Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
Artykuł dotyczy aktualnego problemu, który można określić, jako poszukiwanie ekonomiczno-społecznych determinant umożliwiających zwiększenie ruchu turystycznego i jego efektywności na badanym obszarze. Problematyka dotyczy Zamościa, w którym zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania turystyką należą do priorytetowych. Celem opracowania jest zweryfikowanie i przybliżenie odbiorcy najcenniejszych walorów turystycznych tego regionu, jak i wskazanie najważniejszych uwarunkowań i źródeł determinujących lokalny rozwój turystyki oraz ekonomiczne i społeczne efekty związane z tym procesem. Ocenę oparto na aktualnych badaniach empirycznych, co zwiększa stopień przydatności opracowania do rozwiązania istotnych problemów z zakresu turystyki w mieście umieszczonym na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO.
EN
The article deals with the current problem, which can be defined as the search for economic and social determinants that allow increasing tourist traffic and its effective in the studied area. Issues related to Zamość, in which the issues of effective tourism management are among the priority ones. The aim of the study is to verify and familiarize the recipient with the most valuable tourist values of this region, as well as to indicate the most important conditions and sources determining local tourism development as well as economic and social effects associated with this process. The assessment was based on current empirical research, which increases the usefulness of the study to solve significant problems in the field of tourism in the city placed on the UNESCO World Heritage List.
3
Content available Ocena jakości usług hotelarskich
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia określenie tych hoteli, które spełniają w najwyższym stopniu oczekiwania klienta.
EN
This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enables identification of those hotels that meet the highest degree of customer expectations.
4
Content available Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego
PL
[...]Wychodząc z założenia, że podstawą turystyki jest przemieszczanie się osób do miejscowości i obszarów charakteryzujących się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, to transport zapewniający to przemieszczanie wpływa na rozwój i uprawianie turystyki. Zatem usługi transportowe należą do podstawowych usług warunkujących kształtowanie ruchu turystycznego. Pełnią przede wszystkim funkcję komunikacyjną umożliwiającą turyście zarówno dotarcie, jak i przemieszczanie się w miejscu destynacji turystycznej. W obsłudze ruchu turystycznego bardzo ważny jest wybór środka transportu przez potencjalnego turystę, Wybór ten uzależniony jest przez wiele różnorakich czynników. W opracowaniu autorzy dokonali próby zbadania preferencji turystów w tym zakresie.[...]
EN
Poland's accession into the European Union (EU) has had a huge impact on the country's tourism sector. Thanks to EU funding, tourist infrastructure was developed, which greatly contributed to the improvement of the quality of tourism services offered. Another important factor was Poland's joining of the EU Schengen zone, and associated with it increased tourists volume. Since transportation is a basic and fundamental service in tourism, it has an impact on tourist traffic. The ability of people to transport themselves to attractive tourist sites is the groundwork of tourism, and therefore, the transportation that facilitates this movement dramatically influences tourism development and people's participation in it. This correlation can be analyzed on a macro scale, as well as on a micro scale, at the destination site. Selection of a suitable means of transportation is a very important decision for a prospective traveler. There are several criteria for deciding on the best transportation method to use, such as the goals and type of the trip, the quality standards of the means of transportation, the cost of the journey, and the distance and the geographic location of the destination. The authors analyzed transportation services offered in tourism, and conducted an investigation to determine choice means of transportation in selected recreation and tourism activates. Additionally, they analyzed factors that influence the decision process in selecting means of transportation.
5
Content available remote Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej
PL
Analiza procesu rozwoju konsumpcji turystycznej wykazuje, że jego dynamika jest w znacznym stopniu zależna od dostępności komunikacyjnej, a podróże lotnicze stają się coraz powszechniejszym i atrakcyjniejszym sposobem przemieszczania. Autorzy zaprezentowali ewolucję procesu rozwoju turystyki z wykorzystaniem zróżnicowanych form transportu, dokonując analizy rozwoju światowego rynku turystycznego z wykorzystaniem różnych środków transportu. Przedstawiono rolę portów lotniczych jako istotnych stymulatorów rozwoju regionalnego. W końcowej części artykułu zaprezentowano trendy i kryteria wyboru formy usług turystycznych oraz metody i źródła możliwości obniżki kosztów podróży turystycznych.
