo wykorzystują pożyteczny mikroorganizm jako taki, albo wykorzystują biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów w trzecich metodach wspomagania wydobycia ropy naftowej. W niniejszym artykule przeglądowym omówiono chronologiczny rozwój biologicznych metod wspomagania wydobycia ropy naftowej i ich różne mechanizmy.
PL
W ostatnich latach obserwuje się stale rosnące zainteresowanie zastępowaniem materiałów syntetycznych produktami wytworzonymi na bazie związków „zielonych”, tzn. przyjaznych ekologicznie. W artykule przedstawiono wyniki badań, mające na celu określenie wpływu domieszek w postaci odpadowych biopolimerów, tj. związków naturalnych, całkowicie biodegradowalnych, na wybrane właściwości zapraw cementowych. Celem przeprowadzonych eksperymentów było określenie konsystencji świeżych zapraw oraz zbadanie wpływu użytych domieszek na wytrzymałość zapraw cementowych. Wykazano, że na konsystencję zaprawy, jak również na wytrzymałość mechaniczną próbek z zapraw cementowych, wpływ ma zarówno pochodzenie biologiczne biopolimeru, stopień jego modyfikacji, czyli rodzaj wprowadzonych grup funkcyjnych, jak i długość łańcucha polimerowego.
EN
In recent years, the interest in replacing of synthetic products with materials based on, so called, “green ingredients”, i.e. an eco-friendly, has been growing rapidly. This article presents the results of the studies to determine the effect of admixtures in the form of waste biopolymers, i.e. natural compounds that are completely biodegradable, on selected properties of cement mortars. The aim of the study was to determine the consistency of fresh mortar and the impact of admixtures used on the cement mortars strength. It has been shown that both the consistency of the mortar and the mechanical strength of cement mortar samples are influenced by biological origin of the biopolymer, degree of modification, i.e. the type of introduced functional groups, as well as the length of the polymer chain.
EN
In this study, the effect of sugar palm nanocrystalline cellulose (SPNCC) loading (0.00–0.10 wt %) on the electrical resistance, resistivity, and conductivity of SPS/SPNCC (SPS – sugar palm starch) nanocomposite films were evaluated. The experiments were conducted using the four-probe method and Ohm’s law, resistivity and conductivity equations were utilized to obtain the electrical properties. The results revealed that the resistivity values of SPS/SPNCC films were found to be in the range of 3.1 · 102 to 1.5 · 104 (Ω · cm).
PL
Oceniono wpływ dodatku nanokrystalicznej celulozy otrzymanej z palmy cukrowej (SPNCC) (0,00–0,10% mas.) na rezystancję elektryczną, rezystywność i przewodnictwo folii wytworzonych z nanokompozytów (SPS/SPNCC) na bazie skrobi z palmy cukrowej (SPS). Badania przeprowadzono metodą czterosondową z zastosowaniem prawa Ohma; właściwości elektryczne określono na podstawie równań rezystywności i przewodności. Stwierdzono, że wartość rezystywności folii SPS/SPNCC mieści się w zakresie konduktywności od 3,1 · 102 do 1,5 · 104 (Ω · cm).
PL
Przeprowadzono syntezę sferycznych alginianów wapnia, strontu i baru. Zbadano podstawowe właściwości fizykochemiczne tych sorbentów oraz określono ich zdolność sorpcyjną, a także możliwości ich użycia do usuwania radionuklidów Am-241, Eu-152, Sr-85 i Cs-137 z rozcieńczonych roztworów wodnych. W celu określenia zdolności sorpcyjnej alginianów wyznaczono współczynniki dekontaminacji oczyszczanych roztworów oraz wartości współczynników podziału Kd. Stwierdzono, że zdolność sorpcyjna alginianów nie zależy w sposób istotny od kationu metalu żelującego sorbent alginianowy, ale zależy od wartości ładunku sorbowanego kationu radionuklidu.
EN
Spheric Ca, Sr and Ba alginate sorbents were prepd. and used for removal of Am-241, Eu-152, Sr-85 and Cs-137 nuclides from their aq. solns. The sorbability was detd. as decontamination factors and distribution coeffs. The sorbability did not depend on alginate sorbent-gelling cations but increased with increasing the charge of the radionuclide sorbed.
