Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wariancja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób wyznaczania estymatorów wartości i niepewności menzurandu niekonwencjonalną metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego (PMM) dla próbki danych pomiarowych pobranych z populacji modelowanej zmienną losową o rozkładzie niesymetrycznym. W metodzie PMM stosuje się statystykę wyższego rzędu i opis z użyciem momentów lub kumulantów. Wyznaczono wyrażenia analityczne dla estymatorów wartości i niepewności standardowej typu A menzurandu za pomocą wielomianu stopnia r = 2. Niepewność standardowa wartości menzurandu otrzymana metodą PPM zależy od skośności i kurtozy rozkładu. Jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej wyznaczanej wg przewodnika GUM i bliższa wartości teoretycznej dla rozkładu populacji danych. Jeśli rozkład ten jest nieznany, to estymatory momentów i kumulantów wyznacza się z danych pomiarowych próbki. Sprawdzono skuteczność metody PMM dla kilku podstawowych rozkładów.
EN
The non-standard method for evaluating estimators of the value and uncertainty type A for measurement data sampled from asymmetrical distributed with a priori partial description (unknown PDF) is presented. This method of statistical estimation is based on the mathematical apparatus of stochastic polynomials maximization and uses the higher-order statistics (moment & cumulant description) of random variables. The analytical expressions for finding estimates and analyze their accuracy to the degree of the polynomial r = 2 are obtained. It is shown that the uncertainty of estimates received for polynomial is generally less than the uncertainty of estimates obtained based on the mean (arithmetic average) according international guide GUM. Reducing the uncertainty of measurement depends on the skewness and kurtosis. On the basis of the Monte Carlo method carried out statistical modelling. Their results confirm the effectiveness of the proposed approach.
PL
W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
EN
In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
EN
From first-order incremental ΣΔ converters to controlled-oscillator-based converters, many ADC architectures are based on the continuous-time integration of the input signal. However, the accuracy of such converters cannot be properly estimated without establishing the impact of noise. In fact, noise is also integrated, resulting in a random error that is added to the measured value. Since drifting phenomena may make simulations and practical measurements unable to ensure longterm reliability of the converters, a theoretical tool is required. This paper presents a solution to compute the standard deviation of the noise-generated error in continuous-time integrator-based ADCs, under the assumption that a previous measure is used to calibrate the system. In addition to produce a realistic case, this assumption allows to handle a theoretical issue that made the problem not properly solvable. The theory is developed, the equations are solved in the cases of pure white noise, pure flicker noise and low-pass filtered white noise, and the implementation issues implied by the provided formulas are addressed.
PL
Zastosowano metodę maksymalizacji wielomianu do syntezy adaptacyjnych algorytmów dla estymacji punktu zmiany wartości średniej oraz wariancji szeregu losowego w trybie a posteriori. Analiza i wyniki modelowania statystycznego wykazały, że uwzględniając parametry nie-gaussowskich danych statystycznych w oszacowaniu wielomianowym uzyskuje się istotny wzrost dokładności.
EN
An application of the maximization technique in the synthesis of polynomial adaptive algorithms for a posterior (retrospective) estimation of the change-point of the mean value or variance of random sequences is presented. Statistical simulation shows a significant increase in the accuracy of polynomial estimates, which is achieved by taking into account the non-Gaussian character of statistical data.
