Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Mieszanina aktywna wyrobu Rocksplitter, której składnikami są chloran(V) sodu i olej walcowniczy, charakteryzuje się brakiem zdolności do detonacji i jednocześnie obecnością w produktach wybuchu (PW) stałych cząstek chlorku sodu obniżających objętość gazowych PW. O ile pierwsza cecha jest zaletą, to druga w pewnych warunkach może być wadą zmniejszającą efektywność oddziaływania PW na obciążany górotwór, co powoduje ograniczenie zakresu jego stosowania. Zastąpienie części chloranu(V) sodu azotanem(V) amonu, którego produkty wysokoenergetycznego rozkładu nie zawierają substancji stałych, powinno ograniczyć wyżej wymienioną wadę. W ramach pracy przeprowadzono badania wybranych parametrów detonacyjnych i wybuchowych trójskładnikowych mieszanin: chloran(V) sodu-azotan(V) amonu-olej. W przypadku azotanu(V) amonu dodatkową zmienną była wielkość jego ziaren. Stosowano azotan(V) amonu granulowany i mielony. Wyznaczono zdolność do detonacji, prędkość detonacji i intensywność powietrznych fal podmuchowych w funkcji zawartości poszczególnych komponentów.
EN
The Rocksplitter’s active mixture, which consists of sodium chlorate(V) (SC) and oil, is characterized by the lack of detonation capability and the presence of solid sodium chloride particles in the explosion products that reduce the volume of gas. The reduction of gaseous explosion products under certain conditions may be a disadvantage, reducing the effectiveness of Rocksplitter’s impact on the loaded rock mass, which may be a significant limitation in the use of this product. Replacing some of the sodium(V) chlorate(V) with ammonium nitrate(V) (AN) should partly eliminate this disadvantage. In this work, the results of research on selected detonation and explosive parameters of tertiary mixtures of SC - AN - oil are presented. The influence of grain size of AN was also investigated. AN was used granulated and ground. The ability to detonate, velocity of detonation and intensity of air blast waves in the functioning of the contents of individual components has been set.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości pyłu aluminiowego na prędkość detonacji i intensywność powietrznych fal podmuchowych generowanych w wyniku detonacji emulsyjnych materiałów wybuchowych. W pierwszej fazie badań zoptymalizowano zawartość mikrobalonów, dla której prowadzono dalsze eksperymenty z dwoma rodzajami pyłów aluminiowych. Oszacowano również parametry termodynamiczne testowanych mieszanin wybuchowych przy użyciu programu MWEQ.
EN
The paper presents results of research on the impact of the dust content of aluminum on detonation velocity and the intensity of the air blast wave generated by the detonation of emulsion explosives. In the first study phase content of the microballoons is optimized and the further experiments were carried out with two types of particulate aluminum. Also the thermodynamic parameters of tested explosive mixtures using MWEQ programme were assessed.
EN
In the present work, the confined explosions of cylindrical homogeneous and layered charges composed of two different types of macroscopic granular multi-component RDX-based composites were investigated. These composites were obtained by the so-called “wet slurry method”. For comparison, charges consisting of simple mixtures instead of the composites, TNT and phlegmatized RDX (RDXph) were also studied. The effect of the following parameters: the structure of the macroscopic granular composite, the type of charge (cylindrical pressed material or layered with an RDXph core), oxygen availability (air or argon atmosphere) and the aluminium particle size, on the quasi-static pressure (QSP) measured inside a 150 dm3 explosion chamber was determined. Solid post-detonation residues from inside the explosion chamber were also collected and analyzed. A combination of all of these results enabled very important conclusions about aluminium combustion and behaviour during the explosion of composite and layered charges, to be drawn.
4
Content available NTO-based Melt-cast Insensitive Compositions
EN
This paper presents research on insensitive melt-cast explosive compositions based on 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and containing TNT, wax, Al and RDX. The viscosity of the compositions in the operating temperature range was measured. Thermal analysis was performed as well as thermal stability and sensitivity to mechanical and thermal stimuli were tested. The detonation parameters were also determined. Finally, the acceleration ability (Gurney energy) and the JWL coefficients for the detonation products were established.