EN
The purpose of this work was to analyze the effect of the new binder (extender) on the behavior of the magnetic composite in acidified sulphate environment. In the studies the magnetic powder with chemical formula Nd12Fe77Co5B6 (lower indices denotes atomic %) and biopolymer of which polymerization processes is carried out in low temperatures have been used. On the basis of the presented potentiokinetic polarization curves and changes in polarization resistance, the most favorable, in terms of corrosion resistance, composition of the Nd-Fe-B/biopolymer magnetic composite has been selected.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu nowego spoiwa (wypełniacza) na zachowanie kompozytu magnetycznego Nd-Fe-B/biopolimer w zakwaszonym środowisku siarczanowym. W badaniach wykorzystano proszek magnetyczny o formule chemicznej Nd12Fe77Co5B6 (indeksy dolne oznaczają % atomowe). Jako spoiwa do konsolidacji proszku użyto biopolimeru, którego proces polimeryzacji przebiega w niskich temperaturach. Na podstawie zaprezentowanych krzywych potencjo kinetycznych oraz zmiany oporu polaryzacji wytypowano najkorzystniejszy pod względem odporności korozyjnej skład kompozytu.
7
Content available remote Wykorzystanie procesów biotechnologicznych do wytwarzania kwasu hialuronowego
PL
Tradycyjnym źródłem pozyskiwania kwasu hialuronowego (HA) są tkanki zwierzęce, m.in. grzebienie kogucie, gałki oczne i pępowina bydlęca. Jednak ze względu na limitowaną ilość surowca i ograniczenia spowodowane ryzykiem wirusowych zakażeń tkanek zwierzęcych oraz wysokie koszty procesów ekstrakcji, obecnie HA produkuje się z wykorzystaniem mikroorganizmów, takich jak bakterie z rodzaju Streptococcus sp. Trwają badania nad zastosowaniem rekombinowanych mikroorganizmów zdolnych do biosyntezy HA. W tym celu prowadzone są hodowle z udziałem modyfikowanych szczepów bakterii (Bacillus sp., Lactococcus lactis, Agrobacterium sp. i Escherichia coli) jako potencjalnych producentów pożądanego biopolimeru.
EN
A review, with 35 refs., of methods for microbial prodn.
8
Content available remote Kwas hialuronowy : budowa, właściwości i zastosowanie
PL
Kwas hialuronowy (HA) jest polisacharydem zbudowanym z powtarzających się jednostek disacharydów. W skład jednostki disacharydu wchodzi kwas D-glukuronowy i N-acetyloglukozamina połączone na przemian wiązaniami β-1,3- i β-1,4-glikozydowymi. HA występuje jako biopolimer o zróżnicowanej masie cząsteczkowej. W zależności od miejsca występowania i funkcji biologicznych wielkość cząsteczki mieści się w zakresie 104–107 Da. W organizmie ludzkim HA występuje w postaci soli sodowej, głównie w skórze, w ciałku szklistym oka oraz w pępowinie ludzkiej. Takie cechy HA, jak higroskopijność, biokompatybilność, elastyczność i sprężystość zapewniają mu szeroki zakres zastosowania w przemyśle kosmetycznym, biomedycznym oraz żywnościowym.
EN
A review, with 30 refs., of uses in cosmetics and medicine.
PL
Coraz więcej produktów na rynku jest znakowanych określeniami, takimi jak: „biodegradowalne”, „nadające się do kompostowania” lub „pochodzenia naturalnego”. Wiele z nich jest przeznaczonych do przechowywania żywności, występując w postaci tzw. opakowań ekologicznych. W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tymi produktami na rynku. Niektóre z przyczyn leżą po stronie konsumenckiej świadomości i przeświadczeniu o pochodzeniu produktów. Toteż niezbędna jest kontrola jakości takich opakowań. W pracy przedstawiono wyniki badań półproduktów i produktów pod kątem zawartości surowców odnawialnych oraz metali ciężkich. Dokonano również porównania uzyskanych wyników z danymi deklarowanymi przez producentów oraz określono zgodność z obowiązującymi danymi normatywnymi.