5
Content available Wartości resztowe w procesie regresji
PL
W artykule autor we wstępie argumentuje potrzebę przeprowadzenia weryfikacji opracowanego modelu regresji za pomocą analizy wartości resztowych. Na początku scharakteryzowano założenia analizy reszt, zwracając uwagę na własności tych reszt czyli: normalność, stałość wariancji i brak autokorelacji. Do analizy wzięto wyniki badań zapalników artyleryjskich typu MD-7. Scharakteryzowano własność wartości resztowych, która głosi, że reszty modelu mają rozkład normalny. Następnie omówiono sposób wyznaczania autokorelacji wartości resztowych, uwzględniając test Durbina-Watsona, który służy do weryfikacji współczynnika autokorelacji. Ze względu na obszerność artykułu nie analizowano metody mnożników Lagrange'a. Omówiono własność stałości wariancji wartości resztowych, czyli założenie homoscedastyczności składnika losowego. W tym celu przedstawiono wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych. Zaprezentowano sposób określania obserwacji nietypowych w analizie procesu regresji. Przedstawiono graficzną postać interpretacji obserwacji odstających za pomocą wykresu rozrzutu reszt względem reszt usuniętych. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące wartości resztowych w procesie regresji.
EN
In the introduction of the article the author presents the need of verifying a developed regress model by using the analysis of residuum values. On the beginning the presumptions of the residuum analysis are characterized, paying the attention to properties of these residuum i.e.: normality, constancy of variance and lack of autocorrelation. Tests results of artillery fuses type MD-7 were taken to analysis. A property of residuum values showing that residuum of a model have a normal distribution was characterized. Then a way of determining the autocorrelation of residuum values was described, taking into account Durbin-Watson's test, which is used to verify the autocorrelation coefficient. Due to the extensiveness of the article, the method of Lagrange multipliers is not analyzed. A property of variance residuum values constancy i.e. presumption on homoscedasticity of random component is described. The residuum scatter diagrams in relation to forecast values are presented to prove it. A way defining atypical observations in the analysis of regress process was outlined. A graphic figure of interpretation for atypical observations by using residuum scatter diagram in relation to deleted residuum is discussed. Concise conclusions relating to the residuum values in the regress process are presented at the end of the article.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz stabilności charakterystyk zmienności natężenia ruchu w różnych horyzontach czasu. Wykazanie stabilności wskaźników przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR w dłuższym okresie daje podstawę do wiarygodnego szacowania SDR na podstawie wskaźników wyznaczonych w latach wcześniejszych a także daje podstawę do budowy modeli prognostycznych. W celu realizacji tego zadania, w pierwszej kolejności wyznaczono wskaźniki zmienności sezonowej i tygodniowej natężeń ruchu w dwojaki sposób, tj.: zgodnie z definicją GDDKiA oraz przy wykorzystaniu modeli szeregów czasowych (multiplikatywny model Census 1). Następnie dla tak określonych wskaźników przeprowadzono analizę ich zmienności w latach 2000 – 2010 przy wykorzystano analizy wariancji ANOVA. Ponadto przeprowadzono weryfikację podejścia budowy modeli prognostycznych (modele regresyjne oraz wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe) w oparciu o dane historyczne.
EN
The article presents the results of a stability analysis variability characteristics of traffic in different time horizons. Demonstration of the stability of adjustment factors to statistically convert short-term counts to AADT over a longer period, gives rise to a credible estimate of SDR on the basis of the indicators set out in the previous years and also provides a basis for the construction of predictive models. The first stage included determination of day-of-week and seasonal adjustment factors, by the definition GDDKiA and by the use of the time series theory(multiplicative model Census 1). The second step included analyze of the variability adjustment factors in the years 2000 – 2010, by the use of the analysis of variance AVOVA. The third step included verification approach the construction of predictive models (regression models and using artificial neural networks) based on historical data.
7
Content available remote Probabilistic properties of sinusoidal signal autocorrelation function
EN
The paper concerns issues of probabilistic properties of the sinusoidal signal autocorrelation function. An autocorrelation function can be viewed as a random variable with fixed probability density. In the paper, results of the research on parameters of such a variable are presented. On the basis of the probability density function, the mean, the mean-square and the variance of the random variable have been determined.
PL
Artykuł dotyczy problematyki probabilistycznych własności funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego. Funkcja autokorelacji może być rozpatrywana jako zmienna losowa o ustalonej gęstości prawdopodobieństwa. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące parametrów takiej zmiennej losowej. Na podstawie funkcji gęstości wyznaczono wartość oczekiwaną, średniokwadratową i wariancję zmiennej losowej.