EN
Analysis of the tourism development process shows that its growth is largely dependent on the availability of transport. The air travel is becoming an increasingly widespread and attractive way totravel. The authors present the evolution of tourism development by identifying [alternative: by looking at different forms of transport and analysing developments in the global tourism market. The role of airports as major promoters of regional development is also included. The final part of the article presents the trends and the main criteria in choosing the tourism services and the methods andsources of cost reduction opportunities.
PL
Tematem artykułu jest koncepcja i opis zintegrowanego komputerowego systemu zarządzania usługami turystycznymi w wybranym regionie kraju. Prezentowany system obsługuje nie tylko etap przygotowawczy - rezerwację noclegów, transport, ale również integruje usługi turystyczne on-line. Jest zintegrowany z systemami GIS i GPS oraz pozwala na monitorowanie i lokalizację grup turystycznych w terenie, co ma znaczenie w sytuacjach zagrożenia. Zintegrowane dane mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych regionu oferującego kompleksowe świadczenie usług turystycznych.
EN
The subject of the paper is concept and description of highly integrated computer system for management of tourist activities in a region. The presented system services not only while preparation of the activity - accommodation, transport, but also integrates on-line services. It is integrated with GIS and GPS system and allows monitoring of groups of people localization, provides ease access to emergency services. Integrated data may also be useful in preparation of publications for promotion of local tourist attractions.
7
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i udziału sektora publicznego, a w szczególności aparatu administracyjnego, w kształtowaniu jakości przestrzeni turystycznej, a także jego wpływ na wszystkie fazy produkcji, sprzedaży i konsumpcji produktu turystycznego. Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki, harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, działania w zakresie rozwoju i poprawy konkurencyjności krajowego produktu turystycznego, to tylko niektóre z omówionych aspektów polityki administracji publicznej, w zakresie kształtowania jakości usług turystycznych.
EN
The subject of the article is presentation of the role and participation of public administration sector in creation of tourist requirements quality. Among other functions administration units realize the following group of tasks: -aimed at enhancing legal system, -standardization and authorization of tourist base, -system of tax relieves and investment discounts, -providing of national tourist information system, -creation and realization of "Strategy of Development Domestic Tourist Product in 2001-2006 period". Structural changes in modern organizational and technological base in the field of tourism, as well as unification of Polish law with European Union law, are one of several issues considering the state and mechanisms of tourist development, which come out from evaluations of territorial local governments' representatives, tourist economy and tourism management institution.
8
Content available remote Jakość usług turystycznych
PL
Przemysł turystyczny, podobnie jak inne działy gospodarki, poddany jest procesom rynkowym. Funkcjonują w nim tak samo mechanizmy konkurencji, proces "zabiegania" o klienta. Dodatkowo turystyka jako stosunkowo młoda dziedzina gospodarki, ale jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijająca się, musi "wypracować" swoją pozycję w potrzebach i portfelu konsumenta. Dlatego rozpoznanie jego potrzeb turystycznych oraz satysfakcji z ich zaspokojenia jest bardzo istotne. Jednym z elementów zaspokojenia tych potrzeb jest dostarczenie właściwego produktu o odpowiedniej jakości. W artykule przedstawiono wyniki badania sondażowego wybranych grup studentów, badania, którego celem było poznanie rozumienia przez nich pojęcia "jakość w turystyce". Percepcja tego pojęcia przez wybraną grupę jest szczególnie cenna poznawczo, ponieważ członkowie tej grupy występują zarówno jako odbiorcy usług turystycznych, jak i w przyszłości jako ich twórcy. Opinie tych studentów mogą służyć do kształtowania jakości w procesie wytwórczym i edukacyjnym, przygotowującym kadrę zarządzającą podmiotami turystycznymi.
EN
The tourist industry depends on market processes, just as the other branches of economy. As the other branches there function mechanisms of rivarly, and a process of "taking care" a customer. Additionaly the tourism must work out as position in customer's wants and wallet. As a relatively young branch of a market and also very dynamic in development, accordingly the recognition of customers' tourism needs and their satisfaction with it is very essential. One of the elements of the reccognition the needs satisfaction is to deliver an appropiate product and also the product must be of proper quality. In the article are presented the results of sample research which were bared on the selected students' grups. The purpose of this research was to recognise the understunding of the concept "the quality in the tourism" by them. The perception of this concept is especially valuable because the memebers of this group appear both as recipients of tourism service and their creator in the future. Their opinion may serve to form the quality both in the process of production and in education to prepare personnel which will able to manage tourist companies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.