Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available E-commerce – wyzwanie dla logistyki
PL
Niniejszy artykuł definiuje główne wyzwania w zakresie planowania i organizacji procesów logistycznych w sektorze handlu elektronicznego. Przedstawione zostały również najistotniejsze różnice pomiędzy logistyką e-commerce, a logistyką w handlu tradycyjnym. W związku z koniecznością koncentracji szczególnej uwagi na kliencie w handlu elektronicznym, zaproponowany został zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie i ocenę efektywności realizowanych procesów logistycznych. Zwrócono również uwagę na konieczność zastosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla usprawnienia obsługi logistycznej e-commerce.
EN
This article defines the main challenges in planning and organization of logistics processes in the sector of e-commerce. Also, was presented the most significant differences between logistics of e-commerce and logistics in traditional trade. In view of need to focus particular attention on customer in e-commerce, it has been proposed a set of indicators to monitor and evaluate effectiveness of logistics processes. Attention was also drawn to the need for advanced IT solutions for streamlining of logistics service e-commerce.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency. In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.
3
Content available Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku
PL
W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2014. W celu szczegółowego przedstawienia sytuacji na rynku powierzchni magazynowych zestawienia przygotowano w podziale na poszczególne województwa oraz typ właściciela danej powierzchni magazynowej.
EN
This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2014. In goal a detailed presentation of the situation in the industrial market prepared statement, broken down by province and type of owner.
EN
Specifying the efficiency of both individual enterprise and the enterprises belonging to the supply chain is not a simple issue. Reason for this situation can be difficulty to choose the right set of indicators, defining indicators for all enterprises in a variety of ways, establish rules for the exchange of information and the use them by any of the enterprises or inadequate supporting the process by the systems. In this article was taken attempt to develop a process of measurement of indicators and the exchange of information, and prove impact of indicators at improve the effi-ciency logistics supply chains. In first step show areas of logistics, which to be assessed and been proposed a list of indicators to be measured in every area. In addition, open-ended questions were developed to help us assess the analyzed surfaceIs also discussed the process of exchange of information between companies, necessary is support this process by a computer system. In article also identifies the requirements which to be met by system due to the need to regularly generate and transmit values of individual indicators.
5
Content available remote Supply chain management based on logistic and statical indicators
EN
Background: Article presents a model concept of supporting supply chain management based on predefined correlation between logistic and statistical performance indicators. Paper presents how, set of logistics indicators at different levels of management and a set of statistical indicators broken down by macroeconomic and microeconomic level, can be used in order to improve supply chain management. The correlation coefficients are presented for evaluating the relationships between the selected samples of individual indicators. Methods: In order to present relationships between the indicators used are elements of statistics such as correlation coefficients Spearman's rho and Kendall's tau-b. Results: As a result of work carried out obtained a list of logistics indicators and statistics that can be used when making decisions in supply chain management. Obtained the degree of relationships between the individual indicators, through the designation values of correlation indicators. Conclusions: Efficient supply chain management requires not only the proper selection of indicators, both logistical and statistical, which support decision-making. Important element is also identification of the correlation between the indicators at micro (company) and macro (environment) level. This will enable the correct way to draw conclusions from the reports and take corrective action for a specific branch or a company.
PL
Wstęp: Artykuł prezentuje modelową koncepcję wspierającą zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o zidentyfikowane korelacje pomiędzy wskaźnikami opisującymi procesy logistyczne oraz procesy makroekonomiczne w regionie, w którym dana firma działa. Artykuł prezentuje przykładowy zestaw wskaźników logistycznych na poszczególnych poziomach zarządzania oraz zestaw wskaźników statystycznych w podziale na poziom makroekonomiczny i mikroekonomiczny, które mogą zostać wykorzystane w usprawnieniu zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo przedstawione zostały współczynniki korelacji służące do oceny powiązań pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. Metody: W celu przedstawienia relacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami zastosowane zostały elementy statystyki tj. współczynniki korelacji Rho Spearmana i tau-b Kendalla. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano zestaw wskaźników logistycznych jak i statystycznych, które mogą być wykorzystane podczas podejmowania decyzji w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Uzyskano również stopień powiązań poszczególnych wskaźników pomiędzy sobą wyznaczając wartości wskaźników korelacji. Wnioski: Racjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga nie tylko odpowiedniego doboru wskaźników zarówno logistycznych jak i statystycznych wspomagających podejmowania decyzji. Istotnym elementem jest również zidentyfikowanie korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami, aby w poprawny sposób wyciągać wnioski z raportów i podejmować działania naprawcze.
PL
W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2013. Przedstawione analizy odnoszą się zarówno do poziomu województwa jak i typu właściciela. Dodatkowo scharakteryzowano rynek magazynowy w zakresie budowli typu BTS, które coraz częściej powstają na terenie Polski.