8
Content available remote Metoda pośredniego testowania wzajemnego skorelowania obserwacji losowych
PL
Zaproponowano i zbadano metodę testowania wzajemnego skorelowania losowych obserwacji bez bezpośredniego estymowania funkcji autokorelacji. Metoda polega na rozdzieleniu N zarejestrowanych obserwacji na k krótszych podserii o n obserwacji (N=n -k), estymowaniu i następnym porównywaniu wariancji wartości średnich tych serii z ich średnią wariancją. Ponieważ przy nieobecności skorelowania obserwacji stosunek estymatorów tych wariancji podlega rozkładowi F (Fishera-Snedecora) z liczbą stopni swobody k – 1 oraz N –k, dlatego odchylenie wartości stosunku estymatorów tych wariancji ponad dopuszczalną wartość Fk – 1, N – k (dla zadanego poziomu istotności α ) świadczy o wzajemnym skorelowaniu obserwacji. Przedstawiono wyniki badań skuteczności testowania metodą Monte-Carlo.
EN
A method of testing the autocorrelation of the random observations without direct estimation of their autocorrelation function was proposed and investigated. The proposed method consists in the separation of N registered observation into k shorter series containing of n observations (N = n -k), estimation and comparing the variance of the mean values of these series with an average of their variances. Because in the absence of the autocorrelation the ratio of the variance estimators is described by the F – distribution with the number of degrees of freedom k – 1 and N – k, therefore the deviation of this ratio from the critical value Fk – 1,N– k (for a given level of significance α) indicates the presence of the autocorrelation. Investigations of the effectiveness of the proposed test by Monte-Carlo method are presented.
PL
Problem modelowania (przewidywania) liczby wypadków drogowych na poszczególnych odcinkach dróg (sekcjach) pojawił się w rozważaniach naukowców około 30 lat temu. Przez ponad ćwierć wieku do przewidywania liczby wypadków drogowych w zależności od czynników ruchu drogowego stosowano bardzo różne modele oraz sposoby estymacji. W pracy opisano procedurę modelowania wypadków drogowych z zastosowaniem rozkładu ujemnego dwumianowego wraz z analizą wariancji. Analiza ta wykazała skuteczność modelu w wyjaśnianiu (opisywaniu) zmienności systematycznej (ponad 60%).
EN
The relationship between traffic accidents and traffic conditions has been the subject of research for about 30 years, mainly in the last 20 years. Researchers have developed many different models, types, conditions and functional forms depending on available data, local conditions and purpose. In paper the procedure of accident prediction modeling using negative binomial model was described. The analysis shows that model explain mode than 60% of systematic variance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań propagacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerodynamicznego.
EN
The work presents some experimental examinations of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects (obstacles). Large differences between laser light intensity for used objects were observed. Gaussian distribution (median, variance) for the light intensity was analyzed.
PL
Celem pracy jest wyznaczenie rzeczywistej wariancji wartości oczekiwanej skwantowanego sygnału i porównanie takiej wariancji z estymatorami tej wielkości obliczanymi metodą klasyczną oraz na podstawie funkcji autokorelacji. W pracy zdefiniowano postać estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Na tej podstawie wyznaczono jego wariancję. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Założono, że próbki sygnału zostały skwantowane w przetworniku analogowo-cyfrowym (A-C) typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania. W charakterze przykładu przedstawiono wyniki obliczeń wariancji dla sygnału sinusoidalnego, sygnałów losowych o rozkładach: równomiernym oraz Gaussa.