EN
More and more products in the market is labeled terms such as „biodegradable”, „compostable”, or „natural”. Many of them intended to hold the food appearing in the form of the ecological packaging. In the last decades there has been a sharp rise in interest in the products on the market. Some of the causes lie with the consumer awareness and belief about the origin of the products, in relation to the depletion of fossil resources and climate change. Therefore, it is necessary to control the quality of packaging. This paper presents the results of research semi-finished products and product, in terms of the content of biobased carbon and heavy metals. Also a comparison with the data declared by the manufacturers and determined compliance with the normative data was made.
EN
In this paper the effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder particles consolidation process with difrent types of organic resin on the corrosion resistance of the bonded magnets in the aggressive environments was presented. The tests were carried out on the magnetic material based on Nd12Co5Fe77B6 powder consolidated with two types of resin (termo-setting epoxy resin and chemicalsetting biopolymer). Impact of the used consolidation process was rated on the basis of polarization curves recorded in: sulphate enviroment (pH = 3), phosphate enviroment (pH = 3), as well as in phosphate environment with chloride ions (Cl-) and Ringer solution (pH = 6) assigned during electrochemical measurements of polarization resistance. It has been found that the consolidation of powder particles with biopolimer has a beneficial effect on the corrosion resistance of the final magnetic material.
PL
W artykule przedstawiono wpływ procesu konsolidacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B różnymi typami żywic organicznych na odporność korozyjną wiązanych magnesów w środowiskach agresywnych. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6 wiązanych dwoma rodzajami spoiwa (termoutwardzalna żywica epoksydowa i chemoutwardzalny biopolimer).Wpływ procesu konsolidacji żywicami organicznymi oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku: siarczanowym (pH = 3), fosforanowym (pH = 3), w fosforanowym z dodatkiem jonów chlorkowych (Cl-) oraz w roztworze Ringera (pH = 6). Stwierdzono, że proces konsolidacji proszku biopolimerem korzystnie wpływa na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę tworzyw degradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych. Wskazano na obserwowany obecnie dynamiczny rozwój tej grupy tworzyw jako będący odpowiedzią na wzrastającą ilość generowanych odpadów i związaną z nią konieczność ich utylizacji czy też zagospodarowania. Opisano jedną z metod zapobieżenia bezpowrotnej utracie energii włożonej w syntezę, a także przetwórstwo tworzyw degradowalnych, jaką jest ich ponowne wykorzystanie jako modyfikatorów tworzyw stabilnych np. poliolefin. Wybrane właściwości takich mieszanek po ich kompostowaniu zaprezentowano w niniejszym artykule. Kompostowanie prowadzono przez 3 i 18 miesięcy w warunkach poligonowych, a uzyskane wyniki świadczą o przydatności recyklatów okso- i biodegradowalnych jako modyfikatorów LD PE.
EN
This article presents the characteristics of degradable plastics with particular emphasis on biodegradable materials. The currently observed rapid development of this group of materials as a response to the increasing amount of waste generated and the associated need for their disposal or management has been indicated. One method to prevent the irrecoverable loss of energy input into the synthesis and processing of degradable plastics as their re-use as modifiers of stable plastics such as polyolefin's has been described. Selected properties of such mixtures, after their composting, are presented in this article. Composting was carried out for 3 and 18 months in polygon conditions, and the results support the suitability of oxo- and biodegradable recyclates as LD PE modifiers.
EN
The aim of the research was to determine the impact of modified biopolymers such as: enzyme hydrolyzate of collagen, enzyme hydrolyzate of keratin and poly(vinyl alcohol) PVAL (or PVA) on the properties of carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber (XNBR) vulcanizates. Biopolymers were obtained from industrial waste leather in the form of collagen from chrome tanned leather shavings and keratin from cattle hair. The rheometric, mechanical properties, cross-linking density, Fourier Transform Infrared spectra (FT-IR) and Ultraviolet-Visible spectra (UV-Vis) were examined. Thermo-oxidative aging and biodecomposition processes were also performed. The introduction of natural bioadditives and PVAL influenced the improvement of cross-linking density of the obtained XNBR composites — probably by creating a common spatial network with the elastomeric matrix. Increased hardness, resistance to thermal aging and susceptibility to the action of microorganisms in soil were observed.