EN
This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2013. The analysis relates both to the level of the region and the type of owner. In addition was characterized warehouse market for buildings a BTS, who increasingly frequently arise in Poland.
PL
W dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych coraz ważniejszą rolę w skutecznym zarządzaniu procesem produkcji odgrywa analiza efektywności. Kompleksowa analiza efektywności procesu produkcji jest skomplikowanym działaniem kontrolingowym, głównie ze względu na brak precyzyjnego określenia jej zakresu. Z tego względu w literaturze przedmiotu można znaleźć dyskusje na temat efektywności ekonomicznej oraz efektywności operacyjnej. W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z wpływem standaryzacji pracy na liniach produkcyjnych na efektywność produkcji w aspekcie operacyjnym.
EN
In today's rapidly changing market environment an increasingly important role in the successful management of production processes is played by the analysis of efficiency. A comprehensive analysis of efficiency of the production process is a complicated activity of controlling, mainly due to the absence of a precise definition of the scope of such analyses. For this reason, in the literature, discussions on economic efficiency and operating efficiency are seen. In this article, the authors raise issues related to the impact of work standardization on the production efficiency in terms of operation.
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawili propozycję organizacji grupowych zakupów w grupie przedsiębiorstw. W zależności od wybranej formy współpracy przedsiębiorstw z dostawcami występuje różny poziom bezpośredniego zaangażowania danej organizacji w przebieg procesu grupowych zakupów. W przypadku znaczącej liczby przedsiębiorstw oraz materiałów objętych grupowymi zakupami proces wspomagany jest przez platformę, aplikację informatyczną do komunikacji firm pomiędzy sobą oraz z dostawcami, co ułatwia uporządkowanie wymiany danych oraz ich archiwizowanie.
PL
W dobie ciągle zmieniających się czynników rynkowych przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do ustawicznego poszukiwania możliwości poprawy efektywności procesów gospodarczych, w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. Badania przeprowadzone przez autorów jedynie potwierdzają dwie tendencje poprawy efektywności procesów produkcyjnych: poprzez uszczuplanie produkcji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie procesu produkcyjnego do dynamicznie zmienijących się potrzeb rynkowych.
EN
Efficiency of production process support the decision-making process at both the operational and strategic level. One of the fundamental factors affecting the production efficiency is to maintain the continuity of material flow. It is therefore becoming increasingly important issue of spare parts used for maintenance. The literature review only confirms the complexity of the spare parts management efficiency in the production process. In this article, authors present results of research conducted to determine the degree of production efficiency utilization, with particular emphasis on the management and control of spare parts for maintenance.
PL
W artykule przedstawiono aktualną sytuację na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Analiza dotyczy zarówno sytuacji obecnej jak i lat wcześniej szych (2009, 2010 i 2011). W celu dokładniejszego badania rynku przedstawiono szczegółową sytuację w poszczególnych województwach, a także udział poszczególnych deweloperów w rynku.
EN
The article presents the current situation on the market of ware house space in Poland. The analysis covers both the current situation and previous years 2009, 2010 and 2011. For more detailed market research presents a detailed situation in each province, as well as the contribution of individual developers in the market.
PL
Celem pracy było zbadanie jakości widzenia u dzieci w wieku przedszkolnym oraz analiza uzyskanych wyników pod względem powtarzalności. W badaniu wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3–6 lat. Badania przeprowadzono za pomocą testów Lea, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) i testu muchy. Pomiary przeprowadzono w dwóch różnych porach dnia – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż dzieci sześcioletnie mają lepszą ostrość wzroku niż dzieci trzyletnie i jest ona lepsza w godzinach wczesnopopołudniowych niż porannych. Wszystkie dzieci biorące udział w badaniu spełniały kryterium powtarzalności.
EN
The aim of this research was to estimate the vision quality of the preschool children and to analyze the results in the aspect of repeatability. There were 60 children participating in the research, in the age of 3–6 years. The tests used in the research: Lea tests, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) and Stereo Fly Test. The children were tested twice a day – early in the morning and early in the afternoon. Basing on the results it can be stated that six year old children have better vision acuity than three year old children, and it is better in the early afternoon than in the morning. All children participating in the research fit the repeatability criterion.
12
Content available remote Using of throughout accounting in manufacturing companies - case studies
EN
In the article using of throughout accounting in manufacturing companies was presented. Authors solved the example according to the traditional approach, that is with application of measures used universally in the cost accounting and then according to new approach, with application of measures proposed by the theory of constraints. It was shown that based only on unit costs and a local productivity while analyzing profitability of investment isn't possible because we should take care of importance of the given source into account from a point of view of the purpose which the organization want to achieve.