EN
In the paper there is presented a way of determining the variance of the expected value estimator based on the signal autocorrelation function. The expected signal value estimator is defined and the estimator variance is determined. For investigations there were used quantized samples of signal and moments of random variable. There was assumed that the signal was sampled by an ideal AC round-off converter. As an example there are given the results of variance calculations for sinusoidal, Gaussian and uniform PDF (Probability Density Function) signals. The paper is divided into three paragraphs. Paragraph 1 comprises a brief introduction to the research problems. There is given a definition of the expected signal value estimator, calculated on the basis of quantized data (Eq. 2). There are defined the initial conditions allowing calculation of the estimator characteristics. In Paragraph 2 the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) calculated on the basis of moments (Eq. 7) and the autocorrelation function (Eq. 8) are determined. There are also presented the definitions of variance estimators of the expected signal value estimator calculated with use of the classic method (Eq. 11) and autocorrelation function (Eq. 12). Because both estimators have bias, there are given definitions (Eq. 14, 15) for the case when only quantization has an influence on the variance bias. In subparagraphs 2.1 - 2.3 there are presented exemplary results of calculating the variance (Eq. 3) of the estimator (Eq. 2) for the examined signals. For each signal a definition of the characteristic function (Eq. 16, 19, 22) is given. On the basis of the characteristic function definitions, the detailed formulas (Eq. 17, 20, 23) calculated from the random variable moments are derived. (Fig. 1-3) shows charts of the variance. There are defined the formulas (Eq. 18, 21, 24) allowing calculations of the mean square error. Exemplary results are given in Tables 1 and 2. The investigation results are summarized in Paragraph 3. They show that the accuracy of calculation results of the expected signal value estimator variance obtained with use of the classic method and those from the autocorrelation function is the same.
PL
Wyznaczanie okresu sygnału dyskretnego jest stosowane w wielu dziedzinach takich jak wibroakustyka, akustyka czy analiza mowy. Stosunkowo rzadko spotyka się zastosowanie tych metod w technice pomiarowej czy elektrotechnice, zapewne ze względu na istniejące i w pełni sprawdzone metody. W artykule przedstawiono propozycję nowej metody bazującej na wartości średniej sygnału okresowego. Zamieszczono również przykładowe wykorzystanie metody do pomiaru prędkości obrotowej silnika na podstawie przebiegu napięcia zasilającego.
EN
Pitch detection is widely used in many domains such as vibroacoustic, speech analysis [1, 3, 4, 5]. This paper describes a new method for pitch detection based on the period mean value. The presented algorithm uses a given number of integrators (Fig. 1) integrating a shifted signal. The output values of the integrators are proportional to the signal mean value if these values are equal to each other. In this case the period is equal to the integration window size. The variance was used in order to detect "equality" of the output values of the integrators. The variance waveform is presented in logarithmic scale to enlarge the range of low values. The first derivative of the logarithmic variance signal was determined. The zero-crossing points (Fig. 3), in which the derivate crosses the x-axis going from negative to positive, correspond to the minima of the variance signal. The location of the first zero-crossing point, which satisfies the conditions presented in Section 5, determines estimation of the period and pitch. An example of application (measurement for rotation speed) of the proposed method to measurements of rotation speed is given.
PL
Artykuł dotyczy problematyki oceny wpływu kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej sygnału. Zdefiniowano postacie estymatorów wartości oczekiwanej oraz wariancji tego parametru. Wyznaczono obciążenia estymatorów. Oceniono wpływ kwantowania na niepewność estymatora wartości oczekiwanej. Do badań zastosowano skwantowane próbki sygnału oraz momenty zmiennej losowej. Konwersja sygnału przeprowadzono z zastosowaniem kwantyzatora typu zaokrąglającego o idealnej charakterystyce kwantowania.