5
Content available A Melt-Cast Composition Based on NTO and FOX-7
EN
A melt-cast composition containing NTO, FOX-7, TNT, Al and wax was prepared and tested. The viscosity of the melted composition was measured. Its sensitivity to impact, friction, shock wave and jet impact were determined, and its thermal stability and ignition temperature were established. Some detonation properties of the composition were investigated. The heat of detonation was measured using a calorimetric bomb. The detonation pressure and velocity were determined in a plate-dent test. The results of a cylinder test were used for the determination of the Gurney energy, the detonation pressure and energy, and the so-called effective exponent of the expansion isentrope and the JWL equation of state of the detonation products.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości. Jako środki zmniejszające gęstość stosowano mikrobalony wykonane z tworzyw sztucznych. Uzyskano mieszaninę wybuchową o gęstości poniżej 0,6 g/cm3. Przeprowadzono badania zależności prędkości detonacji i intensywności powietrznej fali od zawartości mikrobalonów
EN
The paper presents the results of selected detonation parameters of low density emulsion explosives. Microballoons made of plastic materials were used in the research as a factor of reducing the density. Obtained explosive mixture had a density below 0.6 g/cm3. We conducted the studies on the dependence of the detonation velocity and intensity of the blast wave from the microballoons content.
EN
Dichlorate(VII) μ-tris(4-amino-1,2,4-triazole)copper(II) is an explosive with a performance close to that of lead azide. However, it is quite stable and has moderate sensitivity to thermal and mechanical stimuli. In order to fully characterize it as a primary explosive, its thermal decomposition kinetics were studied and some important detonation and explosion parameters (detonation heat and velocity, acceleration ability, water shock wave overpressure, and energy) were measured and/or calculated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych nagrzewania się cząstek proszku FeAl w warunkach wymuszenia cieplnego gazowym strumieniem detonacyjnym, wygenerowanym podczas jednostkowego cyklu pracy działa „Perun-S” użytego do natryskiwania intermetalicznych powłok ochronnych typu Fe-Al. Parametry fazy gazowej w płaszczyźnie Chapmana-Jougeta (C-J) wyznaczono za pomocą kodu termochemicznego TIGER z uwzględnieniem założenia miejscowej równowagi chemicznej dla warunków spalania detonacyjnego mieszaniny wybuchowej propanu z tlenem i powietrzem, jaką zastosowano w rzeczywistym procesie GDS natryskiwania powłok FeAl. Analizę jakościową przejmowania ciepła przez cząstki proszku FeAl oparto na wynikach obliczeń czasów charakterystycznych przyspieszania cząstek (τv), ich konwekcyjnego nagrzewania (τT) oraz dyfuzji ciepła (τa), w odniesieniu do orientacyjnego czasu przekraczania strefy spalania detonacyjnego oraz czasu przebywania w strefie oddziaływania produktów detonacji. Stwierdzono, że czas wyrównania temperatury (τa) jest o około dwa rzędy wielkości mniejszy od czasu (τv) i (τT) – zarówno dla cząstek w stanie stałym, jak i ciekłym. Oznacza to, że dyfuzja ciepła w cząstkach wsadu proszkowego, uwarunkowana głównie właściwościami termofizycznymi fazy FeAl, zachodzi na tyle szybko, iż temperatura w objętości cząstki nadąża za zmianami temperatury jej powierzchni, przez co cząstki proszku nagrzewają się w całej objętości prawie równomiernie niezależnie od ich rozmiaru. Stwierdzono, że ze względu na specyficzne sprzężenie zjawisk wymiany ciepła oraz wymiany pędu w przepływie dwufazowym, dla każdych warunków analizowanego przepływu istnieje graniczna wartość średnicy cząstki, która gwarantuje utrzymanie stanu stałego wsadu proszkowego. Mechanizmy zachodzących procesów wymiany ciepła i masy rozpoznano na podstawie wyników identyfikacji czasów charakterystycznych (τv, τT i τa) oraz wyników oszacowania energii przejmowanej przez cząstki FeAl od gazowych produktów detonacji. Wstępne analizy pozwalają stwierdzić, iż cząstki o średnicy powyżej ok. 5 μm nie będą w stanie przejąć wystarczającej ilości ciepła do przetopienia materiału FeAl w określonych warunkach wymuszenia cieplnego podczas przejścia FD w czasie rzędu ok. 10–6 s. Z drugiej jednak strony cząstki o średnicy mniejszej niż 5 μm mogą ulec przetopieniu, a nawet odparowaniu. Generalnie cząstki proszku FeAl z zakresu od 20 do 140 μm, pomimo oddziaływania FD i podążających za nią gazowych produktów detonacji, zachowają stan stały. Co więcej, przez odpowiedni dobór rozkładu granulometrycznego wsadu proszkowego można uzyskać warunki silnego zmiękczenia natryskiwanego materiału.
