Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep eutectic solvent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Preliminary studies on the possibility of electropolishing of 304 alloy steel in a new non-aqueous galvanic bath have been performed. 304 stainless steel was polarized anodically in (2-hydroxyethyl) trimethylammonium chloride : oxalic acid (1:1 molar ratio) eutectic solvent. By means of LSV technique it was found that the active dissolution of steel at 75 °C takes place at potentials between 0.1 and 0.7 V vs. Ag. Anodic treatment of 304 steel in eutectic mixture at 3.5 A dm-2 for 5 min caused selective dissolution of both the surface of austenite grains and their boundaries. According to the LPR and EIS techniques, raw degreased steel showed higher corrosion resistance after 120 hrs exposure to 0.5 M NaCl solution than that of polarized steel. However, SEM analysis revealed that the former experienced pitting corrosion, while the steel after anodic treatment in non-aqueous bath experienced only general corrosion.
PL
Przeprowadzono wstępne badania rozpoznawcze nad możliwością prowadzenia procesu elektropolerowania stali stopowej 304 w nowej niewodnej kąpieli galwanicznej. Stal 304 została poddana polaryzacji anodowej w rozpuszczalniku eutektycznym złożonym z chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i kwasu szczawiowego (w stosunku molowym 1:1). Techniką LSV określono, że aktywne roztwarzanie stali w 75 °C zachodzi przy potencjałach w zakresie od 0,1 do 0,7 V wzgl. Ag. Polaryzacja anodowa stali 304 w mieszaninie eutektycznej przy 3,5 A dm-2 przez 5 min doprowadziła do selektywnego roztwarzania zarówno powierzchni ziaren austenitu jak i ich granic. Technikami LPR i EIS zmierzono, że stal w stanie otrzymania po odtłuszczaniu wykazała wyższą odporność na korozję po 120 godzinach ekspozycji w 0,5 M roztworze NaCl niż stal po polaryzacji. W trakcie analizy SEM zauważono jednak, że ta pierwsza doznała korozji wżerowej, podczas gdy stal po polaryzacji anodowej w kąpieli niewodnej uległa jedynie korozji równomiernej.
EN
New deep eutectic solvents (DESs) based on choline chloride (ChCl) and aromatic amines: ­m-phenylenediamine (MPDA) and 2,4-diaminotoluene (DAT) were prepared for the first time and applied for bisphenol A-based low molecular epoxy resin curing. Some physicochemical features of both DESs were presented and discussed on a basis of literature data. Curing process of epoxy compositions with stoichiometric and substoichiometric amounts of amine hydrogens was characterized via differential scanning calorimetry (DSC). The resulting cured materials possess acceptable thermomechanical properties. Advantages of DES based on ChCl and MPDA allowed to determine possible application areas of this epoxy resin curing agents.
PL
Nowe ciecze głęboko eutektyczne (DESs – ang. deep eutectic solvents) z chlorku choliny (ChCl) i aromatycznych amin: m-fenylenodiaminy (MPDA) i 2,4-diaminotoluenu (DAT) otrzymano po raz pierwszy i zastosowano do sieciowania małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na podstawie bisfenolu A. Przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne DESs oraz przedyskutowano je w odniesieniu do danych literaturowych. Proces sieciowania kompozycji epoksydowych ze stechiometrycznym oraz substechiometrycznym udziałem aminy scharakteryzowano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Przedstawiono także wyniki analizy termomechanicznej utwardzonych materiałów epoksydowych. Zalety DES otrzymanej z ChCl i MPDA pozwoliły na określenie możliwości zastosowania tego środka sieciującego do utwardzania żywic epoksydowych.
EN
The morphology, topography and corrosion resistance of zinc coatings deposited galvanostatically in choline chloride / urea (1:2 molar ratio) eutectic mixture were investigated. It was discovered that in this solvent containing 0.3 mol dm−3 ZnCl2, the reduction of zinc starts below −1.1 V vs. Ag wire quasi-reference electrode. The morphology and structure of the deposits are strongly affected by the temperature of plating bath (40-70 °C) and the cathodic current density (1.0-4.6 mA cm−2 ). Electrodeposition at lower current density and higher plating bath temperature (60 °C) results in more compact and tight zinc coating. According to EIS measurements, the calculated charge transfer resistance is higher than 2 kΩ cm2 after 24 hours exposure in 0.05 mol dm−3 solution of NaCl.
PL
Zbadano morfologię, topografię oraz odporność na korozję powłok cynkowych osadzonych elektrochemicznie w warunkach stałoprądowych w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku choliny i mocznika (1:2 molowo). Wykazano, że redukcja cynku w tej mieszaninie zawierającej 0,3 mol dm−3 ZnCl2 zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych niż −1,1 V względem pseudo elektrody srebrnej (drut Ag). Morfologia i struktura powłok silnie zależy od temperatury kąpieli (40-70 °C) oraz gęstości prądu katodowego (1,0-4,6 mA cm−2 ). Zwarte i bardziej szczelne powłoki można otrzymać prowadząc osadzanie przy niższej gęstości prądu katodowego oraz w wyższej temperaturze (60 °C). Pomiary techniką EIS wykazały, że w 0,05 mol dm−3 roztworze NaCl, rezystancja przeniesienia ładunku po 24 h ekspozycji utrzymuje się powyżej 2 kΩ cm2.