EN
The paper deals with the problem of evaluation of quantization influence on the signal mean value estimator uncertainty on the basis of digital measuring data. In order to evaluate the uncertainty ,there have been used the quantized samples and moments of a random variable as well as the Widrow theory of quantization. The round-off quantizer of the ideal quantizing characteristic has been applied. The paper is divided into four sections. In the first section there is given Eq. (2) describing the mean value estimator obtained from the quantized data. In the second section the bias of the mean value estimator is described by Eq. (5) and shown in Fig.1. The mean value estimator (2) with and without bias (5) is shown in Fig.2. The mean value estimator variance is given by Eq. (6) and shown in Fig.3. In the next section there are presented Eqs. (21)-(23) describing the quantization influence on the mean value estimator uncertainty obtained from the moments and quantized data. The quantization influence on the mean value estimator uncertainty is studied in two independent cases, with and without bias, and shown in Fig.6. It has been shown that for a sinusoidal signal Eq. (21) is a suppressed oscillating function of the amplitude. Moreover, it has been proved that by increasing the sample size Eqs. (22) and (23) can be brought to 1. In the last section the results of investigations are summarized.
PL
W pracy przedstawia się numeryczną procedurę określania parametrów efektywnych transportu na podstawie cyfrowych obrazów mikrostruktur losowych. Pokazano, że wartości parametrów efektywnych można estymować jako wartości uśrednione po odpowiedniej liczbie próbek (losowych realizacji) pobranych z obszaru obrazu cyfrowego. Formułuje się warunek określający minimalny wymiar próbki, bazujący na pojęciu wariancji lokalnego udziału frakcyjnego. Wykazano, iż wariancja ta może być określana na podstawie znajomości funkcji prawdopodobieństwa dwupunktowego. Weryfikację warunku reprezentatywności przeprowadzono dla dwóch obrazów cyfrowych mikrostruktur losowych.
EN
In this work computationally efficient method of effective transport properties determination is proposed. The methodology is applied to digital images of random microstructures. It is shown that effective properties can be evaluated as mean values averaged over sufficient number of samples. The sample is assumed to be a finite-sized region which is a part of digital image. The condition regarding sample size, based on the variance of local volume fraction, is proposed. The variance is shown to be calculated on the basis of two-point probability function. Sample size criterion is verified for two different digital images of random microstructures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań propagacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerodynamicznego.
EN
The work presents some experimental examinations of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects (obstacles). Large differences between laser light intensity for used objects were observed. Gaussian distribution (median, variance) for the light intensity was analyzed. In our opinion these parameters are useful for estimation of the aerodynamic wakes.
PL
W pracy przedstawiono analizę symulacyjną błędów pomiarowych specjalizowanych cyfrowych systemów predykcyjnych. Analiza ta pozwala na wyznaczenie odpowiednich założeń do zaprojektowania filtrów przygotowujących dane do modułu balistycznego oraz do wyznaczania składowych prędkości celu, które są pochodnymi sygnałów reprezentujących współrzędne celu i przez to mogą wprowadzać duże błędy podczas różniczkowania. Dane te są niezbędne do prawidłowej predykcji celu.
EN
In this paper, the simulation analysis of the measuring errors of the specialized digital prediction systems is presented. This analysis enables the proper designing of the smoothing filters of the data for the ballistic module and determination of the components of the velocity of the target. They are derivatives of the signals representing coordinates of the target and as such can introduce huge errors during computations of derivatives.
17
EN
The recurrent approach constructed via the stochastic central difference (SCD) is a very fast method for analyzing non-stationary random responses. However, the computational results depend to a great extent upon the discrete time-step size. A new recurrent approach is proposed in this report. It is based on the theory of linear differential equations. Theoretical analysis shows that this algorithm is unconditionally stable for all damped systems. Two examples show that the proposed approach is not sensitive to the time-step.
18
Content available remote Statystyka rozkładu Weibulla wytrzymałości szkła na zginanie
PL
Analizowano zastosowanie rozkładu Weibulla dla wytrzymałości szkła na zginanie. Analizowano zgodność charakterystyk rozkładu (patrz słowa kluczowe) obliczonych z parametrów rozkładu z charakterystykami obliczonymi z danych doświadczalnych.
EN
Bending strength of glass in term of Weibull, two- and three parameters distribution are discussed. Consistence of statistics (see keywords) computed from distribution parameters and statistics computed from experimental data are discussed also.