EN
The paper presents the results of modelling research of FeAl particles heating during a single work cycle of the „Perun-S” detonation gun used for deposition of intermetallic FeAl protective coatings. The forced heating conditions were taken to accommodate both the extreme conditions of the ChapmanaJouget (C-J) plane and the averaged conditions of the following exhaust gas flow. Thermal parameters of the gaseous phase were determined using TIGER thermochemical code with assumption of the local chemical equilibrium for the detonation combustion of propane-oxygen and air mixture used in the actual gas detonation spraying (GDS) of FeAl coating. The identification of the main heat and mass transfer phenomena and the ongoing qualitative analysis of heat accumulation by FeAl powder particles were based on the results of calculations of three characteristic times: particle acceleration, i.e. velocity response time (τv), convection heating, i.e. thermal response time (τT) and heat diffusion (τa). The investigated phenomena were referred to the estimated time of crossing the detonation combustion zone by FeAl particles and to the time of the particle exposition to gas detonation products. It was found that the temperature equilibration characteristic time (τa) is about two orders of magnitude smaller than the time (τv) and (τT) – both for the solid and liquid state particles. This means that the heat conduction allows for almost immediate accommodation of the bulk temperature to the surface temperature of the particle. Therefore, it could be concluded that powder particles are heated up evenly in their whole volume – irrespectively of the size. However, due to specific coupling of the momentum exchange and heat transfer phenomena there is a dimensional limit for particles that can be heated up to melting. Starting from a certain model particle diameter the convection can not supply enough energy to completely melt the particle material. The mechanisms for such a behaviour were revealed both by identification of characteristic times (τv, τT and τa) and by evaluation of the heat exchange between the gaseous and solid phases. Concluding, particles of diameter greater than approximately 5 μm will not be able to absorb heat sufficient for melting of the FeAl material under defined conditions of forced heating during the FD pass at the time of approximately 10–6 s. However, particles of diameter smaller than approximately 5 μm can be melted and even partially evaporated. Generally FeAl particles of diameter within the range from 20 to 140 μm can withstand exposition to FD conditions and the following gas detonation products thermal impact in a solid state. Moreover, applying certain powder feedstock size particle distribution conditions close to melting temperature can be achieved.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fal podmuchowych generowanych w powietrzu w wyniku detonacji dihydratu 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-biimidazolu (TNBIź2H2O) i 3,3'-diaminoazoksyfurazanu (DAAF). Oba związki użyte w badaniach zostały wytworzone w Zakładzie Materiałów Wybuchowych Wojskowej Akademii Technicznej. Jako materiały odniesienia zastosowano 2,4,6-trinitrotoluen (trotyl) oraz 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (oktogen). Wykazano doświadczalnie, że TNBIź2H2O generuje fale podmuchowe o parametrach zbliżonych do oktogenu.
EN
The paper presents the results of studies covering the assessment of blast waves generated in the air by the detonation of 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-biimidazole dihydrate (TNBIź2H2O) and 3,3'-diamino-4,4'-azoxyfurazan (DAAF). Both compounds used in the studies have been produced at the Department of Explosives of the Military University of Technology. As the reference material 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraaza-cyklooctane (octogen) were used. It has been experimentally proven that TNBIź2H2O generates burst waves with parameters similar to the waves generated by octogen (HMX).
PL
Nitroguanidyna aktualnie jest stosowana jako składnik mieszanin wybuchowych charakteryzujących się wysokimi parametrami detonacyjnymi i niską wrażliwością na bodźce mechaniczne oraz w niektórych typach stałych paliw rakietowych. W pracy przedstawiono wyniki prób otrzymania nitroguanidyny o izometrycznych ziarnach. Następnie przygotowano z nich mieszaniny z pyłem aluminiowym płatkowanym o różnej zawartości metalicznego komponenta. Dla otrzymanych mieszanin wykonano pomiary prędkości detonacji i intensywności powietrznej fali podmuchowej.
EN
At this point in time nitroguanidine is used as component of explosive mixtures described with high detonation parameters and low sensibility to mechanical stimuli. It is also used in some kinds of rocket propellant. The results of attempts to achieve nitroguanidine with isometric grains are shown in this paper. Then it was used for preparation of mixture with aluminium powder with different content of metallic component. Then it was used for preparation of mixtures with flaky aluminium powder with different content of metallic component. The measurements of detonation velocity and intensively of blast wave was taken for received mixtures.