PL
Zbadano wpływ zmodyfikowanych biopolimerów, takich jak: enzymatyczny hydrolizat kolagenu, enzymatyczny hydrolizat keratyny oraz poli(alkohol winylowy) (PVAL, używany też skrót PVA) na właściwości wulkanizatów karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (XNBR). Biopolimery pozyskiwano z odpadów przemysłu skórzanego. Określono właściwości reometryczne, mechaniczne i gęstość usieciowania wulkanizatów oraz ich budowę chemiczną. Zbadano także procesy starzenia termooksydacyjnego oraz biorozkład. Wprowadzenie do mieszanki kauczukowej naturalnych biododatków oraz PVAL wpłynęło na poprawę gęstości usieciowania uzyskanych kompozytów XNBR, prawdopodobnie w wyniku tworzenia wspólnej sieci przestrzennej z matrycą elastomerową. Otrzymane wulkanizaty XNBR charakteryzowały się zwiększeniem twardości, odporności na starzenie termiczne oraz podatności na działanie mikroorganizmów występujących w glebie.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatków biopolimerów w postaci chitozanu oraz hydroxyapatytu na właściwości modyfikowanych wyrobów wapienno-piaskowych. Przeanalizowano różnice gęstości objętościowej, nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie próbek zawierających wymienione dodatki tradycyjnych silikatów. Na podstawie obrazów z mikroskopu skaningowego określono fazy uwodnionych krzemianów wapnia występujące w badanych próbkach. Przeprowadzono także rentgenowską analizę fazową.
EN
The article presents the influence of polymer additives in the form of chitosan and hydroxyapatite on the properties of the modified sand-lime products. The differences in bulk density, water absorption and compressive strength of samples containing these additives have been analised. The phases of hydrated calcium silicates present in the test samples were defined using scanning electron microscope and X-ray diffractometry analysis.
PL
Badania obejmowały wstępne oczyszczanie bakteryjnych bioflokulantów oraz porównanie aktywności flokulacyjnej w obrębie analizowanych szczepów. Stwierdzono, że szczepy bakteryjne należące do Actinobacteria syntetyzują bioflokulanty o wysokiej aktywności flokulacyjnej, której nie tracą w wyniku oczyszczania. Wysoka aktywność wyizolowanych biopolimerów pozwoli na wydajne ich wykorzystanie w przemyśle i medycynie.
EN
An appropriate purification method of bacterial bioflocculants was selected and flocculating activities of studied strains were compared. Studies showed that bacterial strains from Actinobacteria can synthesise bioflocculants with high flocculating activity which is very stable during purification process. The high activity of isolated biopolymers will enable their efficient application in industry and medicine.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę tworzyw degradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych. Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój tej grupy tworzyw stanowi odpowiedź na wzrastającą ilość generowanych odpadów i związaną z nią konieczność ich utylizacji czy też zagospodarowania. ]edną z metod zapobieżenia bezpowrotnej utracie energii włożonej w syntezę, a także przetwórstwo tworzyw degradowalnych jest ich ponowne wykorzystanie jako modyfikatorów tworzyw stabilnych np. poliolefin. Wybrane właściwości takich mieszanek po ich kompostowaniu zaprezentowano w niniejszym artykule. Kompostowanie prowadzono przez 3 i 18 miesięcy w warunkach poligonowych, a uzyskane wyniki świadczą o przydatności recyklatów okso- i biodegradowalnych jako modyfikatorów PE HD.
EN
This article presents the characteristics of degradable plastics with particular emphasis on biodegradable materials. The currently observed rapid development of this group of materials is a response to the increasing amount of waste generated and the associated need for their disposal or management. One method to prevent the irrecoverable loss of energy input into the synthesis, and processing of degradable plastics is their re-use as modifiers of stable plastics such as polyolefins. Selected properties of such mixtures after their composting is presented in this article. Composting was carried out for 3 and 18 months in polygon conditions, and the results support the suitability of oxo-and biodegradable recyclates as HD PE modifiers.