EN
The electrodeposition and morphology of nickel coatings deposited potentiostatically in (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride : ethylene glycol (1:2 molar ratio) eutectic solvent on copper substrate were investigated. In the presence of 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O the reduction of nickel at 25 °C takes place at potentials more negative than −0.4 V vs. Ag quasi-reference electrode. It was found that the morphology and structure of nickel coatings are strongly affected by deposition potential. In the investigated system, electrodeposition at ambient temperature and at the potentials between −0.6 and −0.8 V vs. Ag results in compact nickel coatings devoid of visible defects.
PL
Zbadano proces osadzania i morfologię powłok niklowych otrzymanych potencjostatycznie na podłożu miedzianym w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i glikolu etylenowego (1:2 molowo). W tej mieszaninie zawierającej 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O redukcja niklu zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych od −0,4 V względem pseudoelekrody srebrnej (drut Ag). Zauważono, że morfologia i struktura powłok niklowych silnie zależy od potencjału osadzania. Powłoki homogeniczne i pozbawione widocznych wad można otrzymać w temperaturze otoczenia przy potencjale w zakresie od −0,6 do −0,8 V wzgl. Ag.
PL
Powłoki niklowe osadzano w temp. pokojowej z eutektycznej cieczy jonowej (DES) chlorek choliny/glikol etylenowy (Ethaline) na podłożu miedzianym, stosując sole niklu, kwas borowy i związki organiczne. Naprężenia własne osadzanych powłok mierzono metodą dylatometryczną przy użyciu IS-metru. Strukturę zgładów poprzecznych wytworzonych powłok badano na mikroskopie Nicon Eclipse JV 150. Chropowatość podłoża miedzianego, powłok niklowych i powłok kompozytowych mierzono profilografem TR 100. Mikrotwardość mierzono metodą Vickersa, stosując obciążenia 0,01 kG. Osadzone warstwy miały naprężenia ściskające ok. 100 MPa lub rozciągające od 20 do ponad 300 MPa. Otrzymano powłoki niklowe o mikrotwardości 2,29 GPa z kąpieli bez dodatku związków organicznych i 3,39 GPa dla kąpieli z dodatkiem związków organicznych. Parametr chropowatości wynosił odpowiednio 0,08 –0,19 μm dla kąpieli bez związków organicznych i 0,18 μm dla kąpieli zawierającej związki organiczne.
EN
The nickel coatings were electrodeposited at room temperature on the copper substrate from the choline chloride/ethylene glycol (Ethaline) deep eutectic solvent (DES) dissolved by nickel salts, boric acid and the organic compounds. IS-meter was used to the measurement of the internal stress. The cross-sectional structures of the coated samples were studied by Nicon Eclipse JV 150 microscope. The roughness of the copper substrate, nickel foils and nickel composite foils was evaluated using a TR 100 prod. Elcometr Instruments Ltd. profilograph. The microhardness of the deposited layers was measured using a Vickers method at a load of 0,01 kG. The deposited layers had the comprehensive internal stress about 100 MPa or the tensile internal stress from 20 to above 300 MPa. The nickel coatings had the microhardness 2,29 GPa for the bath without the additives and 3,39 GPa with additives. The roughness 0,08 to 0,19 μm for the bath without the additives and 0,18 μm with additives were received.
6
Content available remote Ionic liquids as starch plasticizers or solvents
EN
The article presents results of application of ionic liquids {1-allyl-3-methylimidazolium chloride ([AMIM]Cl) as well as deep eutectic solvents: choline chloride/urea, choline chloride/citric acid, choline chloride/succinic acid} as plasticizers and solvents for potato starch. Rheometric measurements and morphology changes of thermoplasticized starch/ionic liquid systems and solubility tests for 5 wt. % starch solutions in ionic liquids have been performed. Dry starch was dissolved in ionic liquids at high temperatures (80—135 °C). [AMIM]Cl, choline chloride/urea and choline chloride (for moisturized starch) displayed best plasticizing abilities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem cieczy jonowych {chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego ([AMIM]Cl) oraz mieszanin eutektycznych: chlorek choliny/mocznik, chlorek choliny/kwas cytrynowy, chlorek choliny/kwas bursztynowy} jako plastyfikatorów i rozpuszczalników skrobi ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę zmian reologicznych i morfologii termoplastyfikowanych układów skrobiowych oraz testy rozpuszczalności 5 % mas. roztworów skrobi w cieczach jonowych. W badanych cieczach jonowych sucha skrobia ulegała rozpuszczeniu w temperaturze należącej do przedziału 80—135 °C. Najlepsze właściwości plastyfikujące wykazały [AMIM]Cl, chlorek choliny/mocznik oraz sam chlorek choliny (tylko dla skrobi wilgotnej).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.