PL
W pracy badano wybuch w przestrzeniach zamkniętych cylindrycznych, warstwowych ładunków termobarycznych, składających się z heksogenu flegmatyzowanego jako rdzenia i zewnętrznej warstwy, którą stanowił czysty proszek glinu (Al) lub mieszanina nadchloranu amonu z proszkiem glinu (AP/Al). Badania prowadzono w komorze wybuchowej o objętości 0,15 m³ oraz w bunkrze o objętości ok. 40 m³. W obu przypadkach stosowano takie same składy mieszaniny AP/Al i dwa rodzaje proszku glinu różniące się wielkością ziaren. W betonowym bunkrze mierzono zmiany ciśnienia oraz czas świecenia obłoku. Na tej podstawie podjęto próbę określenia wpływu wielkości ładunku rdzenia i rozmiarów cząstek glinu na parametry fali podmuchowej. W komorze wybuchowej rejestrowano również przebiegi ciśnienia i badano wpływ zawartości glinu oraz wielkości jego cząstek na tzw. ciśnienie quasi-statyczne. Oprócz tego poddano analizie TG/DTA stałe produkty każdego z testowanych ładunków warstwowych odzyskane po wybuchu w komorze.
EN
The confined explosion of an annular layered charges composed of a phlegmatised hexogen (RDXph) core and an external layer consisting of aluminium powder (Al) or a mixture of ammonium perchlorate (AP) and aluminium powder was studied. Experiments were carried out in fully and partially closed structures, i.e., in the explosion chamber of 150 dm³ in volume and in the 40 m³ volume bunker with four small holes and a doorway. Two types of aluminium powder were used in the mixtures. Signals of overpressure from two piezoelectric gauges located at the chamber's wall were recorded and the influence of aluminium contents and particle size on a quasi-static pressure (QSP) was studied. Moreover, the solid residues from the chamber were analyzed to determine their composition. A TG/DTA/DSC analyzer was used. Pressure and light histories recorded in the bunker enable us to determine blast wave characteristics and time-duration of light output. The effect of a dimension of RDXph core and aluminium particle size on blast wave parameters was also investigated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości detonacji, intensywności powietrznej fali podmuchowej i zdolności do detonacji amonali zawierających od 0,6 % do 15 % pyłu aluminiowego płatkowanego. Podano również wyniki szacowań numerycznych parametrów termodynamicznych amonali wykonanych z zastosowaniem kodów TIGER i ZMWCyw.
EN
The study presents the results of measurements of detonation velocity, intensity of air burst wave and detonation ability of ammonals containing from 0.6 % to 15 % of sliced aluminium powder. Moreover, the results of estimations of numerical thermodynamic parameters of ammonals performed using the TIGER and ZMWCyw codes were given.
PL
Nitroguanidyna należy do grupy wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych o niskiej wrażliwości na bodźce mechaniczne. W artykule przedstawione pomiary wybranych parametrów detonacyjnych mieszanin nitroguanidyny i pyłu aluminiowego płatkowanego o gęstości nasypowej. Wyznaczono prędkość detonacji i intensywność powietrznej fali podmuchowej generowanej podczas detonacji testowanych kompozycji. Określono również wrażliwość na falę uderzeniową stosując zmodyfikowany test Trimborna.
EN
Nitroguanidine belongs to the family of high energetic explosives with low sensitivity to mechanical stimuli. In this paper, some detonation parameters of mixtures of nitroguanidine and aluminium powder – with different bulk density - have been presented. Detonation velocity and shock wave intensivity during detonation of tested composition have been determined. Sensitivity to shock wave has been determined by modified Trimborn test.
15
EN
Nowadays, ammonium nitrate-fuel oil (ANFO) is the most often used explosive in mining industry. Its advantages are: simple production, low price and practically lack of sensitivity to mechanical impacts during mechanical loading to shot-holes. ANFO has also some disadvantages: lack of waterproofness and low detonation parameters which reduce their range of use to dry blasting holes in low compactness rock masses. This paper presents the results of measurements of detonation parameters for aluminized ANFO with different amount of metallic powder. The experiment included application of faked aluminum into granulated ammonium nitrate(V) (type "Extra" - YARA company) with an addition of oil FLEX 401. Positive effects of aluminum powder content on the decrease of concentration of toxic gases in detonation products, and on the blast wave performance and the work ability of ANFO/Al are also discussed.