EN
Our theoretical study aims at finding the statistical parameters characterizing the vibrations of a string without damping and forced by stochastic impulses when the places and moments of actions are random. We derive the dependence of these parameters from the parameters of the string as well as from the stochastic distributions of the impulse magnitude, and of the place of the action. We also carry out a numerical simulation verifying the derived mathematical model and interpret the differences between the results obtained in the simulation and the mathematical calculations. This study is the third stage of research aimed at designing and calibrating a probe that will facilitate measuring of parameters determining the quality of a technological process.
PL
Celem badań teoretycznych w tej pracy jest znalezienie parametrów charakteryzujących drgania struny bez tłumienia i będącej pod wpływem działania sił impulsowych, dla których miejsce i moment zadziałania są przypadkowe. Zostanie wyprowadzona zależność tych parametrów od parametrów struny oraz zarówno od stochastycznego rozkładu wielkości impulsu, jak i rozkładu miejsca zadziałania siły. Przeprowadzono również symulację numeryczną weryfikującą wyprowadzony model matematyczny oraz zinterpretowano różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi z symulacji a obliczeniami teoretycznymi. Badania te są trzecim etapem prac mających na celu zaprojektowanie i skalibrowanie sondy, która umożliwi dokonywanie pomiarów parametrów określających jakość procesu technologicznego.
PL
Dla potrzeb badań zebrano materiał składający się z par zdjęć zarejestrowanych kamerą analogową (LMK1000) i cyfrową (DMC). Było to zdjęcia wyselekcjonowane z wykonanych uprzednio prac fotolotniczych, przy czym materiał dobierano tak, aby w miarę możliwości porównywać zdjęcia wykonane w podobnym okresie wegetacyjnym i posiadające zbliżoną rozdzielczość geometryczną. Na zdjęciach wybierano fragmenty o jednolitym użytkowaniu terenu, np. budynki, parkingi, pola, lasy. W ten sposób zgromadzono materiał badawczy liczący 25 par obrazów o rozmiarach 1024 x 1024 pikseli. Jako metodę badań jakości radiometrycznej obrazów wybrano analizę ich transformat falkowych. Na podstawie analizy równania zachowania wariancji względnej stwierdzono następujące prawidłowości: (1) w obrazach z kamery cyfrowej względna wariancja detali sukcesywnie rośnie wraz ze wzrostem poziomu dekompozycji, (2) w obrazach z kamery analogowej względna wariancja maleje pomiędzy 1. i 2. poziomem rozdzielczości a potem powoli rośnie lub jest stabilna. Sukcesywny wzrost wariancji detali, obserwowany dla obrazów z kamery cyfrowej, świadczy o bardzo niskim poziomie szumów przypadkowych. Z kolei niestabilne zmiany wariancji dla obrazów z kamery analogowej dowodzą wysokiej zawartości szumów.
EN
A set of aerial images taken by two cameras, analogue (LMK 1000) and digital photogrammetric (DMC), was used to compare radiometric quality of images obtained. Pairs consisting of analogue and digital images showing corresponding fragments of identical contents were selected for comparisons. As far as possible, fragments showing homogenous land use, e.g. buildings, parking lots, fields, forests, were selected, which made it possible to observe how the land use affected the wavelet transform. A total of 25 and 9 fragments of medium- and small-scale images, respectively were subjected to comparisons. The fragments selected were 1024 * 1024 pixels in size. The wavelet transformation was chosen as a method with which to compare radiometric image quality. Analysis of the equation for relative image variance preservation allowed to reveal the following patterns: (1) the relative variance of details in digital camera images was found to increase with the decomposition level, (2) the relative variance in analogue camera images was observed to decrease between the first and the second decomposition level. In all the cases examined, the digital camera produced better parameters of noise evaluation. The DMC images contained several times less random noise than those taken with the analogue camera. The study confirmed that it was possible to define the noise content indicators by analysing the wavelet detail coefficients.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.