PL
Systemy informatyczne znajdują coraz częstsze zastosowanie w ramach wsparcia i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego. Takie podejście powoduje, że osoby kształcące się z wykorzystaniem aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie, mają większe szanse na rynku pracy w związku z uzyskaną wiedzą praktyczną. W niniejszym rozdziale przedstawiona została idea realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platformy EPLedu, dzięki której istnieje możliwość zapoznania się z przebiegiem procesu logistycznej obsługi zamówień w łańcuchu dostaw.
EN
IT systems are increasingly frequent use in support and enhance the attractiveness of the educational process. This approach makes the trainees with the use of application management support, have better chances on the labor market in connection with the practical knowledge gained. In this paper was presented the idea of implementing classes using EPLedu platform through which you can familiarize yourself with the course of logistic process of procurement in the supply chain.
PL
Kryzys gospodarczy spowodował znaczne spowolnienie rozwoju przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Mimo negatywnych skutków, które będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, należy zauważyć zmianę w postrzeganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe warunki rynkowe wymusiły na kadrze zarządczej firm wprowadzanie drastycznych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Wykreowały się dwie tendencje minimalizacji skutków kryzysu w Polsce - poprzez uszczuplanie organizacji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie działalności gospodarczej pod dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Przedstawione przesłanki stały się podstawą przygotowania przez autorów badań dotyczących zastosowania poszczególnych metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w celu minimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego.
EN
The economic crisis has caused a significant slowdown in growth companies operating in the Polish market. Despite the adverse effects, which will be felt for several years, it is worth to noted a changes in management. New market conditions have led to the introduction of drastic changes in the organization of enterprises. It caused two trends of minimizing the impact of the crisis in Poland, through the depletion of the organization or through a more flexible and adjust economic activity in a dynamically changing market needs. Presented conditions became the basis for the preparation by the authors survey about application of different management methods and techniques in manufacturing companies in order to minimize the negative effects of economic crisis. In this article, the authors present the results of the study.
15
Content available remote Wykorzystanie dynamicznego planu kontroli w procesie produkcji
PL
Realizacja kontroli procesu produkcyjnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów umożliwiających przedsiębiorstwom produkcyjnym spełnienie i utrzymywanie wymagań jakościowych produkowanych wyrobów, jakie narzucają na nie odbiorcy wytwarzanych elementów. Zachowanie odpowiedniego poziomu jakości wyrobów gotowych ma bardzo duże znaczenie szczególnie w branży motoryzacyjnej z tego względu, że istnieje wielu podwykonawców części wykorzystywanych w produkcji samochodów. Skomplikowane powiązania biznesowe w branży motoryzacyjnej powodują wzajemne przecinanie się poszczególnych łańcuchów dostaw, co ostatecznie utrudnia poprawne zidentyfikowanie całej sieci dostaw. Przykładem metody wykorzystywanej przez podwykonawców producentów części samochodowych w ramach kontroli procesu produkcji wyrobów jest dynamiczny plan kontroli (DCP).
EN
Implementation of process control is one of the most important elements which allow manufacturing business to meet and maintain quality requirements for manufactured products, imposed by recipient of generated elements. The appropriate degree of quality of finished products is very important especially in the automotive industry, therefore, that there are many subcomponents used in production of cars. Inextricable links in the automotive business cause the mutual intersection of the various supply chains, which ultimately makes it difficult to correctly identify the entire supply network. Very often suppliers send their products to manufacturers of various brands of vehicles, and thus cooperate with different suppliers and customers. Consequently, vehicle manufacturers impose on all subcontractors with whom they work, ways and methods to carry out precise process control products. An example of the method used by automotive parts manufacturers in the production process control is the Dynamic Control Plan (DCP).
16
Content available remote Możliwości alokacji nowych powierzchni magazynowych w województwie pomorskim
PL
W dzisiejszych czasach wykorzystywanie obiektów magazynowych w outsourcingu stało się powszechnym rozwiązaniem. Koszty budowy i utrzymania obiektu magazynowego są nieporównywalne z przychodami, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz częściej zatem w łańcuchach dostaw wykorzystuje się powierzchnie magazynowe oferowane przez centra magazynowe i logistyczne oraz inne obiekty magazynowe. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają obecny stan powierzchni magazynowych w województwie pomorskim, proponując jednocześnie nową alokację z uwzględnieniem modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej.
EN
Nowadays, the use of storage in outsourcing has become a universal solution. The costs of construction and maintenance of storage facility are not comparable to the revenue, in particular small and medium-sized enterprises. Increasingly, therefore, the supply chains used by the guaranteed storage warehouse and logistics centers, and other storage facilities. In this article authors present the current state of the storage locations in the Pomorskie region, while proposing a new allocation, including the modernization and expansion of road and rail infrastructure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.