16
Content available remote Wytłaczanie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej produkcji materiałów (folii, granulatów) wykonanych z kompozycji na bazie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych. Proces wytłaczania dwuślimakowego umożliwia modyfikację skrobi (chemiczną i fizyczną) oraz wytwarzanie nowych materiałów opartych na tym biopolimerze. Na właściwości kompozycji skrobiowych wpływ ma temperatura przetwórstwa, konfiguracja ślimaka a także sposób przygotowania kompozycji, obejmujący sposób mieszania składników, temperaturę procesu mieszania, dodatek plastyfikatora, rodzaj środków sieciujących i plastyfikatorów oraz innych polimerów.
EN
A review, with 33 refs., of process parameters and compns. of blends.
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej otrzymywania materiałów (folii, granulatu) z kompozycji skrobiowych w procesach periodycznych i za pomocą wytłaczarek jednoślimakowych. Zaprezentowano ogólną charakterystykę wytłaczarek jednoślimakowych a także omówiono sposoby przygotowania kompozycji do wytłaczania, warunki procesów wytłaczania oraz niektóre właściwości otrzymanych tworzyw.
EN
A review, with 40 refs., of process parameters and compns. of blends.
PL
Otrzymano serię nowego typu terpolimerów terpoli(estro-b-alifato-b-amidów) składających się z amidowych i estrowych bloków sztywnych oraz z bloków giętkich będących pochodnymi dimeru alkoholu linoleinowego. Określono wpływ zmiany stosunku molowego bloku alifatycznego do amidowego na właściwości mechaniczne i elastyczne oraz na wartości temperatur przemian fazowych produktów. Metodami DSC i DMTA zdefiniowano właściwości termiczne, rozdział fazowy i strukturę fizyczną otrzymanych układów.
EN
New terpoly(ester-aliphatic-amide) multiblock elastomers consisting of amide and ester hard segments and soft linoleic alcohol dimer segments were prepared. The effect of aliphatic and amide blocks mole ratio on mechanical and elastic properties and the phase transition temperatures of products were determined. The thermal properties, physical structure and the phase separation of obtained systems were defined by DSC and DMTA methods.
PL
Ze względu na promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie materiałów ze źródeł odnawialnych, biokompozyty polimerowe stają się coraz szerzej wykorzystywanymi materiałami, zarówno do zastosowań inżynierskich, jak i produkcji wyrobów codziennego użytku. W prezentowanych badaniach do wzmocnienia osnowy PLA zastosowano mikrowłókna lignocelulozowe z łusek zbożowych będących jak do tej pory niezagospodarowanym racjonalnie odpadem przemysłu zbożowego oraz włókna krótkie abaki i celulozy regenerowanej. Aby przeciwdziałać degradacji polilaktydu podczas przetwórstwa oraz obniżeniu jego właściwości zastosowany został przedłużacz łańcuchów polimerowych o funkcyjności epoksydowej.
EN
Due to promoting sustainable development through the use of materials from renewable resources, polymeric biocomposites are becoming increasingly important materials, both for engineering and commercial applicatioins. In the presented study the PLA matrix was reinforced with lignocellulosic microfibers obtained from so far unexploited grain by-products, abaca short fibres and man-made cellulose short fibres. An epoxidized chain extender was applied to prevent the degradation of polylactide during processing and to increase the properties of final products.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań nad polipropylenem wzmacnianym mikrowłóknami lignocelulozowymi pozyskanymi z łusek zbożowych, które zostały dodatkowo poddane obróbce enzymatycznej i kompatybilizowane były z niepolarną osnową polipropylenową za pomocą wosku polipropylenowego szczepionego bezwodnikiem maleinowym (MAH-g-PP). Jako referencyjne wzmocnienie zastosowano przemysłową mączkę drzewną. Opracowane materiały wykazały relatywnie wysokie właściwości wytrzymałościowe w stosunku do klasycznego WPC na bazie polipropylenu.
EN
(PLA filled with lignocellulosic microfibres - comparison of processing methods) This article comprise the results of research on polypropylene reinforced with lignocelluosic microfibres obtained from grain husks, which were treated with enzymes and compatibilzed with non-polar matrix by means of maleic anhydride grafted polypropylene wax. Industrial grade wood-flour was used as a referencing microfibres. Manufactured materials exhibited good mechanical properties in relation to standard PP-WPC.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.