EN
The research on an effect of aluminium contents on detonation characteristics of ammonium nitrate explosives was carried out. Measurements of detonation velocity were performed. Parameters of blast waves produced by charges of the investigated explosives detonating in an open space were measured by the use of piezoelectric gauges. Quasi-static pressure measurements were conducted in a steel chamber of 0.15 m3 volume filled with air. Moreover, the heat of detonation was measured with a calorimetric set in a 5.6 dm3 bomb filled with argon. The results of measurements of QSP, detonation velocity and heat were compared with those obtained from thermochemical calculations.
PL
W pracy zbadano parametry detonacji i zdolności miotające mieszanin zagęszczonego nitrometanu z proszkiem stopu glinu i magnezu. Zmierzono prędkość detonacji ładunków oraz wykonano test cylindryczny dla zagęszczonego nitrometanu oraz mieszanin zawierających 15, 30, 45 i 60% Al₃Mg₄. Ponadto badano charakterystyki powietrznych fal podmuchowych generowanych przez ładunki testowanych mieszanin wybuchowych. Wykonano również obliczenia gazodynamiczne i termochemiczne w celu oszacowania stopnia przereagowania metali w strefie reakcji chemicznych w fali detonacyjnej i w czasie rozprężania się produktów detonacji ograniczonych rurką miedzianą.
EN
In this work, the investigation of detonation parameters and blast wave characteristics of the mixtures of nitromethane and particles of an aluminium and magnesium alloy was carried out. The mixtures of gelled nitromethane, containing 15, 30, 45 and 60 wt. % Al₃Mg₄, were tested. Measurements of detonation velocity and Guerney energy were performed. Parameters of blast waves produced by charges of the investigated explosives were measured. Thermochemical and gasdynamical calculations were also performed. A degree of combustion of the metallic addition with the gaseous products during detonation and expansion is discussed.
EN
The research on an effect of an alloy of aluminium and magnesium (AI3Mg4) contents on detonation characteristics of RDX-based compositions was carried out. Measurements of detonation velocity were performed. Parameters of blast waves produced by charges of the investigated explosives detonating in an open space were measured by the use of piezoelectric gauges. Quasi-static pressure measurements were conducted in a steel chamber of 0.15 m3 volume filled with air. Moreover, the heat of detonation was measured with a calorimetric set in a 5.6 dm3 bomb filled with argon. A degree of combustion of the metallic addition is also discussed.
19
Content available remote Determination of Initiating Capability of Detonators by Underwater Explosion Test
EN
New European standard of experimental procedure EN 13763-15 "Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 15: Determination of equivalent initiating capability" describes two methods enabling determination of initiating capability of detonators: underwater test for determination of detonators' energy and "witness plate" test for determination of influence of temperature on the effectiveness of detonators' function. This article describes the experimental arrangement and examples of test results of energy determined by underwater explosion test.
PL
Wymagania stawiane niektórym przemysłowym i publicznym obiektom budowlanym zostały poszerzone o kryterium odporności na impuls ciśnienia wytworzony przez przypadkowy wybuch lub zamierzony atak terrorystyczny. Elementami szczególnie wrażliwymi, a jednocześnie odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi i wyposażenia w obiekcie budowlanym, są okna, drzwi, żaluzje oraz urządzenia wentylacyjne. Badania odporności wybuchowej wymienionych elementów konstrukcji obiektów oraz nadawanie im klas bezpieczeństwa określają normy europejskie ustanowione w ostatnich latach. Podstawowym narzędziem do przeprowadzenia badań odporności wybuchowej jest generator impulsu ciśnienia o czasie trwania min. 20 milisekund oraz amplitudzie rzędu ułamka megapascala. Autorzy zaproponowali zastosowanie generatorów składających się z kombinowanego ładunku detonującego oraz wybuchowego (typu pirotechnicznego), które wytwarzają silny impuls ciśnienia w powietrzu. Parametry impulsu można regulować w szerokich granicach, zmieniając masę ładunków oraz sposób ich inicjowania. W artykule opisano zastosowanie opracowanego generatora impulsu ciśnienia w powietrzu do oceny odporności wybuchowej drzwi i okien przemysłowych.
EN
For some cases the construction elements used in building and engineering should show special properties, namely the resistance against the shock waves generated by accidental or purposely caused explosions. The most sensitive elements of a construction structure on the action of shock waves are windows, doors, shutters and air condition/ventilation parts. The UE authorities established the procedure for testing and classifying the explosive resistance of mentioned elements. The key problem in the evaluation of explosive resistance is the method of generation of a pressure impulse. In the paper different methods are tested and the shape of pressure impulse is discussed. The new method of generating the air blasts with requirement parameters is described and used for determination of explosive resistance of the building elements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.